Частина 1 Законодавчі акти та відомчі інструкції 2008 року

Part 1 Legal acts and departmental instructions 2008

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

10.01.2008 р. № 10/1-4/23-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

До листа Держмитслужби від 20.12.2007 № 11/1-10/12886-ЕП

У доповнення до згаданого листа Держмитслужби зазначаємо, що відповідно до пункту 7.3 глави 7 “Видача Посвідчення” Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби від 17.11.2005 № 1118 і зареєстрованих в Мін'юсті 25.11.2005 за № 1428/11708 (далі - Правила), одним з документів, які являються підставою для оформлення Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу (далі - Посвідчення), є завірена посадовою особою митного органу оформлення копія Акта про проведення митного огляду транспортного засобу.

З метою забезпечення дотримання вимог Правил до внесення відповідних змін видавати громадянам завірені посадовою особою митного органу оформлення копії Акта про проведення митного огляду товарів, що переміщуються за ВМД, та додаткового аркуша “Результати проведення митного огляду автотранспортного засобу”, форми яких наведено у додатках 2 і 4 до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого в Мін’юсті 27.04.2005 за № 439/10719.

Видачу Посвідчення на транспортні засоби здійснювати на підставі даних, що містяться у вантажній митній декларації, інших документах, поданих для отримання Посвідчення. За відсутності в поданих документах копії Акта про проведення митного огляду товарів, що переміщуються за ВМД, і додаткового аркуша до нього, запитувати такі копії в митному органі оформлення.

 

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В. П. Науменко

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

25.01.2008 р. №31/22-15-448-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Департамент організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил

Повідомляємо, що на FTP-сервері з адресою 172.20.20.221 у розділі FAP в підрозділі Customs/EUVID розміщений архівний файл EUVID_Eng.rar, який містить Європейську базу даних ідентифікації автомобілів EUVID (видання 2006 року).

База даних EUVID була отримана в електронному виді на CD-носіях учасниками семінарів з питань боротьби з нелегальним транспортуванням автомобілів, які проводилися Місією ЄС з надання прикордонної допомоги EUBAM. Архів містить англомовну версію бази даних.

База даних EUVID може використовуватись як довідкова інформація при здійсненні митного контролю транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Начальник митниці С.А.Копосов

Зарубін К.В.

т. 489-33-57

Nach_mitn24


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

26.01.2008р. №11/6-9/824-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць

(крім Регіональної інформаційної митниці)

Стосовно митного оформлення транспортних засобів.

У зв’язку зі зверненням до Державної митної служби України Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (лист від 12.01.2008 №120/3) повідомляємо.

Відповідно до статті 204 Митного кодексу України від 11.07.2002 №92-IV (далі - Кодекс) тимчасове ввезення (вивезення) - митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи вивозитися за межі митної території України з обов’язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування.

Згідно з абзацом дев’ятим статті 206 дозвіл на тимчасове ввезення на митну територію України під зобов’язання про зворотне вивезення допускається щодо транспортних засобів, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України.

Слід також зазначити, що питання тимчасового ввезення на митну територію України транспортних засобів, крім Кодексу регулюється положеннями Додатка C до Конвенції про тимчасове ввезення, прийнятих 26 червня 1990 року у м. Стамбулі, до якої Україна приєдналась згідно із Законом України від 24.03.2004 №1661-IV “Про приєднання України до Конвенції про тимчасове ввезення” (далі - Стамбульська конвенція).

Відповідно до статті 2 Стамбульської конвенції кожна із Договірних Сторін відповідно до положень цієї Конвенції, зобов’язується надавати згоду на тимчасове ввезення товарів (у тому числі транспортних засобів), зазначених у Додатках до цієї Конвенції. Не впливаючи на положення Додатка E, режим тимчасового ввезення надається з загальним умовним звільненням від ввізного мита і податків та без застосування ввізних обмежень чи заборон економічного характеру.

При цьому, відповідно до статті 2 Додатка C до цієї Конвенції правом на тимчасове ввезення відповідно до статті 2 Конвенції користуються транспортні засоби комерційного чи приватного використання.

Згідно зі статтею 1 Додатка C до Стамбульської конвенції під терміном “комерційне використання” розуміється платне перевезення осіб або промислове чи комерційне платне або безоплатне перевезення вантажів, а під терміном “приватне використання” - перевезення особою виключно для особистих потреб, за винятком будь-якого комерційного використання.

Відповідно до пункту “f)” статті 1 Стамбульської конвенції термін “особа” означає як фізичну, так і юридичну особу, якщо інше не передбачене контекстом.

Статтею 5 Додатка C до Стамбульської конвенції встановлено, що для того, щоб можна було скористатись правами на пільги, які надаються цим Додатком:

a) транспортні засоби комерційного використання повинні бути зареєстрованими на території, яка не є територією тимчасового ввезення, на ім’я особи, яка зареєстрована або постійно проживає за межами території тимчасового ввезення, і ввозитись та використовуватись особами, які здійснюють свою діяльність з такої території;

b) транспортні засоби приватного використання повинні бути зареєстрованими на території, яка не є територією тимчасового ввезення, на ім’я особи, яка зареєстрована або постійно проживає за межами території тимчасового ввезення, і ввозитись та використовуватись особами, які постійно проживають на такій території.

Таким чином пільги, які надаються цим Додатком, а саме - режимом тимчасового ввезення із загальним умовним звільненням від сплати ввізного мита та податків й без застосування ввізних обмежень чи заборон економічного характеру поширюються лише на:

транспортні засоби комерційного використання, які повинні бути зареєстрованими на території, яка не є територією тимчасового ввезення, на ім’я особи, яка зареєстрована або постійно проживає за межами території тимчасового ввезення, і ввозитись та використовуватись особами, які здійснюють свою діяльність з такої території, та транспортні засоби приватного використання, які повинні бути зареєстрованими на території, яка не є територією тимчасового ввезення, на ім’я особи, яка зареєстрована або постійно проживає за межами території тимчасового ввезення, і ввозитись та використовуватись особами, які постійно проживають на такій території.

При цьому, згідно з частиною першою статті 9 Додатка C до Стамбульської конвенції подальше вивезення транспортних засобів комерційного використання відбувається відразу ж після закінчення транспортних операцій, для яких вони були ввезені.

Разом з цим, звертаємо увагу, що відповідно до статті 1 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.91 №959-XII (зі змінами):

зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами;

зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Згідно зі статтею 6 цього Закону зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи законом. Повноваження представника на укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) може випливати з доручення, статутних документів, договорів та інших підстав, які не суперечать цьому Закону. Дії, які здійснюються від імені іноземного суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України, уповноваженим на це належним чином, вважаються діями цього іноземного суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

Крім цього, Конституційний Суд України своїм Рішенням від 26.11.98 за №16-рп/98 встановив, що положення частини другої статті 6 Закону Української РСР “Про зовнішньоекономічну діяльність” треба розуміти так, що передбачена ним письмова форма є обов’язковою для будь-якого зовнішньоекономічного договору (контракту), що укладається суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України. Винятки з цього правила можуть встановлюватися лише законом або міжнародним договором України.

З огляду на вищевикладене, митне оформлення транспортного засобу (причепа/напівпричепа), що зареєстрований в органах реєстрації іноземних держав та ввозиться на митну територію України юридичними особами -резидентами, разом з тягачем, що має постійну державну реєстрацію в Україні, здійснюється в загальному порядку відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) при цьому режим вибирається декларантом згідно з положеннями Митного кодексу України від 11.07.2002 №92-IV.

Заступник Голови СлужбиО. О. Федоров

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

31.01.2008 р. № 20/0549

Начальникам регіональних

митниць

(крім Енергетичної регіональної

митниці та Регіональної

інформаційної митниці)

Про надання інформації

Направляємо для використання в роботі інформацію щодо процесу купівлі та реєстрації автомобілів на території США та їх експорту до України, отриману від Міністерства економіки України.

Додаток: інформація на 11 аркушах.

Заступник

директора Департаменту Г.М.Чорна

 

Сергеєв С.С.

(247-26-95

Інформаційна довідка

щодо процесу купівлі та реєстрації автомобілів на території США та подальшого експорту їх за межі країни.

 

1) Процес купівлі автомобіля

Процес купівлі автомобіля на території США можна характеризувати як повністю вільний та необмежений з боку державних установ. Єдиним органом, який регулює діяльність автомобільних дилерів, здійснює їх реєстрацію та перевірку дотримання відповідним вимогам законодавству штату, а також здійснює реєстрацію автомобілів на території штатів є Відділ транспортних засобів (Department of Motor Vehicle). У кожному штаті існують окремі вимоги до дилерів, але всі вони включають спільні та загальні питання такі як реєстрація дилера, реєстрація продавців, видача спеціальних ліцензій та дозволів на продаж нових чи старих автомобілів та інші. Також Відділ встановлює окремі вимоги щодо процесу реєстрацію купленого автомобіля, сплату податків та відповідних зборів.

Підчас купівлі автомобіля у офіційного дилера або у іншого посередника, покупець веде переговори щодо його вартості та інших питань таких як додання окремих опцій та вибору варіанту фінансування та оплати автомобіля. У цьому процесі фактична вартість автомобілів, які були придбані у одного і того ж дилера різними покупцями може відрізнятися та не мати однакової ціни. Під час переговорів щодо вартості автомобіля продавець сам вирішує на скільки йому занизити вартість автомобіля, щоб здійснити його продаж та отримати розумний прибуток.

Після купівлі автомобіля продавець оформляє відповідні документи. До обов’язкового переліку документів, які видаються у разі купівлі автомобіля входять: купча (“bill of sale” або “purchase order”) (Додаток 1), в якому зазначається марка автомобіля, вартість автомобіля, ідентифікаційний номер автомобіля (vehicle identification number) та інші позначки фінансової сторони купівлі; звіт щодо показника лічильника (“odometer disclosure statement”) (Додаток 2), в якому реєструється фактичний показник лічильника автомобіля; свідоцтво на право власності (“certificate of title for a vehicle”), у разі купівлі старого автомобіля (Додаток 3) або свідоцтво походження автомобіля (“certificate of origin for a vehicle”) (Додаток 4), у разі купівлі нового автомобіля. Свідоцтво походження автомобіля видається тільки компанією - виробником, в якому зазначається дата придбання автомобіля, ідентифікаційний номер автомобіля, рік випуску, марка автомобіля, назва дилера, який продав зазначений автомобіль, назва компанії -виробника та підпис уповноваженого представника.

Виходячи з того, що процес купівлі автомобіля у США майже вільний і не регулюється державними структурами, то окремі обмеження та рамки процесу продажу автомобілів встановлює компанія-виробник. Так, компанією-виробником встановлюються ціни на нові автомобілі за якими рекомендується дилерам їх продавати. Така ціна називається - рекомендована роздрібна ціна виробника (Manufacturer’s Suggested Retail Price - MSRP), як правило дилер для зацікавлення покупця занижує свою ціну у порівнянні з ціною MSRP, але не менше фактурної ціни (invoice price). Фактурною ціною вважається ціна, за яку дилер купує автомобілі у компанії-виробника, як правило вона складає на 4 000 - 6 000 дол. США нижче MSRP.

Додатково існують ціни на опції, які також мають рекомендований виробником розмір та фактурну ціну для дилера.

Отже, сам процес купівлі автомобіля складається з переговорів між покупцем та продавцем про взаємоприйняту ціну, яка знаходиться між фактурною ціною товару та рекомендованою ціною виробника. Підтвердженням фактичної ціни, за яку був придбаний новий автомобіль у дилера є купча.

Останнім часом, у зв’язку із захистом ринків продажу автомобілів на території СІЛА та інших країн світу деякі компанії-виробники посилили обмеження щодо експорту нових автомобілів за межі СІЛА. Так, деякі компанії забороняють дилерам продавати автомобілі, які купуються навмисно для експорту та з метою їх подальшого перепродажу в інших країнах. Для цього висуваються вимоги, щоб дилер самостійно надсилав всі документи необхідні для реєстрації проданого автомобіля на адресу Відділу транспортних засобів. У разі виявлення компанією-виробником фактів шахрайства у деяких випадках з дилера стягується штраф. Прямих обмежень з боку держави щодо експорту нових автомобілів та обмежень стосовно експортної ціни не існує.

2) Реєстрація автомобіля

Після оформлення всіх необхідних паперів продавець видає необхідні документи на руки покупцю або надсилає їх до Відділу транспортних засобів штату, де повинен пройти реєстрацію придбаний автомобіль.

У разі реєстрації нового автомобіля, перший власник заповнює заяву на отримання свідоцтва на право власності (Додаток 5), в якому зазначається правдиве ім'я першого власника, дата народження, адреса та номер прав водія, опис придбаного автомобіля, (виробник, модель, рік випуску, тип кузову, ідентифікаційний номер, вага автомобіля та зазначення „новий чи старий"), дату купівлі, назву та адресу, де автомобіль був придбаний, ім’я власників застави за їх пріоритетом, доказ щодо проживання у штаті та інші необхідні документи. Крім цього, до заяви додається свідоцтво походження автомобіля, право водія або інший документ, який ідентифікує особу, купча або у разі реєстрації старого автомобіля, свідоцтво на право власності, де зазначена вартість придбаного автомобіля. У разі відсутності вартості автомобіля при розрахунку суми сплати необхідного податку використовується данні, які зазначені у “Довіднику Дилерів” Національної асоціації автомобільних дилерів (National Automobile Dealers Association (NADА), звіт щодо показника лічильника (або свідоцтво від Відділу інспекційних перевірок автомобілів) та довідка щодо наявності страхового полісу.

Після розгляду наданих документів та перевірки їх дотримання відповідним вимогам законодавства штату, Відділ транспортних засобів видає свідоцтво на право власності, яке і є підтвердженням права володіння автомобілем.

У разі реєстрації старого автомобіля, власник повинен пройти інспекцію автотранспорту (інспекцію не потрібно проходити, якщо був придбаний новий автотранспорт, але необхідно сплатити вартість стікеру проходження інспекційної перевірки - 10 дол. СІЛА на період 2 роки). Періодичність проходження інспекції складає два роки для приватного використання, шість місяців для таксі та один рік для комерційного транспорту (повний перелік перевірки на прикладі округа Колумбія знаходиться за наступною адресою http://www.dmv.dc.gov/serv/mspection/mspect req.shtm).

Вартість проходження інспекційної перевірки складає 25 дол. (для трьох наведених категорій) та складається із понесених витрат при інспекційній перевірці та сплати відповідних податків.

Для вивчення питання щодо необхідності здійснення окремої реєстрації транспортного засобу, у разі його експорту, були проведені консультації із представниками Відділу транспортних засобів округа Колумбія та з’ясовано, що спеціальна реєстрація автотранспорту у разі його експорту не потрібна. Якщо автомобіль був зареєстрований на території округа та планується експортуватися (без повернення його на територію СПІА), власник повинен повернути реєстраційні номери автомобіля, після цього йому надсилається відповідне повідомлення з Відділу.

3) Експорт автомобіля

Експорт автотранспорту здійснюється відповідно до вимог Розділу 19 Зведення федеральних норм та правил США. Відповідно до секції 192.2 Розділу 19 Зведення федеральних норм та правил США, експортер, у разі здійснення експорту автотранспорта літаком або контейнером, повинен за 72 годи надати (для розгляду та розмитнення) до відповідного відділення таможні транспортний засіб та всю необхідну документацію (з обов’язковим зазначенням ідентифікаційного номеру автомобіля).

У разі експорту старих автомобілів, до відділу митної служби повинні надатися: оригінал свідоцтва на право власності, який був виданий відповідним державним органом Сполучених штатів; у разі наявності інтересів третьої сторони, письмову заяву про дозвіл на експорт автотранспорту; у разі перебування автомобіля у власності держаної структури, письмове повідомлення про дозвіл на експорт автотранспорту.

У разі експорту нового автомобіля, експортер повинен надати оригінал свідоцтва походження автомобіля та дві копії зазначених документів. Якщо відсутнє свідоцтво походження автомобіля, експортер повинен надати лист від уповноваженої державної установи штату де купувався автомобіль, в якому має бути зазначено, що у штаті відсутні вимоги щодо необхідності надання жодних документів про власність. У цьому випадку, експортер повинен надати оригінали інших документів, які підтверджують право власності на автомобіль такі як рахунок фактуру дилера тощо.

 

Торговельно-економічна місія у складі Посольства України у США грудень 2007 року

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

06.02.2008 р. №29/1-11.1/681-ЕП

Начальникам регіональних

митниць,

митниць

Щодо класифікації згідно з УКТЗЕД автомобілів-самоскидів

З метою подальшого впорядкування питання класифікації автомобілів-самоскидів, що відносяться до товарної позиції 8704 згідно з УКТЗЕД, керуючись положенням статті 312 Митного кодексу України та згідно з Постановою Кабінету Міністрів України вiд 12 грудня 2002 р. № 1863 “Про затвердження Порядку ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi” повідомляємо наступне.

Автомобілі-самоскиди в залежності від компоновки шасі, проходимості, за параметрами осьового навантаження, та зовнішніх габаритів поділяються на: дорожні, тобто які можуть рухатись по дорогах загального користування; підвищеної проходимості, рух яких допускається по дорогах загального користування та у кар’єрах; позашляхові, які можуть рухатись лише поза межами доріг загального користування, тобто призначені для використання на бездоріжжі.

Автомобілі – самоскиди товарної підпозиції 8704 10 за УКТЗЕД призначені для використання на бездоріжжі (поза межами доріг загального корисування), а саме: для вивезення породи з місць відкритої розробки корисних копален у кар’єрах; для вивезення вугілля, руди, породи у шахтах, рудниках, тунелях; для перевезення будівельних матеріалів – піску, гравію та інших матеріалів при будівництві доріг, аеропортів, портів тощо.

Рух таких автомобілів – самоскидів по дорогах загального користування заборонений, внаслідок масово-габаритних або швидкісних обмежень, конструктивних особливостей. Ці самоскиди використовують для транспортування вантажу на невелику відстань.

Автомобілі – самоскиди, розраховані для роботи у відкритих кар’єрах, оснащені кузовами ковшового типу і не мають бортів, що відкриваються. Роль заднього борта виконує піднята задня частина кузова, можливий варіант коли все дно кузова піднято вверх. Кузов самоскида виконаний з міцного сталевого листа. Передня частина кузова самоскида висунута над кабіною водія для захисту кабіни від каміння. В деяких випадках кабіна водія може складати лише половину ширини самоскида.

Автомобілі – самоскиди, розраховані для роботи у шахтах, рудниках або тунелях, з кузовами з нижнім розвантаженням, можуть не мати кабіни або висунутої вперед захисної частини кузова.

У конструкції самоскидів, призначених для використання на бездоріжжі, зазвичай, не використовують листові ресори для амортизації, тобто відсутня залежна підвіска осей (axle suspension). Ці самоскиди мають жорстке шасі-раму або шасі з шарнірно-зчленованою рамою. Гідропневматична або комбінована підвіска незалежних осей забезпечує комфортні умови руху автомобіля у складних дорожніх умовах, оскільки під час наїзду колес автомобіля на перешкоду, автомобіль-самоскид не втрачає контакт з дорогою, зберігаючи рівновагу. Потужні багатодискові гальма забезпечують високу надійність та стабільність експлуатації автомобіля поза межами доріг загального користування.

На автомобілях-самоскидах, призначених для використання на бездоріжжі встановлюють спеціальні шини для руху по грунту. Завдякі міцній конструкції співвідношення власної маси (без урахування маси вантажу) до корисного навантаження не перевищує 1 до 1,6 (наприклад, автомобіль із власною масою 10 тонн може перевозити не більш як 16 тонн вантажу). Для запобігання прилипанню або змерзанню сипкого вантажу, кузов може мати підігрів вихлопними газами.

Надаємо приклади автомобілів, що призначені для використання на бездоріжжі.

Кар’єрний автомобіль-самоскид, який задовольняє вищезазначеним вимогам та має залежну підвіску для передньої вісі та ведучого заднього моста, по два гідропневматичних циліндра на передню та задню вісь (мал.1).

Автомобіль-самоскид, який має шасі із шарнірно-зчленованою рамою та використовується там де потрібна висока проходимість та маневреність (мал.2).

Автомобіль-самоскид із нижнім розвантаженням, що використовуються для підземних робіт у тунелях, рудниках та вугільних шахтах, так званий самоскид-вуглевіз (мал.3). Цей самоскид має шарнірно-зчленовану раму, пневмогідравлічну підвіску та призначений для транспортування та вивантаження взірваних чи розрихлених механічним способом порід у стиснених умовах підземних шахт, при будівництві тунелів. Наявність дублюючих органів керування дозволяє використовувати його за схемою рух вперед або назад без повертання. Конструкция самоскида дозволяє використовувати його у відкритих розробках але не дуже ефективно. Самоскид може бути обладнаний кабіною водія відкритого або закритого типу.

Автомобілі-самоскиди дорожні та автомобілі-самоскиди підвищеної проходимості, які не відповідають вищезазначеним вимогам класифікуються у товарних підпозиціях 8704 21 - 8704 90 за УКТЗЕД, в залежності від призначення, повної маси транспортного засобу, типу двигуна, встановленого на транспортний засіб, робочого об’єму циліндрів двигуна.

До дорожних та підвищеної проходимості самоскидів відносяться сільськогосподарські, будівельні, універсальні. У самоскидів підвищеної проходимості компановка шасі, обмеження габаритних розмірів та допустимі навантаження на вісь майже не відрізняються від компоновки загальнотранспортних вантажівок. Самоскиди дорожні та підвищеної проходимості можуть мати дві та більше осей із колісною формулою 4х2, 6х4 і 8х4. З урахуванням функцій, які виконує автомобіль, кузов самоскида може бути бортовим або ковшового типу. У самоскидів із ковшовим кузовом розвантаження можливо на один або три боки. Самоскиди із бортовим кузовом можуть мати задній, боковий або одночасно задній та боковий борти, що відкриваються. Борт відкривається під впливом власної ваги, ваги вантажу або за допомогою приводних механізмів, замків вручну, полуавтоматично або автоматично. Привід пристроїв для відкривання бортів може бути механічним, пневматичним або гідравлічним. Вони можуть рухатись з швидкістю до 110 км/год та зазвичай обладнані залежною підвіскою. У якості пружніх елементів зазвичай використовуються листові ресори. Мають збільшений дорожній просвіт та шини, розраховані на рух як в умовах бездоріжжя так і на дорогах загального користування.

Приклади автомобілів-самоскидів підвищеної проходимості наведені на мал.4-10.( не наводяться)

Сільскогосподарські самоскиди, зазвичай, оснащені кузовом із розвантаженням на три сторони, мають борти з додатковими надставками для перевезення наприклад сіна та інших вантажів з низькою насипною масою.

Дорожні будівельні самоскиди оснащені кузовом з розвантаженням на одну або дві сторони. Дорожні будівельні самоскиди вантажопідйомністю 10-25 т, можуть бути використані у кар’єрах та для подальшого перевезення вантажу від кар’єру до місця призначення по дорогах загального користування. Також вони можуть мати ресорну підвіску осей.

Універсальні самоскиди часто оснащені краном-маніпулятором для самозавантаження.

Лист Управління від 02.10.2007 р. № 29/1-11.1/5870-ЕП вважати таким, що втратив чинність.

Начальник Управління І.П. Рамусь

Вик. Андреєва І.А.

Тел. 426-84-12

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

18.02.2008 р. №10/1-4/325-ЕП

 

Начальникам регіональних

митниць, митниць

 Щодо Класифікатора документів, затвердженого наказом Держмитслужби України від 12.12.2007 №1048.

Повідомляємо, що під кодом 8013 згаданого Класифікатора документів (із змінами, внесеними наказом Держмитслужби від 17.01.2008 №24) вказується паспортний документ громадянина іноземної держави на право виїзду за кордон з імміграційною візою на постійне проживання в Україні, виданою компетентним органом України.

Директор Департаменту

декларування та митних режимівВ. П. Науменко

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

17.03.2008 р. № 229

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „10 ” квітня 2008 р. за №291/14982

Про внесення змін до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

Відповідно до статей 71 та 187 Митного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 940 „Про затвердження Положення про Державну митну службу України”, зі змінами, та з метою вдосконалення порядку митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України,


Н А К А З У Ю:

Унести зміни до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби від 17.11.2005

№ 1118, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за № 1428/11708, зі змінами (далі – Правила), виклавши їх у новій редакції, що додається.

Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби від 25.07.2006 № 630 „Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів особистого користування, що переміщуються через митну територію України транзитом”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.08.2006 за № 964/12838.

Департаменту організації митного контролю (Сьомка С.М.) і Юридичному департаменту (Небрат Л.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) протягом 60 днів з дня офіційного опублікування цього наказу доопрацювати програмне забезпечення відповідно до вимог цього наказу.

Департаменту міжнародного митного співробітництва (Завтур Д.О.) проінформувати Міністерство закордонних справ України та митні органи суміжних з Україною держав про вимоги цього наказу після його офіційного опублікування.

Начальникам регіональних митниць (крім Регіональної інформаційної митниці та Енергетичної регіональної митниці), митниць:

.1Інформувати громадян і заінтересовані організації після офіційного опублікування цього наказу про його вимоги, у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці й у пунктах пропуску через державний кордон України.

.2Розробити та затвердити порядки взаємодії митних органів і підрозділів ДАІ МВС України щодо спільного огляду транспортних засобів, увезених громадянами в Україну з метою вільного обігу.

Установити, що цей наказ набирає чинності через 60 днів після його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Державної митної

служби України В.І.Хорошковський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної служби України 17.11.2005 № 1118 (у редакції наказу Держмитслужби від 17.03.2008 № 229) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „10 ” квітня 2008 р. за № 291/14982

Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

І. Загальні положення

Дія цих Правил поширюється на транспортні засоби (далі – ТЗ), що переміщуються через митний кордон України громадянами, які не є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, для вільного обігу (у тому числі з метою розкомплектування на запасні частини) на митну територію України (за її межі) або з метою транзиту, а також тимчасово вивозяться за межі митної території України.

Вимоги цих Правил не застосовуються за умови документального підтвердження, що транспортні засоби ввозяться для особистого користування особами, зазначеними в статтях 287 – 290, 292 – 294 Митного кодексу України.

Терміни, що вживаються в цих Правилах:

власник ТЗ – громадянин, що відповідно до законів України має право власності на ТЗ, яке підтверджується документально;

документи, що підтверджують право власності на ТЗ:

а) придбані (отримані) у громадян чи підприємств – засвідчені нотаріально в країні придбання або в консульських установах чи в посольствах України договори купівлі – продажу, міни чи дарування тощо;

б) придбані в підприємств – оформлені на відповідних бланках і завірені печатками цих осіб чи інших організацій та установ оригінали рахунків, чеків, рахунків-фактур, інвойсів, інших документів. У цих документах, крім чеків, згідно з формою відповідного бланка повинні бути зазначені дата продажу, номери шасі (рами), кузова (або ідентифікаційний номер), двигуна ТЗ, його модель і рік виготовлення, а також прізвище, ім’я, по батькові особи, якій продано ТЗ;

в) технічні паспорти, технічні талони, сервісні книжки, реєстраційні свідоцтва та інші документи на ТЗ, видані вповноваженими органами країни придбання, із зазначенням власника ТЗ або відміткою про зняття ТЗ з обліку;

документи контролю за доставкою ТЗ до митниці призначення (далі –ДКД), оформлені в установленому порядку:

попередня декларація для громадян (далі – ПДГ);

повідомлення про транзитне переміщення ТЗ (далі – ПТП).

Вантажна митна декларація (далі – ВМД) використовується як ДКД у разі переміщення ТЗ, нового або знятого з реєстраційного обліку у відповідних підрозділах реєстраційних органів (далі – реєстраційні органи) України або іноземної держави, транзитом через митну територію України;

ідентифікаційний номер ТЗ (далі – ідентифікаційний номер) – номер (Vehicle Identification Number – VIN) ТЗ, що є структурованим поєднанням буквено–цифрових символів, присвоюється виробником ТЗ з метою ідентифікації останнього та наноситься на деталі кузова, шасі (рами);

квитанція МД-1 – уніфікована митна квитанція МД-1, форма та порядок застосування якої визначено Порядком застосування уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженим наказом Державної митної служби України від 04.01.2005 № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за № 66/10346, зі змінами;

митна декларація – документ, форму якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748 “Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України предметів” і в якому містяться відомості про предмети, що переміщуються громадянами через митний кордон України;

номерний вузол – вузол, що класифікується за кодом 8706 або 8707 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТЗЕД), призначений для ТЗ за кодами 8701 – 8705, 8711 та 8716 згідно з УКТЗЕД і при заміні якого реєстраційний орган робить у технічному паспорті (свідоцтві про реєстрацію) відмітку про його заміну;

обставини непереборної сили – смерть власника ТЗ;стихійне лихо (пожежа, повінь, інше стихійне лихо чи сезонне природне явище, зокрема замерзання моря, проток, портів тощо, закриття шляхів, проток, каналів, перевалів); військові дії чи надзвичайний стан у регіоні, через який переміщується ТЗ; страйк; злочинні дії третіх осіб, спрямовані проти власника ТЗ; дорожня пригода за участю ТЗ, яка спричинила повне або часткове його пошкодження; неможливість подальшого руху ТЗ, якщо зсув або ожеледиця створює небезпеку чи загрозу дорожньому руху, життю чи здоров’ю людей або навколишньому середовищу; інші схожі за характером обставини чи події;

посвідчення про реєстрацію ТЗ (далі – Посвідчення) – документ суворої звітності, що видається митницею власнику ТЗ (уповноваженій особі) для реєстрації цього ТЗ на ім’я особи, зазначеної в цьому документі, у реєстраційних органах у встановлений законодавством строк;

транзит – переміщення ТЗ під митним контролем з одного пункту пропуску через державний кордон України (при ввезенні на митну територію України) в інший пункт пропуску через державний кордон України (при вивезенні за межі митної території України) у незмінному стані, крім природних втрат, у строк, визначений митним органом відправлення, і без використання з іншою метою, ніж була заявлена цьому митному органу;

ТЗ – товари, що класифікуються за кодами 8701 – 8705, 8711, 8716 згідно з УКТЗЕД, і номерні вузли до них.

Інші терміни вживаються у цих Правилах у значеннях, установлених:

Законом України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” – громадяни, громадяни-резиденти, громадяни-нерезиденти, постійне місце проживання;

Митним кодексом України – ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України (далі – ввезення), вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території України (далі – вивезення), вільний обіг, зона митного контролю, митний контроль, митне оформлення, переміщення товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях (далі – переміщення через митний кордон України), переміщення товарів через митний кордон України в несупроводжуваному багажі (далі – переміщення через митний кордон України), переміщення товарів через митний кордон України в супроводжуваному багажі (далі – переміщення через митний кордон України), предмети, пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України (далі – пропуск), підприємство, уповноважена особа;

Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574, зі змінами, – ВМД.

ТЗ для здійснення митного контролю та митного оформлення може бути пред’явлений митному органу як власником, так і вповноваженою особою.

ТЗ, що переміщуються через митний кордон України громадянами, перебувають під митним контролем:

при ввезенні для вільного обігу – з моменту перетину митного кордону України до завершення митного оформлення та видачі Посвідчення;

при ввезенні з метою транзиту – з моменту перетину митного кордону України до вивезення за межі митної території України;

при вивезенні для вільного обігу або тимчасово – з моменту пред’явлення митному органу до завершення митного оформлення та вивезення за межі митної території України.

Нарахування податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні ТЗ через митний кордон України, здійснюється із застосуванням ВМД у разі декларування цього ТЗ з метою вільного обігу.

Платники податків або вповноважені на те особи можуть перераховувати кошти на відповідні рахунки митних органів для забезпечення сплати митних та інших платежів відповідно до Порядку розрахунково-касового обслуговування через органи Державного казначейства України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України і Держмитслужби від 24.01.2006 № 25/44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2006 за № 64/11938. Ці кошти є передоплатою і можуть бути підставою разом з поданням інших документів для оформлення ПДГ або ПТП.

Квитанція МД-1 застосовується при внесенні грошової застави в сумі податків і зборів, що підлягають сплаті при ввезенні ТЗ на митну територію України з метою вільного обігу, в разі транзиту, як гарантія доставки ТЗ до митниці призначення або прийняття ТЗ митним органом на зберігання.

Власник ТЗ або вповноважена особа, який переміщує ТЗ через митний кордон України, пред’являє його митному органу для проведення митного огляду й подає оригінали та ксерокопії таких документів:

що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (у тому числі з правом розпорядження);

реєстраційних (технічних) документів на транспортний засіб (якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної держави чи України) з відмітками про зняття транспортного засобу з обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом;

митної декларації – у разі потреби;

ВМД (у разі транзиту ТЗ, нового або знятого з обліку в реєстраційному органі, через митну територію України);

що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у разі митного оформлення ТЗ з наданням пільг в оподаткуванні);

паспортних документів та інших документів, визначених законодавством України та міжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання); посвідки чи іншого документа про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном тощо;

довідки про ідентифікаційний номер громадянина (за наявності).

У випадках необхідності вирішення питань щодо визначення року виготовлення ТЗ, класифікації ТЗ згідно з УКТЗЕД, митної вартості або порушення справи про порушення митних правил посадова особа митного органу може вимагати деякі чи всі з перелічених документів:

митні документи країни придбання ТЗ;

сервісну книжку;

експертний висновок;

фотографії;

технічну документацію.

Визначення року виготовлення ТЗ здійснюється на основі даних його виробника, що містяться в ідентифікаційному номері ТЗ. Міжнародною організацією стандартизації (ISO) запроваджено з 1976 року міжнародний стандарт ідентифікаційних позначень автомобіля – ISO 3779-1983, гармонізований з державним стандартом України ДСТУ 3525-97 обов’язкового застосування в Україні, які складаються з міжнародного коду виробника ТЗ (перші три символи), описової частини (подальші шість символів) і розпізнавальної частини (останні вісім символів), за яким визначається ідентифікаційний номер ТЗ. Ідентифікаційний номер індивідуальний для кожного ТЗ.

У разі визначення року виготовлення ТЗ необхідно враховувати те, що за міжнародним стандартом ISO 3779-1983 виробники ТЗ зазначають в ідентифікаційному номері або календарний, або модельний рік виготовлення ТЗ, тобто наступний модельний рік починається після 1 липня поточного календарного року.

Стандартом ISO 3779-1983 для кодування модельних років виготовлення ТЗ рекомендовано використання 10-го символу в 17-значному ідентифікаційному номері та символів, наведених у табл. 4.4 додатка 4 до Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24.11.2003 № 142/5/2092, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.11.2003 за № 1074/8395.

Календарний і модельний роки виготовлення можуть також визначатися за розпізнавальною частиною ідентифікаційного номера (останні 8 знаків).

Більшість виробників ТЗ зазначають рік виготовлення 10-м символом у 17-значному ідентифікаційному номері. Разом з тим існують виробники ТЗ, що зазначають рік виготовлення знаком, розміщеним в іншому місці ідентифікаційного номера ТЗ. Деякі виробники формують ідентифікаційний номер ТЗ, у якому рік виготовлення взагалі не зазначається.

За рік виготовлення ТЗ приймається календарна дата його виготовлення (день, місяць, рік).

Якщо в ідентифікаційному номері нового ТЗ не міститься повна інформація про календарну дату його виготовлення, то такою датою вважається дата виготовлення, зазначена в технічних документах виробника ТЗ.

Якщо календарну дату виготовлення ТЗ, який перебував у користуванні, визначити за його ідентифікаційним номером неможливо, то за основу береться рік виготовлення, визначений за його ідентифікаційним номером, з урахуванням календарної дати першої реєстрації ТЗ.

Датою першої реєстрації ТЗ, який перебував у користуванні, є дата, зазначена в спеціальній графі технічного паспорта (свідоцтва про реєстрацію), наприклад, паспорта німецького зразка, або дата видачі технічного паспорта (свідоцтва про реєстрацію).

У разі відсутності даних про дату першої реєстрації, коли модельний чи календарний рік виготовлення ТЗ, зазначений в ідентифікаційному номері, збігається з роком початку його експлуатації, датою виготовлення вважати 1 січня року, зазначеного в ідентифікаційному номері ТЗ.

Якщо встановлений за ідентифікаційним номером модельний рік виготовлення не збігається з роком початку експлуатації ТЗ, який зазначено в реєстраційному документі, й перевищує його, датою виготовлення вважати 1 липня зазначеного в реєстраційних документах року.

Якщо встановлений за ідентифікаційним номером календарний або модельний рік виготовлення не збігається з роком початку експлуатації ТЗ, який зазначено в реєстраційному документі, і є меншим за нього, датою виготовлення вважати 1 січня календарного року, зазначеного в ідентифікаційному номері.

У разі неможливості визначення року виготовлення ТЗ за ідентифікаційним номером роком виготовлення вважати рік, що значиться в реєстраційних і технічних документах на ТЗ.

При цьому в разі відсутності в реєстраційних і технічних документах на ТЗ календарної дати виготовлення ТЗ такою датою вважати 1 січня року, зазначеного в реєстраційних і технічних документах на ТЗ.

Датою початку користування ТЗ, що були в користуванні та ввозяться на митну територію України, уважається дата першої реєстрації ТЗ, визначена в реєстраційних документах, які видані вповноваженими державними органами та дають право експлуатувати ці ТЗ на постійній основі. У разі відсутності реєстраційних документів першої реєстрації ТЗ датою початку користування вважати перший день першого місяця року, зазначеного в ідентифікаційному номері ТЗ, а за відсутності в ідентифікаційному номері року виготовлення – 1 січня року виготовлення, зазначеного в реєстраційних документах.

За наявності обґрунтованих сумнівів щодо визначення року виготовлення ТЗ достовірність установлюється експертом, що має свідоцтво про право проведення експертних досліджень з відповідної експертної спеціальності та внесений до Реєстру атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян Міністерства юстиції України.

Не підлягає пропуску через митний кордон України ТЗ:

номер кузова (або ідентифікаційний номер), шасі (рами) чи двигуна якого знищено, підроблено або який не відповідає запису в реєстраційних документах;

що ввозиться в Україну громадянином для вільного обігу, не знятий з обліку в реєстраційних органах країни придбання або іншої країни;

що вивозиться за межі України громадянином для вільного обігу, не знятий з обліку в підрозділах МВС України, які відповідно до законодавства України вповноважені здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку ТЗ;

увезення якого в Україну згідно із законодавством заборонено за віком або на який відсутні документи, що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (у тому числі з правом розпорядження);

що ввозиться в Україну для вільного обігу й за який не сплачено податки і збори, що підлягають сплаті при переміщенні ТЗ через митний кордон України;

який знято з обліку, увозиться з метою транзиту і на який не оформлено гарантії доставки ТЗ до митниці призначення.

У разі виявлення ознак порушень митних правил посадова особа митного органу, яка здійснює митний контроль та митне оформлення ТЗ, уживає заходів відповідно до законодавства України з питань митної справи.

ТЗ, не пропущені через митний кордон України внаслідок установлених заборон чи обмежень на їх увезення в Україну, а також несплати встановлених податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні ТЗ через митний кордон України, підлягають вивезенню з території України або переданню на склад митного органу оформлення для зберігання відповідно до Митного кодексу України.

У разі прийняття в пункті пропуску через державний кордон України власником (уповноваженою особою) рішення про повернення в суміжну державу ТЗ, не пропущеного через митний кордон України, власник (уповноважена ним особа) заповнює два примірники митної декларації на вивезення такого ТЗ.

Після завершення митного оформлення ТЗ для вивезення один примірник митної декларації з відмітками посадової особи митного органу

про завершення митного оформлення, необхідного для зворотного вивезення ТЗ, передається власникові ТЗ (уповноваженій особі), другий примірник залишається в справах митного органу та підшивається до ПДГ (у разі її наявності) разом з ксерокопіями документів на ТЗ.

Вивезення за межі митної території України ТЗ, не пропущеного через митний кордон України, проводиться виключно в тому пункті пропуску через державний кордон України, через який здійснювалося ввезення ТЗ.

Вивезення за межі митної території України ТЗ, митне оформлення яких не завершено внаслідок причин, зазначених в пункті 1.9 цих Правил (за відсутності ознак порушення митних правил), здійснюється за письмовою заявою власника за умови оформлення ВМД, оформленої в режимі транзиту, та застосування відповідно до законодавства заходів гарантування такої доставки. При цьому вивезення ТЗ можливе через пункти пропуску, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1987 „Про затвердження переліку пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України для переміщення громадянами транспортних засобів та шасі і кузовів до них”, зі змінами.

Вивезення ТЗ за межі митної території України, з причин, зазначених в пункті 1.9 цих Правил, не пропущених в Україну для вільного обігу або з метою транзиту, за рішенням власника (уповноваженої особи) здійснюється за умови відсутності в його діях ознак порушень митних правил.

Митні органи для звітності ведуть облік ТЗ, що переміщуються через митний кордон України і належать громадянам, із застосуванням Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби (далі – ЄАІС).

Формування вповноваженими посадовими особами митного органу електронних копій ВМД, ДКД, Посвідчень, квитанцій МД-1 здійснюється з використанням відповідного програмного забезпечення ЄАІС.

За відсутності належних умов для застосування відповідного програмного забезпечення ЄАІС безпосередньо під час оформлення ТЗ уповноваженій посадовій особі митного органу дозволяється вносити інформацію про оформлені протягом робочої зміни ВМД, ДКД, Посвідчення, квитанції МД-1 до відповідної бази даних митного органу за допомогою відповідного програмного забезпечення і передавати її до ЄАІС протягом чотирьох годин після закінчення робочої зміни.

Якщо виробником при виготовленні ТЗ не застосовується ідентифікаційний номер відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 3779, то до ВМД, ДКД, Посвідчень, квитанцій МД-1 уноситься інформація про заводський номер кузова, шасі (рами), який використовується цим виробником.

Для ТЗ, які не обладнані двигуном, відомості про номер і робочий об’єм двигуна до ВМД, ДКД, Посвідчень, квитанцій МД-1 не вносяться.

Електронні копії ВМД, ДКД, Посвідчень, квитанцій МД-1 передаються до ЄАІС засобами електронного зв’язку, а для внесення відміток до таких електронних копій використовуються оперативні канали зв’язку. У разі відсутності зв’язку з ЄАІС передання згаданих електронних копій чи внесення відміток до них здійснюється одразу після поновлення зв’язку з ЄАІС.

У разі виявлення невідповідності ТЗ даним, заявленим у ВМД (у належних випадках і в квитанції МД-1) і зазначеним у документах на цей ТЗ, а також даним, наявним в ЄАІС, під час митного оформлення ТЗ, що вивозиться громадянином після транзиту, вирішення питання пропуску такого ТЗ через митний кордон України можливе за умови отримання засобами електронного зв’язку від митного органу, який здійснив митне оформлення ТЗ при ввезенні його на митну територію України, підтвердження даних митного оформлення цього ТЗ. Запити митних органів щодо підтвердження даних митного оформлення ТЗ, надіслані засобами електронного зв’язку до митного органу, який здійснив митне оформлення ТЗ при ввезенні його на митну територію України, розглядаються цим митним органом у строк, що не перевищує однієї години з моменту одержання запиту.

Запит до ЄАІС здійснюється за:

кодом підрозділу, який здійснив митне оформлення ТЗ при його ввезенні на митну територію України, згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби від 26.04.2006 № 335, зі змінами;

ідентифікаційним номером ТЗ. Якщо виробником ТЗ не застосовується ідентифікаційний номер відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 3779-1983, то в запиті зазначається заводський номер кузова, шасі (рами), який використовується цим виробником;

датою оформлення ВМД, ДКД, Посвідчення, квитанції МД-1.

Регіональна інформаційна митниця забезпечує посадовим особам митного органу в межах їх повноважень доступ до ЄАІС.

Перелік посадових осіб, які мають право вносити інформацію про оформлені ВМД, ДКД, Посвідчення, квитанції МД-1 до відповідної бази даних митного органу, використовувати відповідне програмне забезпечення для формування електронних копій цих ВМД, ДКД, Посвідчень, квитанцій МД-1, формувати із застосуванням цього програмного забезпечення звіти, а також передавати до ЄАІС інформацію про оформлені протягом певного періоду ВМД, ДКД, Посвідчення, квитанції МД-1 та вносити відмітки до їх електронних копій, затверджується наказом митного органу.

Відповідальність за забезпечення внесення до відповідної бази даних митного органу інформації про оформлені ВМД, ДКД, Посвідчення, квитанції МД-1, за дотримання строків її передання до ЄАІС, а також унесення відміток до електронних копій цих документів покладається на керівників митних органів.

ВМД, ДКД, Посвідчення, митні декларації, квитанції МД-1, акти про проведення митного огляду ТЗ, результати митного огляду автотранспортних засобів, а також ксерокопії документів, що подавалися для митного оформлення ТЗ, зберігаються в справах митного органу протягом установленого строку.

Обмін інформацією між Держмитслужбою та МВС України про ТЗ, оформлені митними органами, здійснюється в порядку, що встановлюється Держмитслужбою та МВС України.

ІІ. Місце митного оформлення ТЗ

Митне оформлення ТЗ (крім ТЗ, визначених у пункті 2.2 цих Правил), що переміщуються громадянами через митний кордон України, проводиться митним органом за місцем постійного проживання або тимчасового перебування таких громадян.

У разі ввезення громадянами–нерезидентами ТЗ для вільного обігу митному органу, у зоні діяльності якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України, через який здійснюється переміщення такого ТЗ, подається заява довільної форми із зазначенням місця тимчасового проживання на митній території України таких громадян і документів, що підтверджують право на таке проживання.

Митне оформлення ТЗ, які:

увозяться громадянами з метою транзиту через митну територію України;

вивозяться (у тому числі тимчасово) громадянами за межі митної території України,

проводиться митним органом, у зоні діяльності якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України, через який здійснюється переміщення ТЗ.

Митний контроль і митне оформлення ТЗ здійснюються в зонах митного контролю.

Переміщення ТЗ у зону митного контролю і за її межі можливе тільки з дозволу вповноваженої посадової особи митного органу.

Не допускається перебування в зоні митного контролю ТЗ, митне оформлення яких завершено.

ІІІ. Митний контроль і митне оформлення ТЗ, що ввозяться для вільного обігу на митній території України

Пропуск через митний кордон України:

.1При ввезенні ТЗ на митну територію України його власник або вповноважена особа представляє уповноваженій посадовій особі митного органу, у зоні діяльності якого розташований пункт пропуску через державний кордон України, ТЗ для здійснення митного огляду й подає оригінали та ксерокопії таких документів:

що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (у тому числі з правом розпорядження);

реєстраційних (технічних) документів на транспортний засіб (якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної держави чи України) з відмітками про зняття транспортного засобу з обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом;

що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у разі митного оформлення ТЗ з наданням пільг в оподаткуванні), перелік яких визначено в підпункті 4.3 пункту 4 цього розділу. Працівники дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довготерміновому відрядженні або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну, замість довідки МЗС України подають довідку відповідної закордонної дипломатичної установи України про повернення з довгострокового відрядження або після проходження дипломатичної служби;

паспортних документів та інших документів, визначених законодавством України та міжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання); посвідки чи іншого документа про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном тощо.

У випадках необхідності вирішення питань щодо визначення року виготовлення ТЗ, класифікації ТЗ згідно з УКТЗЕД, митної вартості або порушення справи про порушення митних правил посадова особа митного органу може вимагати такі документи:

митні документи країни придбання ТЗ;

сервісну книжку;

експертний висновок;

фотографії;

технічну документацію.

.2Посадова особа митного органу, у зоні діяльності якого розташований пункт пропуску через державний кордон України, через який ТЗ ввозиться в Україну:

за наявності інформації про оформлення митним органом за місцем постійного (тимчасового) проживання громадянина ПДГ здійснює запит до ЄАІС Держмитслужби;

здійснює митний огляд ТЗ, перевіряє та встановлює відповідність ідентифікаційного номера, номерів кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацію ТЗ даним, зазначеним у ПДГ (за її наявності), реєстраційних і технічних документах на ТЗ, а також проводить документальну перевірку факту зняття з обліку ТЗ у вповноважених реєстраційних органах за кордоном і приймає рішення про можливість здійснення митних процедур у пункті пропуску та направлення ТЗ в митний орган за місцем постійного (тимчасового) проживання громадянина;

за наявності інформації про оформлення митним органом за місцем постійного (тимчасового) проживання громадянина ПДГ уносить до її електронної копії відповідні відмітки (відповідно до вимог цих Правил) про проведення митних процедур у пункті пропуску та направлення ТЗ в митний орган за місцем постійного (тимчасового) проживання громадянина, роздруковує два примірники ПДГ та оформлює у встановленому цими Правилами порядку;

за відсутності інформації про оформлення митним органом за місцем постійного (тимчасового) проживання громадянина ПДГ за допомогою ПЕОМ формує ПТП з обов’язковим застосуванням одного із заходів гарантування, передбачених статтею 161 Митного кодексу України.

Заходи гарантування доставки ТЗ до митниці призначення не застосовуються за умови документального підтвердження факту ввезення ТЗ в Україну з метою вільного обігу громадянами, які ввозять ТЗ:

при переселенні цих громадян в Україну на постійне місце проживання;

як склад спадщини за законом;

працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну.

У разі незастосування заходів гарантування доставки ТЗ до митниці призначення у ДКД зазначаються підстави для незастосування таких заходів.

.3ПДГ оформлюється митним органом за місцем постійного (тимчасового) проживання громадянина, який бажає ввезти на митну територію України ТЗ для вільного обігу.

.4ПДГ оформлюється на один ТЗ.

.5Для оформлення ПДГ громадянин, який бажає ввезти в Україну ТЗ з метою вільного обігу, або вповноважена на те особа подає заяву довільної форми.

.6Оформлення ПДГ можливе за умови надання митному органу повної інформації про ТЗ, а саме: тип, модель та марка, колір, рік виготовлення та введення в експлуатацію, ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), двигуна, об’єм двигуна (куб. см).

.7ПДГ дійсна та може бути використана для ввезення в Україну ТЗ протягом трьох місяців з дати оформлення, тобто з дня присвоєння їй  реєстраційного номера та проставлення на паперових примірниках відбитка штампа “Під митним контролем”. Після закінчення цього строку пропуск ТЗ на митну територію України за цією ПДГ забороняється.

.8ПДГ заповнюється та подається громадянином, який бажає ввезти на митну територію України ТЗ для вільного обігу, або уповноваженою на те особою – разом з її електронною копією на зброшурованих у комплекти бланках адміністративного документа форми МД-2 і містить відомості, зазначені в пункті 1.4 цього Порядку.

.9Особливості заповнення й оформлення ПДГ на ТЗ, що ввозяться на митну територію України громадянами з метою вільного обігу, наведено в додатку 1 до цих Правил.

.10ПТП заповнюється та оформлюється посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України, через який ТЗ ввозиться в Україну, відповідно до вимог Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення переміщуваних через митний кордон України товарів окремих видів, затвердженого наказом Держмитслужби від 13.10.2005 № 969, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.11.2005 за № 1393/11673, зі змінами, та вимог цих Правил.

ПТП оформлюється на кожний ТЗ окремо.

Особливості заповнення окремих граф ПТП наведено в додатку 2 до цих Правил.

.11Митний огляд ТЗ у пункті пропуску через державний кордон України здійснюється з обов’язковим складанням Акта про проведення митного огляду транспортного засобу (далі – Акт митного огляду), форму якого наведено в додатку 3 до цих Правил. Такий Акт митного огляду підписується посадовою особою митного органу, що здійснила митний огляд, і власником ТЗ (уповноваженою особою), засвідчується відбитком особистої номерної печатки цієї посадової особи та залишається в справах митного органу разом з документами, на підставі яких було проведене митне оформлення.

.12У разі прийняття позитивного рішення щодо можливості направлення ТЗ до митниці призначення уповноваженою посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого розташований пункт пропуску через державний кордон, на оригіналах усіх документів, що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (у тому числі з правом розпорядження), реєстраційних, технічних документах і ДКД проставляються відмітки особистого митного забезпечення.

.13Власникові ТЗ (уповноваженій особі) разом з оригіналами технічних та інших документів, що були підставою для митних процедур у пункті пропуску через державний кордон України, передаються другий примірник ДКД, оформлений в установленому порядку, другий примірник квитанції МД-1 (у разі внесення грошової застави) та завірена посадовою особою митного органу копія Акта митного огляду.

Перший примірник ДКД, завірений особистою номерною печаткою (далі – ОНП) посадової особи митного органу, яка здійснила митні процедури у пункті пропуску через державний кордон України, разом із завіреними цією посадовою особою ксерокопіями: документів, що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (у тому числі з правом розпорядження); технічних і реєстраційних документів, документів, що дають громадянину право на перетин державного кордону України, Актом митного огляду, інших документів, визначених цими Правилами, залишаються в справах митного органу, у зоні діяльності якого розташований пункт пропуску, через який переміщувався ТЗ.

.14Виїзд ТЗ за межі зони митного контролю пункту пропуску через державний кордон України здійснюється на підставі оформленого в установленому порядку другого примірника ДКД, завіреного відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу, що здійснила митне оформлення ТЗ у пункті пропуску через державний кордон України.

.15Електронні копії ДКД і в установлених випадках квитанції МД-1 протягом чотирьох годин з моменту оформлення ТЗ передаються уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАІС у встановленому Держмитслужбою порядку.

При цьому до електронної копії ДКД уносяться:

дані про особу, яка надала зобов’язання про доставку: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), країна постійного проживання, громадянство (підданство), серія та номер паспорта або іншого документа громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України;

дані про ТЗ: тип, модель та марка, колір, рік виготовлення та введення в експлуатацію, ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), двигуна, об’єм двигуна (куб. см);

найменування, номери та дати видачі документів, що були підставою для здійснення митних процедур у пункті пропуску (документів, що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (у тому числі з правом розпорядження), реєстраційних (технічних) документів тощо);

зобов’язання про доставку ТЗ до митниці призначення;

дані про застосування гарантії доставки ТЗ до митниці призначення (якщо гарантії доставки не застосовувалися, то зазначаються причини такого незастосування);

дата здійснення митних процедур;

код підрозділу, який здійснив пропуск ТЗ на митну територію України, відповідно до Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого наказом Держмитслужби від 26.04.2006 № 335, зі змінами;

номер ОНП посадової особи митного органу, яка здійснила митні процедури у пункті пропуску.

Декларування ТЗ і порядок заповнення й оформлення ВМД на ТЗ, що ввозяться в Україну громадянами для вільного обігу:

.1Декларування ТЗ проводиться власником (уповноваженою особою) митному органу, у зоні діяльності якого постійно або тимчасово проживає власник ТЗ (або має намір проживати власник ТЗ, який є громадянином-нерезидентом), шляхом подання ВМД.

На кожний транспортний засіб оформлюється окрема ВМД.

.2Заповнення й оформлення ВМД, подання потрібних документів на ТЗ, що переміщуються через митний кордон України громадянами, здійснюються згідно з Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574, зі змінами, Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби від 09.07.97 № 307, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за № 443/2247, зі змінами.

.3Митний контроль та митне оформлення ТЗ, увезених в Україну громадянами для вільного обігу, здійснюються згідно з Порядком митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженим наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314,

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719, зі змінами.

.4Посадова особа митного органу здійснює митний огляд ТЗ, перевіряє та встановлює відповідність ідентифікаційного номера, номерів кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацію ТЗ даним, зазначеним у поданих документах, у тому числі копії Акта митного огляду, оформленого митницею відправлення.

За відсутності зауважень посадова особа митного органу вчиняє в копії Акта митного огляду, оформленого митним органом, у зоні діяльності якого розташовано пункт пропуску через державний кордон, через який був увезений ТЗ, запис “Звірення проведено, зауважень немає”, який завіряється підписом і відбитком ОНП цієї посадової особи. У разі виявлення невідповідностей митний орган направляє митному органу, який здійснив митні процедури у пункті пропуску, повідомлення про потребу вжиття відповідних заходів до посадових осіб, які здійснили пропуск ТЗ, та оформлює результати проведення митного огляду автотранспортного засобу за формою, наведеною в додатковому аркуші додатка 4 до Порядку митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719, зі змінами (далі – Результати митного огляду автотранспортного засобу).

У разі виявлення ознак порушень митних правил посадова особа митного органу, яка здійснює митний контроль та митне оформлення ТЗ, уживає заходів відповідно до законодавства України з питань митної справи.

.5Митний огляд ТЗ при здійсненні митного контролю та митного оформлення ТЗ, увезених в Україну громадянами для вільного обігу, із застосування ВМД здійснюється із залученням уповноважених підрозділів ДАІ МВС України.

Видача Посвідчення:

.1Видача Посвідчення проводиться відповідним підрозділом митниці, у зоні діяльності якої постійно або тимчасово проживає власник ТЗ (або має намір проживати власник ТЗ, який є громадянином-нерезидентом), одразу після оформлення ВМД на ТЗ.

.2Для отримання Посвідчення власник ТЗ (уповноважена особа) пред’являє ТЗ митному органу й подає заяву, форму якої наведено в додатку 4 до цих Правил.

.3До Посвідчення посадовою особою митного органу вносяться відмітки про обмеження щодо передання ТЗ його власником у володіння, та/або користування, та/або розпорядження іншим громадянам чи підприємствам без сплати належних податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні ТЗ через митний кордон України при наданні пільг з оподаткування ТЗ, що ввозиться для вільного обігу на митній території України.

.4Посвідчення виписується у двох примірниках. Перший примірник разом з документами, що підтверджують право власності на ТЗ або право користування ним (у тому числі з правом розпорядження), реєстраційними й технічними документами, ВМД видається власникові ТЗ для подання до підрозділів МВС України, які відповідно до законодавства України вповноважені здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку ТЗ. Форма Посвідчення наведена в додатку 5 до цих Правил.

.5У Посвідченні, а також у реєстраційних і технічних документах учиняється запис “Видано ВМД від “___” ____________ 200_ року № _______”, який завіряється відбитком ОНП посадової особи митного органу, яка видала Посвідчення.

.6Другий примірник Посвідчення разом із заявою власника ТЗ (уповноваженої особи), копією Акта митного огляду (а у відповідних випадках Результатами митного огляду автотранспортного засобу) і ксерокопіями інших документів, на підставі яких було здійснено митне оформлення ТЗ, архівується та зберігається в справах митного органу протягом установленого строку.

.7Електронна копія Посвідчення формується за допомогою відповідного програмного забезпечення ЄАІС і протягом чотирьох годин з моменту його оформлення передається уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАІС у встановленому Держмитслужбою порядку.

Особливості митного контролю й митного оформлення ТЗ, що ввозяться для вільного обігу на митній території України:

.1ТЗ, що були зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав і ввозяться в Україну для вільного обігу, повинні бути зняті з обліку в цих органах.

.2Якщо митне оформлення ТЗ здійснюється з наданням пільг в оподаткуванні, до завершення митного оформлення та видачі Посвідчення проводиться перевірка обґрунтованості надання таких пільг.

Така перевірка здійснюється посадовими особами підрозділів:

яким здійснюється контроль за нарахуванням і стягненням податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні ТЗ через митний кордон України;

боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил;

власної безпеки.

Висновок щодо правомірності надання пільг відображається у вигляді резолюції на заяві, форму якої наведено в додатку 4 до цих Правил.

У разі виявлення фактів, що підтверджують неможливість надання пільг в оподаткуванні при митному оформленні ТЗ, вирішується питання щодо сплати належних податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні ТЗ через митний кордон України.

У разі виявлення фактів надання митному органу документів, що містять неправдиві відомості, як підстави для звільнення від сплати податків і зборів митним органом порушується справа про порушення митних правил згідно з законодавством.

.3Підтвердженням права на надання пільг в оподаткуванні, передбачених статтею 8 Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”, є такі документи:

підтвердження складу спадщини за законом, відкритої за межами України на користь громадянина-резидента органами, що вчиняють нотаріальні дії в країні її відкриття. Таке підтвердження підлягає легалізації в консульських установах України, що діють у відповідних країнах, якщо інше не встановлено міжнародним договором України, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон зі штампом “Постійне проживання” або таким написом (для громадян України, які виїхали за її межі тимчасово та подали клопотання про залишення на постійне проживання за кордоном) з відміткою про дату поставлення та зняття з постійного консульського обліку, засвідченою гербовою печаткою консульської установи України в країні попереднього проживання такого громадянина;

паспортний документ громадянина іноземної держави на право виїзду за кордон з імміграційною візою на постійне проживання в Україні, виданою компетентним органом України, та/або посвідка на постійне проживання в Україні;

довідка, видана Міністерством закордонних справ України, за підписом першого заступника Міністра закордонних справ України, а в разі його відсутності – одного із заступників відповідно до розподілу обов’язків, а також керівника фінансового підрозділу Міністерства закордонних справ України про суму коштів, що виплачуються працівникам дипломатичної служби України, які перебували за кордоном у довгостроковому відрядженні або проходили дипломатичну службу за кордоном строком не менше одного року та повертаються в Україну.

.4Для вирішення питання про надання пільг в оподаткуванні, передбачених статтею 8 Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”, посадова особа митного органу, яка здійснює митне оформлення ТЗ, перевіряє в ЄАІС наявність даних про надання власникові цього ТЗ таких пільг при ввезенні ним для вільного обігу інших ТЗ, що класифікуються в одній товарній позиції згідно з УКТЗЕД. У разі виявлення таких даних митне оформлення ТЗ, що класифікується в одній товарній позиції згідно з УКТЗЕД з раніше оформленим на цього громадянина ТЗ, здійснюється на загальних підставах.

.5Зобов’язання про доставку ТЗ до митниці призначення надається власником ТЗ (уповноваженою особою) митному органу, у зоні діяльності якого розташований пункт пропуску через державний кордон України, через який здійснюється переміщення ТЗ, й оформлюється на зворотному боці двох примірників ДКД шляхом учинення запису такого змісту: “Зобов’язуюсь доставити цей транспортний засіб у ____________________________ митницю до “___” ____________ 200_ року. Про відповідальність згідно зі статтями 332, 336 Митного кодексу України в разі порушення цього зобов’язання ознайомлений”. Особа, яка надала таке зобов’язання, власноручно проставляє дату надання такого зобов’язання, яка повинна збігатися з датою здійснення митних процедур у пункті пропуску через державний кордон України, і особистий підпис.

.6Зобов’язання про доставку ТЗ до митниці призначення засвідчується відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу, яка здійснила митне оформлення ТЗ у пункті пропуску через державний кордон України.

.7Електронна копія зворотного боку ДКД, на якому оформлено зобов’язання про доставку ТЗ до митниці призначення, протягом чотирьох годин з моменту оформлення ТЗ передається уповноваженою посадовою особою митного органу, яка здійснила митне оформлення ТЗ у пункті пропуску через державний кордон України, до ЄАІС.

При цьому до електронної копії зобов’язання про доставку ТЗ до митниці призначення вносяться:

запис, визначений підпунктом 4.5 пункту 4 цього розділу;

дата доставки ТЗ до митного органу;

код митного органу, до якого направлено ТЗ для завершення митного оформлення, відповідно до Класифікатора митних органів та їх структурних

підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого наказом Держмитслужби від 26.04.2006 № 335, зі змінами;

дата оформлення зобов’язання про доставку ТЗ до митниці призначення;

код підрозділу, посадовою особою якого оформлено зобов’язання про доставку ТЗ до митниці призначення, відповідно до Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого наказом Держмитслужби від 26.04.2006 № 335, зі змінами;

номер ОНП посадової особи митного органу, якою здійснені митні процедури у пункті пропуску.

Після завершення формування електронної копії ДКД, на зворотному боці якого оформлено зобов’язання про доставку ТЗ до митниці призначення, примірник ДКД та його електронна копія передаються до відділу контролю за переміщенням товарів митниці відправлення для подальшого контролю за переміщенням ТЗ.

.8Для митного оформлення ТЗ, який тимчасово перебуває на території України та декларується для вільного обігу на цій території, власник ТЗ або вповноважена особа подає митному органу заяву довільної форми про проведення митного оформлення ТЗ для вільного обігу на митній території України та видачу Посвідчення. До заяви додаються: ВМД; документи, що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (у тому числі з правом розпорядження); технічні та реєстраційні документи; паспортні документи та інші документи, визначені законодавством України та міжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорт громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання); посвідка чи інший документ про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном; документи, що підтверджують увезення транспортного засобу на митну територію України.

У випадках необхідності вирішення питань щодо визначення року виготовлення ТЗ, класифікації ТЗ згідно з УКТЗЕД, митної вартості або порушення справи про порушення митних правил посадова особа митного органу може вимагати такі документи:

митні документи країни придбання ТЗ;

сервісну книжку;

експертний висновок;

фотографії;

технічну документацію.

У цьому разі під час митного оформлення застосовуються нормативно-правові акти та встановлені ними вікові та інші обмеження щодо ввезення ТЗ для вільного обігу на митній території України, чинні на день прийняття митним органом ВМД, у якій ТЗ задекларовано для вільного обігу на цій території.

Митний контроль та митне оформлення ТЗ, що ввозяться на митну територію України з метою транзиту

Пропуск через митний кордон України:

.1У разі ввезення ТЗ, знятих з реєстраційного обліку у відповідних реєстраційних органах іноземних держав чи України, якщо ТЗ були зареєстровані в таких органах, або нових ТЗ на митну територію України з метою транзиту власник (уповноважена особа) пред’являють його митному органу для проведення митного огляду й подають оригінали та ксерокопії таких документів:

ВМД, заповнену відповідно до заявленого митного режиму транзиту через митну територію України;

що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (у тому числі з правом розпорядження);

реєстраційних (технічних) документів на транспортний засіб (якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної держави чи України) з відмітками про зняття транспортного засобу з обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом;

паспортних документів та інших документів, визначених законодавством України та міжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання);посвідки чи іншого документа про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном тощо.

У випадках необхідності вирішення питань щодо визначення року виготовлення ТЗ, класифікації ТЗ згідно з УКТЗЕД, митної вартості або порушення справи про порушення митних правил посадова особа митного органу може вимагати такі документи:

митні документи країни придбання ТЗ;

сервісну книжку;

експертний висновок;

фотографії;

технічну документацію.

.2Заповнення й оформлення ВМД, подання потрібних документів на ТЗ, що переміщуються через митний кордон України громадянами, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, здійснюються згідно з Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574, зі змінами, Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби від 09.07.97 № 307, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за № 443/2247, зі змінами.

.3Власнику або уповноваженій особі разом з оригіналами технічних та інших документів, що були підставою для митного оформлення ТЗ, передається відповідний примірник ВМД, другий примірник квитанції МД-1 (якщо така квитанція оформлювалась) і завірена посадовою особою митниці копія Акта митного огляду транспортного засобу.

.4Виїзд ТЗ за межі зони митного контролю здійснюється на підставі ВМД, засвідченої відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу, яка здійснила митні процедури у пункті пропуску.

.5Електронні копії ВМД та у відповідних випадках квитанції МД–1 не пізніше ніж протягом чотирьох годин з моменту оформлення ТЗ передаються уповноваженою посадовою особою митниці до ЄАІС у встановленому Держмитслужбою порядку.

Контроль за виконанням зобов’язання про транзит ТЗ через митну територію України здійснюється відділом контролю за доставкою товарів митного органу відправлення.

.6При вивезенні ТЗ, увезеного з метою транзиту, особа, яка надала зобов’язання про транзит, подає митному органу документи на ТЗ і ВМД, оформлену при ввезенні цього ТЗ, і копію Акта митного огляду. У разі внесення грошової застави при ввезенні ТЗ подається також другий примірник квитанції МД-1.

.7Посадова особа митного органу здійснює митний огляд ТЗ, перевіряє та встановлює відповідність ідентифікаційного номера, номерів кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацію ТЗ даним, зазначеним у ВМД, реєстраційних і технічних документах на ТЗ, а також проводить перевірку за наявними в ЄАІС даними дотримання строку транзиту та приймає рішення про можливість здійснення пропуску ТЗ за межі митної території України.

За відсутності зауважень посадова особа митного органу на зворотному боці ВМД учиняє запис “Транзит, вивезення” і завіряє його відбитком ОНП і підписом.

ВМД залишається в справах митниці призначення та є підставою для зняття ТЗ з контролю.

.8Протягом чотирьох годин з моменту пропуску ТЗ через митний кордон України при вивезенні ТЗ за межі митної території України вповноважена посадова особа митного органу передає до ЄАІС інформацію про:

дату вивезення;

код підрозділу, який здійснив пропуск ТЗ, відповідно до Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого наказом Держмитслужби від 26.04.2006 № 335, зі змінами;

номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка дозволила пропуск ТЗ через митний кордон України.

Особливості митного контролю та митного оформлення ТЗ, що ввозяться на митну територію України з метою транзиту:

.1Контроль за виконанням зобов’язання про транзит здійснюється митним органом, яким проводилося митне оформлення ТЗ при ввезенні його на митну територію України.

.2Граничний строк транзиту ТЗ через митну територію України не повинен перевищувати 10 діб.

Особливості митного контролю та митного оформлення ТЗ, зареєстрованих у відповідних реєстраційних органах іноземних держав, що ввозяться на митну територію України з метою транзиту:

.1У разі ввезення громадянином-нерезидентом з метою транзиту на митну територію України ТЗ, зареєстрованого у відповідному реєстраційному органі іноземної держави, або ввезення з цією самою метою громадянином-резидентом ТЗ, зареєстрованого постійно в цьому органі та який йому належить, що підтверджується відповідним документом про право власності на такий транспортний засіб та реєстраційним документом, декларування такого ТЗ здійснюється в усній формі.

.2Митний контроль за переміщенням ТЗ, зазначених у підпункті 3.1 пункту 3 цього розділу, здійснюється згідно з Технологією прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженою наказом Адміністрації Держприкордонслужби та Держмитслужби від 24.11.2003 № 297/793, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 09.12.2003 за № 1133/8454, зі змінами.

.3Власнику або уповноваженій особі передаються оригінали технічних та інших документів, що були підставою для пропуску ТЗ через митний кордон України.

Митний контроль і митне оформлення ТЗ, що тимчасово вивозяться за межі митної території України

У разі тимчасового вивезення транспортного засобу, зареєстрованого у відповідному підрозділі ДАІ МВС України, за межі митної території України декларування такого транспортного засобу здійснюється в усній чи письмовій формі (за бажанням власника такого транспортного засобу) або в письмовій формі – на вимогу посадової особи митного органу.

Митний контроль за переміщенням транспортного засобу, зареєстрованого у відповідному підрозділі ДАІ МВС України та який тимчасово вивозиться за межі митної території України, здійснюється згідно з Технологією прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженою наказом Адміністрації Держприкордонслужби та Держмитслужби від 24.11.2003 № 297/793, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 09.12.2003 за № 1133/8454, зі змінами.

Власнику або уповноваженій особі передаються оригінали технічних та інших документів, що були підставою для пропуску ТЗ через митний кордон України.

Транспортний засіб, який тимчасово вивозиться за межі митної території України, повинен бути зареєстрований у відповідному підрозділі ДАІ МВС України та повинен мати реєстраційні документи, номерні знаки та розпізнавальний знак держави, які відповідають чинним стандартам України та вимогам міжнародної Конвенції про дорожній рух.

Митний контроль і митне оформлення ТЗ, що вивозяться за межі митної території України для вільного обігу

Пропуск через митний кордон України:

.1У разі вивезення ТЗ за межі митної території України його власник або вповноважена особа здійснює в установленому порядку декларування ТЗ і подає митному органу ВМД (крім випадків, визначених у пунктах 2, 3, 6 – 10 частини другої статті 250 Митного кодексу України), заповнену в установленому порядку, і такі документи та їх ксерокопії:

що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (у тому числі з правом розпорядження);

реєстраційні (технічні) документи на ТЗ. Якщо транспортний засіб перебував на обліку в реєстраційному органі України з відмітками про зняття транспортного засобу з обліку;

паспортних документів та інших документів, визначених законодавством України та міжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорт громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання); посвідки чи іншого документа про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном тощо;

довідку про ідентифікаційний номер громадянина (за наявності).

У випадках необхідності вирішення питань щодо класифікації ТЗ згідно з УКТЗЕД, митної вартості або порушення справи про порушення митних правил посадова особа митного органу може вимагати такі документи:

сервісну книжку;

експертний висновок;

фотографії;

технічну документацію.

.2Заповнення й оформлення ВМД, подання потрібних документів на ТЗ, що переміщуються через митний кордон України громадянами, здійснюються згідно з Положенням про вантажну митну декларацію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574, зі змінами, Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби від 09.07.97 № 307, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за № 443/2247, зі змінами.

.3Митне оформлення ТЗ проводиться відповідно до Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719, зі змінами.

.4Виїзд ТЗ за межі зони митного контролю здійснюється на підставі оформленої ВМД.

.5Електронна копія ВМД передається уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАІС у встановленому Держмитслужбою порядку.

Особливості митного контролю й митного оформлення ТЗ, що вивозяться за межі митної території України для вільного обігу:

.1Транспортний засіб, який вивозиться за межі митної території України для вільного обігу, повинен бути знятий з обліку в підрозділах ДАІ МВС України, які відповідно до законодавства України вповноважені здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку транспортного засобу, і повинен мати реєстраційні документи з відміткою про зняття його з обліку, номерні знаки для разових поїздок і розпізнавальний знак держави, які

відповідають чинним стандартам України та вимогам міжнародної Конвенції про дорожній рух.

.2У разі вивезення ТЗ за межі митної території України у випадках, визначених у пунктах 2, 3, 6 – 10 частини другої статті 250 Митного кодексу України, його власник або вповноважена особа здійснює в установленому порядку декларування ТЗ і подає митному органу два примірники митної декларації, заповненої в установленому порядку, і документи та їх ксерокопії, визначені в підпункті 1.1 пункту 1 цього розділу.

.3До підпункту 4.1 митної декларації, крім інших відомостей, уносяться такі дані про ТЗ:

тип, марка та модель;

колір;

рік виготовлення та введення в експлуатацію;

ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), двигуна;

об’єм двигуна (куб. см);

найменування, номери й дати видачі документів, на підставі яких здійснюється митне оформлення ТЗ (документів, що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (у тому числі з правом розпорядження)); технічних та реєстраційних документів; паспортних документів та інших документів, визначених законодавством України та міжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання); посвідки чи іншого документа про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном).

.4Посадова особа митного органу здійснює митний огляд ТЗ, перевіряє та встановлює відповідність ідентифікаційного номера, номерів кузова, шасі (рами), двигуна, року виготовлення, кольору та дати введення в експлуатацію ТЗ даним, зазначеним у митній декларації, реєстраційних і технічних документтах на ТЗ, а також проводить документальну перевірку факту зняття з обліку ТЗ у підрозділах ДАІ МВС України, які відповідно до законодавства України вповноважені здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку ТЗ, і приймає рішення про можливість здійснення митного оформлення ТЗ.

.5Власникові ТЗ (уповноваженій особі) разом з оригіналами технічних та інших документів, що були підставою для митного оформлення ТЗ, передається примірник митної декларації. Другий примірник митної декларації залишається в справах митного органу.

.6Виїзд ТЗ за межі зони митного контролю здійснюється на підставі оформленої в повному обсязі митної декларації. Завершення митного оформлення ТЗ засвідчується в митній декларації відбитком ОНП і підписом посадової особи митного органу.

.7Електронна копія митної декларації негайно з моменту оформлення ТЗ передається уповноваженою посадовою особою митного органу до ЄАІС у встановленому Держмитслужбою порядку.

При цьому до електронної копії митної декларації вносяться:

дані про власника або вповноважену особу: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), країна постійного проживання, громадянство (підданство), серія й номер паспорта або іншого документа громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України;

дані про ТЗ: тип, модель та марка, колір, рік виготовлення та введення в експлуатацію, ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), двигуна, об’єм двигуна (куб. см);

найменування, номери й дати видачі документів, що були підставою для здійснення митного оформлення (документів, що підтверджують право власності на ТЗ або користування ним (з правом розпорядження), реєстраційних (технічних) документів тощо);

митний режим (вивезення);

дата митного оформлення;

код підрозділу, який здійснив митне оформлення ТЗ, відповідно до Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженого наказом Держмитслужби від 26.04.2006 № 335, зі змінами;

номер ОНП посадової особи митного органу, яка провела митне оформлення ТЗ.

Директор Департаменту

організації митного контролю С.М.Сьомка

Додаток 1

до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

Особливості заповнення й оформлення ПДГ на транспортні засоби, що ввозяться на митну територію України громадянами з метою вільного обігу

Графи А, С, D/J ПДГ заповнюються посадовими особами митних органів.

Правила заповнення граф А, С, D/J ПДГ посадовою особою митного органу:

Графа А „Митний орган відправлення/експорту/призначення”

У першому рядку графи посадовою особою митного органу, що прийняла ПДГ до оформлення, проставляється реєстраційний номер ПДГ за такою схемою:

ххххххххх/х/хххххх

1 2 3,

де 1 – дев’ятизначний код структурного підрозділу митного органу, у якому проводиться митне оформлення ПДГ, згідно з Класифікатором митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби України від 26.04.2006 № 335 „Про затвердження Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій” (зі змінами);

2 – остання цифра поточного року;

3 – порядковий номер ПДГ у журналі обліку документів контролю за переміщенням товарів у порядку зростання протягом поточного року.

Під реєстраційним номером посадовою особою митного органу, що прийняла ПДГ до оформлення, також проставляється її підпис.

Дев’ятизначний код структурного підрозділу митного органу, у якому проводиться митне оформлення, та остання цифра поточного року можуть зазначатися декларантом.

Графа С „Митний орган відправлення”

Графа заповнюється у разі застосування заходів гарантування доставки ТЗ до митниці призначення у вигляді грошової застави.

Посадовою особою митного органу, якою здійснювалася перевірка правильності нарахування податків і зборів, які підлягали б сплаті при здійсненні митного оформлення ТЗ для вільного обігу, у графі вчиняється запис „Перевірено” та проставляються штамп „СПЛАЧЕНО”, дата й підпис.

Графа D/J „Відмітки митного органу відправлення/призначення"

Заповнюється посадовою особою митного органу в усіх аркушах ПДГ.

У полях граф:

„Підпис” – проставляється підпис посадової особи митниці, що завершила митне оформлення ПДГ.

„Печатка” – проставляється відбиток штампа „Під митним контролем” (далі – ПМК), під ним – відбиток особистої номерної печатки посадової особи митниці (далі – ОНП), що завершила митне оформлення ПДГ.

Якщо всі поля графи 47 ПДГ заповнені, то відбиток штампа ПМК проставляється над графою C ПДГ, ОНП – у графі C ПДГ.

Оформлення ПДГ здійснюється посадовими особами відділу контролю за переміщенням товарів (далі – ВКПТ) митного органу, у зоні діяльності якого постійно або тимчасово проживає громадянин, що бажає ввезти ТЗ на митну територію України з метою вільного обігу.

При митному оформленні ПДГ митні збори за митне оформлення не нараховуються і не сплачуються.

Аркуш із позначенням 1/6 форми МД-2 ПДГ зберігається в справах ВКПТ, аркуш із позначенням 2/7 форми МД-2 ПДГ зберігається в справах відділу митних платежів (далі – ВМП), аркуш з позначеннями 3/8 та 4/5 форми МД-2 ПДГ разом з поданими документами повертається особі, яка його подавала.

Під час прийняття та оформлення ПДГ посадова особа ВКПТ виконує такі дії:

перевіряє повноваження декларанта;

перевіряє правильність заповнення ПДГ i її відповідність електронній копії;

присвоює їй реєстраційний номер і проставляє відбиток штампа ПМК відповідно до вимог цього Порядку;

з використанням програмно-інформаційного комплексу „Інспектор-2006” здійснює реєстрацію ПДГ у журналі обліку документів контролю за переміщенням товарів;

перевіряє документи, що підтверджують застосування одного із заходів гарантування доставки товарів у митний орган призначення.

Посадовою особою ВМП або вповноваженою посадовою особою митного органу, до службових обов’язків якої входить здійснення таких функцій, проводиться перевірка правильності нарахування податків і зборів, які підлягали б сплаті при здійсненні митного оформлення ТЗ для вільного обігу.

Після проведеної перевірки посадовою особою ВМП заповнюється графа С примірника ПДГ згідно з цим Порядком.

Громадянином або вповноваженою на те особою заповнюються такі графи ПДГ: В, 1, 5, 8, 9, 12, 14, 15а, 19, 22, 23, 29, 31, 33, 34, 42, 44, 45, 47, 52, 54.

Опис граф ПДГ:

Графа 1 „Декларація”

У першому підрозділі графи проставляється 2-значний літерний код „ТР”, другий підрозділ не заповнюється, у третьому підрозділі проставляється літерний код „ПДГ”.

Графа 5 „Всього товарів”

Зазначається кількість заявлених у ПДГ ТЗ – 1.

Графа 8 „Одержувач”

У графі зазначаються відомості про одержувача (власника) ТЗ, місце його постійного або тимчасового проживання.

Відомості про особу зазначаються у такому порядку:

у правому верхньому кутку – літерний код альфа-2 країни місця проживання відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом

Державного комітету статистики України від 08.07.2002 № 260 „Про затвердження класифікацій валют та держав світу” (зі змінами), далі, через знак „/”, – номер за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів (далі – ДРФО);

для громадян-резидентів, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від присвоєння ідентифікаційного номера, – номер паспорта фізичної особи, доповнений на початку чотирма нулями;

прізвище, ім’я та по батькові одержувача (власника) ТЗ;

місце постійного або тимчасового проживання.

Графа 9 „Особа, відповідальна за фінансове врегулювання”

У графі зазначаються відомості про особу, яка надає митним органам України фінансові гарантії щодо обов’язкової доставки товарів.

Відомості про особу зазначаються в такому порядку:

у правому верхньому кутку – літерний код альфа-2 країни

місцезнаходження відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 08.07.2002 № 260 „Про затвердження класифікацій валют та держав світу” (зі змінами), далі, через знак „/”, –код за ЄДРПОУ;

найменування, що зазначене у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи, зазначене у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи.

В інших випадках графа не заповнюється.

Графа 12 „Відомості про вартість”

У графі зазначається митна вартість ТЗ у валюті України, наведена у графі 45.

Графа 14 „Декларант/Представник”

У графі наводяться відомості про декларанта ТЗ:

у правому верхньому кутку – літерний код альфа-2 країни місцезнаходження (місця проживання) відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 08.07.2002 № 260 „Про затвердження класифікацій валют та держав світу” (зі змінами), далі, через знак „/”, – код за ЄДРПОУ або номер за ДРФО (за наявності);

найменування, зазначене у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи, або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи.

Для митного брокера (підприємства, що здійснює декларування на підставі договору) додатково зазначаються номер і дата видачі ліцензії на провадження посередницької діяльності митного брокера (свідоцтва про визнання підприємства декларантом).

Графа 15а „Код країни відправлення/експорту”

У графі зазначається літерний код альфа-2 відповідно до Класифікації держав світу країни, , затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 08.07.2002 № 260 „Про затвердження класифікацій валют та держав світу” (зі змінами), з якої ТЗ направляється в Україну.

Графа 19 „Контейнер”

У разі наявності інформації про контейнери, в яких перевозяться ТЗ, і внесення про них відомостей у графу 31, проставляється „1”. В інших випадках графа не заповнюється.

Графа 22 „Валюта та загальна сума за рахунком”

У лівому підрозділі наводиться відповідно до Класифікації валют, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 08.07.2002 № 260 „Про затвердження класифікацій валют та держав світу” (зі змінами), літерний код валюти, яка зазначена або буде зазначена в документі про право власності на ТЗ.

Якщо розрахунки за ТЗ не передбачаються, то в лівому підрозділі графи наводиться літерний код валюти країни відправлення.

У правому підрозділі графи зазначається цифрами загальна фактурна вартість ТЗ у валюті України, одержана як сума вартостей, наведених у графі 42 аркуша форми МД-2.

Графа 23 „Курс валюти”

У графі зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти, зазначеної в лівому підрозділі графи 22 ПДГ, установлений Національним банком України на дату прийняття ПДГ до оформлення.

Якщо в лівому підрозділі графи 22 ПДГ зазначено код валюти України, то в графі проставляється „1”.

Графа 29 „Митний орган виїзду/в’їзду”

У графі зазначаються згідно з Класифікатором митних органів, затвердженим наказом Держмитслужби від 26.04.2006 № 335 „Про затвердження Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій” (зі змінами), найменування і код митного органу (регіональна митниця, митниця), митного поста та пункту пропуску через державний кордон України, через який ТЗ увозитиметься в Україну.

Графа 31 „Маркування та кількість – Номери контейнерів – Кількість та розпізнавальні особливості”

У графі зазначаються відомості про ТЗ.

Наводиться опис ТЗ: тип, модель та марка, колір, рік виготовлення та введення в експлуатацію, ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), двигуна, об’єм двигуна (куб. см);

Якщо в графі 19 ПДГ зазначено „1”, то зазначаються відомості про контейнери в такому порядку: спочатку проставляється загальна кількість контейнерів, далі, через знак „/”, зазначаються відомості про номери контейнерів.

Графа 33 „Код товару”

У графі зазначається десятизначний код товару згідно з УКТЗЕД.

Графа 34 „Код країни походження”

У лівому підрозділі „а” графи зазначається відповідно до Класифікації держав світу, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 08.07.2002 № 260 „Про затвердження класифікацій валют та держав світу” (зі змінами), літерний код альфа-2 країни походження ТЗ.

Якщо інформація про конкретну країну походження ТЗ відсутня, а є інформація про походження ТЗ з країн Європейського співтовариства, то в графі зазначається „EU”.

Якщо країна походження невідома, то в графі зазначається „00”.

Графа 42 „Ціна товару”

У графі наводиться фактурна вартість ТЗ у валюті України за курсом, установленим Національним банком України на день прийняття ПДГ до оформлення.

Якщо розрахунки за ТЗ не передбачаються, то в графі зазначається „00”.

Графа 44 „Додаткова інформація/Подані документи/Сертифікати і дозволи”

У графі зазначаються коди згідно з Класифікатором документів, затвердженим наказом Держмитслужби від 12.12.2007 № 1048 „Про затвердження відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення” (зі змінами), і реквізити документів, поданих при оформленні ПДГ,

а також документів, що підтверджують застосування одного із заходів гарантування доставки товарів до митниці призначення. Відомості щодо кожного документа починаються з нового рядка за схемою:

код документа згідно з Класифікатором документів, затвердженим наказом Держмитслужби від 12.12.2007 № 1048 „Про затвердження відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення” (зі змінами);

номер документа, дата.

Якщо документу відповідає код некласифікованого документа, то перед номером документа зазначається його назва.

Якщо поданий документ відсутній у відповідному розділі Класифікатора документів, затвердженого наказом Держмитслужби від 12.12.2007 № 1048 „Про затвердження відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення” (зі змінами), то зазначається код некласифікованого документа відповідного розділу.

У разі застосування такого заходу забезпечення доставки ТЗ в митницю призначення, як перевезення на умовах Міжнародної конвенції про міжнародні перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року (далі – Конвенція МДП), обов’язковим є внесення відомостей про серію та номер книжки МДП до відповідного розділу графи.

За відсутності на момент оформлення ПДГ такої інформації до відповідного розділу графи вноситься запис „Книжка МДП” без зазначення її серії та номера.

Графа 45 „Коригування”

У графі зазначається заявлена громадянином або вповноваженою на те особою митна вартість ТЗ у валюті України.

Графа 47 „Нарахування платежів”

У цій графі наводяться відомості про нарахування податків і зборів, що підлягали б сплаті при оформленні ТЗ відповідно до митного режиму імпорту. При цьому сума податків та зборів обчислюється, виходячи з десятизначного коду товару згідно з УКТЗЕД.

У першій колонці „Вид” зазначається код виду податків та зборів відповідно до Класифікатора видів податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби від 07.12.2005 № 1201 „Про затвердження Класифікатора видів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших бюджетних надходжень”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за № 1552/11832.

У другій колонці „Основа нарахування” зазначаються:

при нарахуванні мита – митна вартість ТЗ, зазначена в графі 45;

при нарахуванні акцизного збору – кількість у відповідних одиницях виміру й обліку;

при нарахуванні податку на додану вартість – митна вартість ТЗ, зазначена в графі 45, збільшена на суму мита та акцизного збору (для ТЗ, що підлягають обкладенню акцизним збором).

У третій колонці „Ставка” зазначаються:

при нарахуванні мита – установлений законодавством розмір ставки мита;

при нарахуванні акцизного збору – установлений законодавством розмір ставки акцизного збору;

при нарахуванні податку на додану вартість – установлений законодавством розмір ставки податку на додану вартість.

Продовження додатка 1

У четвертій колонці „Сума” зазначається нарахована сума відповідного податку або збору.

У п’ятій колонці “Спосіб платежу” зазначається код способу розрахунку згідно з Класифікатором способів розрахунку, затвердженим наказом Держмитслужби від 12.12.2007 № 1048 „Про затвердження відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення” (зі змінами), у відповідності до типу гарантії, зазначеному у графі 52 ПДГ.

У разі ввезення ТЗ громадянами, які користуються пільгами, усі передбачені податки та збори в ПДГ нараховуються умовно.

Графа В „Подробиці розрахунків”

У графі зазначаються:

код виду податку або збору відповідно до Класифікатора видів податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Держмитслужби від 07.12.2005 № 1201 „Про затвердження Класифікатора видів податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших бюджетних надходжень”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.12.2005 за №1552/11832;

загальна сума податку або збору за цим кодом, що включає в себе суми відповідного податку або збору.

Графа 52 „Гарантія недійсна для”

У лівому підрозділі графи зазначається розмір гарантійної суми, що не підлягає поверненню (або підлягає сплаті), якщо товари не доставлено в пункт пропуску через митний кордон, через який вони мають бути вивезені з митної території України. Далі через знак “/” зазначається номер гарантійного документа.

Якщо переміщення здійснюється без застосування заходів гарантування доставки, то лівий підрозділ не заповнюється.

У правому підрозділі графи проставляється цифровий код типу гарантії, яку обрав власник товарів чи вповноважена ним особа, а саме:

„01” – гарантія фінансової установи;

„02” – грошова застава;

„03” – перевезення митним перевізником;

„04” – охорона та супроводження товарів митними органами;

Продовження додатка 1

„05” – гарантія відповідно до Конвенції МДП;

„06” – фінансова гарантія незалежного фінансового посередника;

„00” – гарантія не потрібна.

Графа 54 „Місце і дата”

У графі зазначаються місцезнаходження (місце проживання) декларанта, прізвище, ініціали співробітника підприємства, що здійснює декларування на підставі договору (прізвище, ініціали громадянина), зазначеного в графі 14, що склав ПДГ, його особистий підпис, а також наводиться номер його телефону.

Для митного брокера (підприємства, що здійснює декларування на підставі договору) додатково зазначаються номер і дата видачі ліцензії на провадження посередницької діяльності митного брокера (свідоцтва про визнання підприємства декларантом).

Ці відомості завіряються печаткою митного брокера (підприємства, що здійснює декларування на підставі договору), яка містить код за ЄДРПОУ.

Додаток 2

до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

Особливості заповнення окремих граф ПТП

У графі “Назва місця прибуття та його адреса” зазначається підрозділ митного оформлення митниці призначення, до функціональних обов’язків якого належать питання здійснення митного контролю та митного оформлення ТЗ, що переміщуються громадянами через митний кордон України. Адреса такого підрозділу зазначається за наявності.

У графі “Загальною кількістю” зазначається “1”.

У графі “Загальною вартістю” зазначається вартість ТЗ згідно з документами про право власності на ТЗ. У разі відсутності такої інформації - згідно з висновком відділу митниці, у зоні діяльності якої розташовано пункт пропуску через державний кордон України, через який переміщується ТЗ, до функціональних обов’язків якого належать питання контролю митної вартості.

Вартість ТЗ визначається у національній валюті України. У разі подання документів, які містять вартість ТЗ в іншій валюті, графа заповнюється у перерахунку за курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ПТП.

У графі “За документами”, крім назв і номерів товаротранспортних і товаросупровідних документів, зазначаються назва та номер документа, що підтверджує надання митному органу гарантій доставки ТЗ до митниці призначення, та його код згідно з Класифікатором документів, затвердженим наказом Держмитслужби від 12.12.2007 № 1048 „Про затвердження відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення” (зі змінами).

Графа “Вид транспорту та найменування перевізника” заповнюється у разі переміщення ТЗ митною територією України з пункту пропуску через державний кордон України до митниці призначення не своїм ходом, а шляхом транспортування іншим автомобільним транспортним засобом.

У графі “№ або назва транспортного засобу” зазначається державний реєстраційний номер транспортного засобу, яким здійснюється переміщення ТЗ митною територією України з пункту пропуску через державний кордон України до митниці призначення.

Продовження додатка 2

У графі “Найменування товару” зазначаються дані про ТЗ: тип, модель та марка, десятизначний код ТЗ згідно з УКТЗЕД, колір, рік виготовлення та введення в експлуатацію, ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами), двигуна, об'єм двигуна (куб. см).

Графи “К-ть місць”, “Вид упаковки”, “Вага”, “Вартість”, “Митне забезпечення” не заповнюються.

У графі “Примітки” проставляється цифровий код типу гарантії, яку обрав власник товарів чи вповноважена ним особа, а саме:

“01” - гарантія фінансової установи;

“02” - грошова застава;

“03” - перевезення митним перевізником;

“04” - охорона та супроводження товарів митними органами;

“05” - гарантія відповідно до Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП від 14.11.75;

“06” - фінансова гарантія незалежного фінансового посередника;

“00” - гарантія не потрібна;

у цій графі далі, через знак “/”, зазначається загальна сума податків і зборів, що підлягали б сплаті при оформленні ТЗ відповідно до митного режиму імпорту.

Додаток 3

до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

Форма

 

Акт

про проведення митного огляду транспортного засобу

Примітка. Якщо бракує місця для внесення всіх відомостей про ТЗ, то вони наводяться на додатковому аркуші формату А4, про що поряд з ініціалами та прізвищем посадової особи, що проводила митний огляд ТЗ, учиняється запис “Див. на додатковому аркуші”.

Додаток 4

до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

Форма

Начальникові ____________________

_________________________ митниці

___________________________ _____

громадянина(ки) _________________

________________________________

________________________________,

що проживає

за адресою: ______________________

ЗАЯВА

Прошу видати Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу

 

 

Марка ____________________

Ідентифікаційний номер, номери кузова, шасі (рами)

_____________________________

________ року виготовлення

 

 

Модель _____________________

№ двигуна ___________________

Об’єм двигуна ________ куб. см

Колір ТЗ ____________________

 

 

Увезено через __________________________ митницю за такими документами:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

 

 

Дата__________

 

Підпис __________

 

 

 

 

Додаток 5

до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

Форма

Державна митна служба України

_____________________________ митниця

ПОСВІДЧЕННЯ серія _______ № ___________

про реєстрацію ТЗ

Тип, марка, модель ___________________________________________

Код згідно з УКТЗЕД __________________________________________

Колір _______________________________________________________

Дата виготовлення ____________________________________________

Ідентифікаційний номер або номер кузова ________________________

Номер шасі (рами) ____________________________________________

Номер двигуна _______________________________________________

Об’єм двигуна (куб. см) _______________________________________

Дата переміщення через митний кордон України __________________

Митниця оформлення ________________________________________

Дата, номер, серія уніфікованої митної квитанції МД-1 ____________

 

Видано номерні знаки типу “Транзит” _______ № _________________

Наявність необхідних для реєстрації документів __________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

ВІДМІТКИ МИТНИЦІ

______________ митниця не заперечує проти реєстрації в підрозділі ДАІ МВС України, який відповідно до законодавства України вповноважений здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку ТЗ, зазначеного в цьому Посвідченні ТЗ на ім’я

_______________________________________________________________

(країна постійного проживання, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності),

серія і номер паспортного документа та іншого документа, визначеного законодавством України та міжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання); посвідки чи іншого документа про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном тощо, ким видані)

_______________________________________________________________,

(місце постійного чи тимчасового проживання в Україні)

що був увезений (надісланий) в Україну громадянином.

_______________________________________________________________

(країна постійного проживання, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);

серія і номер паспортного документу або іншого документа, визначеного законодавством України та міжнародними договорами України, що дають право на перетин державного кордону, та/або паспорта громадянина (посвідчення особи з відміткою про місце проживання); посвідки чи іншого документа про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном тощо, ким видані)

_______________________________________________________________

(місце постійного чи тимчасового проживання в Україні)

Увезено:

для тимчасового користування строком до _________________________

для вільного обігу

 

Для:

продажу, дарування, обміну;

передання у володіння, та/або користування, та/або розпорядження –дозвіл митниці:

потрібен

не потрібен

Транспортний засіб повинен бути пред’явлений підрозділу ДАІ МВС України, який відповідно до законодавства України вповноважений здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку ТЗ, у десятиденний строк для реєстрації.

Примітка ______________________________________________________

_______________________________________________________________

Підпис і особиста номерна

печатка посадової особи митниці ___________________

Дата “____” ______________ 20 _____ р.

Одержав (підпис власника) ______________________________________

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2008 р. №281

 

Про внесення змін до Класифікатора додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхідної для ідентифікації товарів при їх класифікації згідно з УКТЗЕД

 Наказ втратив чинність (згідно з наказом Державної митної служби України від 4 липня 2008 року №717)

На виконання п. 3 наказу Держмитслужби України від 23.01.2008 №37 “Про впровадження комплексного контролю правильності визначення бази оподаткування товарів”, з метою вдосконалення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій,

НАКАЗУЮ:

Класифікатор додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхідної для ідентифікації товарів при їх класифікації згідно з УКТЗЕД, затверджений наказом Держмитслужби України від 12.12.2007 №1048 “Про затвердження відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення”, викласти в редакції, що додається.

Регіональній інформаційній митниці (Копосов С. А.) в 10-денний термін доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

Начальникам митних органів довести цей наказ до відома юридичних і фізичних осіб.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Гутника А. Є.

Голова Служби В. І. Хорошковський

Затверджено наказом Державної митної служби України від 12 грудня 2007 р. № 1048 (у редакції наказу Державної митної служби України від 27 березня 2008 р. №281)

Класифікатор додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхідної для ідентифікації товарів при їх класифікації згідно з УКТЗЕД

Витяг

 

Код за УКТЗЕД

 

 

Назва товару

 

Додаткова інформація

 

8702

 

 

Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія

 

- ідентифікаційний номер транспортного засобу (номер кузова, шасі);

- загальна кількість місць, включаючи місце водія;

- тип двигуна;

- робочий об’єм циліндрів двигуна;

- новий чи такий, що був у використанні;

- категорія транспортного засобу (M2, M3 за документами виробника);

- клас транспортного засобу (I, II, III, A, B);

- календарний рік виготовлення;

- модельний рік виготовлення.

  1

2

 3

 

8703

 

Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі

 - ідентифікаційний номер транспортного засобу (номер кузова, шасі);

- загальна кількість місць, включаючи місце водія за документами виробника;

- призначення (пасажирський, вантажопасажирський);

- тип двигуна;

- робочий об’єм циліндрів двигуна;

- новий чи такий, що був у використанні;

- категорія транспортного засобу за документами виробника;

- календарний рік виготовлення;

- модельний рік виготовлення.

 8704

 Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів

- ідентифікаційний номер транспортного засобу (номер кузова, шасі);

- загальна кількість місць, включаючи місце водія за документами виробника;

- призначення (для використання виключно по бездоріжжю, для використання по бездоріжжю та дорогах загального користування, для використання по дорогах загального користування);

- тип двигуна;

- робочий об’єм циліндрів двигуна;

- вантажопідйомність;

- маса в разі максимального завантаження;

- новий чи такий, що був у використанні;

- тип кузова (бортовий, самоскид, фургон тощо)”;

- категорія транспортного засобу за документами виробника (№1, №2, №3);

- календарний рік виготовлення;

- модельний рік виготовлення.

Якщо автомобіль виготовлено на базі кузова легкового автомобіля, то обов’язково зазначаються такі слова: “...виготовлений на базі кузова легкового автомобіля”.

 1

 2

3

 

8705

 

Моторні транспортні засоби спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад, автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, автомобілі прибиральні для доріг, автомобілі поливомийні, автомобілі-майстерні, радіологічні автомобілі)

 

- функціональне призначення автомобіля;

- ідентифікаційний номер транспортного засобу (номер кузова, шасі);

- загальна кількість місць, включаючи місце водія за документами виробника;

- тип двигуна;

- новий чи такий, що був у використанні;

- календарний рік виготовлення;

- модельний рік виготовлення.

 

8707 10 90 10

 

Кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703, що використовувались 5 років або менше

 

- ідентифікаційний номер кузова;

- тип кузова;

- марка;

- модель;

- рік виготовлення;

- комплектація кузова.

 

8707 10 90 20

 

Кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703, що використовувались понад 5 років

 - ідентифікаційний номер кузова;

- тип кузова;

- марка;

- модель;

- рік виготовлення;

- комплектація кузова.

 

8707 10 90 90

 

Кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703, нові, не для промислового складання

 - ідентифікаційний номер кузова;

- тип кузова;

- марка;

- модель;

- рік виготовлення;

- комплектація кузова.

 

Начальник Центрального митного

управління лабораторних

досліджень та експертної роботи І. П. Рамусь

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

СХІДНА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

ХАРКІВСЬКА МИТНИЦЯ

СЛУЖБА БОРОТЬБИ З КОНТРАБАНДОЮ ТА МИТНОЇ ВАРТИ

ЛИСТ

03 04 2008 №05/1/05-1803 ЄП

на №____ від_____ 2008 р

Начальникам

регіональних митниць

Службою боротьби з контрабандою та митної варти Харківської митниці отримана підтверджена інформація про те, що громадянка України Веретеннікова Н.А. надала митним органам України документи, що містять неправдиві дані, як підставу для ввезення в Україну легкового автомобіля без сплати до державного бюджету податків і зборів:

Веретеннікова Надія Анатоліївна (09.04.1968 р. народження, уродженка м. Зміїв Харківської обл.., закордонний паспорт громадянки України Р UKR АЕ 844344, виданий 07.07.1998р. органом № 2000, загальногромадянський паспорт МК 863166, виданий 08.07.1998р. Зміївським РВ УМВСУ в Харківській області) ввезла в Україну 01.09.07 легковий автомобіль реєстрації США “DODGE 6”, 2002 р. виготовлення, кузов номер 2В3НD46R82Н296292, колір жовтий, реєстраційний номерний знак СМ728М (США). У якості підстави для керування даним автомобілем гр. Веретеннікова Н.А. надала працівникам митниці реєстраційне свідоцтво АС 348182, дата видачі 07.12.2006 р., у якому зазначено, що вона є власником даного автомобіля і постійно мешкає в США, м. Нью-Йорк за адресою: 51 ВАГ 23 5Т АРТ 2Р BROOKLYN NY 11214.

Про постійне проживання в США є відмітка в закордонному паспорті - прямокутний штамп з надписом “Прийнятий на облік в Генконсульстві України в Нью - Йерку” (в тексті написано від руки “... – Йерку”) з датою “14.09.2003”, завірений круглою печаткою “№ 1” з текстом по колу “Генеральне консульство України в Нью - Йорку”, а також надписом віл руки “Постійне проживання в США який завірений вказаною печаті 1”.

Для постановки на тимчасовий облік в органах ДАІ митницею було надано посвідчення від 24.09.07 за № АА 0288383.

Проте, як нас повідомив підрозділ ВГІРФО ГУ МВС МИС України в Харківській області 18.12.07 №9975). гр. Веретеннікова Зареєстрована постійно мешкаючи за адресою: Харківська Зміївський р-он, смт. Зідьки, пул. Будівельна, 7-Б з 1998 року метою виїзду на постійне проживання за межами Харківської області до органу ВГІРФО за місцем проживання за цей період не зверталась.

Згідно повідомленню Міністерства закордонних справ України - лист від 25.03.08 № 71/ПР/14-522/5-774, гр. Веретеннікова Н.А. “... на консульському обліку в Генеральному консульстві України в Нью-Йорку не перебувала. Крім того, відбиток круглої гербової печатки в паспорті Н.А.Верстсннікової за деякими ознаками відрізняється від відбитку гербової печатки Генконсульства України в Нью-Йорку”. Також у даному листі повідомлено: “... напис “Постійне проживання в США” в паспортах, виданих територіальними підрозділами ГІРФО УМВС України. Генконсульством проставляється виключно у випадках задоволення клопотання про залишення на постійне проживання в США, яке оформлювалось через Генконсульство. При цьому обов'язково зазначається посада та ім’я консульської посадової особи, а також дата внесення напису. Громадянка України Веретеннікова Надія Анатоліївна із клопотанням про залишення на ПМІІ до Генконсульства не зверталась”.

Таким чином, в діях громадянки Веретеннікової Н.А. вбачаються ознаки правопорушень, передбачених ст.ст.352 та 355 МК України.

У разі виявлення вищевказаного автомобіля, просимо вжити заходи згідно чинного законодавства України, про що повідомити Службу БК та МВ Харківської митниці.

Заступник начальника митниці

зправоохоронної роботи –

начальник Служби БК та МВ І.М.Смаглий

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

03.04.2008 р. № 11/2-15/3749-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про митне оформлення автомобілів спеціального призначення.

 У зв’язку з отриманням листа Державного департаменту автомобільного транспорту (Укравтотранс) від 24.03.2008 №865-02/05/14-08 повідомляємо.

У вищезазначеному листі Держмитслужбі надано роз’яснення, згідно з якими, якщо в документах виробника чи реєстраційних документах не зазначено цільове призначення легкового автомобіля, то він не відноситься до категорії спеціалізованого чи спеціального призначення.

В разі зазначення в документах виробника чи в реєстраційних документах легкового автомобіля його цільового призначення віднесення такого автомобіля до категорії спеціалізованого чи спеціального призначення здійснюється у відповідності з ознаками, визначеними статтею 1 Закону України “Про автомобільний транспорт” від 05.04.2001 №2344-III.

У зв’язку з цим прошу забезпечити належний контроль за митним оформленням і оподаткуванням легкових автомобілів спеціального призначення з дотриманням вищевикладених вимог.

Перший заступник

Голови Служби А. Є. Гутник

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

09.04.08 р. № 29/1-11.1/2636-ЕП

 

Начальникам регіональних митниць, начальникам митниць

Про класифікацію кузовів автомобілів згідно з УКТЗЕД.

 Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 17 квітня 2008 року №11/1-29/4383-ЕП)

З метою недопущення неправильної класифікації кузовів для моторних транспортних засобів та внаслідок цього несплати митних платежів в повному обсязі повідомляємо про наступне.

Автомобілі складаються з трьох основних складових частин: двигуна, шасі, кузова.

Шасі включає всі механізми, які забезпечують рух та керування автомобілем та конструктивно складається із трансмісії (зчеплення, коробка передач, кардан, головна передача, диференціал, напіввісі), ходової частини (рама, підрамник, балки переднього та заднього мостів, передня і задня підвіски, колеса) та механізмів керування (кермовий механізм, гальмова система).

Кузов автомобіля – частина автомобіля, призначена для розташування двигуна, вантажу (багажу), водія та пасажирів

Згідно з ДСТУ 2518-94 (Несівні системи автомобілів. Терміни та визначення) до несівної системи автомобіля відноситься частина конструкції автомобіля, до якої прикріпляються агрегати автомобіля і яка сприймає зусилля, що діють на неї.

До несівних систем автомобілів відносяться рами різних типів (лонжеронна, периферійна, хребтова); несівний кузов; кузов з несівною основою.

У автомобілів з несівною системою типу рами застосовують кабіни або рамні кузови, кузови-фургони, які встановлюються на вантажну платформу.

Рамний кузов – кузов, у якого статичне навантаження та реакція ресор сприймаються переважно рамою, еластично зв’язаною з кузовом.

Несівний кузов – кузов, який виконує функцію несівної системи, тобто статичне навантаження сприймається корпусом кузова.

Кузов з несівною основою – це кузов, у якого статичне навантаження та реакції опор сприймаються переважно основою, жорстко зв’язаною з кузовом.

Внутрішні або зовнішні панелі, приєднані до стрижньової системи замкнутих тонкостінних профілів, не несуть навантаження.

На кузові з несівною основою або несівному кузові монтуються всі агрегати і механізми машини та він сам є опорою для двигуна і мостів. Деякі елементи шасі складають одне ціле з кузовом.

Моторні транспортні засоби товарної позиції 8702 можуть мати кузови рамні, несівні кузови або кузови з несівною основою.

Моторні транспортні засоби товарної позиції 8703 конструктивно можуть мати рамний кузов, несівний кузов, кузов з несівною основою.

Вантажні автомобілі товарної позиції 8704 можуть мати рамний кузов, кабіну для водія та пасажирів, кузов-фургон.

До складу несівної системи моторних транспортних засобів товарної позиції 8703 (легкових автомобілів) відносяться наступні вузли та елементи:

корпус кузова легкового автомобіля – це просторова суцільнометалева конструкція, яка складається з двох чи трьох основних частин: передка, пасажирського салону та задка і яка становить єдину несівну систему автомобіля:

основа кузова легкового автомобіля – нижня частина кузова, яка складається з панелей підлоги та силових поздовжніх і поперечних елементів;

передок кузова легкового автомобіля – частина кузова, яка відділена від пасажирського салону панеллю і складається з панелі каркаса і крил передніх коліс;

пасажирський салон – це середня частина кузова, яка складається з тонкостінних елементів, зашитих панелями і призначена для розміщення пасажирів;

задок кузова легкового автомобіля – це частина кузова із задніми колесами, яка складається з панелей, каркаса та крил;

дах кузова легкового автомобіля – це верхня частина кузова, яка складається з панелі даху, поздовжніх та поперечних підсилювачів

Сучасні кузови легкових автомобілів мають біля 400 деталей, які можуть бути штампованими та з’єднаними зварюванням.

До основних кузовних деталей відносяться: корпус кузова, двері, капот, багажник, бампер, скло, сидіння, подушки, приладові щитки та багажні полиці, електроарматура.

Кузови автомобілів товарної позиції 8707 за УКТЗЕД можуть бути повністю укомплектованими усіма своїми конструктивними елементами та аксесуарами, наприклад, такими як приладові щитки, багажники, сидіння і подушки, килимки, багажні полиці та електроарматура, та не повністю укомплектованими, у яких такі частини як лобове скло або скло у дверях ще не встановлені, чи такі, в яких оббивка чи фарбування ще не закінчені, тощо.

Класифікація кузовів товарної позиції 8707 здійснюється згідно з вимогами УКТЗЕД, Основними правилами інтерпретації класифікації товарів та з урахуванням вимог Закону України “Про розвиток автомобільної промисловості України” від 18 березня 2004 року №1624-IV.

Рамний кузов, встановлений на шасі, або представлений разом з шасі, вважається завершеним (готовим) автомобілем та класифікується за відповідними кодами моторних транспортних засобів.

Несівний кузов або кузов з несівною основою, незалежно від ступеня укомплектованості, на який встановлено (або представлено разом) один або більше з таких компонентів, як двигун, коробка передач, передня підвіска (вісь), задня підвіска (вісь), вважається завершеним (готовим) автомобілем та класифікується за відповідними кодами моторних транспортних засобів.

У разі, якщо вищезазначені компоненти, що встановлені на кузові, або подані до митного оформлення однією партією товару, являють собою некомплектні чи незавершені вироби, при класифікації товару необхідно керуватись Правилом 2 а) Основних правил інтерпретації класифікації товарів.

В інших випадках, коли кузов, поданий разом з частинами (компонентами), які не відносяться до кузовних, не вважається завершеним (готовим) автомобілем, кузов класифікується у товарній позиції 8707, а частини (компоненти) у відповідних товарних позиціях. Наприклад, до митного оформлення представлено кузов, що відповідає вимогам товарної позиції 8707 за УКТЗЕД разом із колесами до автомобіля. Кузов класифікується у товарній позиції 8707, а колеса у відповідній товарній позиції.

Начальник Управління І.П.Рамусь

Андреєва І.А.

426-84-12

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

09.04.2008 р. №339

 

Про затвердження Порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів

Відповідно до статей 41 і 265 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України

постановляє:

Затвердити Порядок здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, що додається.

Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня опублікування.

 

Премєр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 квітня 2008 р. № 339

ПОРЯДОК

здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів

 

Цей Порядок установлює процедуру здійснення митними органами контролю за правильністю визначення митної вартості товарів під час проведення і після закінчення операцій їх митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України, а також донарахування обов’язкових платежів.

Контроль за правильністю визначення митної вартості товарів під час проведення операцій їх митного контролю і митного оформлення здійснюється митним органом відповідно до статті 41 Митного кодексу України шляхом:

1) проведення:

перевірки документів, поданих для підтвердження заявленої митної вартості товарів, і відомостей, що необхідні для здійснення митного контролю, згідно з Порядком декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. №1766 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 51, ст. 3417);

усного опитування посадових осіб підприємств і громадян, а також консультацій з декларантом з метою обміну інформацією, що стосується певної зовнішньоекономічної операції та впливає на вартість товарів;

митного огляду товарів для визначення характеристик, які впливають на рівень їх митної вартості;

2) порівняння рівня заявленої митної вартості товарів з:

рівнем митної вартості ідентичних або подібних (аналогічних) товарів, митне оформлення яких вже здійснено;

наявною у митного органу інформацією про рівень цін на такі товари або вартість прямих витрат на їх виробництво, у тому числі сировини, матеріалів та/або комплектувальних виробів, які входять до складу товарів;

3) застосування інших передбачених Митним кодексом України та законами з питань митної справи форм контролю.

Послідовність дій посадових осіб митного органу під час здійснення передбаченого цим пунктом контролю визначається Держмитслужбою.

Контроль за правильністю визначення митної вартості товарів після закінчення операцій їх митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України здійснюється митним органом відповідно до пункту 5 частини першої статті 41, статей 60 і 69 Митного кодексу України у разі:

1) виникнення обґрунтованого сумніву стосовно достовірності відомостей, що містяться в документах, поданих митному органу для здійснення митного контролю (на підставі письмового розпорядження керівника такого органу або особи, що його заміщує);

2) прийняття митним органом рішення про випуск товарів у вільний обіг згідно із статтею 264 Митного кодексу України на підставі відповідного звернення декларанта у разі виникнення потреби в уточненні заявленої митної вартості товарів, що декларуються;

3) надходження:

від митних органів іноземних держав інформації про непідтвердження автентичності документів, поданих митному органу України щодо товарів, митне оформлення яких завершено, та недостовірність відомостей, що в них містяться, а також запитів про надання інформації стосовно певних зовнішньоекономічних операцій, які здійснювалися за участю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності - резидентів України;

від правоохоронних органів, органів державної податкової служби, інших контролюючих органів та фінансових установ відомостей, що стосуються зовнішньоекономічної операції чи обставин продажу імпортних товарів;

4) підтвердження наявності ризику за результатами аналізу електронних копій вантажних митних декларацій із застосуванням групи критеріїв ризику ”митна вартість товарів”. При цьому ризиком вважається ймовірність порушення вимог законодавства з питань митної справи, а критерієм ризику - конкретна ознака з визначеними параметрами, які дають змогу здійснювати вибір об’єктів контролю;

5) виявлення:

фактів митного оформлення товарів, рівень митної вартості яких нижчий за рівень вартості прямих витрат, пов’язаних з їх виробництвом, у тому числі сировини, матеріалів та/або комплектувальних виробів, які входять до складу таких товарів;

істотних розбіжностей за рівнем вартісних показників, отриманих у результаті зіставлення даних митної статистики зовнішньої торгівлі України з даними митної статистики держав - торговельних партнерів;

обставин, що мали вплив на митну вартість товарів та не були відомі чи документально підтверджені на момент їх митного контролю та митного оформлення;

6) наявності інших передбачених Митним кодексом України та законами з питань митної справи підстав.

Контроль за правильністю визначення митної вартості товарів після закінчення операцій їх митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України здійснюється митним органом шляхом:

1) проведення:

перевірки відомостей, заявлених у декларації митної вартості товарів;

камеральної перевірки;

перевірки згідно з Порядком проведення митними органами на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1730 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 51, ст. 3363);

2) надсилання запитів до:

митних органів іноземних держав з метою встановлення автентичності документів, поданих під час митного оформлення товарів митним органам України;

державних органів, установ та організацій для встановлення автентичності документів, поданих під час митного оформлення, та достовірності відомостей, що в них містяться, у тому числі з метою підтвердження дотримання вимог статті 267 Митного кодексу України;

3) вжиття інших передбачених Митним кодексом України та законами з питань митної справи заходів.

Послідовність дій посадових осіб митного органу під час здійснення передбаченого цим пунктом контролю встановлюється Держмитслужбою.

Митні органи взаємодіють з правоохоронними органами, органами державної податкової служби та іншими контролюючими органами під час здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів після завершення операцій їх митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України.

Під час здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів після закінчення операцій їх митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України митний орган може звернутися до декларанта з обґрунтованим запитом стосовно надання в письмовій формі додаткової інформації для підтвердження заявленої митної вартості таких товарів. У запиті перелічуються питання, на які декларанту пропонується надати обґрунтовану відповідь.

Митний орган має право вимагати від декларанта подання декларації митної вартості, якщо її не було подано під час митного оформлення.

У разі коли в результаті здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів після закінчення операцій їх митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України виявлено обставини, що вплинули на рівень задекларованої митної вартості таких товарів, митний орган приймає рішення про визначення їх митної вартості за встановленою Держмитслужбою формою.

Зазначене рішення декларант має право оскаржити до митного органу вищого рівня та/або до суду.

Рішення про визначення митної вартості товарів надсилається декларанту в десятиденний строк з моменту прийняття поштою з повідомленням про вручення або видається йому під розписку.

Після надходження рішення декларант може протягом 10 днів звернутися до митного органу з метою коригування суми податкових зобов’язань.

У разі заниження податкового зобов’язання та його непогашення протягом 10 днів з дати надходження рішення митного органу про визначення митної вартості товару зазначений орган самостійно вживає заходів для донарахування сум податків і зборів (обов’язкових платежів) у встановленому Законом України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” порядку.

Повернення помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету податків і зборів (обов’язкових платежів), контроль за справлянням яких покладено на митні органи, здійснюється в установленому законодавством порядку.

Наказ ДМСУ від 15.05.08 № 508 Про внесення змін до Методичних рекомендацій із застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартості товарів, які імпортуються на митну територію України

З метою недопущення заниження митної вартості кузовів для легкових автомобілів (крім кузовів для промислового складання) при ввезенні на митну територію України та забезпечення сплати митних платежів у повному обсязі,

Н А К А З У Ю:

Доповнити главу 10 Методичних рекомендацій із застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартості товарів, які імпортуються на митну територію України, затверджених наказом Державної митної служби України від 31.01.07 № 74 (зі змінами), пунктом 10.3. у такій редакції:

“10.3. Посадова особа митного органу, яка здійснює контроль за правильністю визначення митної вартості, беручи до уваги відомості щодо класифікації кузовів автомобілів згідно з УКТЗЕД, ураховує комплектність таких кузовів, а також значення процентного показника вартості кузовів залежно від вартості транспортних засобів.

Зокрема, кузови для легкових автомобілів можуть бути неукомплектовані, частково та повністю укомплектовані.

Кузов автомобіля неукомплектований – це власне сам металевий корпус кузова в зборі, бондеризований або ні, загрунтований або ні (чорний кузов), пофарбований або нефарбований, із встановленими на ньому дверима та капотами або без них, без елементів і приладів внутрішнього та зовнішнього обладнання.

Частково вкомплектований кузов – це металевий корпус у зборі, пофарбований, із встановленими на ньому дверима та капотами, з присутніми такими елементами та приладами внутрішнього та зовнішнього обладнання: приладові щитки, багажні полиці, скло лобове, скло в дверях і в багажному відділенні, шумоізоляція, внутрішнє облицювання та електроарматура. При цьому, деякі з перелічених елементів можуть бути відсутніми, наприклад, скло.

Повністю укомплектований кузов – це власне кузов автомобіля в зборі, на якому встановлено: приладові щитки, багажні полиці, сидіння і подушки, скло лобове, скло в дверях і в багажному відділенні, сонцезахисні елементи, замки з ручками, фіксатори замків, ручки для підіймання скла, склоочисник лобового скла, шумоізоляція, внутрішнє облицювання та електроарматура, елементи освітлення кузова (за винятком фар і задніх габаритних ліхтарів) і кузовні елементи (дзеркала, крючки, крюки для кріплення вантажу у вантажному відділенні, килимки). При цьому, деякі з перелічених елементів можуть бути відсутніми, наприклад, скло, дзеркала, ручки, сидіння без подушок.

Значення відсоткових показників вартості кузовів залежно від вартості транспортних засобів складають:

Кузов неукомплектований

 Частково вкомплектований кузов

 Повністю укомплектований кузов

 

не менше 40 %

 

не менше 60 %

 не менше 80 %

 

Джерелами цінової інформації для транспортних засобів (для цілей визначення митної вартості кузовів), що були у використанні, є довідкова література, яка відображає ціни на транспортні засоби в провідних країнах – експортерах, а саме;

- для транспортних засобів американського ринку – довідник Національної асоціації автомобільних дилерів – “N.A.D.A.”, США;

- для транспортних засобів європейського ринку – довідники “SchwackeListe”, “Superschwacke” видавництва “EUROTAX”, Швейцарія;

- для транспортних засобів виробництва країн – членів СНД – довідник “Цены на автотранспортные средства, трактора, автомобильные и тракторные двигатели, мотоциклы, краны” видавництва НАМИ, Росія.”

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Гутника А.Є.

Голова Служби В.І.Хорошковський

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

11.04.2008 р. №11/5-10/4181-ЕП

Начальникам регіональних

митниць,

митниць

Відповідно до пункту 6.6 Порядку здійснення митного контролю й митного оформлення товарів із застосуванням вантажної митної декларації, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314, за наявності достатніх підстав, установлених законодавством України, посадова особа митного органу може відмовити в прийнятті ВМД, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України з оформленням Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України (далі - Картка відмови) в порядку, установленому законодавством України.

Реєстраційний номер ВМД, за якою відмовлено в митному оформленні, підлягає анулюванню.

У справах митного органу залишаються Картка відмови й перший аркуш ВМД.

Інформація про анулювання реєстраційного номера ВМД заноситься в графу “Примітки” Журналу обліку ВМД.

Анульований реєстраційний номер ВМД не може бути присвоєний іншій ВМД.

Згідно з пунктом 8 Порядку оформлення й використання Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні чи пропуску товарів і транспортних засобів через митний кордон України, затвердженого наказом Держмитслужби від 12.12.2005 № 1227, один із примірників оформленої Картки передається декларантові (перевізникові) під його особистий підпис у другому примірнику. Картка з підписом декларанта (перевізника), а також копії документів, що були підставою для оформлення Картки, залишаються на зберіганні в митному органі.

Звертаємо увагу керівників митних органів на необхідність здійснення анулювання реєстраційного номеру ВМД, за якою відмовлено в митному оформленні, з обов’язковим оформленням Картки відмови.

Крім цього, інформуємо, що порядок розподілу оформлених митним органом аркушів ВМД встановлено пунктом 7 розділу I Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.1997 № 307 (у редакції наказу Держмитслужби від 07.11.2007 №933).

Таким чином, застосування у практичній роботі розділу 4 Положення про порядок скасування інформації з контролю за доставкою вантажів, модифікації й анулювання електронної копії вантажної митної декларації та документів контролю доставки в Єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби України, затвердженого наказом Держмитслужби від 10.12.2001 № 800, здійснюється за наявності у митному органі оформлених цим митним органом всіх аркушів ВМД.

При цьому, керівникам митних органів забезпечити здійснення анулювання ВМД виключно на підставі письмового розпорядження начальника митного органу, а у разі його відсутності – особи, що тимчасово виконує його обов’язки.

Також звертаємо увагу на необхідність неухильного виконання розділу 5 Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів, затвердженого наказом Держмитслужби від 28.02.2003 № 129 та розділу 3 Порядку заповнення й використання попереднього повідомлення митного органу про намір увезти товари на митну територію України, затвердженого наказом Держмитслужби від 03.07.2006 № 551.

Необхідно зазначити, що згідно з абзацом першим пункту 8 Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574, ВМД, заповнена у звичайному порядку, вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митниці, що здійснила митне оформлення товарів і транспортних засобів.

Таким чином, у графі 40 вантажної митної декларації під кодом документу 1305 можуть зазначатися реквізити тільки тієї ВМД, в графі D/J якої проставлено відбиток особистої номерної печатки посадової особи митниці.

Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби від 09.07.97 № 307 (у редакції наказу Держмитслужби від 07.11.2007 № 933), не передбачено зазначення реквізитів документа під кодом 1305 в графі 44 ВМД.

Держмитслужба відкликає листи від 08.05.2007 № 11/2-10/4722-ЕП та від 31.05.2007 № 10/1-2/912-ЕП.

Заступник Голови Служби П.В.Пашко

Бруцька Л.А.

247-27-85

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.04.2008 р. №384

 

Про розмежування руху транспортних засобів та посилення контролю за їх переміщенням в пунктах пропуску через державний кордон.

 З метою розмежування руху транспортних засобів відповідно до їх типу, проведення заходів з оснащення автомобільних пунктів пропуску через державний кордон України технічними засобами митного контролю для посилення контролю за переміщенням транспортних засобів і на виконання пункту 2.3 рішення колегії Держмитслужби від 14.03.2008, уведеного в дію наказом Держмитслужби від 20.03.2008 №248,

НАКАЗУЮ:

Департаменту організації митного контролю в строк до 25.04.2008 визначити переліки пунктів пропуску через Державний кордон України (далі - Переліки) за категоріями, наведеними в додатку 1 до цього наказу, і надіслати їх до митних органів зазначених в переліку.

Начальникам митниць, у зонах діяльності яких розташовані пункти пропуску для автомобільного сполучення першої та п’ятої категорій, у 10-денний строк після отримання Переліку розробити схеми пунктів пропуску (виконані у векторній графіці) з позначенням засобів розмежування смуг руху для транспортних засобів і встановлення технічних засобів митного контролю, а також здійснити розрахунки витрат на ці роботи і заходи згідно із загальними вимогами, наведеними в додатку 2 до цього наказу, і надіслати їх до Департаменту організації митного контролю.

Департаменту організації митного контролю в місячний строк опрацювати та погодити схеми пунктів пропуску, визначити перелік пунктів пропуску з черговістю забезпечення їх засобами розмежування смуг руху для транспортних засобів і оснащення технічними засобами митного контролю та надіслати його разом зі схемами пунктів пропуску до Департаменту ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об’єктів митної інфраструктури.

Департаменту ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об’єктів митної інфраструктури на підставі отриманої інформації від Департаменту організації митного контролю в місячний строк здійснити розрахунок фінансових витрат на забезпечення пунктів пропуску засобами для розмежування смуг руху транспортних засобів та оснащення технічними засобами митного контролю й подати їх на затвердження до Експертно-технічної ради Держмитслужби.

Департаменту ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об’єктів митної інфраструктури відповідно до Переліку, визначеного Департаментом організації митного контролю, та згідно з планом проведення будівництва, реконструкції пунктів пропуску на відповідний рік визначити етапність розмежування смуг руху, облаштування та технічного оснащення для пунктів пропуску другої, третьої та четвертої категорій з обов’язковим врахуванням загальних вимог, наведених у додатку 2 до цього наказу, та включення їх до проектів будівництва та реконструкції пунктів пропуску.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Козака Т. Р.

Голова Служби В. І. Хорошковський

Додаток 1

до наказу Держмитслужби

від 15 квітня 2008 р. № 384

Перелік категорій пунктів пропуску для автомобільного сполучення

 Перша категорія - пункти пропуску, побудовані за постійною схемою і генеральна реконструкція яких не передбачається впродовж 5 років, в яких є розподіл руху для вантажних та легкових автомобілів;

Друга категорія - пункти пропуску, які побудовані за постійною або тимчасовою схемою і мають декілька смуг руху в кожному напрямку, але в яких відсутній розподіл руху для вантажних і легкових автомобілів;

Третя категорія - пункти пропуску, які побудовані за тимчасовою схемою і мають одну смугу руху в кожному напрямку;

 

Четверта категорія - пункти пропуску, будівництво або реконструкція в яких ведеться або буде розпочата протягом поточного року;

П’ята категорія - окремі пункти пропуску, які мають інфраструктуру, відмінну від типової.

Начальник Департаменту

ресурсного забезпечення,

капітального будівництва

та експлуатації об’єктів

митної інфраструктури Ю. М. Ярощук

Додаток 2

до наказу Держмитслужби

від 15 квітня 2008 р. №384

Загальні вимоги до розмежування руху транспортних засобів та технічного оснащення пунктів пропуску

 Повне розмежування зон в’їзду в Україну та виїзду з України транспортних засобів (від шлагбауму до шлагбауму), шляхом встановлення огорожі (висотою 2,2 м) з двома “воротами” (для повернення не пропущених через митний кордон транспортних засобів та у разі необхідності направлення до боксів поглибленого огляду), контроль за відкриттям та закриттям яких покладається на старшого зміни підрозділу митного оформлення, що виконує свої функції в пункті пропуску.

Встановлення парканів (висота 0,4 - 0,5 м) від в’їзду в пункт пропуску до межі зони митного контролю на виїзд між смугами руху для автобусів; легкових автомобілів, які прямують “зеленим коридором”; вантажних, вантажно-пасажирських, пасажирських до 9 місць, легкових автомобілів з причепами, мікроавтобусів, які слідують “червоним коридором”, з метою унеможливлення переміщення транспортних засобів з однієї смуги руху на іншу. Передбачити в цих парканах “ворота” з замками для можливості направлення транспортних засобів зі смуги “зеленого коридору” на смугу “червоного коридору” та у разі необхідності направлення до боксів поглибленого огляду, контроль за відкриттям та закриттям яких покладається на старшого зміни підрозділу митного оформлення, що виконує свої функції в пункті пропуску.

Встановлення на смузі руху “зелений коридор” обмежувачів по максимально допустимій висоті легкового автомобіля. Передбачити встановлення дорожнього знаку на цих смугах руху “Обмеження габариту транспортного засобу по висоті”.

Встановлення на смузі руху “зелений коридор” автоматичного шлагбауму для запобігання несанкціонованого переміщення цією смугою руху ТЗ, з “ключем” для його підйому. Контроль за використанням цього шлагбауму покласти на посадову особу підрозділу митного оформлення, яка згідно зі своїми функціональними обов’язками здійснює контроль транспортних засобів, товарів та особистих речей, що переміщуються громадянами, які слідують “зеленим коридором”.

Пункт пропуску повинен бути обладнаним наступними технічними засобами митного контролю, а саме:

.1Вагами стаціонарними динамічними або статичними на в’їзді в пункті пропуску з України та суміжної країни транспортних засобів для зважування вантажних (великовантажних) транспортних засобів, мікроавтобусів та легкових автомобілів з причепами - 2 шт. (при інтенсивності руху великовантажних автомобілів більше 500 за добу - 4 шт.), з програмним забезпеченням, що дозволяє автоматично вносити інформацію до локальної системи модуля диспетчер зони митного контролю (далі – “ДЗМК”);

.2Інспекційно-оглядовими рентгенівськими комплексами для сканування великовантажних транспортних засобів на в’їзді в пункті пропуску з України та суміжної країни - 2 шт., з програмним забезпеченням, що дозволяє автоматично вносити інформацію до локальної системи модуля “ДЗМК”;

.3Системами автоматичного зчитування державних реєстраційних номерів транспортних засобів з можливістю їх фотографування та з програмним забезпеченням, що дозволяє автоматично вносити інформацію до локальної системи модуля “ДЗМК”, з розрахунку на в’їзді та виїзді в пункт пропуску з України та суміжної країни по 1-й камері на кожну смугу руху автотранспортних засобів;

.4Системами відеоспостереження для забезпечення повного контролю в'їзду в пункт пропуску та виїзду з пункту пропуску, смуг руху транспортних засобів, місць митного оформлення (“єдиний офіс”), боксів поглибленого огляду;

.5Автоматичними шлагбаумами для “зеленого коридору” (в залежності від смуг руху, призначених для “зеленого коридору”);

.6Автоматичними пристроями для блокування руху вантажних

транспортних засобів при в’їзді в Україну та виїзді з України;

Встановлення приміщень модульного типу з відповідним комп'ютерним та офісним обладнанням, включеним до локальної мережі пункту пропуску для забезпечення функціонування робочого місця “Диспетчер зони митного контролю” - 2 шт., та модулі для забезпечення функціонування робочого місця “Оглядовий майданчик” - 2 шт.;

Визначення кількості робочих місць “Єдиного офісу” для особового складу, що здійснює митний контроль та митне оформлення зовнішньоекономічних вантажів та їх облаштування і технічного оснащення.

Начальник Департаменту

ресурсного забезпечення,

капітального будівництва

та експлуатації об’єктів

митної інфраструктури Ю. М. Ярощук

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

17.04.2008 р. № 11/1-29/4383-ЕП

Начальникам регіональних митниць, начальникам митниць

 Про класифікацію кузовів автомобілів згідно з УКТЗЕД.

З метою недопущення неправильної класифікації кузовів для легкових автомобілів (крім кузовів для промислового складання) та забезпечення сплати митних платежів у повному обсязі, повідомляємо про наступне.

Легкові автомобілі складаються з трьох основних складових частин: двигуна, шасі, кузова.

Шасі автомобіля включає всі механізми, які забезпечують рух та керування автомобілем та конструктивно складається із трансмісії, ходової частини та механізмів керування.

Кузов автомобіля – частина автомобіля, призначена для розташування двигуна, вантажу (багажу), водія та пасажирів.

Згідно з ДСТУ 2518-94 (Несівні системи автомобілів. Терміни та визначення) до несівної системи автомобіля відноситься частина конструкції автомобіля, до якої прикріпляються агрегати автомобіля і яка сприймає зусилля, що діють на неї.

До несівних систем автомобілів відносяться рами різних типів (лонжеронна, периферійна, хребтова); несівний кузов; кузов з несівною основою.

У автомобілів з несівною системою типу рами застосовують кабіни або рамні кузови, кузови-фургони, які встановлюються на вантажну платформу.

Рамний кузов – кузов, у якого статичне навантаження та реакція ресор сприймаються переважно рамою, еластично зв’язаною з кузовом.

Несівний кузов – кузов, який виконує функцію несівної системи, тобто статичне навантаження сприймається корпусом кузова.

Кузов з несівною основою – це кузов, у якого статичне навантаження та реакції опор сприймаються переважно основою, жорстко зв’язаною з кузовом. Внутрішні або зовнішні панелі, приєднані до стрижньової системи замкнутих тонкостінних профілів, не несуть навантаження.

На кузові з несівною основою або несівному кузові монтуються всі агрегати і механізми машини та він сам є опорою для двигуна і мостів. Деякі елементи шасі складають одне ціле з кузовом.

До основних складових частин кузова відносяться: корпус кузова, двері, капот, крила, електроарматура.

Сучасні кузови легкових автомобілів мають біля 400 деталей, які можуть бути штампованими і з'єднані зварюванням, клепанням або складатися за допомогою простих кріпильних виробів (гвинтів, гайок, болтів та ін.).

Для прикладу на малюнку 1 наведена схема кузовних деталей до кузова автомобіля ВАЗ.

Мал.1

Кузов легкового автомобіля

1-переднє крило; 2-передній лонжерон; 3-бризговик переднього крила; 4-з’єднувач рами вітрового вікна та боковини; 5-капот; 6-верхня накладка боковини; 7-нижній підсилювач рами вітрового вікна; 8,23-зовнішні панелі боковини; 9-внутрішня панель боковини; 10-передня балка даху; 11-рама вітрового вікна; 12-арка заднього колеса; 13-з’єднувач боковини та передка; 14, 26-підставка зовнішньої панелі боковини; 15-задня заглушка боковини; 16-внутрішній стояк рами вітрового вікна; 17-панель даху; 18-підсилювач даху; 19-двері задка; 20-задня балка даху; 21водостічний желобок; 22-жолобок прорізу дверей задка; 24-підсилювач центрального стояка; 25-панель задка; 27-передні двері; 28, 36, 43-відповідно задня, середня та передня підлоги; 29-підсилювач заднього лонжерона; 30-пластина болта підсилювача заднього лонжерона; 31-підсилювач лонжерона під важель задньої підвіски; 32-надставка підсилювача заднього лонжерона; 33-підсилювач лонжеронів під кронштейн домкрата; 34-задній лонжерон; 35, 38, 45- відповідно задня, середня та передня підлоги; 37-з’єднувач заднього лонжерона та поперечки підлоги; 39-нижня накладка боковини; 40-підсилювач переднього стояка боковини; 41-кронштейн переднього сидіння; 42, 47-прокладки переднього крила; 44-підсилювач підлоги під установлення домкрата; 46-підсилювач підлоги під кріплення важеля коробки передач;48-площадка акумуляторної батареї; 49-кронштейн кріплення крила; 50-щиток; 51-з’єднувач порога підлоги; 52-з’єднувач переднього лонжерона з підлогою;

53-стояк рамки радіатора; 54, 57-відповідно верхня та нижня поперечки рамки радіатора; 55-кронштейн кріплення блок-фари; 56-кронштейн передньої підвіски двигуна; 58-панель рамки радіатора; 59-підсилювач нижньої поперечки рамки радіатора.

Кузови автомобілів товарної позиції 8707 можуть бути неукомплектовані, повністю укомплектовані або частково укомплектовані.

Кузов автомобіля неукомплектований – це власне сам металевий корпус кузова в зборі, бондеризований або ні, загрунтований або ні (чорний кузов), пофарбований або нефарбований, із встановленими на ньому дверима і капотами або без них, без елементів та приладів внутрішнього та зовнішнього обладнання.

Повністю укомплектований кузов – це власне кузов автомобіля в зборі, на якому встановлено: приладові щитки, багажні полиці, сидіння і подушки, скло лобове, скло у дверях та у багажному відділенні, сонцезахисні елементи, замки із ручками, фіксатори замків, ручки для підіймання скла, склоочисник лобового скла, шумоізоляція, внутрішнє облицювання та електроарматура, елементи освітлення кузова (за винятком фар та задніх габаритних фонарів) та кузовні елементи (дзеркала, крючки, крюки для кріплення вантажу у вантажному відділенні, килимки). При цьому, деякі з перелічених елементів можуть бути відсутніми, наприклад, скло, дзеркала, ручки, сидіння без подушок.

Частково укомплектований кузов – це металевий ккорпус в зборі, пофарбований, із встановленими на ньому дверима і капотами, з присутніми такими елементами та приладами внутрішнього та зовнішнього обладнання: приладові щитки, багажні полиці, скло лобове, скло у дверях та у багажному відділенні, шумоізоляція, внутрішнє облицювання та електроарматура. При цьому, деякі з перелічених елементів можуть бути відсутніми, наприклад, скло.

Класифікація кузовів товарної позиції 8707 здійснюється згідно з вимогами УКТЗЕД, у відповідності до Основних правил інтерпретації класифікації товарів.

Рамний кузов, встановлений на шасі, або представлений разом з шасі, вважається завершеним (готовим) автомобілем та класифікується у відповідних товарних позиціях.

Несівний кузов або кузов з несівною основою, незалежно від ступеня його укомплектованості кузовними деталями, конструктивними елементами та аксесуарами, на який встановлено (або представлено разом) один або більше з таких компонентів, як двигун, коробка передач, передня підвіска (вісь), задня підвіска (вісь), вважається завершеним (готовим) автомобілем та класифікується у відповідних товарних позиціях.

При класифікації кузовів, на яких встановлено або подано до митного оформлення частини, вузли моторних транспортних засобів, що не відносяться до кузовних деталей і знаходяться у неукомплектованому або незавершеному стані, необхідно застосовувати Правило 2а) Основних правил інтерпретації класифікації товарів до таких частин, вузлів.

Наприклад:

На кузові встановлено рульову колонку, та/або радіатор, та/або елементи паливної системи (бензобак, бензопровід, бензонасос, паливні фільтри), коробку передач і ці частини разом мають ознаки неукомплектованого або незавершеного силового агрегату транспортного засобу. Такий товар класифікується як відповідний укомплектований чи готовий транспортний засіб.

Кузов, поданий разом або укомплектований частиною передньої підвіски, та/або силовим агрегатом (двигун, можливо без коробки передач) має ознаки неукомплектованого або незавершеного транспортного засобу та класифікується як відповідний укомплектований чи готовий транспортний засіб.

Кузов, поданий разом або укомплектований всіма системами автомобіля, а саме: електроприладами, паливною системою, трансмісією, силовим агрегатом, системою випуску відпрацьованих газів, тормозною системою за винятьком деяких складових частин перелічених систем, наприклад: колес, та/або шин, та/або акумуляторних батарей, та/або внутрішнього устаткування, та/або фар, та/або бамперів тощо, має ознаки неукомплектованого або незавершеного транспортного засобу та класифікується як відповідний укомплектований чи готовий транспортний засіб.

У випадках, коли товар являє собою кузов, поданий разом з частинами автомобіля, які не відносяться до кузовних частин, а кузов в сукупності з цими частинами не може бути віднесений до завершеного (готового) автомобіля, кузов класифікується у товарній позиції 8707, а ці не кузовні частини у відповідних товарних позиціях.

Наприклад:

До митного оформлення представлено кузов, що відповідає вимогам товарної позиції 8707 за УКТЗЕД разом із невстановленими колесами до автомобіля та/або із прикріпленим бачком для омиваючої рідини. Кузов класифікується у товарній позиції 8707, а колеса та бачок у відповідних товарних позиціях.

До митного оформлення представлено кузов, що відповідає вимогам товарної позиції 8707 за УКТЗЕД разом із встановленим у кузов кондиціонером. Кузов класифікується у товарній позиції 8707, а кондиціонер у товарній позиції 8415 за УКТЗЕД.

До митного оформлення представлено кузов, що відповідає вимогам товарної позиції 8707 за УКТЗЕД разом із встановленими приладами для вимірювання швидкості руху автомобіля, витрати палива. Кузов класифікується у товарній позиції 8707, а вказані прилади у відповідних товарних позиціях.

У разі декларування кузова, на якому не встановлено двигун, та який вважається завершеним (готовим) автомобілем й класифікується в товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД, акцизний збір нараховується з урахуванням максимального об'єму циліндрів двигунів, що серійно встановлювалися на відповідних марках автомобілів та з урахуванням відповідного року їх випуску.

Вважати Частину 2, п. 5.1; Частину 3, п.3 листа Держмитслужби України від 14.03.01 № 3/14-1245-ЕП та лист ЦМУЛДЕР № 29/1-11.1/2636-ЕП від 09.04.08 такими, що втратили чинність.

Голова Служби В.І.Хорошковський

 

Писарчук Ю.М., Андреєва І.А.

426-44-87

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

17.04.2008 р. № 396

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „ 5” червня 2008 р. за №508/15199

Про затвердження Переліку товарів, до яких застосовуються заходи гарантування доставки при ввезенні на митну територію України

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 23.02.99 № 255 “Про посилення контролю за доставкою до митниць призначення вантажів, які переміщуються під митним контролем” та від 29.03.2002 № 390 “Про ввезення на митну територію України окремих видів товарів”.

НАКАЗУЮ:

Затвердити Перелік товарів, до яких застосовуються заходи гарантування доставки при ввезенні на митну територію України, що додається.

Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 27.01.2003 № 49 “Про посилення контролю за доставкою в митниці призначення окремих видів товарів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.02.2003 за № 87/7408.

Унести до Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів, затвердженого наказом Державної митної служби України від 28.02.2003 № 129, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.06.2003 за № 424/7745, такі зміни:

.1У пункті 1.2 глави 1:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий уважати відповідно абзацами другим та третім;

у абзаці другому слово “зазначеними” виключити.

.2Додатки 1, 2 виключити.

У зв’язку з цим додатки 3, 4 уважати відповідно додатками 1, 2. У тексті Положення посилання на додатки 3, 4 замінити посиланнями відповідно на додатки 1, 2.

Управлінню контролю за переміщенням вантажів (Луговець В.А.) і Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Установити, що цей наказ набирає чинності через 30 днів після його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Державної

митної служби України В.І.Хорошковський

ПОГОДЖЕНО

Міністр фінансів України В.М.Пинзеник

___ _____________ 2008 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держмитслужби України

від 17.04.08 № 396

Перелік

товарів, до яких застосовуються заходи гарантування доставки при ввезенні на митну територію України

1.При ввезенні на митну територію України автомобільним і залізничним транспортом за умови подання попередньої вантажної митної декларації

Витяг

 

 

Код товару за УКТЗЕД

 

Найменування товару

 

8703

 Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі

 

 

8707

 

Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705

 

8711

 

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них; коляски

 

 

8716 10 99 00

 

Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини

- причепи та напівпричепи типу причіпних будиночків для тимчасового проживання у кемпінгах або для автотуристів

- - - понад 3500 кг

 

 

2.При ввезенні на митну територію України автомобільним транспортом за умови подання попередньої вантажної митної декларації

 

 

 

Код товару за УКТЗЕД

 

Найменування товару

 

 

 

8705

 

Моторні транспортні засоби спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад, автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, автомобілі прибиральні для доріг, автомобілі поливомийні, автомобілі-майстерні, радіологічні автомобілі)

 

 

 

8708

 

Частини та пристрої моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705

 

 

8711

 

Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них; коляски

 

Начальник Управління контролю

за переміщенням вантажів В.А.Луговець

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.04.2008 р. №399

Про внесення зміни до пункту 2 Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України

Кабінет Міністрів України

постановляє:

Внести зміну до пункту 2 Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. №584 (Офіційний вісник України, 2003 р., №17, ст. 775; 2007 р., №60, ст. 2381), виклавши його в такій редакції:

“2. Термін “розташування резидента” у цьому Порядку означає місце проживання фізичної особи - підприємця (житловий будинок, квартира, інше придатне для проживання приміщення (гуртожиток, готель тощо) у населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово за певною адресою, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою - підприємцем) або місцезнаходження юридичної особи (адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені).

Інші терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються відповідно до Митного кодексу України.”.

Премєр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.04.2008 р. №420

 

Про внесення змін до Класифікатора додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхідної для ідентифікації товарів при їх класифікації згідно з УКТЗЕД, та затвердження довідників марок і моделей окремих товарів згідно з УКТЗЕД.

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної митної служби України від 4 липня 2008 року №717

З метою вдосконалення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також вдосконалення Класифікатора додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхідної для ідентифікації товарів при їх класифікації згідно з УКТЗЕД,

НАКАЗУЮ:

Пункт 1 втратив чинність

(згідно з наказом Державної митної служби України від 04.07.2008 р. №717)

.1Підпункт 1.1 пункту 1 втратив чинність

(згідно з наказом Державної митної служби України від 04.07.2008 р. №717)

.2Підпункт 1.2 пункту 1 втратив чинність

(згідно з наказом Державної митної служби України від 04.07.2008 р. №717)

.3Підпункт 1.3 пункту 1 втратив чинність

(згідно з наказом Державної митної служби України від 04.07.2008 р. №717)

Затвердити Довідник марок і моделей автомобілів легкових, що відносяться до товарної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД, та Довідник марок і моделей яхт та інших плавучих засобів, що відносяться до товарної позиції 8903 згідно з УКТЗЕД (далі - Довідники), що додаються.

Регіональній інформаційній митниці (Копосов С. А.) у 20-денний строк з моменту підписання цього наказу доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

Управлінню митної вартості (Ляденко І. Г.) визначити відповідальних осіб за ведення та оновлення Довідників.

Начальникам митних органів довести цей наказ до відома заінтересованих юридичних і фізичних осіб.

Установити, що цей наказ набирає чинності через 30 днів після його підписання.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Держмитслужби України Гутника А. Є.

Голова Служби В. І. Хорошковський

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної митної служби України

від 24 квітня 2008 р. №420

 

Довідник

марок і моделей автомобілів легкових, що відносяться до товарної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД

 

 

 

 

марка

 

модель

 

 

 

ACURA

 

MDX, RDX, RL, TL, TSX, NSX

 

 

 

AstonMartin

 

DB7, DB9, DBS, LAGONDA, Vantage

 

 

 

AUDI

 

A2, A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, R8, RS4, RS6, S3, S4, S5, S6, S8, TT, 100, 200, 80, 90, RS2, S2

 

 

 

AUSTIN

 

 

 

 

BENTLEY

 

CONTINENTAL, ARNAGE, AZURE, MULSANNE, BROOKLANDS, EIGHT

 

 

 

BMW

 

116, 118, 120, 123, 128, 130, 135, 318, 320, 325, 315, 316, 320, 323, 324, 328, 330, 335, 518, 520, 523, 525, 528, 530, 535, 540, 550, 628, 630, 633, 635, 645, 725, 728, 730, 740, 745, 750, 760, 850, 320, 325, 328, 525, 528, 530, 650, 730, ALPINA B5, ALPINA B7, ALPINA D3, M1, M3, M5, M6, R52, R56, X3, X5, X6, Z1, Z3, Z4, Z8

 

 

 

BRILLIANCE

 

M1, M2, BS4, BS6

 

 

 

BUICK

 

ENCLAVE, LACROSSA, LUCERN, RAINIER, RENDEZVOUS, TERRAZA

 

 

BUGATTI

 

EB 110, VEYRON

 

 

 

 

 

Вверх