Законодавчі акти та відомчі інструкції 2007 року

Legal acts and departmental instructions 2007

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.01.2007 р. № 010/6-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо контролю за внесенням інформації до ЄАІС Держмитслужби

На виконання розпорядження Першого заступника Голови Держмитслужби України від 27.09.06 №50/2-р Департаментом декларування та митних режимів було проведено перевірку дотримання вимог Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України від 17.11.05 № 1118 (далі – Правил) щодо внесення інформації до електронних копій письмових митних декларацій, зобов’язань про транзит чи про доставку транспортних засобів та відміток до них), які внесені митними органами до Єдиної автоматизованої системи Держмитслужби України за період 01.12.06 – 31.12.06.

За результатами зазначеної перевірки виявлено, що 43 % записів містять помилки.

Для вжиття заходів надсилаємо результати проведеної перевірки.

Звертаємо увагу на те, що деякими митними органами до бази даних вносяться записи з відображенням мети ввезення як зворотне вивезення, що протирічить вимогам Тимчасового порядку внесення до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України відомостей та відміток при пропуску через митний кордон України транспортних засобів, що тимчасово ввозяться на митну територію України під письмове зобов’язання про зворотне вивезення, продовженні строку тимчасового ввезення та зворотному вивезенні таких транспортних засобів, що є додатком до Розпорядження Голови Служби від 06.05.06 №55/1-р (далі – Тимчасовий порядок).

Звертаємо увагу на необхідність забезпечення неухильного виконання посадовими особами підпорядкованих митних органів вимог Правил та Тимчасового порядку.

Додаток: файл pomylky.xls

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В.П.Науменко

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

18.01.2007 р. №11/2-10/402-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Начальнику Регіональної інформаційної митниці

Копосову С. А.

Щодо використання бланків посвідчень про реєстрацію транспортних засобів старого зразка.

 Повідомляємо, що наказом Держмитслужби України від 15.11.2006 №1010 “Про внесення змін до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.12.2006 за №1332/13206, Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджені наказом Держмитслужби України від 17.11.2005 №1118, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за №1428/11708, доповнено формою посвідчення про реєстрацію транспортного засобу (далі - нова форма посвідчення).

Пунктом 3 згаданого наказу встановлено, що до 31.12.2007 дозволено використовувати бланки Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу старого зразка поряд з бланками нової форми посвідчення.

У зв’язку з цим керівникам митних органів під особисту відповідальність забезпечити внесення до бланків старого зразка підпорядкованими посадовими особами інформації всіх граф, визначених у новій формі посвідчення. Відомості, внесення яких не передбачене бланками старого зразка, повинні заноситись на зворотню сторону паперового примірника цього бланка. Додатково мають вноситись такі дані:

- тип транспортного засобу;

- код згідно з УКТЗЕД;

- колір транспортного засобу;

- митниця оформлення;

 - дата, номер, серія уніфікованої митної квитанції МД-1, за якою було сплачено податки та збори.

Відомості щодо дати виготовлення транспортного засобу (день, місяць, рік виготовлення) повинні вноситись до графи “Рік випуску” бланка старого зразка, а серія і номер паспорта, ким він виданий та країна постійного проживання особи, якою ввезено транспортний засіб на митну територію України, та особи, на ім’я якої видається посвідчення, - до відповідних граф цього бланка.

При цьому зазначаємо, що електронна копія посвідчення повинна відповідати новій формі посвідчення.

Регіональній інформаційній митниці (Копосов С. А.) доопрацювати програмне забезпечення для внесення посадовими особами митних органів відомостей відповідно до нової форми посвідчення до бланків старого зразка.

До внесення зазначених змін до програмного забезпечення внесення відомостей, згаданих вище, до паперової копії здійснюється власноручно посадовою особою митного органу, яка проводить видачу посвідчення.

Звертаємо увагу, що випадки застосування митних обмежень щодо відчуження, передання у користування або володіння транспортних засобів, та строки накладення таких обмежень встановлені статтями 8 та 11 Закону України від 13.09.2001 №2681-III “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”, а також пунктом 2 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України від 07.12.2000 №2134-III 2Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні”.

Враховуючи викладене, за наявності таких обмежень запис “(крім батьків, одного із подружжя, дітей, рідних братів і сестер)” у бланках старого зразка підлягає викресленню, а внесення терміну, на який накладається обмеження, здійснюється шляхом викреслення слова “двох” та внесення запису відповідно до строку, встановленого законодавством України.

Усі зміни та додаткова інформація, що вносяться до бланку посвідчення старого зразка, мають бути завірені відтиском особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка проводила його видачу.

Перший заступник

Голови СлужбиР. А. Черкасський

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

26.01.2007 р.№010/44-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Начальнику Регіональної інформаційної митниці

Копосову С.А.

 Щодо виконання окремих положень Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказу Держмитслужби України від 17.11.05 № 1118.

Перевіркою дотримання окремих вимог Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України від 17.11.05 № 1118 (далі – Правила), проведеною Державною митною службою України, виявлено непоодинокі випадки порушення посадовими особами митних органів вимог Правил.

Відповідно до пункту 2.2 Правил митне оформлення транспортних засобів, які ввозяться (пересилаються) працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну, а також транспортних засобів, що ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну, проводиться митним органом за місцем постійного проживання або тимчасового перебування таких громадян.

Згідно з вимогами пункту 3.2.4 Правил у разі ввезення таких транспортних засобів на митну територію України для вирішення питання про направлення до митного органу за місцем проживання власника транспортного засобу для проведення митного оформлення, власник транспортного засобу або уповноважена особа подає митному органу на бланку митної декларації два примірники зобов’язання про доставку транспортного засобу до митного органу та документи, зазначені в пункті 1.7 цих Правил.

 Порядок заповнення зобов’язання про доставку встановлений підпунктом 3.2.5 Правил.

Відповідно до пункту 3.2.11 Правил для митного оформлення транспортного засобу за місцем проживання його власник або уповноважена особа здійснює в установленому порядку декларування транспортного засобу і подає митному органу два примірники митної декларації, документи, зазначені в пункті 1.7 цих Правил, та зобов’язання про доставку транспортного засобу до митного органу, оформлене митним органом, у зоні діяльності якого розташований пункт пропуску через митний кордон України, через який здійснювалось ввезення транспортного засобу.

Порядок заповнення митної декларації визначений підпунктом 3.1.1 Правил.

Відповідно до пунктів 3.10 та 3.11 Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів особистого користування, що переміщуються через митну територію України транзитом, затвердженого наказом Державної митної служби України від 25.07.06 № 630 (далі – Порядок), внесення електронної копії митної декларації, оформленої митницею призначення відповідно до пункту 3.1 Правил, до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України є підставою для зняття з контролю транспортного засобу у митниці відправлення.

Таким чином, Правилами та Порядком встановлено, що у випадках, визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 2.2 Правил, зобов’язання про доставку транспортного засобу оформлюється митними органами в пунктах пропуску через державний кордон, а митна декларація для випуску у вільний обіг – митними органами (митницею призначення) за місцем постійного проживання або тимчасового перебування громадян.

Враховуючи викладене, керівникам митних органів під особисту відповідальність забезпечити неухильне дотримання підпорядкованими їм посадовими особами вимог Правил та притягнення винних у їх порушенні до відповідальності.

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В.П.Науменко

Ткач О.С.

247-27-99

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

31.01.2007 р. №19/77-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць

Управлінням контролю за переміщенням вантажів продовжується опрацювання інформації щодо наявних помилок у внесених митними органами до ЄАІС Держмитслужби електронних копіях зобов’язань про транзит чи про доставку транспортних засобів особистого користування (далі - ТЗ).

Аналіз зазначеної інформації підтверджує, що переважна більшість таких помилок продовжує відображатись в ЄАІС Держмитслужби внаслідок невиконання в повному обсязі посадовими особами митних органів положень Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України від 17.11.2005 № 1118, та Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів особистого користування, що переміщуються через митну територію України транзитом, затвердженого наказом Держмитслужби України від 25.07.2006 № 630, в частині внесення до електронних копій зобов’язань про транзит чи про доставку ТЗ даних, які визначені у згаданих нормативно-правових актах Держмитслужби.

У зв’язку із цим знову звертаю Вашу увагу на необхідності забезпечення безумовного внесення до електронних копій зобов’язань про транзит чи про доставку ТЗ усіх передбачених даних.

З повагою,

Заступник начальника Управління -

начальник відділу контролю

за переміщенням вантажівВ. С. Мальнов

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

31.01.2007 р. № 010/65-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо надання інформації

Прошу надати інформацію стосовно кількості транспортних засобів за кодами згідно з УКТЗЕД 8701-8705, 8711, 8716, які були тимчасово ввезені громадянами на митну територію України та які перебувають на контролі у митному органі. Окремо зазначати інформацію стосовно транспортних засобів, ввезених громадянами-резидентами та громадянами – нерезидентами, а також стосовно транспортних засобів, зобов’язання про зворотне вивезення яких внесені до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України (далі – ЄАІС), та тих, зобов’язання про зворотне вивезення яких не внесені до ЄАІС, при цьому зазначати причину невнесення таких даних до ЄАІС.

Згадану інформацію прошу надіслати електронною поштою на скриньку “DMS Kanс DDMR” у строк до 09.02.07.

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В.П.Науменко

Ткач О.С.

247-27-99

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

02.02.2007 р. №11/5-20/1059-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць

(крім Енергетичної регіональної митниці)

Про перевірку, вжиття заходів та надання пропозицій

На виконання доручення Голови Служби від 09.01.07 № 47/10 про вжиття заходів, щодо недопущення незаконного переміщення через митний кордон України транспортних засобів Департаментом організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил проаналізовано надану Всеукраїнською Асоціацією автомобільних імпортерів та дилерів інформацію про можливі схеми ухилення від сплати обов’язкових податків та зборів у повному обсязі при ввезенні транспортних засобів та запасних частин до них на територію України (додається).

У зв’язку з викладеним, вам необхідно доручити відповідним підрозділам митниці:

провести перевірку наявності чи відсутності використання таких чи подібних схем особами при ввезенні на територію України транспортних засобів та вжити заходів щодо недопущення ввезення на територію України транспортних засобів та запчастин до них з використанням таких схем ;

опрацювати надану у додатку інформацію та надати пропозиції щодо шляхів запобігання та припинення незаконного ввезення транспортних засобів та запасних частин до них на територію України з використанням вказаних схем.

Результати опрацювання наданих матеріалів та проведених перевірок із відповідними висновками до 05.03.07 направити до Департаменту організації боротьби з контрабандою.

 Додаток: Схеми ухилення від сплати обов’язкових податків та зборів у повному обсязі при ввезенні на територію України транспортних засобів та запасних частин до них на 5 аркушах.

Заступник Голови СлужбиВ.А.Руссков

Сергеєв С.С.

247-26-95?

Схеми ухилення від сплати обов’язкових податків та зборів у повному обсязі при ввезенні на територію України транспортних засобів та запасних частин до них.

Схема поагрегатного ввезення транспортних засобів

Під придбане свідоцтво про реєстрацію та державні номерні знаки непридатного автомобіля ввозиться автомобіль такої ж марки, проводиться офіційне митне оформлення кузова автомобіля.

Відповідно до сфальсифікованого інвойсу, декларується занижена вартість кузова.

Можливі способи усунення схеми

1) Введення нового бланку суворої звітності і паспорту транспортного засобу, паспорту шасі транспортного засобу (аналогічні документи існують в багатьох європейських країнах, наприклад, “великий бріф” в Німеччині). В цьому документі передбачити відстеження всіх змін, що проводяться в автомобілі (заміні кузова, шасі, двигуна), змін власників, суми сплачених податків при розмитненні та сплати транспортного збору.

2) Перевірка організацій, які згідно чинному законодавству мають право надавати дозвіл на переобладнання автомобілів з однієї моделі на іншу на предмет виявлення недостатньо обґрунтованих дозволів.

3) Введення порядку обов’язкового звернення за дозволом на переобладнання при заміні кузова/шасі навіть без зміни моделі автомобіля.

4) Внесення запису “номер двигуна” до свідоцтва про реєстрацію автомобіля.

5) Збільшити мито на ввезення кузовів легкових автомобілів до того рівня, який би робив неприбутковим використання даної схеми.

 Схема “спадщини”

Придбаний закордоном автомобіль не ввозиться в Україну, а імпортується і ставиться на облік в країні СНД на фіктивного володаря - безнадійно хвору людину або на особу похилого віку з одночасним нотаріальним засвідченням заповіту, по якому цей автомобіль переходить у спадщину реальному власнику, та доручення на право управління цим автомобілем. Після чого автомобіль може тимчасово ввозитись на територію України, а після набрання чинності заповіту (смерті фіктивного володаря) реєструється фактичним власником на постійній основі.

Можливі способи усунення схеми

Проведення оперативних заходів по виясненню справжніх родинних зв’язків між спадкодавцем і спадкоємцем з метою виявленням можливих фіктивних заповітів. Після набрання чинності законопроекту № 2082 від 06.12.2006 р. дана схема може втратити сенс.

Заниження робочого об’єму двигуна та завищення року виготовлення автомобіля.

Заниження робочого об’єму двигуна практикується виключно при митному оформленні вживаного автомобіля. Для заниження робочого об’єму двигуна використовуються сфальсифіковані іноземні документи.

Щодо віку автомобіля то, як правило, автомобіль що був у використанні за допомогою надання митним органам сфальсифікованих супровідних документів декларується як новий.

Можливі способи усунення схеми

1) Перед початком пропуску та митним оформленням обов’язкове проходження перевірки відповідних спеціалістів (номер кузова, об’єм двигуна, рік виготовлення).

2) Укласти угоду з НЦБ Інтерполу про співпрацю для оперативного проведення перевірок транспортних засобів.

3) Внесення запису „номер свідоцтва” до свідоцтв про реєстрацію автомобіля.

 4) Проведення оперативних заходів по виявленню зловживань при митному оформленні автомобіля на митниці шляхом звірки ідентичності показників об’єму двигуна в документах, виданих, митницею (ВМД, свідоцтво) та реєстраційних або супроводжувальних документах країни попереднього перебування автомобіля.

5) Виявлення шляхом оперативних заходів автомобілів, в яких підозрюється розбіжність реального та задокументованого показників, об’єму двигуна або завищення року виробництва автомобіля з проведенням експертизи компетентними організаціями на предмет виявлення зловживань.

Ввезення транспортного засобу іноземним громадянином під виглядом переїзду на постійне місце проживання в Україну

Відповідно до Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” від 13.09.01 № 2681-III із змінами та доповненнями речі, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну, в тому числі і транспортні засоби звільняються від оподаткування.

Так особам за винагороду пропонується оформити у власність та ввезти в Україну автомобіль із подальшим його відчуженням та переоформленням на реального власника.

Дана схема здійснюється з використанням осіб:

які дійсно мають намір переїхати на постійне проживання в Україну;

які подають заяву на переїзд до України на постійне проживання, а після отримання дозволу на переїзд та реєстрації автомобіля в органах ДАІ МВС України повертаються на попереднє місце проживання;

які взагалі не подають заяв на переїзд до України на постійне проживання, а за допомогою посадових осіб органів місцевого самоврядування оформлюються фіктивні документи щодо прописки іноземних громадян, що нібито переїхали до України на підставі яких проводиться реєстрація автомобілів в органах ДАІ МВС України.

Можливі способи усунення схеми

1) Легалізація документів на виїзд до України на постійне місце проживання у консульських установах України за кордоном.

 2) Видавати Посвідчення на право реєстрації транспортного засобу в органах ДАІ МВС України після відмітки у паспорті щодо прописки на території України.

3) Проведення оперативних заходів з метою виявлення фактів хабарництва посадових осіб органів місцевого самоврядування та оформлення ними фіктивних документів щодо прописки іноземних громадян, які нібито переїхали до України і ввезли автомобіль.

4) Проведення перевірок в МРЕВ ДАІ з метою виявлення фактів щодо зняття з обліку та реалізації автомобілів з порушенням чинного законодавства (власник не менше одного року не має права на відчуження такого автомобіля).

5) Надсилання запитів до компетентних органів відповідних іноземних держав з метою перевірки достовірності поданих при митному оформленні автомобіля документів (автомобіль не менше одного року повинен перебувати на обліку в країні попереднього проживання).

Схема ввезення з використанням фальсифікованих документів про реєстрацію транспортного засобу

На автомобілі, придбані за кордоном, при сприянні працівника ДАІ в базі даних реєстрацій ДАІ знаходиться автомобіль потрібної марки, що не експлуатується, змінюється прізвище їх власників, номери кузовів та двигунів. Потім новий „власник” пише заяву про втрату номерних знаків та техпаспорту. Отримані документи та номерні знаки переправляються за кордон і вказані автомобілі ввозяться на територію України як такі, що зареєстровані в органах ДАІ МВС.

Можливі способи усунення схеми

1) Проведення оперативних заходів та ревізій в органах МРЕВ ДАІ з метою виявлення фактів фальсифікації реєстраційних документів шляхом звірки центральної бази даних з обліковими картками МРЕВ ДАІ.

2) Проведення перевірки вірогідності виїзду автомобіля за кордон України шляхом оперативного зв’язку з митницею, вказаною в виїзних документах як пункт виїзду. Створення автоматизованої бази даних автомобілів, що тимчасово виїжджають з України.

3) Введення нового бланку суворої звітності і паспорту транспортного засобу, паспорту шасі транспортного засобу (аналогічні документи існують в  багатьох європейських країнах, наприклад, “великий бріф” в Німеччині). В цьому документі передбачити відстеження всіх змін, що проводяться в автомобілі (заміні кузова, шасі, двигуна), змін власників, суми сплачених податків при розмитненні та сплати транспортного збору.

Схема тимчасового ввезення автомобіля іноземним представництвом

Іноземна компанія, засновниками якої є резиденти України відкриває своє представництво на території України і для потреб персоналу ввозить на Україну автомобілі в режимі тимчасового ввезення, які в подальшому реалізуються на внутрішньому ринку України.

Можливі способи усунення схеми

1) Посилення контролю за реєстрацією іноземних представництв в Україні. Проведення оперативних заходів з метою виявлення “фіктивних” іноземних представництв.

2) Посилення контролю при перевірці працівниками ДАІ подорожніх документів (подорожніх листів), виданих іноземним представництвом на осіб, які нібито являються працівниками цього представництва. Проведення оперативних заходів з метою виявлення осіб, які фіктивно нібито працюють в іноземному представництві, а реально працевлаштовані в інших організаціях.

Схеми ухилення від сплати податків при ввезенні запасних частин на транспортні засоби

а) схема зміни країни-виробника (країни походження)

Шляхом посередницької фірми з країни, яка має відповідну торгову угоду з Україною, фальсифікуються документи про походження запчастин саме з цієї країни і сплачується пільгова ставка ввізного мита.

б) схема ввезення шин під виглядом коліс

Особа, що ввозить на територію України шини одягає шини на диски і ввозить їх як колеса, після митного оформлення розкомплектовує та реалізує окремо шини і диски.

в) схема ввезення шин як таких, що використовувались

За допомогою сфальсифікованих товаросупровідних документів нові шини декларуються як такі, що були у користуванні.

г) схема отримання вантажу на групу фізичних осіб

Фізична особа, маючи довіреності від інших фізичних осіб (спільників), виїжджає за кордон і пересилає на своє ім’я та ім’я спільників контейнер з автозапчастинами. При чому в залежності від вартості вантажу комбінується необхідна кількість одержувачів з тим, щоб частка від повної вартості, яка припадає на одну фізичну особу, не перевищувала 200 євро.

Можливі способи усунення схеми

1) Посилення контролю за проведенням митного оформлення з метою виявлення зловживань під час верифікації запчастин та шин, визначення коду автотовару (колеса або шини), визначення товарів, як таких, що були у використанні; проведення оперативних заходів у цьому напрямку.

2) Внесення змін і доповнень до існуючої законодавчої бази з метою виключення шин, запчастин до автомобілів та автоаксесуарів з дозволених речей і товарів, що ввозяться (пересилаються) громадянами через митну територію України без сплати податків.

3) Внесення до переліку акцизних товарів коліс та шин, що були у використанні.

Можливість експлуатації транспортних засобів без належної їх реєстрації.

При необхідності власник транспортного засобу має можливість переоформити в’їзд-виїзд за кордон і подовжити термін дії цих номерних знаків. Такий механізм ввезення в Україну транспортних засобів без сплати ввізного мита поширено в прикордонних областях.

Можливі способи усунення схеми

1) Налагодження дієвого контролю за транспортними засобами, що пересуваються по території України з номерними знаками “Транзит”, з вилученням та постановкою таких транспортних засобів на штрафмайданчик у разі виявлення порушень.

Схема ввезення легкових автомобілів за допомогою осіб, що мають статус інвалідів війни.

При реалізації пільгових схем зацікавлені особи використовують у своїх цілях осіб, що мають статус інвалідів війни які відповідно до положень

 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.93 № 3551-XII до 22.12.95 були звільнені від сплати податків, зборів і мита всіх видів та земельного податку.

Таким чином суди розглядають позовні заяви, в яких від імені інвалідів-пільговиків, посилаючись на ст.22 Конституції України про недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів, адвокати вимагають визнати право ввезення автомобілів такими категоріями громадян без сплати податків.

Можливі способи усунення схеми

1) Введення законодавчих обмежень на відчуження (видачу доручення на право управління) транспортних засобів, ввезених даною категорією пільговиків.

2) Обмеження права керування таким транспортним засобом, виключно самим пільговиком або його близьким рідним.

Ввезення легкових автомобілів (код УКТЕЗЕД 8703) під виглядом автомобілів, що мають 10 посадкових місць (код УКТЕЗЕД 8702)

Особа, що ввозить легковий автомобіль намагається доукомплектовувати його додатковими посадковими місцями, з подальшим їхнім зняттям після проведення митного оформлення без сплати акцизного збору. Таким чином легковий автомобіль (код 8703) декларується як автомобіль розрахований на перевезення 10 осіб і більше включаючи водія (код 8702).

Можливі способи усунення схеми

1) Організація компетентними органами контролю за проходженням митного оформлення вантажно-пасажирського транспорту.

2) Виявлення органами ДАІ шляхом звірки інформації про транспортний засіб у вантажній-митній декларації та в свідоцтві про реєстрацію випадків зворотної зміни коду транспортного засобу (з 8702 на 8703).

 Ввезення транспортних засобів під виглядом цільового призначення для громадян з фізичними вадами через органи соціальної опіки

Автомобіль оформлюється як благодійна допомога з-за кордону, що має цільове призначення для громадянина, який перебуває у черзі в органах

соціальної захисту та згідно з чинним законодавством має право на безкоштовне забезпечення автомобілем. Після оформлення автомобіля на себе без сплати митних платежів, цей громадянин за винагороду надає довіреність на право керування фактичному власнику автомобіля, мотивуючи це тим, що сам за станом здоров’я не може управляти автомобілем, а особа якій надається доручення, ніби то надає йому допомогу. Надалі автомобіль використовується тільки особою, якій видано довіреність на право керування автомобілем.

Використання прав працівників дипломатичної служби на безмитне ввезення транспортних засобів

На підставі п. 13 ст. 8 до Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” від 13.09.01 № 2681-III із змінами та доповненнями працівник дипломатичної служби, систематично ввозить на територію України транспортні засоби і при їх митному оформленні надає митним органам України дублікати довідки про доходи, видані МЗС України замість ніби-то втраченої довідки, кожного разу ввозячи черговий автомобіль як перший.

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

05.02.2007 р.№ 1-12/121-ЕП

 

Керівникам регіональних митниць, митниць

З метою забезпечення виконання прийнятих протокольних рішень Протокол № 1 від 12.01.07 наради у заступника Голови Служби стосовно подальшого опрацювання проблемних питань які виникають при митному оформленні нових транспортних засобів, що ввозяться на територію України громадянами, Департамент аналізу ризиків та аудиту інформує:

 1.У разі звернення у відділ по оформленню транспортних засобів власників транспортних засобів для отримання „Посвідченняна реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України”, оформленого посадовими особами Ужгородської митниці протягом 2006 року (код товару згідно УКТ ЗЕД 8703 нові, окрім автомобілів ВАЗ), видачу вищезазначеного посвідчення здійснювати виключно після інформування та за погодженням з Департаментом аналізу ризиків та аудиту;

2.Довести до відома посадових осіб служб по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил відомості про осіб, які протягом 2006 року ввезли для вільного використання більше 2-х автомобілів, заявлених до митного оформлення за кодом згідно УКТ ЗЕД 8703 як нові (див. додаток).

Додаток: Інформація про осіб, які протягом 2006 року ввезли для вільного використання більше 2-х автомобілів – 1 арк.

Перший заступник

начальника Департаменту С.А.Прищепа

 

Іванов О.А.

4611327

Додаток

Інформація

про осіб, які протягом 2006 року ввезли для вільного використання

більше 2-х автомобілів

П.І.Б., громадянство

Кількість автомобілів (шт.)

Попович Вадим Юлійович, Росія

98

Лагута Аліна, Україна

97

Лойко Вадим Сергійович, Росія

94

Сирота Сімон, Ізраїль

36

Єльчанінов Микола, Росія

17

Береговой Олександр Анатолійович, Канада

9

Брусиловські Алекс, Ізраїль

9

Вишневецький Олексій Йосипович, Україна

9

Руденко Дмитро Васильович, Україна

7

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

08.02.2007 р. № 1-12/133-ЕП

Керівникам регіональних митниць, митниць

(крім: Регіональної інформаційної, Енергетичної регіональної, Бориспільської митниць)

Департамент аналізу ризиків та аудиту надає доповнення до свого листа від 05.02.07 № 1-12/121/-ЕП, а саме:

До п.1 - з метою виявлення ознак тривалої експлуатації транспортного засобу митний огляд транспортного засобу здійснювати з обов’язковим залученням посадових осіб Служби по боротьбі з контрабандою та митної варти.

Посадовим особам Служби по боротьбі з контрабандою та митної варти у разі виявлення ознак тривалої експлуатації транспортного засобу та розбіжностей між відомостями про транспортний засіб, які зазначені в акті митного огляду, оформленому на кордоні, та фактичним станом транспортного засобу, у відношенні громадянина, який ввозив даний автомобіль як власник або за дорученням, вжити заходів, направлених на виявлення фактів, що можуть свідчити про незаконне переміщення транспортного засобу через митний кордон України. Інформацію за наведеною нижче формою та фотографії ТЗ надсилати на адресу Департаменту.

Дата, серія та № квитанції МД-1, оформленої Ужгородською митницею на кордоні.

П.І.Б., паспортні дані власника та уповноваженої особи, що звернулась у відділ по оформленню транспортних засобів.

Детальний опис ознак тривалої експлуатації транспортного засобу.

Посадовим особам відділу по оформленню транспортних засобів у разі виявлення вищезазначених ознак у відношенні громадянина, який набув права власності на транспортний засіб після його ввезення на територію  України, видавати „Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України” у встановленому порядку, а завірені копії документів, що стали підставою для його видачі, надсилати на адресу Департаменту за наведеною нижче формою.

Дата, серія та № квитанції МД-1, оформленої Ужгородською митницею на кордоні.

П.І.Б., паспортні дані власника та уповноваженої особи, що ввозила транспортний засіб.

П.І.Б., паспортні дані власника та уповноваженої особи, що звернулась у відділ по оформленню транспортних засобів.

Детальний опис ознак тривалої експлуатації транспортного засобу.

       

Начальник Департаменту І.В.Жиляєв

Іванов О.А.

4611327

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ

22.02.2007 р. №36-37-45

Першому заступнику Голови Державної итьної служби україни

Р.А.Черкаськом

У Міністерстві юстиції України розглянуто ваше звернення від 06.02.2007 року №11/2-10/1156 та повідомляємо наступне.

Методи визначеня року виготовлення дорожньо-транспортних засобів (далі-ДТЗ) та їх складових зазначені у Методиці товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України та Фонду державного майна Ураїни від 24.11.2003 №142/5/2092 (далі- Методика).

 Згідно із підпунктом 6.3.1. пункту 6.3 розділу 6 Методики визначення року виготовлення ДТЗ здійснюється на підставі даних його виробника, які зазначаються в ідентифікайному номері (VIN- коді).

Відповідно до міжнародного стандарту ІSO 3779-183, VIN- кодом є структурованим поєднанням літеро-цифрових позначень, які наносяться виключно виробником ДТЗ на готовий до есплуатації ДТЗ.

У випадку виготовлення кузова ДТЗ, як окремої складової, що позначається як частина з країн далекого зарубіжжя, на ньому проставляється лише порядковий (технологічний) заводський номер.

Таким чином, за наявності ідентифікаційного номеру (VIN- коду) на наданому до митного огляду кузові, слід вважати, що цей кузов було отримано внаслідок розкомплектації ДТЗ. Рік виготовлення такого кузова визначається за даними розпіднавальної частини VIN-кду (останні 8 знаків) або умовного позначення в описовій частині VIN- коду з урахуванням вимог пункту 6.3 розділу 6 Методики.

Слід зазначити, що у цьому випадку, джерелом довідкової інформації для визначеня календарного року виготовлення кузова, як і самого ДТЗ є дані виробника ДТЗ, а також програмеі продукти “Розшифровка кодів VIN” (НАМИ, Російська Федерація); “Аuto VIN” (Науково-дослідне бюро судових експертиз “Сантодор”, Київ) та інші довідники, засначені у додатку 8 до Методики.

У випадку ввезення на миту територію кузова ДТЗ, який постачаєтьсч виробником, як складова частина, рік виготовлення кузова може бути встановлено лише за його заводським номером шляхом запиту цієї інформації у виробника.

Заступник Міністра Л.В.Єфименко

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

24.02.2007 р. №11/6-11/1927-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць.

Ректору Академії митної служби України

На запити окремих митниць щодо застосування порядку роботи зі зверненнями громадян, затвердженого наказом Держмитслужби України від 10.08.04 № 584, зі змінами, унесеними наказом Держмитслужби України від 11.08.06 № 685 „Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 10.08.04 №584, повідомляємо таке:

Як свідчить практика, найбільше непорозумінь у роботі зі зверненнями громадян виникає під час прийому і реєстрації заяв (клопотань).

Іноді звернення громадян з проханням здійснити митне оформлення особистих речей, багажу, автомобілів тощо приймаються й реєструються разом зі зверненнями з приводу відмови в митному оформленні чи зволікань, допущених у процесі його здійснення. Це викликає труднощі з визначенням порядку розгляду й особливо порядку подальшого зберігання таких звернень, адже, наприклад, заява з приводу митного оформлення автомобіля після її розгляду разом з усіма доданими документами повинна зберігатися у відділі митного оформлення транспортних засобів, а скарга з приводу відмови в митному оформленні або зволікання з його проведенням - у діловодстві за зверненнями громадян.

Такі випадки виникають через недостатнє розуміння працівниками, що ведуть діловодство за зверненнями громадян, змісту поняття “заява (клопотання)”.

Відповідно до статті 3 Закону України “Про звернення громадян” у заявах та клопотаннях заявниками висловлюються прохання про сприяння в реалізації їх прав та інтересів або про визнання статусу, прав і свобод. У зв’язку з цим слід зазначити, що потреба у сприянні в реалізації права виникає тільки після того, як громадянин зазнав труднощів з його реалізацією. Так само потреба в допомозі з визнанням права виникає тоді,   коли той чи інший орган або посадова особа відмовили громадянинові у визнанні за ним цього права. Отже, за контекстом названого Закону не можна вважати заявою або клопотанням, скажімо, звернення громадянина до митниці з проханням здійснити митне оформлення особистих речей чи вантажу, якщо при цьому не виникає ніяких спірних питань. Реєстрація таких звернень здійснюються загальним відділом у загальному діловодстві або відповідними підрозділами митних органів.

Іноді виникає ситуація, коли громадянин змушений відмовитися від наміру здійснити митне оформлення ввезених або отриманих у міжнародному поштовому відправленні предметів через відсутність сертифіката відповідності, коштів для сплати митних платежів, а також дозволу компетентного органу на ввезення цих предметів тощо. З огляду на вищенаведене визначення така відмова також не може вважатися заявою або клопотанням у контексті Закону України “Про звернення громадян”, оскільки вона не містить прохання про сприяння у здійсненні митного оформлення. Отже, заяви про відмову від митного оформлення повинні прийматися підрозділами, які безпосередньо здійснюють таке оформлення.

Таким чином, пропонуємо в подальшому в роботі зі зверненнями громадян керуватися вимогами відповідних нормативних актів, ураховуючи надані роз’яснення.

Заступник Голови Служби О.О.Федоров

Куіч Г.М.

(044) 247-28-04

МВС УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ

02.02.2007 р. №4/8-566

на №11/2-10/14684 від 22.12.2006

У Дупартаменті ДАІ МВС України розглянуто Ваш лист щодо відчудження ввезених транспортних засобів.

Повідомляємо, що відповідно до п.30 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марк і моделей, причепів,  напівпричепів та мотокалясок (далі – Правила), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 №1388 реєстрація транспортних засобів, ввезених в Україну фізичними особами, здійснюється на підставі заяви власника та виданого митним органом посвідчення на їх реєстрацію в підрозділах ДАІ із зазначенням відомостей про сплату мита.

Відповідно до вимог п.8 Правил відчудження, передача власником придбаних транспортних засобів, не зареєстрованих у підрозділах ДАІ, не проводиться.

Таким чином, відчудження ввезених із-за кордону транспортних засобів після оформлення митним органом посвідчення на їх реєстрацію в підрозділах ДАІ не допускається.

Заступник начальника

Департамента К.М. Шаповал

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.02.2007 р. №11/1-16/2034-ЕП

Начальникам регіональних митниць

начальникам митниць

У зв’язку з виявленими фактами митного оформлення окремими митними органами в значних обсягах нових транспортних засобів, в так званому “розукомплектованому стані” (далі - ТЗ), з рівнями митної вартості значно нижчими даних ціновою бази ЄАІС Держмитслужби, проведено вибіркову перевірку документів, на підставі яких вказані товари було випущено у вільний обіг.

Митна вартість вказаних ТЗ визначалась на підставі висновків експертів. Аналіз відповідних висновків товарознавчої експертизи свідчить, що вартість товару визначалася шляхом відніманням від вартості нового ТЗ вартості відсутніх елементів. Водночас в таких висновках виявлені:

- протиріччя та невідповідність у власних дослідженнях експерта,

 - надзвичайно високі ціни на відсутні запчастини, зокрема в окремих експертних висновках зазначено, що сидіння становлять 45 - 54% вартості нового укомплектованого автомобіля.

- розбіжності з даними актів митного огляду про відсутність деяких частин;

- розбіжності з заявленими у ВМД відомостями про наявність (відсутність) окремих частин, вартість яких відраховувалася експертами;

- наявність назв (найменувань) запчастин, які неможливо ідентифікувати, хоча при цьому на них вказано ціни;

- факти додаткових відрахувань вартості окремих складових запчастин, що відсутні.

Крім зазначеного, виявлено суттєві розбіжності у відомостях про фактичний стан ТЗ, зазначених в актах митного огляду та зображеннях на фото.

При цьому в контрактах і інвойсах, що вивчалися, відсутні будь-які посилання на те, що ТЗ розукомплектовані.

Все наведене свідчить про відсутність контролю з боку посадових осіб митних органів за правильністю визначення митної вартості й використанням уповноваженими особами експертних організацій понижуючих коефіцієнтів при проведенні оцінки транспортних засобів.

В документах, що стали підставою для митного оформлення, виявлено інформаційні листи органів сертифікації. В той час, як Постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.97 № 1211 „Про внесення змін до Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні” визначено, що підставою для митного оформлення товару (продукції), що ввозиться незібраним (комплектний об’єкт), чи іншого товару (продукції), який для здійснення сертифікації потребує виконання монтажних робіт, є:

- договір на проведення робіт із сертифікації товару між власником (володільцем) та органом сертифікації;

- довідка органу сертифікації про укладення такого договору із зазначенням номера договору та дати підписання.

 А в разі коли власник (володілець) товару не одержав сертифікат відповідності або свідоцтва про визнання відповідності, товар повинен бути ввезений до митного ліцензійного складу або вивезений за межі митної території України.

Вищенаведене свідчить про те, що митними органами було безпідставно здійснено митні оформлення товару у вільний обіг і не дотримано вимог чинного законодавства, при цьому порушені вимоги пунктів 1 і 5 статті 11 Митного кодексу України.

На підставі викладеного В И М А Г А Ю вжити невідкладних заходів по забезпеченню ефективного митного контролю на підставі вимог чинного законодавства України, в першу чергу з метою недопущення заниження бази оподаткування товарів, що ввозяться в Україну.

П О П Е Р Е Д Ж А Ю про персональну дисциплінарну відповідальність керівників митних органів за виконання вимог цього листа.

Контроль за виконанням залишаю за собою.

Голова Служби О.Єгоров

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

28.02.2007 р. № 11/7-16/2090-ЕП

 

Начальникам регіональних митниць та митниць

 Для використання в роботі

З метою недопущення фактів невірного трактування п. 7.35.3 Методики та ст. 35 Конвенції про дорожній рух направляємо для використання в роботі електронну копію роз’яснення Міністерства юстиції України від 22.02.2007 № 36-36-27 щодо застосування понижуючих коефіцієнтів приведення вартості дорожніх транспортних засобів у провідній країні - експортері до його вартості в країні придбання, що визначається у відповідності до Таблиці 4.8 Методичних рекомендацій товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України,

 Фонду державного майна України від 24.11.2003 № 142/5/2092.

Додаток: на одному аркуші.

Заступник Голови Служби А. Є. Гутник

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.03.2007 р. №15/330-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

(крім Енергетичної регіональної

митниці)

Для відома і використання надсилаємо роз’яснення Міністерства юстиції України щодо питання переселення на постійне проживання в Україну іноземців та осіб без громадянства та ввезення ними транспортних засобів.

Додаток: на 2 арк.

Директор Департаменту

митних платежів С.О.Джигалов

Зав’ялова, 247-28-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ

16.02.2007 р. № 20-36-6

Щодо надання роз’яснень.

На ваш лист від 16 січня 2007 року № 11/4-15/335 щодо надання роз’яснення Міністерство юстиції повідомляє.

 При вирішенні порушеного питання слід враховувати наступне.

Щодо надання пільг з оподаткування транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України у разі переселення громадян на постійне проживання в Україну.

Особливості оподаткування окремих товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України визначено статтею 8 Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (далі -Закон).

Так, відповідно до пункту 12 частини першої цієї статті Закону при ввезенні на митну територію України звільняються від оподаткування особисті речі, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну, в тому числі і механічні транспортні засоби (крім транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності), в кількості однієї одиниці таких транспортних засобів по кожній товарній позиції на повнолітнього громадянина.

Дозволяється ввезення у разі переселення на постійне місце проживання на кожного повнолітнього громадянина одного механічного транспортного засобу за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності за умови, що він є власником такого транспортного засобу не менше року та за умови перебування такого транспортного засобу на обліку в країні постійного місця попереднього проживання не менше року (частина друга статті 8 Закону).

Щодо питання переселення на постійне проживання в Україну іноземців та осіб без громадянства.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” іноземці та особи без громадянства можуть у встановленому порядку іммігрувати в Україну на постійне проживання або прибути для працевлаштування на визначений термін, а також тимчасово перебувати на її території.

Умови і порядок імміграції в Україну визначені Законом України “Про імміграцію” (далі-Закон).

Відповідно до Закону іноземці та особи без громадянства, які мають  дозвіл на імміграцію, мають отримати посвідку на постійне проживання, що є документом, який підтверджує право іноземця чи особи без громадянства на постійне проживання в Україні.

Частинами першою, другою та четвертою статті 11 Закону встановлено, що особі, яка постійно проживає за межами України і отримала дозвіл на імміграцію, дипломатичне представництво чи консульська установа України за її зверненням оформляють імміграційну візу, що є чинною протягом року з дня її оформлення. Зазначена особа в’їжджає на територію України в порядку, встановленому законодавством України.

Після прибуття іммігранта в Україну він повинен звернутися протягом п’яти робочих днів до органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції за місцем проживання із заявою про видачу йому посвідки на постійне проживання. До заяви мають додаватися копія паспортного документа заявника із проставленою в ньому імміграційною візою та копія рішення про надання дозволу на імміграцію.

Особі, яка перебуває на законних підставах в Україні і отримала дозвіл на імміграцію, орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції за місцем її проживання видає посвідку на постійне проживання протягом тижня з дня подання нею відповідної заяви.

До отримання зазначеної посвідки на постійне проживання особа має статус іноземця чи особи без громадянства, що тимчасово перебуває в Україні.

Враховуючи вищезазначене, датою переселення на постійне проживання в Україну іноземця чи особи без громадянства, на нашу думку, є дата видачі посвідки на постійне проживання.

 

Заступник Міністра Л.В. Єфіменко

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

19.03.2007 р. № 11/7-16/2747-ЕП

 

Начальникам регіональних

митниць, митниць

 Додатково див. лист Державної митної служби України від 4 квітня 2007 року № 11/7-16/3453-ЕП

Державною митною службою України при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості та дотриманням суб’єктами ЗЕД вимог чинного законодавства виявлено, що в наданих, у підтвердження митної вартості, експертних висновках оцінки дорожніх транспортних засобів (далі - ДТЗ), укомплектованих змінними кузовами-фургонами, як правило, не приводяться розрахунки вартості складових частин, зокрема у разі комплектації транспортних засобів гідравлічним та холодильним обладнанням.

З метою вдосконалення контролю правильності визначення митної вартості транспортних засобів, укомплектованих додатковим обладнанням, надаємо роз’яснення щодо корегування вартості, зокрема у випадку комплектації транспортних засобів додатковим гідравлічним або холодильним обладнанням.

Пункти 7.35.2 - 7.35.5, 7.35.7, 7.35.8 Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів (далі - Методика), затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24.11.2003 року №142/5/2092, визначають алгоритм визначення вартості таких ДТЗ.

Якщо з свідоцтва про реєстрацію ДТЗ (технічного паспорта), іншого документа країни придбання, вбачається наявність спеціального обладнання (наприклад, зазначено, що ДТЗ є швидкою допомогою, крановою установкою, пожежним автомобілем тощо), то це обладнання враховується безпосередньо у вартості самого ДТЗ (останнє є спеціальним чи спеціалізованим згідно понятійного апарату, наведеного у Методиці).

Вартість такого ДТЗ може бути визначено з застосуванням ресурсів мережі Інтернет згідно вимог пункту 7.35.5 чи даних спеціалізованих друкованих видань у країні придбання ДТЗ, де зазначаються цінові пропозиції до продажу конкретних авто. Якщо маються дані про ціну нового спеціального чи спеціалізованого ДТЗ, то вартість такого, що було у користуванні, визначається за алгоритмом, зазначеним у пункті 7.35.7 та додатку 7 до Методики, або у пункті 7.22 Методики.

Якщо з свідоцтва про реєстрацію ДТЗ (технічного паспорта), іншого документа країни придбання, не вбачається наявність спеціального обладнання (наприклад, не зазначено про наявність на ДТЗ холодильного  обладнання, змінного кузову-фургона, контейнера тощо), то вартість такого товару, що ввозиться на митну територію, буде складатися з вартості ДТЗ (без врахування додаткового обладнання) та вартості самого обладнання.

Вартість такого ДТЗ може бути визначена з застосуванням довідкових даних, передбачених діючою Методикою, а вартість обладнання - з ресурсів мережі Інтернет щодо ціни нового обладнання та за алгоритмом, зазначеним у пункті 7.35.7 та додатку 7 до Методики, або пунктом 7.18 Методики.

Слід зазначити, що у довідковій літературі у ведучих країнах-експортерах наводиться вартість шасі вантажних автомобілів без додаткового обладнання (якщо інше не зазначено у довіднику).

Таким чином, визначення вартості ДТЗ, що має спеціальне, спеціалізоване чи додаткове обладнання лише за вартістю автомобільного шасі, суперечить діючому законодавству та веде до необґрунтованого заниження митних платежів.

Заступник Голови Служби А. Є. Гутник

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

20.03.07 р. №10/1-4/411-ЕП

 

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

 Щодо визначення року виготовлення кузова дорожньо-транспортних засобів.

До відома та використання в роботі надсилаємо роз’яснення, надані листом Міністерства юстиції України від 22.02.07 № 36-37-45, стосовно визначення року виготовлення кузова дорожньо-транспортних засобів.

Додаток: на 1-му аркуші.

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В.П.Науменко


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦЇ

22.02.2007 р. №36-37-45

Першому заступнику Голови Державної митної служби україни

Р.А.Черкаськом

У Міністерстві юстиції України розглянуто ваше звернення від 06.02.2007 року №11/2-10/1156 та повідомляємо наступне.

Методи визначеня року виготовлення дорожньо-транспортних засобів (далі-ДТЗ) та їх складових зазначені у Методиці товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства

юстиції України та Фонду державного майна Ураїни від 24.11.2003 №142/5/2092 (далі- Методика).

Згідно із підпунктом 6.3.1. пункту 6.3 розділу 6 Методики визначення року виготовлення ДТЗ здійснюється на підставі даних його виробника, які зазначаються в ідентифікайному номері (VIN- коді).

Відповідно до міжнародного стандарту ІSO 3779-183, VIN- кодом є структурованим поєднанням літеро-цифрових позначень, які наносяться виключно виробником ДТЗ на готовий до есплуатації ДТЗ.

У випадку виготовлення кузова ДТЗ, як окремої складової, що позначається як частина з країн далекого зарубіжжя, на ньому проставляється лише порядковий (технологічний) заводський номер.

Таким чином, за наявності ідентифікаційного номеру (VIN- коду) на наданому до митного огляду кузові, слід вважати, що цей кузов було отримано внаслідок розкомплектації ДТЗ. Рік виготовлення такого кузова визначається за даними розпіднавальної частини VIN-кду (останні 8 знаків) або умовного позначення в описовій частині VIN- коду з урахуванням вимог пункту 6.3 розділу 6 Методики.

Слід зазначити, що у цьому випадку, джерелом довідкової інформації для визначеня календарного року виготовлення кузова, як і самого ДТЗ є дані виробника ДТЗ, а також програмеі продукти “Розшифровка кодів VIN”  (НАМИ, Російська Федерація); “Аuto VIN” (Науково-дослідне бюро судових експертиз “Сантодор”, Київ) та інші довідники, засначені у додатку 8 до Методики.

У випадку ввезення на миту територію кузова ДТЗ, який постачаєтьсч виробником, як складова частина, рік виготовлення кузова може бути встановлено лише за його заводським номером шляхом запиту цієї інформації у виробника.

Заступник Міністра Л.В.Єфименко

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

03.04.2007 р. №15/489-ЕП

На № 18/432-ЕП від 06.02.07

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Департаментом митних платежів спільно з Департаментом декларування та митних режимів опрацьовано листи митниць стосовно визначення способу переміщення та сплати податків і зборів при митному оформленні причепів та мотоциклів, що безпосередньо ввозяться в Україну громадянами для вільного використання, та повідомляємо.

Чинним законодавством з питань митної справи визначено такі способи переміщення товарів через митний кордон України, як:

переміщення товарів через митний кордон України у вантажному відправленні;

переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях;

переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях;

 переміщення товарів через митний кордон України у несупроводжуваному багажі;

переміщення товарів через митний кордон України у ручній поклажі;

переміщення товарів через митний кордон України у супроводжуваному багажі.

Відповідно до положень статті 1 Митного кодексу переміщення товарів через митний кордон України у вантажних відправленнях - переміщення товарів через митний кордон України при здійсненні експортно-імпортних операцій, а також інших операцій, пов’язаних із ввезенням товарів на митну територію України, вивезенням товарів за межі митної території України або переміщенням їх митною територією України транзитом. Поряд із цим, відповідно до положень статті 1 Закону України від 13.09.01 № 2681-ІІІ „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (далі – Закон) вантажне відправлення - товари, що надходять в Україну на адресу громадян, які не перебували за кордоном у момент їх придбання і не відправляли їх в Україну. На нашу думку, до вантажних відправлень відносяться переміщення товарів перевізниками, які надають такі послуги у встановленому законодавством порядку. Відповідно до Переліку документів, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.06 № 80 „Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України”, документами, що підтверджують вантажні відправлення, можуть бути товарно-транспортні документи на перевезення (залізнична накладна (УМВС (СМГС), ЦІМ (СІМ)), авіаційна накладна (Air Waybill), коносамент (Bill of Lading) тощо), рахунок (Invoice) або інший документ, який визначає вартість товару;

переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях - переміщення товарів через митний кордон України в упакованих та оформлених відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил користування послугами поштового зв'язку листах, бандеролях, спеціальних мішках з позначкою „M”, дрібних пакетах, поштових посилках, відправленнях прискореної пошти з позначкою „EMS”, які приймаються до пересилання за межі України, доставляються в Україну або переміщуються територією України транзитом підприємствами поштового зв’язку. Поряд із цим, відповідно до положень статті 1 Закону міжнародні поштові відправлення - упаковані та оформлені відповідно до вимог Актів Всесвітнього поштового союзу та Правил надання послуг

 поштового зв’язку листи, поштові картки, відправлення з оголошеною цінністю, бандеролі та спеціальні мішки з позначкою „М”, дрібні пакети, поштові посилки, відправлення міжнародної прискореної пошти з позначкою „EMS”, які приймаються для пересилання за межі України, надходять до України або переміщуються територією України транзитом підприємствами поштового зв’язку. Документи, що ідентифікують міжнародні поштові відправлення, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.02 № 1948 „Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях”;

переміщення товарів через митний кордон України у міжнародних експрес-відправленнях - переміщення товарів та інших предметів, належним чином упакованих, що перевозяться експрес-перевізником будь-яким видом транспорту з метою доставки одержувачу у визначений термін Документи, що ідентифікують міжнародні експрес-відправлення, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.02 № 1948 „Деякі питання здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон у міжнародних поштових та експрес-відправленнях”;

переміщення товарів через митний кордон України у ручній поклажі - переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, у пасажирських відділеннях (салонах) транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, без оформлення багажних документів;

переміщення товарів через митний кордон України у супроводжуваному багажі - переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, у багажних відділеннях транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені ними особи, з оформленням багажних документів;

переміщення товарів через митний кордон України у несупроводжуваному багажі - переміщення через митний кордон України товарів, що належать громадянам, окремо від цих громадян або уповноважених ними осіб з оформленням багажних документів. Поряд із цим, відповідно до положень статті 1 Закону несупроводжуваний багаж - відправлені власником (або за його дорученням - іншою фізичною чи юридичною особою) особисті речі та товари, що перетинають митний кордон України окремо від власника.

Враховуючи зазначене, для визначення способу переміщення товарів

 через митний кордон України в кожному конкретному випадку необхідно брати до уваги документи, подані для здійснення митного контролю та митного оформлення цих товарів, та обставини, з якими пов’язане це переміщення.

Повідомляємо, також, що статтею 5 Закону від 13.09.01 № 2681-ІІІ врегульовано процедури митного оформлення та визначено умови оподаткування транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та окремі номерні вузли до них, що ввозяться громадянами на митну територію України.

Частиною четвертою зазначеної статті встановлено, що митне оформлення інших транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них здійснюється відповідно до статті 7 цього Закону.

Таким чином, порядок митного оформлення інших транспортних засобів, крім транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 УКТ ЗЕД та окремих номерних вузлів до них, здійснюється відповідно до норм статті 7 цього Закону.

Стаття 7 Закону регулює порядок митного оформлення й оподаткування єдиного неподільного товару. При цьому, частиною першою цієї статті встановлено, що у разі ввезення громадянином єдиного неподільного товару у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, надходження на адресу громадянина у міжнародному поштовому відправленні, митне оформлення здійснюється за умови його письмового декларування шляхом заповнення митної декларації, передбаченої для громадян, та після сплати громадянином або уповноваженою на те особою ввізного мита в розмірі 20 відсотків від митної вартості такого предмета, податку на додану вартість та у передбачених законодавством України випадках акцизного та інших зборів.

Згідно частини другої та третьої статті 7 Закону єдині неподільні товари, що надходять на адреси громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях, оподатковуються незалежно від митної вартості та ваги. Такі товари підлягають оподаткуванню ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

З урахуванням викладеного, вважаємо, що відповідно до статті 7 Закону, при митному оформленні причепів і мотоциклів у разі їх надходження на адреси громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях, стягується ввізне мито за повними ставками митного тарифу

 України, податок на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизний та інші збори.

В інших випадках, митне оформлення мотоциклів і причепів здійснюється за умови їх письмового декларування шляхом заповнення митної декларації, передбаченої для громадян, та сплати громадянином або уповноваженою на те особою ввізного мита в розмірі 20 відсотків від митної вартості таких причепів і мотоциклів, податку на додану вартість та у передбачених законодавством України випадках акцизного та інших зборів.

 

Директор Департаменту

митних платежівС.О.Джигалов

Зав’ялова, 247-28-16, 180/15

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

18.04.2007 р. № 11/4-15/4077-ЕП

Начальникам регіональних

митниць,

Начальникам митниць

До листа від 24.05.2006 р. №11/2-10/5619-ЕП

У доповнення до листа від 24.05.2006 р. №11/2-10/5619-ЕП інформуємо про наступне.

Статтею 5 Закону України від 13.09.01 № 2681 „ Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” встановлено, що транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 УКТЗЕД та окремі номерні вузли до них, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України або надходять на адреси громадян у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного використання, незалежно від їх вартості оподатковуються ввізним митом, ПДВ і в установлених законодавством України випадках акцизним та іншими зборами.

Пунктом 7.3 Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон

 України, затверджених наказом Держмитслужби України від 17.11.05 № 1118, встановлено, що підставою для оформлення Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу є, зокрема, другий примірник квитанції МД-1, що підтверджує сплату митних та інших обов’язкових платежів при митному оформленні транспортних засобів.

Видача Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, повинна здійснюватись виключно за умови подання примірників МД-1, що підтверджують сплату всіх митних та інших обов’язкових платежів при митному оформленні транспортних засобів.

При цьому встановлюється наступний порядок донарахування митних платежів та взаємодії митних органів щодо упередження причин, які призводять до втрат бюджету:

1) Донарахування та стягнення митних платежів має здійснюватись митницею яка здійснила такі донарахування, до видачі Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу.

2) За кожним фактом виявлення невідповідності даних та донарахування митних платежів, в тижневий термін митниця зобов’язана інформувати керівництво прикордонної митниці, в зоні діяльності якої знаходиться пункт пропуску через державний кордон України в якому було здійснено митне оформлення транспортного засобу, з метою перевірки факту недонарахувань та, у разі необхідності, вжиття заходів дисциплінарного впливу щодо працівників, які своїми діями призвели до недонарахування митних платежів.

У цій інформації мають бути висвітлені основні причини та сума проведеного донарахування.

3) Щоквартально, до 10 числа місяця, наступного за звітним митниця, яка донарахувала митні платежі, інформує Держмитслужбу за формою, що надається у додатку 1 до цього листа.

4) Керівництво прикордонної митниці за кожним фактом виявлення невідповідності даних та донарахування митних платежів зобов’язане здійснити перевірку дій працівників митниці щодо забезпечення повноти сплати митних платежів та про результати таких перевірок та вжиті заходи впливу щоквартально, до 10 числа, наступного за звітним, інформувати Держмитслужбу за формою, наведеною в додатку 2 до цього листа.

 5) По фактах донарахувань митних платежів, здійснених протягом 1 кварталу 2007 року, митниці, які їх здійснили, надсилають інформацію у відповідності до п.п.2) і 3) в тижневий термін з дати отримання цього листа.

Інформацію щодо виконання п. 4) цього листа по фактам донарахувань митних платежів, здійснених протягом 1 кварталу 2007 року надати Держмитслужбі до 10 травня цього року.

Додаток: файл „oblik_donarah.xls”, на 2 арк.

Заступник Голови Служби О.П. Шейко

Ліпіхіна Т.Д./2472648/donar_avtom.doc

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

18.04.2007 р. №11/4-15/4078-ЕП

Начальникам регіональних

митниць,

Начальникам митниць

Щодо порядку застосування податкових пільг

Інформуємо, що пунктом 3.2.2. Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України від 17.11.05 №1118 чітко визначені документи, які є підставою для надання пільг в оподаткуванні при митному оформленні транспортних засобів, що ввозяться при переселенні на постійне місце проживання в Україну.

Крім того, вищевказаними Правилами передбачені процедури, які покликані унеможливити ухилення від оподаткування транспортних засобів під виглядом таких, що ввозяться при переселенні на постійне місце проживання.

Разом з тим, результати документальної перевірки щодо законності надання посадовими особами митних органів податкових пільг громадянам,

 які ввозять транспортні засоби при переселенні на постійне місце проживання, що здійснюється Держмитслужбою, свідчать про наявність випадків порушення вищевказаних Правил.

При цьому за даними статистичної звітності Держмитслужби у 1 кварталі поточного року в ряді митниць жодний автомобіль не був оформлений зі сплатою податків.

Так у Кучурганській митниці при зростанні обсягів ввезених автомобілів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 350%, жодний з 171 автомобіля не був оформлений з оподаткуванням.

Аналогічна ситуація склалась в Ягорлицькій митниці - 66 оформлень, Вінницькій митниці - 38 оформлень, Дністрянській митниці - 43 оформлення,

Східній регіональній митниці – 11 оформлень, Івано-Франківській – 10 оформлень.

Значні обсяги оформлення без сплати податків мали місце у колишній Одеській митниці – 44, у колишній Білгород-Дністровській митниці – 28, у Кримській регіональній митниці – 20, у Хмельницькій митниці – 12, у Харківській митниці – 11 автомобілів.

З урахуванням викладеного, звертаю вашу увагу на необхідність посилення контролю за виконанням Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України від 17.11.05 № 1118 та попереджаю про персональну відповідальність за стан організації роботи щодо їх виконання.

Заступник Голови Служби Шейко О.П.

Ліпіхіна Т.Д./2472648/pilgu_po_avt.doc

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

19.04.2007 р. № 10/1-4/658-ЕП

Начальникам регіональних

митниць Начальникам митниць

Щодо ідентифікаційних номерів транспортних засобів

 В ході проведення перевірки внесення посадовими особами митних органів інформації до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України були виявлені порушення в частині внесення інформації стосовно ідентифікаційних номерів транспортних засобів.

Повідомляю, що міжнародним стандартом ISO 3779-1983 “Транспорт дорожній. Ідентифікаційний номер автомобілей (VIN)” встановлено, що у ідентифікаційних номерах транспортних засобів не повинні застосовуватись букви I, O, Q.

Звертаю увагу керівників митних органів на особисту відповідальність за організацію контролю за достовірністю та повнотою відомостей, які вносяться посадовими особами підпорядкованих митних органів до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України.

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В.П.Науменко

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.04.2007№ 352

Про внесення змін до наказу Держмитслужби від 13.10.06 № 885

З метою вдосконалення контролю за правильністю визначення митної вартості транспортних засобів, вузлів і номерних агрегатів, що імпортуються на митну територію України,

 Н А К А З У Ю :

Унести до наказу Держмитслужби від 13.10.06 № 885 ”Про забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості транспортних засобів, вузлів та агрегатів” (із змінами) такі зміни:

абзац третій пункту 1.2 викласти в такій редакції:

”- щомісячне направлення до 10-го числа місяця, наступного за звітним, на поштову скриньку Управління митної вартості Державної митної служби України (DMS UMV) інформації про застосування загального

 значення процента зменшення вартості транспортних засобів залежно від терміну їх експлуатації: до 1 року – понад 10%, від 1 до 3 років – понад 20%, від 3 до 5 років – понад 30%, більш ніж 5 років – понад 40%, вузлів і агрегатів – понад 10%”;

абзац четвертий пункту 1.2 виключити.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Служби О.Б.Єгоров

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

24.04.2007 р. № 366

Про затвердження Технологiчної схеми проведення аналiзу та перевiрки документiв, що надаються громадянами пiд час оформлення транспортних засобiв з наданням пільг.

З метою вдосконалення митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, а також уникнення можливих ухилень вiд сплати належних податкiв та зборiв, що ввозяться громадянами iз звiльненням вiд оподаткування, передбачених ст. 252 Митного кодексу України та ст. 8 Закону України вiд 13.09.2001 р. № 2681-III “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України”, а саме: при переселеннi на постiйне мiсце проживання; входять до складу спадщини, вiдкритої за межами України на користь резидента; ввозяться (пересилаються) працiвниками дипломатичної служби, якi перебували за кордоном у довготермiнових вiдрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року i повертаються в Україну, та на виконання вимог наказу Державної митної служби України 17.11.2005 № 1118 “Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України” (далi - Правила), наказую:

Затвердити Технологiчну схему проведення аналiзу та перевiрки документiв, що надаються громадянами пiд час оформлення транспортних засобiв з наданням пiльг (додаток 1).

 Створити комiсiю (додаток 2) для проведення аналiзу та перевiрки документiв, що надаються громадянами.

Начальнику вiддiлу митного оформлення автотранспортних засобiв опрацювати з особовим складом Технологiчну схему та керуватись нею пiд час здiйснення митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться на митну територiю України вiдповiдними категорiями громадян.

Вважати таким, що втратив чиннiсть, наказ Київської регiональної митницi вiд 14.03.2006 № 281.

Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника вiддiлу митного оформлення автотранспортних засобiв.

Загальний контроль покласти на заступника начальника митницi Ольховика О. М.

Начальник Київської регiональної митницi А. В. Макаренко

Додаток 1

до наказу Київської регiональної митницi

вiд 24 квiтня 2007 р. № 366

Технологiчна схема

проведення аналiзу та перевiрки документiв, що надаються громадянами пiд час оформлення транспортних засобiв з наданням пiльг

Митне оформлення транспортних засобiв, що ввозяться громадянами у разi переселення на постiйне мiсце проживання

.1Для здiйснення митного оформлення транспортних засобiв у разi переселення на постiйне мiсце проживання в Україну громадянин або уповноважена особа надає начальнику вiддiлу митного оформлення автотранспортних засобiв митну декларацiю, форма якої затверджена постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.07.97 № 748 “Про перелiк вiдомостей, що оголошується громадянами за встановленою формою у разi перемiщення нами через митний кордон України товарiв та iнших предметiв” (далi - митна декларацiя), Заяву про видачу Посвiдчення на iм’я начальника митницi, форма якої встановлена наказом Держмитслужби вiд 17.11.2005 № 1118 “Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України” (далі - Заява) та документи, що пiдтверджують  переселення на постiйне мiсце проживання в Україну.

.2Начальник (заступник начальника) вiддiлу перевiряє наданi до митного контролю документи щодо їх достовiрностi i, в разi наявностi пiдстав, на зворотньому боцi Заяви громадянина зазначає:

“Наданi документи вiдповiдають вимогам Закону України вiд 13.09.2001 р. № 2681-III та статтi 252 Митного кодексу України i надають право на пiльговий режим митного оформлення транспортного засобу”.

У разi невiдповiдностi документiв вимогам нормативно-правових актiв, транспортний засiб оформлюється на загальних пiдставах зi сплатою всiх необхiдних митних платежiв.

.3Комплект документiв передається службовою запискою у загальний вiддiл митницi для реєстрацiї та направлення на опрацювання членами комiсiї.

.4Загальним вiддiлом комплект документiв надається у вiддiл контролю митної вартостi для визначення вартостi транспортного засобу. Пiсля визначення вартостi транспортного засобу начальник (заступник начальника) вiддiлу на зворотньому боцi Заяви громадянина зазначає:

“Наданi документи вiдповiдають (не вiдповiдають) вимогам Закону України вiд 13.09.2001 р. № 2681-III та статтi 252 Митного кодексу України i надають (не надають) право на пiльговий режим митного оформлення транспортного засобу”.

.5Комплект документiв пiсля визначення вартостi транспортного засобу передається в загальний вiддiл митницi.

.6Загальним вiддiлом комплект документiв надається для розгляду у вiддiл проведення спецiальних операцiй та фiзичного захисту Служби боротьби з контрабандою та митної варти.

.7Вiддiлом проведення спецiальних операцiй та фiзичного захисту перевiряється комплект документiв щодо вiдсутностi порушень митних правил. Пiсля закiнчення перевiрки начальник (заступник начальника) вiддiлу на зворотньому боцi Заяви громадянина зазначає:

“Наданi документи вiдповiдають (не вiдповiдають) вимогам Закону України вiд 13.09.2001 р. № 2681-III та статтi 252 Митного кодексу України i надають (не надають) право на пiльговий режим митного оформлення транспортного засобу”.

 .8Комплект документiв пiсля закiнчення перевiрки передається в загальний вiддiл митницi.

.9Загальним вiддiлом комплект документiв передається у вiддiл внутрiшньої безпеки.

.10Начальник (заступник начальника) вiддiлу внутрiшньої безпеки перевiряє комплект документiв та результати перевiрок оперативних вiддiлiв i на зворотньому боцi Заяви громадянина зазначає:

“Наданi документи вiдповiдають (не вiдповiдають) вимогам Закону України вiд 13.09.2001 р. № 2681-III та статтi 252 МК України i надають (не надають) право для здiйснення митного оформлення транспортного засобу в пiльговому режимi”.

.11Комплект документiв передається в загальний вiддiл митницi.

.12Загальним вiддiлом комплект документiв надається начальнику митницi або його заступнику для прийняття остаточного рiшення на пiдставi висновку членiв комiсiї.

Митне оформлення транспортних засобiв, що ввозяться громадянами-резидентами i входять до складу спадщини

.1Для видачi Посвiдчення про реєстрацiю транспортних засобiв, якi ввезенi громадянами i входять до складу спадщини, вiдкритої за межами України на користь резидента, громадянин або уповноважена особа надає начальнику вiддiлу митного оформлення автотранспортних засобiв документи, перелiк яких передбачено Правилами та Заяву на iм’я начальника митницi.

.2Наступнi операцiї здiйснюються у вiдповiдностi п. п. 1.2 - 1.12 даної Технологiчної схеми.

Митне оформлення транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) працiвниками дипломатичної служби, якi перебували за кордоном у довготермiнових вiдрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну

.1Для здiйснення митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами, якi перебували за кордоном у довготермiнових вiдрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну, громадянин або  уповноважена особа надає начальнику вiддiлу митного оформлення автотранспортних засобiв митну декларацiю та Заяву на iм’я начальника митницi, та разом iз документами, якi пiдтверджують право власностi на транспортний засiб подається довiдка, що видана Мiнiстерством закордонних справ України, за пiдписом першого заступника Мiнiстра закордонних справ України, а в разi його вiдсутностi - одного iз заступникiв вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв, а також керiвника фiнансового пiдроздiлу Мiнiстерства закордонних справ України про суму коштiв, що виплачуються працiвникам дипломатичної служби України, якi перебували за кордоном у довготермiновому вiдрядженнi або проходили дипломатичну службу за кордоном строком не менше року та повертаються в Україну.

.2Наступнi операцiї здiйснюються у вiдповiдностi п. п. 1.2 - 1.12 даної Технологiчної схеми.

Завершення перевiрки документiв, якi є пiдставою для надання пiльг пiд час митного оформлення

.1Комплект документiв з резолюцiєю начальника митницi або його заступника повертаються у загальний вiддiл митницi.

.2Загальним вiддiлом комплект документiв надається до вiддiлу митного оформлення автотранспортних засобiв для проведення подальшого оформлення згiдно рiшення начальника митницi або його заступника.

.3У разi виявлення необґрунтованого надання пiльг, до митницi, яка проводила митне оформлення транспортного засобу, направляється повiдомлення щодо потреби проведення перевiрки й ужиття вiдповiдних заходiв до посадових осiб, що провели митне оформлення.

Начальник вiддiлу митного

оформлення автотранспортних засобiв Е. Б. Iванський

Додаток 2

до наказу Київської регiональної митницi

вiд 24 квiтня 2007 р. № 366

Склад комiсiї

для проведення аналiзу та перевiрки документiв, що надаються громадянами пiд час оформлення транспортних засобiв з наданням пiльг

Начальник (заступник начальника) вiддiлу митного оформлення автотранспортних засобiв.

  Начальник (заступник начальника) вiддiлу контролю митної вартостi.

Начальник (заступник начальника) вiддiлу проведення спецiальних операцiй та фiзичного захисту Служби боротьби з контрабандою та митної варти.

Начальник (заступник начальника) вiддiлу внутрiшньої безпеки.

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.04.2007 р. № 291/369

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 червня 2007 р. за №734/14001

З метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства

НАКАЗУЄМО:

Унести такі зміни до Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України від 24.11.2003 № 297/793, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 09.12.2003 за № 1133/8454 (далі - Технологія):

.1Пункт 1.3 Технології викласти в такій редакції:

“1.3. Інші елементи прикордонного та форми митного контролю, що не визначені в цій Технології, застосовуються відповідно до інших актів законодавства”.

.2Пункт 4.1 Технології доповнити абзацом третім такого змісту:

“Під час перевірки документів громадянин подає посадовій особі підрозділу прикордонного контролю паспортні документи, передбачені законодавством України та міжнародними угодами”.

.3Пункт 4.2 Технології викласти у такій редакції:

 “4.2. Транспортний засіб зупиняється один раз на лінії паспортного контролю.

Після проведення посадовою особою Державної прикордонної служби України перевірки документів посадова особа митного органу інформує громадянина-нерезидента, який ввозить на територію України транспортний засіб особистого користування, що перебуває на постійному обліку в реєстраційних органах іноземних держав, про необхідність ознайомлення з умовами тимчасового ввезення транспортних засобів на митну територію України, відомості про що розміщені на інформаційних стендах, наявність яких перед зоною митного контролю та безпосередньо у цій зоні передбачена пунктом 9.6 цієї Технології, а також з відомостями на таких стендах, зокрема про:

необхідність обов’язкової реєстрації транспортних засобів в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (для транспортних засобів за кодами 87.01 - 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, якщо строк їх тимчасового ввезення для власного користування перевищуватиме два місяці);

необхідність обов’язкового вивезення транспортного засобу за межі України в строк, визначений законодавством, або оформлення цього транспортного засобу з метою вільного обігу на митній території України в порядку, установленому законодавством України;

відповідальність за порушення визначених законодавством умов тимчасового ввезення на митну територію України транспортних засобів особистого користування, що перебувають на постійному обліку в реєстраційних органах іноземних держав, передбачену Митним кодексом України.

Громадянин-нерезидент, який тимчасово ввозить транспортний засіб особистого користування, що перебуває на постійному обліку в реєстраційних органах іноземних держав, не надає письмового зобов’язання про зворотне вивезення транспортного засобу.

Недотримання громадянами-нерезидентами визначених законодавством умов увезення на митну територію України транспортних засобів особистого користування, що перебувають на постійному обліку в реєстраційних органах іноземних держав, тягне за собою відповідальність, передбачену Митним кодексом України.

Митний контроль здійснюється посадовою особою митного органу  шляхом візуального огляду транспортного засобу, перевірки документів, що підтверджують право власності на транспортний засіб (або користування ним), реєстраційних (технічних) документів, а також документів, що підтверджують постійне місце проживання особи.

У разі виявлення предметів, які підлягають письмовому декларуванню і

переміщуються громадянином, який обрав проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, посадова особа митниці виводить транспортний засіб на смугу руху для товарів і транспортних засобів, які підлягають письмовому декларуванню, і вживає передбачених законодавством заходів у зв’язку з виявленням ознак порушень митних правил.

Транспортний засіб, який пройшов передбачені законодавством види контролю, може бути зупинений і підданий контролю в будь-який час у межах території пункту пропуску через державний кордон у випадку, якщо виникнуть обставини щодо можливого порушення громадянином вимог законодавства України. У цьому разі за рішенням керівника митного органу або його заступника транспортний засіб повертається на смугу руху для товарів і транспортних засобів, які підлягають письмовому декларуванню, або до місць, передбачених для здійснення поглибленого огляду, і підлягає огляду спільною спеціальною оглядовою групою.

Унесення відомостей про транспортні засоби особистого користування, що перетинають державний кордон України, до відповідних баз даних Державної прикордонної служби здійснюється посадовими особами підрозділу прикордонного контролю в пунктах пропуску під час паспортного контролю у порядку, установленому Адміністрацією Державної прикордонної служби України.

Облік транспортних засобів особистого користування, що ввозяться громадянами-нерезидентами та перебувають на постійному обліку в реєстраційних органах іноземних держав, здійснюється посадовими особами митного органу в електронному вигляді на підставі окремого Протоколу до Угоди про інформаційний обмін між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Державною митною службою України.

Органи охорони державного кордону та митні органи України з метою забезпечення виконання законодавства України громадянами, які ввозять в Україну транспортні засоби особистого користування, взаємодіють між собою.

У разі виявлення факту порушення громадянином митних правил

 уповноважена посадова особа митного органу складає протокол про порушення митних правил та вживає заходів, передбачених законодавством України. У разі отримання від посадової особи підрозділу прикордонного контролю інформації щодо факту невивезення громадянином-нерезидентом раніше ввезеного на митну територію України транспортного засобу вповноважена посадова особа митного органу вживає заходів для з’ясування причин і обставин невивезення цього транспортного засобу, а також вивчає питання щодо можливої наявності ознак порушень митних правил”.

.4Пункт 9.5 Технології викласти в такій редакції:

“9.5. Митні органи у випадках і в порядку, передбачених законодавством, користуються інформацією відповідних баз даних перетинання державного кордону транспортними засобами Державної прикордонної служби України, а Державна прикордонна служба України користується інформацією відповідних баз даних оформлення транспортних засобів і товарів Державної митної служби України в установленому порядку”.

.5Виключити додаток 2 до пункту 9.5 Технології.

.6Пункт 9.6 Технології викласти в такій редакції:

“9.6. Інформаційні матеріали, що розміщуються у пункті пропуску та ведуться контрольними службами, в обов’язковому порядку повинні містити інформацію, потрібну для перетинання державного кордону України громадянами та особами без громадянства, зокрема щодо їх прав та обов’язків під час перебування у пункті пропуску та проходження того чи іншого видів контролю. Інформаційні стенди щодо порядку перетинання державного кордону України в спрощеному порядку мають бути викладені державною мовою, мовою суміжної держави та англійською мовою.

Інформаційні стенди з інформацією про митні правила, потрібною громадянам-нерезидентам для тимчасового ввезення транспортних засобів, що перебувають на постійному обліку в реєстраційних органах іноземних держав, розміщуються перед зоною митного контролю та безпосередньо в цій зоні й повинні містити:

визначення можливості проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю;

попередження про відповідальність за порушення митних правил;

 вимоги законодавства України про необхідність обов’язкового вивезення транспортного засобу за межі України у визначений законодавством України строк або оформлення цього транспортного засобу з метою вільного обігу на митній території України;

вимоги законодавства України про необхідність обов’язкової реєстрації в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ

України (для транспортних засобів за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, якщо строк їх тимчасового ввезення для власного користування перевищуватиме два місяці)”.

Управлінню прикордонного контролю та реєстрації Адміністрації Державної прикордонної служби України, Департаменту декларування та митних режимів і Департаменту організації митного контролю Державної митної служби України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Адміністрації Державної прикордонної служби України та Департаменту міжнародного митного співробітництва Державної митної служби України інформувати Міністерство закордонних справ України та прикордонні й митні органи суміжних з Україною держав про вимоги цього наказу після його державної реєстрації.

Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

Начальникам регіональних управлінь, начальникам органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України та начальникам регіональних митниць, митниць Державної митної служби України визначити коло посадових осіб, уповноважених на взаємодію між органами охорони державного кордону й митними органами та прийняття відповідних рішень.

Заступнику директора Департаменту - начальнику управління зв’язку та інформатизації і начальнику Регіональної інформаційної митниці розробити та протягом 10 днів з дня затвердження цього наказу подати на затвердження Протокол до Угоди про інформаційне співробітництво між Державною митною службою та Державним комітетом у справах охорони державного кордону України.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника

 

 Голови Державної прикордонної служби України Шишоліна П. А. та першого заступника Голови Державної митної служби України Черкасського Р. А.

 

Голова Державної прикордонної

служби України М. М. Литвин

 

Голова Державної

митної служби України О. Б. Єгоров

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник

Міністра фінансів України В. А. Копилов

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

07.05.2007 р. №11/2-9/4640-ЕП

Начальникам регіональних

митниць,

митниць

Про надання роз’яснень.

За наявною в Держмитслужбі інформацією в окремих пунктах пропуску через державний кордон України складається напружена ситуація при здійснені контролю за обробкою транзитних вантажів, причиною якої є неоднозначне розуміння митними органами вимог законодавства України щодо операцій, які можуть проводитися з транзитними вантажами учасниками транспортно-експедиторської діяльності в рамках надання транспортно-експедиторських послуг.

Так, статтею 200 Митного кодексу України від 11.07.02 № 92-IV (далі – Кодекс) визначено поняття митного режиму транзиту, а саме: транзит – митний режим, відповідно до якого товари і транспортні засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній території України.

 Разом з тим, Закон України від 20.10.99 № 1172-XIV „Про транзит вантажів” (зі змінами) є Законом, який визначає засади організації та здійснення транзиту вантажів авіаційним, автомобільним, залізничним, морським і річковим транспортом через територію України.

Відповідно до статті 1 „Визначення термінів” цього Закону транзит вантажів, це – перевезення транспортними засобами транзиту транзитних вантажів під митним контролем через територію України між двома пунктами або в межах одного пункту пропуску через державний кордон України.

Згідно зі статтею 6 „Документація транзиту вантажів” цього ж Закону транзит вантажів супроводжується товарно-транспортною накладною, складеною мовою міжнародного спілкування. Залежно від обраного виду транспорту такою накладною може бути авіаційна вантажна накладна (Air Waybill), міжнародна автомобільна накладна (CMR), накладна УМВС (СМГС), накладна ЦІМ (СІМ), коносамент (Bill of Lading).

У той же час, статтею 4 „Маршрути та способи транзиту вантажів” Закону України „Про транзит вантажів” визначено, що транзит вантажів може здійснюватися у прямому або змішаному (комбінованому) сполученні. У прямому сполученні транзит вантажів передбачає їх транспортування одним видом транспорту без перевантаження на інший. У змішаному сполученні транзит вантажів може бути пов’язаний з їх перевантаженням з одного виду транспорту на інший, переробкою, сортуванням, пакуванням, обмірюванням, накопиченням, формуванням або подрібненням партій транзитного вантажу, тимчасовим зберіганням тощо. Такі операції здійснюються в зонах митного контролю виключно за вибором вантажовласника (уповноваженої ним особи).

При цьому, цей Закон не містить обмежень щодо здійснення таких операцій при транзиті вантажів у прямому сполученні.

До відома. Згідно з частиною другою статті 7 „Транзитні послуги (роботи)” Закону України „Про транзит вантажів” договори (контракти) про надання (виконання) транзитних послуг (робіт) укладаються як між резидентами і нерезидентами, так і між самими резидентами і нерезидентами, які вільно обирають комплекс транзитних послуг (робіт), їх надавачів (виконавців), а також засоби транзиту залежно від умов перевезень.

Крім цього, слід враховувати і положення Конвенції про договір міжнародного перевезення вантажів по дорогах (КДПВ) 1956 р., а саме:

 статті 4 – „отсутствие, неправильность или потеря накладной не отражаются ни на существовании, ни на действительности договора перевозки, к которому и в этом случае применяются постановления настоящей Конвенции”;

статті 12 – відносно реалізації прав відправника та отримувача щодо розпорядження вантажем;

статті 14 – відносно застосування заходів в інтересах найкращого виконання перевезення.

При цьому з огляду не те, що транзит вантажів може супроводжуватися книжкою МДП (Carnet TIR), а при декларуванні транзитних вантажів відповідно до митного законодавства України до митних органів подається вантажна митна декларація (ВМД) або накладна УМВС (СМГС), накладна ЦІМ (СІМ), книжка МДП (Carnet TIR), необхідні для здійснення митного контролю, слід враховувати положення Конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року, а саме:

статті 27 – за умови дотримання положень цієї Конвенції і, зокрема, її статті 18, раніше зазначену митницю місця призначення може бути замінено іншою митницею місця призначення;

статті 28 – при прибутті вантажу в митницю місця призначення і у разі, якщо вантажі переводяться в умови іншого митного режиму або звільняються від мита з метою внутрішнього споживання, митне оформлення книжки МДП провадиться негайно.

Слід також зазначити, що згідно з частиною другою статті 4 Закону України „Про транзит вантажів” транзит вантажів у прямому сполученні передбачає їх перевезення за єдиним транспортним документом протягом усього шляху слідування. При цьому Закон не визначає поняття „слідування”, проте визначає термін транзит вантажів, а саме: перевезення транспортними засобами транзиту транзитних вантажів під митним контролем через територію України між двома пунктами або в межах одного пункту пропуску через державний кордон України.

Ураховуючи вище викладене, при здійсненні відповідно до чинного законодавства України учасниками транспортно-експедиторської діяльності операцій в рамках надання транспортно-експедиторських послуг з організації та забезпечення перевезень транзитних вантажів у прямому сполученні не мають змінюватися вид товарно-транспортної накладної та вид   транспортного засобу.

До відома. Відповідно до статті 8 „Види транспортно-експедиторських послуг” Закону України від 01.07.04 № 1955-ІV „Про транспортно-експедиторську діяльність” експедитори за дорученням клієнтів, зокрема, забезпечують оптимальне транспортне обслуговування, а також організовують перевезення вантажів різними видами транспорту територією України та іноземних держав відповідно до умов договорів (контрактів), укладених відповідно до вимог Міжнародних правил щодо тлумачення термінів „Інкотермс”; здійснюють роботи, пов’язані з прийманням, накопиченням, подрібненням, доробкою, сортуванням, складуванням, зберіганням, перевезенням вантажів; здійснюють оформлення товарно-транспортної документації та її розсилання за належністю; оформляють документи та організовують роботи відповідно до митних, карантинних та санітарних вимог; надають інші допоміжні та супутні перевезенням транспортно-експедиторські послуги, що передбачені договором транспортного експедирування і не суперечать законодавству.

Відповідно до вимог, встановлених Кодексом (статті 162, 164) власники товарів (уповноважені ними особи) можуть надавати митним органам гарантії щодо обов’язкової доставки товарів до митного органу призначення. Вид заходу гарантування доставки товарів, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення обирається власником товарів чи уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.

Також, для відома та можливого використання в роботі наводимо коментарій до пояснювальної записки 0.18-2 до статті 18 Конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року, а саме:

„Разгрузка товаров

Термин „разгрузка”, упомянутый, в частности, в пояснительной записке 0.18-2, не обязательно подразумевает физическое изъятие грузов из транспортного средства или контейнера, например, в случаях, когда транспортная операция продолжается после окончания перевозки МДП. Однако, если перевозка МДП заканчивается для части грузов и продолжается для оставшихся, то первая часть грузов должна быть физически изъята из опломбированного грузового отделения или контейнера либо, в случае перевозки тяжеловесных или громоздких грузов, отделена от остальных грузов, для которых перевозка МДП продолжается (TRANS/WP.30/AC.2/59, приложение 5; TRANS/WP.30/192, пункт 26)”.

 З огляду на викладене, операції, які можуть проводитися з транзитними вантажами учасниками транспортно-експедиторської діяльності в рамках надання транспортно-експедиторських послуг (за винятком операцій, внаслідок проведення яких змінюється фактурна вартість чи коди товарів згідно з товарною номенклатурою Митного тарифу України), зокрема, з оформлення нової товарно-транспортної документації (за винятком рахунків-фактур (інвойсів) або інших документів, що вказують вартість товарів) не суперечать вимогам Кодексу, законів України від 20.10.99 № 1172-XIV „Про транзит вантажів”, від 01.07.04 № 1955-ІV „Про транспортно-експедиторську діяльність”, Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення (Конвенція МДП) 1975 року, Конвенції про договір міжнародного перевезення вантажів по дорогах (КДПВ) 1956 року.

У зв’язку з чим, вимагаю доопрацювати наявні розпорядчі документи видані митними органами у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Перший заступник Голови Служби Р.А.Черкасський

 

Сербайло А.І.

247-2612

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

08.05.2007 р. №15/640-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо митного оформлення кузовів та шасі.

Враховуючи чисельні запити митних органів щодо оподаткування при митному оформленні кузовів та шасі, що ввозяться громадянами для вільного використання повідомляємо наступне.

З метою врегулювання питання щодо однозначного тлумачення норм Закону України від 13.09.2001 № 2681 „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та  транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” та Закону України від 30.11.2006 № 398-V „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування”, Державна митна служба звернулася до Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України за відповідними роз’ясненнями.

Міністерство фінансів листом від 21.02.2007 №31-21020-04-13/3305 інформувало, що Законом України від 30.11.2006 № 398-V „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування” були внесені зміни до Закону України від 24.05.1996 № 216/96-ВР „Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби”, в результаті чого, на кузови моторних транспортних засобів встановлений акцизний збір та затверджена ставка акцизного збору.

Відповідно до статті 1 Закону України від 25.06.1991 № 1251 „Про систему оподаткування” ставки, механізм справляння податків і зборів (обов’язкових платежів) не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.

Оскільки Законом України від 13.09.2001 № 2681 „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” норма про справляння акцизного збору при ввезенні на митну територію України кузовів моторних транспортних засобів не встановлена, Міністерство фінансів вважає можливим під час митного оформлення їх використовувати положення Закону України від 24.05.1996 № 216/96-ВР з урахуванням змін, внесених Законом України від 30.11.2006 № 398-V.

За інформацією Міністерства юстиції, між актами рівної юридичної сили, а саме статтею 6 Закону України від 13.09.2001 № 2681 „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” та статтею 1 Закону України від 24.05.1996 № 216/96-ВР „Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби” існує неузгодженість (колізія) в частині застосування ставок акцизного збору при ввезенні громадянами на митну територію України кузовів для моторних транспортних засобів.

Вирішення вказаної неузгодженості (колізії) можливе шляхом внесення відповідних змін до одного із вказаних Законів України.

 При цьому, Міністерство юстиції зазначило, що при застосування норм вищезазначених законів слід враховувати пункт 5 розділу ІІ „Прикінцеві положення” Закону України від 30.11.2006 № 398-V „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування”, згідно з яким, до приведення інших нормативно-правових актів у відповідність із нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Враховуючі викладене, вважаємо, що при оподаткуванні кузовів для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703, що ввозяться на митну територію України для вільного використання слід керуватися Законом України від 24.05.1996 № 216/96-ВР „Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби” із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 30.11.2006 № 398-V.

Директор Департаменту

митних платежів С.О.Джигалов

 

Данченко, 247-28-44

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

08.05.2007 р. № 10/1-4/778

На лист від 16.04.07 № 07-27-18/1998 - ЕП

На згаданий вище лист з проханням надати роз’яснення деяких положень Закону України від 13.09.01 № 2681-ПІ “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” стосовно статусу іноземних громадян, які мають посвідку на постійне проживання на території України, але разом з тим мають постійне місце проживання за кордоном відповідно до паспорта іноземного громадянина, надаємо роз’яснення Міністерства юстиції щодо визначення статусу згаданих громадян, надіслані до Держмитслужби листом Міністерства юстиції від 27.04.07 № 20-36-59 (додається).

Також зазначаємо, що порядок ввезення транспортних засобів у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну встановлено статтею 8 згаданого Закону.

Правила митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджено наказом Держмитслужби України від 17.11.05 № 1118 й зареєстровано в Міністерстві юстиції 25.11.05 за № 1428/11708.

Крім того, відповідні роз’яснення з порушеного питання були надані листами Міністерства закордонних справ від 18.11.05 № 71/ВГ/19-531/1-5058-05, Міністерства внутрішніх справ від 15.11.06 № 49/2-6306 і Міністерства юстиції від 16.02.07 № 20-36-6 й направлені митним органам листами Держмитслужби від 09.12.05 № 010/483-ЕП, від 27.11.06 № 010/828-ЕП і 12.03.07 № 15/330-ЕП.

Додаток: на 1 арк.

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В.Науменко

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

27.04.2007 р. № 20-36- 59

Щодо надання раз’яснення

Відповідно до листа Державної митної служби від 27 березня 2007 року № 11/2-10/3098 щодо статусу іноземних громадян, які мають посвідку на постійне місце проживання на території України, Міністерство юстиції, в межах компетенції, повідомляє таке.

Частиною першою статті 26 Конституції України встановлено, що іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Згідно з частиною першою статті 3 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” іноземці та особи без громадянства можуть у встановленому порядку іммігрувати в Україну на постійне проживання або прибути для працевлаштування на визначений термін, а також тимчасово перебувати на її території. Умови і порядок імміграції в Україну визначені Законом України “Про імміграцію”.

Відповідно до статті 11 цього Закону особі, яка постійно проживає за межами України і отримала дозвіл на імміграцію, дипломатичне
  представництво чи консульська установа України за її зверненням оформляють імміграційну візу, що є чинною протягом року з дня її оформлення.

Після прибуття іммігранта в Україну він повинен звернутися протягом п’яти робочих днів до органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції за місцем проживання із заявою

про видачу йому посвідки на постійне проживання - документа, що підтверджує право іммігранта на постійне проживання в Україні.

Відповідно до пункту 7 Порядку оформлення і видачі посвідки на постійне проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2002 року № 1983, одночасно з видачею зазначеної посвідки у паспортному документі іммігранта на останній вільній сторінці проставляється відмітка встановленого зразка про наявність дозволу на постійне проживання в Україні.

Отже, після отримання посвідки на постійне проживання особа має статус іноземця чи особи без громадянства, що постійно проживає в Україні.

Заступник Міністра Л.В.Єфіменко

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

11.05.2007 р. №10/1-4/794-ЕП

 

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо продовження терміну тимчасового ввезення на митну територію України транспортних засобів громадянами.

 

Додатково див. лист Державної митної служби України від 7 червня 2007 року №10/1-4/952-ЕП

Для використання в роботі відповідно до роз’яснень, наданих листом Міністерства внутрішніх справ України від 18.04.2007 №49/2-2107, повідомляємо, що у разі продовження терміну тимчасового ввезення на митну територію України громадянином транспортного засобу підрозділом   МВС, який відповідно до законодавства України вповноважений здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку транспортних засобів, проводиться перереєстрація цього транспортного засобу з видачею нового свідоцтва про реєстрацію на термін, зазначений у митних документах.

Частиною першою пункту 30 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі

автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98 № 1388, встановлено, що транспортні засоби (складові частини, що мають ідентифікаційні номери), ввезені в Україну фізичними особами, підлягають реєстрації на підставі заяв власників і виданих митними органами посвідчень на їх реєстрацію в підрозділах ДАІ із зазначенням відомостей про сплату мита, заборону відчуження, дати зворотного вивезення.

Враховуючи викладене, продовження терміну тимчасового ввезення на митну територію України транспортних засобів громадян (за наявності на те підстав) слід здійснювати з видачею нового Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу.

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В. П. Науменко

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.05.2007 р. № 11/7-15/4906-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

У Державній митній службі України розглянуто лист Криворізької митниці від 06.04.07 № 45-10-1/2889 щодо сплати сум єдиного збору у митниці призначення у випадку відсутності факту підтвердження його сплати у пункті пропуску через митний кордон України.

Згідно з Законом України „Про систему оподаткування” від 25.06.91 №1251-ХІІ єдиний збір віднесено до загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів), отже адміністрування зазначеного збору  здійснюється з урахуванням положень Закону України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 № 2181-ІІІ.

Підпунктом 2.2.1 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” встановлено, що контролюючі органи мають право здійснювати перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати лише стосовно тих податків і зборів (обов’язкових платежів), які віднесені до їх компетенції.

Статтею 69 Кодексу встановлено, що незалежно від закінчення операцій митного контролю, оформлення та пропуску товарів і транспортних засобів митний контроль за ними може здійснюватися, якщо є достатні підстави вважати, що мають місце порушення законодавства України.

Відповідно до статті 41 Митного кодексу України однією з форм митного контролю є перевірка митними органами системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон України.

Крім того, Законом України „Про систему оподаткування” встановлено, що обов'язок юридичної особи щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) припиняється із сплатою податку, збору (обов’язкового платежу) або його скасуванням.

Згідно зі статтею 1 Закону України „Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України” від 04.11.99 №1212-ХІV єдиний збір справляється одноразово залежно від режиму переміщення (ввезення, транзит) за єдиним платіжним документом в залежності від виду, місткості або загальної маси транспортних засобів.

Порядок нарахування та сплати єдиного збору затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.02 № 1569, згідно з пунктом 18 якого підтвердженням факту сплати єдиного збору є відбиток особистої номерної печатки та особистий підпис посадової особи митного органу, яка здійснювала митний контроль, на всіх примірниках єдиного платіжного документа.

Відсутність єдиного платіжного документа з відбитком особистої номерної печатки та особистого підпису посадової особи, яка здійснювала митний контроль в пункті пропуску, на всіх його примірниках свідчить про несплату єдиного збору в пункті пропуску через митний кордон України.

 Таким чином, у разі виявлення випадків несплати єдиного збору в пункті пропуску через митний кордон України, такі суми підлягають донарахуванню у визначеному законодавством порядку.

При цьому, для вжиття заходів з метою недопущення в подальшому подібних випадків, вважаємо за необхідне письмово повідомляти прикордонну митницю, яка здійснила пропуск транспортного засобу без сплати єдиного збору, про виявлені порушення.

Заступник Голови Служби А.Є. Гутник

Злиденний 2472756 611

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА

СХІДНА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

ЛИСТ

18.05.2007 р. № 11-7-1/3375-ЕП

Начальникам Амвросіївської, Бердянської, Дніпропетровської, Запорізької, Криворізької, Куп’янської, Луганської, Магістральної, Маріупольської, Старобільської митниць

Наступним інформуємо, що на адресу Східної регіональної митниці надійшов лист Харківської митниці від 17.05.07р. № 23/01-3577-ЕП, з наступним проблемним питанням.

Так, останнім часом, в зоні діяльності Харківської митниці спостерігається збільшення кількості звернень громадян із заявами про видачу Посвідчень на реєстрацію в органах ДАІ УМВС України транспортних засобів, ввезених на митну територію України в якості спадщини з Придністровської Молдавської Республіки (ПМР). При цьому, у всіх випадках нотаріальне оформлення відповідних документів (заповіт, свідоцтво про право на спадщину по заповіту) в ПМР здійснюється одним й тим же нотаріусом. Придбання, постановка на облік в органах ДАІ ПМР та складання заповіту на користь громадянина України відбувається, як правило, протягом одного дня. З моменту складання заповіту до моменту  настання смерті заповідача проходить декілька тижнів, а іноді – кілька днів.

Зазначене вище свідчить про те, що в цих випадках відбувається пошук в ПМР безнадійно хворих людей та складання від їх імені заповітів на користь громадян України.

З урахуванням зазначеного вище прошу перевірити наявність аналогічних випадків в підпорядкованих митних органах та в строк до 24.05.2007 року проінформувати Східну регіональну митницю (поштова скринька „70000 SKKDPM VOMK”) про результати перевірки.

Перевірку провести за період 2006- 2007 років.

З повагою,

Перший заступник начальника

Східної регіональної митниці –

начальник Служби координації та

контролю діяльності підпорядкованих

митниць В.О.Денісов

вик. Карабедьян Ю.К.

тел. (062) 311-85-08

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

31.05.2007 р. №10/1-4/906-ЕП

 Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо ввезення транспортних засобів громадянами-резидентами на митну територію України з метою транзиту.

За наявною у Держмитслужбі інформацією були виявлені випадки пропуску посадовими особами митних органів на митну територію України з метою транзиту транспортних засобів, які належать громадянам-нерезидентам і ввозяться на митну територію України громадянами-резидентами на підставі оформлених доручень, без внесення на рахунок митного органу грошової застави.

 Враховуючи викладене, повідомляємо, що частиною першою статті 12 Закону України від 13.09.01 № 2681 “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (далі – Закон) визначено, що громадянам-резидентам дозволяється ввозити транспортні засоби з метою транзиту через територію України за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких транспортних засобів на митну територію України, грошової застави у сумі податків, що підлягають сплаті при ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з метою вільного використання.

Частиною другою статті 12 Закону встановлено, що положення частини першої цієї статті не поширюються на транспортні засоби, що зареєстровані постійно у відповідних реєстраційних органах іноземних держав громадянами-резидентами та їм належать, що підтверджується відповідним документом про право власності на такий транспортний засіб.

Інших виключень Законом не передбачено.

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В.П.Науменко

Ткач О.С.

247-27-99

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.06.2007 р. № 10/1-4/935 -ЕП

Начальникам регіональних

митниць

(крім Енергетичної)

Начальникам митниць

Щодо окремих питань ввезення транспортних засобів на митну територію України.

 За результатами перевірки митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України через пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну за період з 05.03.06 до 31.12.06, що була проведена Держмитслужбою України, були виявлені численні факти порушень посадовими особами митних органів вимог актів законодавства України з питань митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться громадянами для вільного обігу на території України при переселенні на постійне місце проживання в Україну.

Враховуючи викладене, надаємо роз’яснення стосовно окремих питань митного контролю та митного оформлення транспортних засобів при ввезенні їх громадянами на митну територію України.

Щодо подання сертифікату відповідності на транспортні засоби.

Частиною другою статті 5 Закону України від 13.09.01 № 2681 “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” зі змінами та доповненнями (далі – Закон 2681) встановлено, що транспортні засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТЗЕД) як нові, так і такі, що були у користуванні, які ввозяться на митну територію України громадянами, підлягають обов’язковій сертифікації відповідно до законодавства України. Документи, що засвідчують відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, подаються митним органам під час митного оформлення транспортних засобів з метою вільного обігу та уповноваженим в Україні органам під час реєстрації транспортних засобів, якщо вони підлягають реєстрації.

Відповідно до статті 3 Закону України від 06.07.05 № 2739-IV “Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів” зі змінами та доповненнями (далі – Закон 2739) документом, що засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, є сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України.

Статтею 2 Закону 2739 встановлено, що пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу реєстрацію в Україні ввезених транспортних засобів нових і таких, що були в користуванні, або  виготовлених в Україні здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня “ЄВРО-2” згідно з технічними регламентами та національними стандартами (щонайменше за умови відповідності вимогам рівня “В” ДСТУ UN/ECE R 49-02А,В:2002 або “B”, ”C”, ”D” ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002, які застосовують залежно від особливостей конструкції транспортних засобів).

Згідно зі статтею 32 Закону 2739 дія статті 2 цього Закону не поширюється на транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України, зокрема, при переселенні громадян на постійне місце проживання до України.

Закон 2739 не містить норм, відповідно до яких транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України громадянами при переселенні на постійне місце проживання до України, звільняються від обов’язкової сертифікації, а визначає, що вимоги щодо відповідності екологічним нормам не нижче рівня „Євро-2” у згаданому випадку не застосовуються.

Враховуючи викладене, митне оформлення згаданих транспортних засобів повинно проводитись лише за наявності документів, що засвідчують відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів.

Щодо кількості транспортних засобів, дозволених для ввезення громадянами на митну територію України при переселенні на постійне проживання.

Частиною другою статті 8 Закону 2681 визначено, що у разі переселення на постійне місце проживання на кожного повнолітнього громадянина дозволяється ввезення одного механічного транспортного засобу за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 УКТЗЕД.

Зазначаємо, що Законом 2681 не встановлено норм, за якими громадянам дозволено ввозити при переселенні на постійне місце проживання по одному транспортному засобу за кожним із визначених у частині другій статті 8 Закону 2681 кодів УКТЗЕД.

Враховуючи викладене, Законом 2681 дозволяється ввезення громадянами при переселенні на постійне місце проживання лише одного транспортного засобу із числа кодів УКТЗЕД, встановлених частиною другою статті 8 Закону 2681. Митне оформлення транспортних засобів за цими кодами УКТЗЕД, що перевищують зазначену кількість (тобто один), здійснюється на загальних підставах, в тому числі із застосуванням норм статей 1 та 2 Закону 2739.

 Щодо складання акту митного огляду при ввезенні на митну територію України транспортних засобів громадянами.

Відповідно до пункту 2.2 Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України від 17.11.05 №1118 (далі – Правила) митне оформлення транспортних засобів, які ввозяться (пересилаються) працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну, а також транспортних засобів, що ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну, проводиться митним органом за місцем постійного проживання або тимчасового перебування таких громадян.

Згідно з пунктом 3.2.11 Правил митне оформлення таких транспортних засобів здійснюється відповідно до пункту 3.1 Правил.

Пунктом 3.1.4 Правил встановлено, що митне оформлення транспортних засобів здійснюється з обов’язковим складанням Акта про проведення митного огляду транспортного засобу, форму якого наведено в додатку 1 до цих Правил. Такий Акт підписується посадовою особою митного органу, що здійснила митний огляд, і власником ТЗ (уповноваженою особою), засвідчується відбитком особистої номерної печатки цієї посадової особи і залишається в справах митного органу разом з документами, на підставі яких було проведене митне оформлення.

Враховуючи викладене, складання акту митного огляду при проведенні митного оформлення транспортних засобів громадян митним органом за місцем постійного проживання або тимчасового перебування таких громадян у випадках, встановлених пунктом 2.2 Правил, є обов’язковим.

Роз’яснення стосовно процедури та місця митного оформлення транспортних засобів, які ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну, надавалося листом Держмитслужби від 26.01.07 №10/44-ЕП.

Щодо видачі Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу.

Держмитслужбою України були виявлені випадки, коли при заповненні посадовими особами митних органів Посвідчень про реєстрацію транспортних засобів (далі – Посвідчення) як мета ввезення вказувалось „для тимчасового користування”.

 У зв’язку з викладеним повідомляємо, що оскільки відповідно до Закону 2681 ввезення громадянами транспортних засобів при переселенні на постійне місце проживання є ввезенням для вільного використання (вільного

обігу), а не тимчасовим ввезенням, у графі „мета ввезення” повинна проставлятися відмітка біля напису „для постійного користування”.

Відповідно до частини третьої статті 8 Закону 2681 механічні транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну, підлягають постановці на тимчасовий облік в органах Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України на термін до одного року з оформленням документів на право тимчасової експлуатації таких транспортних засобів з терміном дії на один рік без права відчуження таких транспортних засобів або передачі у користування іншим особам.

Враховуючи викладене, у примітках Посвідчення повинно обов’язково зазначатися, що митні обмеження застосовані на строк одного року з дати реєстрації транспортного засобу в органах ДАІ МВС України. При цьому після вичерпання цього строку митні обмеження знімаються автоматично, тобто без додаткового дозволу відповідного митного органу.

Звертаємо увагу, що обмеження стосовно відчуження або передачі у користування транспортного засобу поширюються на всіх інших осіб незалежно від їх родинних або інших стосунків з власником.

Щодо подання документів при пропуску на митну територію України транспортних засобів, що ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання.

Відповідно до пункту 3.2.4 Правил у випадках, визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 2.2 Правил, для вирішення питання про направлення до митного органу за місцем проживання власника транспортного засобу для проведення митного оформлення власник транспортного засобу або уповноважена особа подає митному органу на бланку митної декларації два примірники зобов'язання про доставку транспортного засобу до митного органу та документи, зазначені в пункті 1.7 цих Правил.

Пунктом 1.7 Правил встановлено, що власник транспортного засобу або уповноважена особа, які переміщують транспортний засіб через митний кордон України, пред’являють його митному органу й подають такі документи:

 що підтверджують право власності на транспортний засіб;

що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні (у разі митного оформлення транспортного засобу з наданням пільг в оподаткуванні);

інші документи, потрібні для митного оформлення транспортного засобу, подання яких митному органу передбачено законодавством України.

Відповідно до положень Закону України від 21.01.94 № 3857-XII “Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України”, Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.95 №231, а також Порядку розгляду в дипломатичних представництвах або консульських установах України за кордоном клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженого наказом Міністерства закордонних справ України від 22.11.99 №201 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.99 за № 903/4196, документом, що підтверджує постійне проживання громадянина України за кордоном, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон зі штампом “постійне проживання” або таким написом (з відміткою про дату внесення та із зазначенням посади і прізвища особи, яка його внесла) який скріплюється підписом посадової особи та печаткою відповідного територіального підрозділу МВС України або дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном.

Законом України від 07.06.01 №2491-ІІІ “Про імміграцію” встановлено, що документом, який підтверджує право іноземця або особи без громадянства на постійне проживання в Україні, є посвідка на постійне проживання. Зазначена посвідка видається відповідним територіальним підрозділом МВС України за місцем проживання такої особи в Україні на підставі паспортного документа заявника з проставленою в ньому імміграційною візою та рішення спеціально вповноваженого органу про надання дозволу на імміграцію в Україну.

Пунктом 3.2.2 встановлено, що підтвердженням права на надання пільг в оподаткуванні, передбачених статтею 8 Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”, є, зокрема, такі документи:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон зі штампом про  зняття з постійного консульського обліку у зв’язку з переїздом в Україну, засвідчений гербовою печаткою консульської установи України за місцем попереднього постійного проживання громадянина України;

паспортний документ громадянина іноземної держави на право виїзду за кордон з імміграційною візою на постійне проживання в Україні, виданою

компетентним органом України, та/або посвідка на постійне проживання в Україні (при переселенні на постійне місце проживання в Україну громадян іноземної держави).

Враховуючи викладене, при ввезенні транспортного засобу громадянами при переселенні на постійне місце проживання до України оформлення зобов’язання про доставку транспортного засобу та направлення його до митного органу за місцем проживання власника для проведення митного оформлення може здійснюватись лише за наявності документів та відміток в них, в тому числі визначених пунктом 3.2.2 Правил, що підтверджують право на надання пільг в оподаткуванні та виконання умов, передбачених частиною другою статті 8 Закону 2681.

Щодо переліку пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України для переміщення громадянами транспортних засобів та шасі і кузовів до них.

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.02 № 1987 ввезення громадянами транспортних засобів за кодами згідно з УКТЗЕД 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8711, 8716 та шасі і кузови за кодами 8706 і 8707 для транспортних засобів товарних позицій 8701 – 8705 для вільного використання дозволяється через пункти пропуску, зазначені у Переліку пунктів пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України для переміщення громадянами транспортних засобів та шасі і кузовів до них, який затверджений цією постановою.

Враховуючи викладене, керівникам митних органів забезпечити неухильне дотримання підпорядкованими їм посадовими особами вимог законодавства України щодо митного контролю та митного оформлення транспортних засобів громадян.

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В.П.Науменко

Ткач О.С.

247-27-99

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

07.06.2007 р. № 10/1-4/952 -ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

У доповнення до листа Держмитслужби України від 11.05.07 №10/1-4/794-ЕП

У доповнення до листа Держмитслужби від 11.05.07 №10/1-4/794-ЕП просимо керівників митних органів забезпечити при продовженні терміну тимчасового ввезення на митну територію України транспортних засобів громадян (за наявності на те підстав) внесення посадовими особами підпорядкованих митних органів до нового Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу реквізитів (номер та дата) попереднього Посвідчення, виданого на цей транспортний засіб.

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В.П.Науменко

Ткач О.С.

247-27-99

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.06.2007 р. №11/1-29/5820-ЕП

Начальникам регіональних митниць,

митниць

 Щодо класифікації згідно з УКТЗЕД моторних транспортних засобів.

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби від 11.08.2008 року № 11/2-29/8908-ЕП)

З метою впорядкування питання класифікації моторних транспортних засобів, керуючись положенням статті 312 Митного кодексу України, повідомляємо про наступне.

З урахуванням підходів УКТЗЕД до класифікації транспортних засобів (далі - ТЗ), чинні норми та вимоги до них, транспортні засоби, залежно від їх типів та призначення, поділяються на:

а) пасажирські, які в залежності від кількості визначених виробником автомобіля місць для пасажирів класифікуються у товарних позиціях 8702 або 8703 за УКТЗЕД;

б) вантажопасажирські, що класифікуються у товарній позиції 8703 за УКТЗЕД;

в) вантажні, що класифікуються в товарній позиції 8704 за УКТЗЕД;

г) спеціального призначення (товарна позиція 8705 за УКТЗЕД) - спеціально сконструйовані або пристосовані для розміщення різних пристроїв, які надають їм можливості виконувати визначені нетранспортні функції, тобто основною метою застосування транспортного засобу цієї товарної позиції не є перевезення людей або вантажів.

До товарної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД відносяться моторні транспортні засоби, призначені для перевезення не більше 9 осіб, включаючи водія, а саме:

- легкові автомобілі - це пасажирські автомобілі, які за своєю конструкцією та обладнанням призначені для перевезення пасажирів та їхнього багажу із забезпеченням необхідного комфорту та безпеки із числом місць для сидіння не більше дев’яти, з місцем для водія включно (ДСТУ 2984-95);

- вантажопасажирські автомобілі - автомобілі, які за своєю конструкцією та обладнанням призначені для перевезення як пасажирів так і вантажів (ГОСТ 2984-95).

Легкові автомобілі типу “stretch limusines”, які виготовляються шляхом подовження кузова звичайного легкового автомобіля малими серіями на окремі замовлення (найчастіше марок Lincoln Toun car, Cadillac Brougham, Mercury Marguis тощо) для створення просторого пасажирського салону під вищеної комфортності, обладнаного додатковим обладнанням, а саме: баром, холодильником, телевізором тощо, класифікуються у товарній позиції 8703.

Моторні транспортні засоби, що сконструйовані на базі кузова та шасі легкового автомобіля переобладнаних для інших цілей та які мають позаду водія сидіння або місця для встановлення сидінь повинні класифікуватись у товарній позиції 8703 згідно з УКТЗЕД.

Зміни в конструкції автомобіля виконані після його виробництва та продажу, що призводять до зміни категорії транспортного засобу (пасажирський чи вантажний), не враховуються при його класифікації для цілей митного оформлення незалежно від того, занесені ці зміни в свідоцтво про реєстрацію чи ні, оскільки категорію транспортного засобу визначає виробник ще на стадії проектування задля забезпечення виконання нормативних вимог та в подальшому несе усю повноту юридичної відповідальності за свій виріб протягом його експлуатації;

Визначення кількості місць для сидіння повинно проводитись з обов’язковим урахуванням кількості місць, визначеної заводом-виробником.

До вантажопасажирських автомобілів (багатоцільові транспортні засоби) товарної позиції 8703 за УКТЗЕД, також відносяться автомобілі із кузовом типу пікап із здвоєною кабіною (мал. 1), або із кузовом фургон (мал. 2) тощо, за винятком автомобілів, які конструктивно складаються з шасі-рами, вантажної платформи та здвоєної кабіни (позаду сидіння водія розташовано другий ряд пасажирських місць для сидіння) (мал. 3). Зазначені автомобілі мають наступні особливості конструкції, а саме:

У салоні автомобіля за сидінням водія розташовано ряд сидінь для пасажирів, бокові вікна та оздоблення салону, як у транспортних засобів, які перевозять пасажирів. Сидіння для пасажирів конструктивно можуть бути фіксованими, складними, змонтованими на анкерному кріпленні або такими, що демонтуються.

У разі відсутності сидінь можуть залишатись пристрої або місця для кріплення ременів безпеки, наприклад, отвори тощо.

 

Мал. 1

Мал. 2

Мал. 3

Додаткова інформація щодо типу кузова на окремі марки транспортних засобів може бути отримана за номером кузова (VIN - номер).

У стандарті ISO 3779:1983, з яким гармонізовано ДСТУ 3525-97, сформульовані основні положення та структура ідентифікаційного номера ТЗ у форматі VIN (від англійського Vehicle Identifіcation Number). Ідентифікаційний номер автомобіля (VIN) присвоюється останнім (кінцевим) виробником транспортного засобу незалежно від того, зібраний він на підприємстві за повним виробничим циклом чи методом “крупно вузлового” збирання.

 У VIN номері транспортного засобу три розділи:

- перші три позиції займає всесвітній код виробника (world manufacturer identifier code - WMI). WMI автозавод отримує від уповноваженого міжнародного агентства (на даний час це “Асоціація автомобільних інженерів” (SAE), та не має права його змінювати.

- наступні шість позицій займає опис транспортного засобу (Vehicle Descriptor Section - VDS), у якому наводиться характеристика ТЗ - (тип, призначення, тип двигуна, тип кузова, тип гальмівної системи тощо). Вигляд, кількість та спосіб кодування цієї інформації вибирає виробник ТЗ. Якщо корисною інформацією заповнені не всі знаки VDS, на вільних полях проставляються знаки, дозволені до застосування стандартом (наприклад, цифра 0).

- індикаторний код (Vehicle indicator section - VIS) складається з восьми знаків і відображає індивідуальний номер транспортного засобу. Більшість європейських та азіатських заводів-виробників вказують код року виготовлення або модельного року ТЗ на першій позиції, на другій позиції - код заводу. Позиції з третьої по восьму відведені для виробничого (порядкового) номера ТЗ. При цьому знаки з п'ятого по восьмий включно повинні бути цифрами. Якщо виробничий номер шестизначний та менше, вільні поля займають нулями.

Приклад побудови VIN

 позиція

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

WMI

VDS

VIS

J

M

B

 

N

E

5

5

A

P

Z

0

0

3

7

2

5

Для виключення можливих помилок окремо зазначаємо що, згідно стандарту, у VIN номері ТЗ, заборонено зазначати букви I, O, Q.

Визначення типу, моделі, версії транспортного засобу, року його виготовлення, комплектності, укомплектованості, повної маси, робочого об’єму двигуна, інших характеристик, визначальних для класифікації ТЗ згідно УКТЗЕД проводиться на підставі поданих документів та результатів митного огляду ТЗ, включаючи огляд ідентифікаційних табличок, номерних площадок кузовів (шасі), номерних панелей та табличок (наклейок), додаткових носіїв інформації наявних на ТЗ, з обов’язковим фотографуванням ТЗ з від ображенням тих конструктивних особливостей, які є визначальними для класифікації ТЗ згідно з УКТЗЕД.

Для однозначної класифікації транспортних засобів необхідно використовувати:

а) технічну документацію заводу-виробника автомобіля із зазначенням кількості місць для сидіння;

б) сертифікати або аналогічні документи, видані уповноваженим органом країни - експортера або країни - виробника із зазначенням, що автомобіль належить до певної категорії.

До документів, що видаються заводом-виробником на нові автомобілі, відносяться: інструкція з експлуатації автомобіля, документ, що надається виробником та містить повну технічну характеристику ТЗ (“сертифікат відповідності заводу-виробника” з додатками “Notice Descriptive des Venicules Automobiles” (“Опис типів транспортних засобів”), сервісна книга та інша офіційна інформація заводу-виробника.

У випадку, коли є розбіжність у наданих документах та/або результати митного огляду не дають однозначної відповіді про кількість місць для сидіння моторного транспортного засобу, задекларованого як вантажний, та декларантом не надана інформація, що автомобіль конструктивно виготовлений заводом-виробником у вантажному варіанті, або відсутнє підтвердження, що саме завод-виробник вніс зміни в конструкцію автомобіля, такі автомобілі необхідно класифікувати у товарній позиції 8703 за УКТЗЕД.

Вважати відкликаними листи Держмитслужби України від 05.05.2005 №11/1-37/5038-ЕП, від 10.06.2004 №25/4-37/7364-ЕП, від 26.04.2001 №3/21-2163-ЕП.

 

Голова Служби О. Б. Єгоров

 ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.06.2007 р. № 11/4-15/6362-ЕП

Начальникам регіональних

митниць,

Начальникам митниць

Щодо взаємодії з МВС України

Пунктом 3.2.2. Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України від 17.11.05 № 1118 визначені документи, які є підставою для надання пільг в оподаткуванні при митному оформленні транспортних засобів, що ввозяться при переселенні на постійне місце проживання в Україну.

Разом з тим, при практичному застосуванні норм вищезазначеного наказу в частині митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання, виникає ряд проблем, ефективне вирішення яких можливе, зокрема на підставі (з урахуванням) інформації МВС України.

З метою уникнення безпідставного надання пільг в оподаткуванні транспортних засобів, що ввозяться громадянами при переселенні на постійне місце проживання в Україну, Держмитслужба звернулась до МВС України з питань налагодження оперативної взаємодії структурних підрозділів обох відомств, розглянувши яке Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України листом від 16.06.2007 №49/2-3280 надав вказівку начальникам У(В)ГІРФО ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі надавати всебічне сприяння митним органам у перевірці достовірності даних, заявлених громадянами при митному оформленні транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами, які переїжджають на постійне місце проживання в Україну.

Враховуючи вищевикладене, зобов’язую налагодити тісну взаємодію зі структурними підрозділами МВС України в частині отримання інформації стосовно результатів здійснених оперативних перевірок щодо підтвердження фактів:

 - фактичного виїзду громадян, які мали постійне місце проживання в Україні на постійне місце проживання до інших країн та їх повернення на постійне місце проживання в Україну;

- реєстрації місця проживання в Україні громадян іноземних держав та осіб без громадянства, які в’їхали на її територію на постійне місце проживання

у разі, коли такі громадяни при митному оформленні транспортних засобів, які вони ввозять при переселенні на постійне місце проживання в Україну, претендують на пільги, передбачені статтею 8 Закону України від 13 вересня 2001 року № 2681-III „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”.

Заступник Голови Служби О.П. Шейко

Ліпіхіна Т.Д.

2472648

mvd_gromad_1.doc

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.06.2007 р. № 10/1-4/1112-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

(крім Енергетичної)

Начальникам митниць

Щодо обліку та реєстраційні документи на транспортні засоби іноземних держав

До відома та використання в роботі надсилаємо листи Посольств України відповідних країн перебування Європейського Союзу, Співдружності Незалежних Держав та Сполучених Штатів Америки щодо обліку та реєстраційні документи на транспортні засоби в цих країнах.

 Додаток:

Лист Посольства України в Республіці Болгарія від 31.05.07 № 6133/51-020-562 – файл „BULGARIA”.

Лист Посольства України в Грецькій Республіці від 29.05.07 №6125/51-930/2-470 – файл „GREZIA”.

Лист Посольства України в Королівстві Данія від 31.05.07 №61218/620-300-564 – файл „DANIA”.

Лист Посольства України в Естонській Республіці від 13.06.07 №6126/51-500-556 – файл „ESTONIA”.

Лист Посольства України в Ірландії від 31.05.07 № 61228/10-200-285 – файл „IRELAND”.

Лист Посольства України в Королівстві Іспанія від 02.06.07 № 6127/51-200-1192 – файл „ISPANIA”.

Лист Посольства України в Італії від 01.06.07 № 6128/51-700-927 – файл „ITALIA”.

Лист Посольства України в Республіці Кіпр від 29.05.07 № 61221/51-930-613 – файл „KIPR”.

Лист Посольства України в Португалії від 29.05.07 № 61211/51-230-1613 – файл „PORTUGAL”.

Лист Посольства України в Словацькій Республіці від 30.05.07 №6139/51-230-771 – файл „SLOVACHINA”.

Лист Посольства України в Угорській Республіці від 01.06.07 №61311/51-600-503 – файл „HUNGARY”.

Лист Посольства України в Фінляндській Республіці від 13.06.07 №61214/51-600-416 – файл „FINLAND”.

Лист Посольства України в Чеській Республіці від 31.05.07 №61313/51-200-470 – файл „CHESKA RESPUBLIKA”.

Лист Посольства України в Сполучених Штатах Америки від 31.05.07 №6147/51-300-1484 – файл „USA” (додаток до листа буде надісланий після його отримання).

Лист Посольства України в Грузії від 01.06.07 № 6135/51-930-745 – файл „GRUZIA”.

Лист Посольства України в Російській Федерації від 31.05.07 №6111/51-760-1543 – файл „RF”.

Директор Департаменту

декларування та митних режимівВ.П.Науменко

Ткачук Н.С.

247-27-81

reestraziyni dokumenti

 

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ

В УГОРСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

„1” червня 2007 року №61311/51-600-503

Директору Департаменту

економічного

співробітництва МЗС України

С.В.Корсунському

До уваги: IV ТД

Про зразки реєстраційних документів на транспортні засоби в Угорщині

Шановний Сергію Володимировичу!

На виконання доручення №51/21-1543 від 22 травня 2007 року надсилаємо описи та зразки реєстраційних документів на транспортні засоби в УР, затверджені Наказом Міністерства внутрішніх справ УР №35/2000. (XI. 30.) BM. У разі зняття з обліку транспортного засобу в розділі особливі відмітки проставляється штамп „повністю знятий з обліку”, кругла печатка реєстраційного органу, підпис уповноваженої особи реєстраційного органу та вказується дата.

Повідомляємо відповідно запиту.

Додаток: згадане, на 3 аркушах.

З повагою,

Посол Д.І.Ткач

А.П.Гупало

361-422-41-36

Наказ Міністерства внутрішніх справ УР №35/2000. (XI. 30.) BM  Про адміністративні завдання органів автотранспорту, видачу та вилучення документів на автотранспорт

Додаток 13 до Наказу № 35/2000. (XI. 30.) BM

   Відмітки у свідоцтві про реєстрацію ТЗ, виданого до 31 грудня 1998 року

 Зміст обкладинки:

 Угорська Республіка, назва і ілюстрація Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, номер.

 Зворотна сторінка:

 Розділ особливих відміток, розділ технічного огляду.

 Основний лист (друга сторінка):

 1. Номерний знак
 2. Номер кузова
 3. Номер мотору
 4. Марка
 5. Модель
 6. Рік випуску
 7. Колір
 8. Об’єм двигуна
 9. Потужність
 10. Тип двигуна
 11. Власна маса
 12. Повна маса
 13. Кількість осіб для перевезення
 14. Для причіпного обладнання
 15. Каталізатор
 16. Дані коробки передач
 17. Дата реєстрації
 18. Назва реєстрового органу
 19. Дата видачі

Лист експлуатації (перша внутрішня сторінка):

Особисті дані власника транспортного засобу (ім’я, дата та місце народження, ім’я матері, місце проживання /місцезнаходження).

 1. Відмітки у свідоцтві про реєстрацію ТЗ, виданого з 1 січня 1999 року

„Свідоцтво про реєстрацію ТЗ” надпис

Certificat d’immartriculation” надпис

УГОРСЬКА РЕСПУБЛІКА назва та знак країни

На першій сторінці технічні дані автомобіля

A

- Номерний знак

E

- Номер кузова

 

- Номер мотору

 

 

- Марка

D

- модель

 

- тип

 

- колір

Рік випуску:

Об’єм двигуна: (cm3)

Тип двигуна:

Потужність: (kW)

G

- власна вага (кг)

F

- максимально дозволена повна вага (кг)

Кількість осіб для перевезення:

Екологічний клас: (код)*

Тип коробки передач: (код)**

B

- дата першої реєстрації

 

- номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ

Друга сторінка технічних даних:

- дата видачі

- підпис уповноваженої особи реєстрового органу

- місце печатки реєстрового органу

H

- дія техогляду

 

- порядковий номер дії техогляду

Дані причіпного обладнання * * *.

Перша сторінка даних власників:

C

- ім’я власника, імя фізичної особи, ім’я матері, дата та місце народження; назва юридичної особи

 

- адреса проживання власника, місцезнаходження

Номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ:

Номерний знак:

Друга сторінка даних власників

Особливі відмітки

- Дата відчуження:

- Підпис продавця:

Перша сторінка заявника:

Дані власника, ім’я, ім’я матері, дата та місце народження

Дані покупця, ім’я, ім’я матері, дата та місце народження, адреса проживання (місцезнаходження):

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ:

Номерний знак:

Друга сторінка даних власників - відомості

Дата відчуження:

Підпис продавця і покупця:

Коди:

*

Класифікація по екологічному типу:

 

0:

Двигуни внутрішнього згорання без каталізаторів

   

- згідно з дозвільними вимогами не кваліфікуються дизельними двигунами

   

- ENSZ-EGB 83.00-83.01/або 49.00-49.01/згідно з вимогами забезпечений дозвільним знаком, дизельні двигуни

 

1:

Двигуни внутрішнього згорання з каталізатором, нерегульований процес суміші

 

2:

з каталізатором, регульований процес суміші

 

3:

ENSZ-EGB 83.01/C або 49.02/ згідно з вимогами (EURO-I.) забезпечений дозвільним знаком, дизельні двигуни

 

4:

ENSZ-EGB 83.02/C, 83.03/C, 83.03/D, 83.04/C, 83.04/D, та 49.02B es 51.02 згідно з вимогами (EURO-II.) забезпечений дозвільним знаком, дизельні двигуни

 

5:

Чисто газові або електричні приводи, та гібридні приводи (електродвигун та двигун внутрішнього згорання або дизельний двигун)

 

6:

з каталізатором, регульований процес суміші, ENSZ-EGB 83.05/B згідно з вимогами забезпечений дозвільним знаком, двигуни внутрішнього згорання з системою OBD

 

7:

ENSZ-EGB 83.05/C, 83.05/D, або 49.03/A і 51.02 згідно з вимогами (EURO-III.) забезпечений дозвільним знаком, дизельні двигуни

 

8:

ENSZ-EGB 83.05/C, 83.05/D або 49.03/A і 51.02 згідно з вимогами (EURO-IІІ.) дизельні двигуни з дозволеною системою OBD

 

 

**

Тип коробки передач:

 

0:

Механічна

 

1:

Напівавтоматична

 

2:

Автоматична

 

3:

Секвенційна

***

Дані відносно причіпного обладнання:

 

0:

Без гальму

 

1:

Гальмівні причепи

 

2:

Перехідні гальма, повновагомі причепи

 

3:

Зчіпні

 1. Директива 1999/37/EK про документи реєстрації ТЗ, зміст Свідоцтва про реєстрацію ТЗ

Угорська Республіка MAGYAR KOZTARSASAG назва і знак (H)

НАЗВА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ EUROPAI KOZOSSEG

„Свідоцтво про реєстрацію ТЗ” назва

„ Свідоцтво про реєстрацію ТЗ ” надпис на інших мовах ЄС

Назва відповідального органу

Номер свідоцтва

На першій сторінці свідоцтва:

(Обов’язкові дані, визначені директивою – у відповідності з гармонізованими кодами ЄС)

A

- номерний знак

B

- дата першої реєстрації

C.1

- власник свідоцтва про реєстрацію ТЗ

C.1.1

- Прізвище або назва підприємства

C.1.2

- ім’я

 

 

C.1.3

- адреса

C.4

- посилання на те, що власник свідоцтва є:

a) власником ТЗ

b) не власник ТЗ

c) в свідоцтві немає визначеного власника ТЗ

D.1

- модель

D.2

- тип

D.3

- комерційний опис (i)

E

- шасі

F.1

- повна вага

G

- власна вага

H

- термін дії документу (якщо не необмежений)

I

- дата першої реєстрації в УР

K

- тип-код погодження (якщо є)

P.1

- об’єм циліндрів (см3)

P.2

- найбільша потужність (kW) (якщо є)

P.3

- вид палива

Q

- пропорція потужність/маса (kW/кг) (лише мотоцикли)

S.1

- кількість сидінь з водієм

S.2

- кількість стоячих місць (якщо є)

(Окремі на вибір дані, визначені директивою – у відповідності з гармонізованими кодами ЄС)

J

- категорія ТЗ

 

 

O

- дані причіпного обладнання (кг)

O.1

- гальмівні

O.2

- без гальму

P.5

- код/номер мотору

R

- колір ТЗ

V.9

- класифікація по екологічному типу

(Інші дані першої сторінки свідоцтва, які не вказані в директиві)

- дата випуску

- стосовно причіпного обладнання:

Без гальму (0)

Гальмівні причепи (1)

Перехідні гальма, повновагомі причепи (2)

Зчіпні (3)

- Вид коробки передач (код):

0: Механічна

 

1: Напівавтоматична

 

2: Автоматична

 

3: Секвенційна

- код Eurotax

На другій стороні свідоцтва ( дані, які не вказані в директиві)

- дата видачі, підпис особи, що видає, місце печатки реєстраційного органу, термін дії техогляду, номер голограми, особливі відмітки, реєстраційна матриця з номерним знаком, пояснення гармонізованих кодів ЄС.

 

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ

В ГРУЗІЇ

Директору ДЕС

МЗС України

С.В.Корсунському

Копія: Держмитслужба України

01 червня 2007 р. №6135/51-930-745

На №51/21-1543 від 22.05.2007 р.

Щодо надання інформації

Шановний Сергію Васильовичу,

На Ваше прохання надсилаємо зразки діючих в Грузії реєстраційних документів на транспортні засоби:

 1. Зразок посвідчення до 2006 року (діюче)
 2. Зразок посвідчення після 2006 року.

Згадані талони заповнюються в автоматизованому режимі під час реєстрації транспортного засобу.

Про зняття транспортного засобу з реєстрації свідчать обрізані кутки на реєстраційних документах та заповнена за зразком заява.

При необхідності переміщення засобу видається транзитний номер.

Додаток: зразки реєстраційних посвідчень, зразок заяви про зняття з обліку, зразок транзитного номера, на 9 арк.

З повагою,

Посол М.Спис

 

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ

В КОРОЛІВСТВІ ДАНІЯ

 

Директору Департаменту

економічного співробітництва

МЗС України

С.В.Корсунському

Копія: Держмитслужба України

61218/620-300-564 від 31.05.2007

На №51/21-1543 від 22.05.2007

Щодо реєстраційних документів на транспортні засоби Данії

Шановний Сергію Володимировичу!

На виконання доручення МЗС України щодо надання зразків чинних реєстраційних документів на транспортні засоби Данії, Посольство провело відповідні консультації в Центральному офісі реєстрації транспортних засобів при Поліції Данії, що підпорядковується Міністерству юстиції Данії.

За повідомленням відповідального співробітника згаданого Офісу Я.Йоргенсена, при реєстрації транспортного засобу в Данії у будь-якому регіональному або місцевому відділенні Офісу після попереднього заповнення власником транспортного засобу спеціальної анкети (бланк додається) йому видається свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Нині в країні перебування діють свідоцтва як старого зразка, так і нового, запровадженого з 5.12.2006 р. (зразки додаються).

Згідно з чинними в Данії процедурами, при поставленні транспортного засобу на облік власнику автомобіля спершу видається тимчасове посвідчення про реєстрацію транспортного засобу (відривна частина анкети, що заповнюється особою в Офісі), що до моменту одержання оригіналу реєстраційного свідоцтва підтверджує факт проходження реєстрації транспортного засобу. Тривалість дії такого посвідчення становить до 1 місяця. Втім, тимчасове посвідчення є суто внутрішнім документом, що є чинним виключно на території Данії.

У ході розмови з представником Офісу з’ясовано, що, згідно з діючими в Данії правилами, підставою для зняття транспортного засобу з обліку, що є  автоматично пов’язаним з припиненням чинності обов’язкового страхового полісу, вважається повернення власником транспортного засобу у місцеве відділення Офісу лише номерних знаків, тоді як оригінали реєстраційних документів залишаються у власності цієї особи.

На прохання власника транспортного засобу, на свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу може бути зроблена відмітка печаткою (довільного зразка) про знаття його з обліку. Втім, за чинним законодавством, це не є обов’язковою дією.

У разі продажу особою власного транспортного засобу іншій особі, покупець одержує від попереднього власника автомобіля разом з договором про купівлю-продаж автомобіля оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, виданого на ім’я попереднього власника, яке пізніше має бути пред’явленим при перереєстрації транспортного засобу на ім’я нового власника автомобіля.

Згідно з встановленим в Данії порядком, при перереєстрації транспортного засобу на нового власника автомобіля органи, що здійснюють реєстрацію транспортних засобів, як правило не вимагають пред’явлення договору про купівлю-продаж транспортного засобу.

У разі вивезення транспортного засобу за межі митної території Данії, власнику автомобіля видаються транзитні номерні знаки із зазначенням терміну їх дії.

Надсилається для інформації та врахування.

Додаток: згадане, в електронному вигляді, на 4 арк.

З повагою,

Посол Н.М.Зарудна

Вик. А.О.Рибак,

тел. +45 33 18 56 23

 

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ

В ІРЛАНДІЇ

Директору Департаменту

економічного співробітництва

МЗС України

С.В. Корсунському

Держмитслужба України

31 травня 2007 р. №61228/10-200-285

На №51/21-1543 від 22.05.2007 р.

Щодо реєстраційних документів Ірландії на транспортні засоби

Шановний Сергію Володимировичу,

На виконання доручення МЗС надсилаємо у додатку копію зразку реєстраційного сертифікату Ірландії на автотранспортні засоби, а також інформацію про порядок його заповнення (додається). Оригінал згаданого зразку надсилатиметься в МЗС для передачі Держмитслужбі України найближчою дипломатичною поштою.

Принагідно повідомляю, що у разі експорту автотранспортного засобу з ірландською реєстрацією, його зняття з обліку, а також проставлення відповідних відміток у реєстраційний документ на такий автотранспортний засіб чинним законодавством Ірландії не вимагається. У разі перетину автотранспортним засобом з ірландською реєстрацією кордону ЄС митна служба останньої країни ЄС по маршруту слідування у місячний термін інформує Офіс реєстрації автотранспортних засобів Ірландії. На підставі такої інформації зазначена установа проставляє відповідну відмітку в електронній базі даних транспортних засобів з ірландською реєстрацією. При цьому, повернення реєстраційного документу на транспортний засіб, який виїхав за межі Ірландії та ЄС, до Офісу реєстрації автотранспортних засобів Ірландії не вимагається.

Додаток: згадане, на 3 арк.

З повагою,

Тимчасовий Повірений І. Єфремова

 Надіслано:

На адресу.

Держмитслужба України.

До справи.

Капустін, +(353 1) 668 86 01

Значення кодованих полів реєстраційного сертифікату Ірландії на автотранспортні засоби.

(А) Реєстраційний номер

(B) Дата першої реєстрації

(B.1) Дата оформлення в Ірландії першого реєстраційного сертифікату

(B.2) Рік виробництва

(C.1.1) Прізвище власника / Назва компанії

(C.1.2) Ім’я власника

(C.1.3) Адреса

(C.4.c) Статус власника

(C.9) Дата продажу

(D.1) Виробник

(D.2) Модель / Версія

(D.3) Тип кузова

(E) Номер шассі / кузова

(F.1) Максимальна допустима маса, кг

(G) Максимальна споряджена маса, кг

(I) Дата оформлення в Ірландії першого реєстраційного номеру

(J) Категорія автотранспортного засобу за класифікацією ЄС

(J.1) Категорія автотранспортного засобу за класом реєстраційного збору

(J.2) Клас податку на автотранспортний засіб

(J.3) Кількість попередніх власників в Ірландії

(J.4) Попередній реєстраційний номер

(J.5) База оцінки для нарахування дорожнього збору

(K) Номер та тип дозволу

(L) Кількість вісей

(M) Колісна база

(N1-N5) Вісі 1-5 (кг)

(P.1) Об’єм двигуна (см3)

(P.2) Максимальна чиста потужність двигуна (КВ)

(P.3) Тип палива

(P.5) Номер двигуна

(Q) Коефіцієнт „потужність/маса” (КВ/кг)

(R) Колір (кольори)

(S.1) Кількість місць для сидіння

 (S.2) Кількість місць для стояння

(V.7) Викиди CO2 (г/км)

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ

В КОРОЛІВСТВІ ІСПАНІЯ

ТЕРМІНОВО

ДЕС МЗС України

Копія: Держмитслужба України

№6127/51-200-1192 від 02.06.07

На №51/21-1543 від 22.05.07

Щодо описів та зразків діючих реєстраційних документів на транспортні засоби в Іспанії

Надсилаю інформацію щодо описів та зразків діючих в Іспанії реєстраційних документів на транспортні засоби, підготовлену ТЕМ у складі ПУ.

Додаток: згадане – на 6 арк.

Посол А. Щерба

Вик.:В. Удовік, заступник керівника ТЕМ

тел.: +34 91 7489363

Реєстраційні документи на транспортні засоби в Іспанії

За інформацією Головного управління руху Іспанії з 18 листопада 2005р. в Іспанії введено новий європейський формат свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (в оригіналі - дозвіл на експлуатацію), яке є однаковим для всіх країн-членів ЄС.

Свідоцтва про реєстрацію ТЗ, що були видані до 18.10.05 не втрачають силу. Заміна документів старого зразка буде здійснюватись лише у разі операції, що передбачає видачу нового свідоцтва, зокрема, при зміні власника, місця проживання власника, втрати, викрадення або пошкодження документу.

 Свідоцтво про реєстрацію ТЗ разом з карткою технічного огляду (ITV) є підставою ідентифікації транспортного засобу та підтвердження права власності на нього.

Уніфікація реєстраційного процесу на всій території ЄС шляхом запровадження єдиної моделі документації на ТЗ сприяє:

вільному користуванню ТЗ, які зареєстровані в країнах-членах ЄС на всій території ЄС;

належному контролю за дозволами на керування відповідно до типу ТЗ;

спрощенню процесу реєстрації ТЗ в окремій країні ЄС, якщо цей ТЗ вже був зареєстрований в іншій країні ЄС;

підтвердженню автентичності представлених документів для реєстрації ТЗ, які походять з інших країн-членів ЄС.

Введення нової моделі свідоцтва про реєстрацію ТЗ полягає в основному в зміні формату документа. До 18.10.05 він був сірого кольору, формату UNE A6, розміром 105х248мм. Зараз документ зеленого кольору, формату UNE A5, розміром 148х210мм та складається з чотирьох сторінок.

Папір, з якого виготовлено документ, захищено від підробки шляхом застосування графічних зображень, водяних знаків, фіброниток та флуоресцентних печаток.

Свідоцтво про реєстрацію ТЗ видається в момент реєстрації буд-якого ТЗ (легкові автомобілі, мотоцикли, моторолери, спеціальні автомобілі, причепи тощо). Водночас колишня модель документа зберігається у разі оформлення дипломатичних, туристичних ТЗ та їх тимчасової реєстрації.

Разом із свідоцтвом про реєстрацію транспортний засіб повинен мати картку технічного огляду (ITV), яка є необхідним документом для його належної реєстрації.

ЗРАЗОК

Свідоцтво про реєстрацію ТЗ (дозвіл на експлуатацію) – зовнішня сторона

На лицьовому боці картка містить відповідні дані про проходження періодичного технічного огляду.

 На зворотному – детальну інформацію про технічні характеристики транспортного засобу.

Картка є документом, що підтверджує належний технічний стан транспортного засобу та є необхідною при здійсненні реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів.

Зняття транспортних засобів з обліку

Відповідно до ст. 34, 35 Королівського Декрету від 23.12.98 №2822/1998, яким затверджуються Загальні правила стосовно транспортних засобів, у разі остаточного зняття ТЗ з обліку робиться відповідний запис в Реєстрі транспортних засобів та свідоцтво про реєстрацію втрачає свою силу.

У разі вивезення ТЗ за межі митної території ЄС, власником або уповноваженою третьою особою при знятті з обліку ТЗ також повинні додаватись документи, що підтверджують операцію запланованого експорту.

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ

В ІТАЛІЙСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

№ 6128/51-700-927 від 01.06.07

На № 51/21-1543 від 22.05.07

Директору Департаменту

економічного співробітництва

МЗС України

С.В.Корсунському

Держмитслужба України

(до уваги: Ткачук Н.С.)

Щодо зняття з обліку транспортних засобів в Італії

Шановний Сергію Володимировичу!

На виконання Вашого доручення надсилаємо матеріали стосовно реєстрації транспортних засобів в Італійській Республіці, порядку зняття їх з обліку, а також описи і зразки відповідних реєстраційних документів (електронною поштою та окремі з них: Додатки №2-А, №4, №4-А, №5 (2 арк.), №6 (2 арк.) – факсом).

 Додаток: згадане, на 21 арк.

З повагою,

Посол Г.В.Чернявський

Вик. О.В.Драмарецька

тел. 06 841 26 30

ПРО ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У ДЕРЖАВНОМУ АВТОМОБІЛЬНОМУ РЕЄСТРІ ІТАЛІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ТА ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ПРИ ВИВЕЗЕННІ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ЗА МЕЖІ ТЕРИТОРІЇ ІТАЛІЇ

(Довідка)

Процедура реєстрації транспортного засобу у Державному автомобільному реєстрі Італійської Республіки (Pubblico Registro Automobilistico - PRA) визначається категорією власника транспортного засобу: італійський громадянин, іноземець, дипломатичний/консульський агент іноземної держави тощо.

.1 До Державного автомобільного реєстру вносяться транспортні засоби, що належать італійським громадянам, а також іноземцям з країн – членів ЄС, або іноземцям – громадянам країн, що не входять до ЄС, які мають дозвіл на проживання в Італії.

Документами, що свідчать про реєстрацію транспортного засобу у Державному автомобільному реєстрі Італії, є:

картка руху (Carta di circolazione) – аналог технічного паспорта (див. Додаток №1);

сертифікат власності (Certificato di proprieta, див. Додаток №2);

номерний знак (див. Додаток № 3, п.1)

.2Порядок зняття транспортного засобу з обліку з метою подальшого його вивезення за межі Італійської Республіки передбачає подачу відповідної заяви його власником до регіонального відділення Генеральної дирекції реєстрації транспортних засобів за місцем проживання заявника в Італії.

 При знятті з обліку Генеральна дирекція реєстрації транспортних засобів вилучає у власника картку руху, номерний знак, а також сертифікат власності. Натомість йому видається новий сертифікат власності, де у графі С „Податки, зобов’язання, примітки” (Gravami, ipoteche, annotazioni) вказується, що транспортний засіб знятий з обліку з метою його вивозу за межі території Італії (у графі має бути така фраза: Annotata cessazione della circolazione per esportazione та дата зняття з обліку, див. Додаток № 2-А).

Після зняття з обліку транспортного засобу, який остаточно вивозиться за межі Італійської Республіки, власникові видається т.зв. ”дорожній листок” (Foglio di via) (див. Додаток № 4) та тимчасовий (паперовий) номерний знак для автомобіля.

Невід’ємну частину дорожнього листка складає так званий Атестат (Додаток №4-А), у якому вказується маршрут переїзду транспортного засобу в країну наступної реєстрації, період переїзду та технічні дані автомобіля. Термін дії зазначених документів становить, як правило, 60 днів (у виключних випадках – 180 днів). Документи автоматично втрачають чинність після завершення терміну дії.

Таким чином, наявність у власника транспортного засобу дорожнього листка вказує на те, що даний транспортний засіб не занесений до Державного автомобільного реєстру Італійської Республіки.

.3Італійським законодавством передбачена й інша процедура зняття з обліку транспортного засобу, що перебуває за межами території Італії.

З 1 березня 1998 року автомобіль, вивезений за межі Італійської Республіки, може бути знятий з Державного автомобільного реєстру через консульські відділи дипломатичних представництв Італії за кордоном. У такому випадку заява з проханням про зняття з обліку, картка руху, номерний знак, а також сертифікат власності передаються до дипломатичної/консульської установи Італії в країні, де власник має намір зареєструвати транспортний засіб. Ці документи разом із копією квитанції про перерахування поштового або банківського переказу (оплата за зняття транспортного засобу з обліку) пересилаються консульським відділом Посольства Італії до регіонального відділення Генеральної дирекції реєстрації транспортних засобів за місцем реєстрації автомобіля в Італії. Дипломатична/консульська установа Італії при цьому видає заявнику довідку про те, що у нього прийняті документи на зняття транспортного засобу з обліку.

Якщо італійські реєстраційні документи були вилучені у власника транспортного засобу компетентними органами країни, де він перереєстрував  свій транспортний засіб, для зняття з обліку в Італії власник подає до італійської дипломатичної/консульської установи, крім заяви, фотокопії вилучених італійських документів та довідку компетентних органів країни, де перереєстровано транспортний засіб, стосовно вилучення згаданих документів цими органами.

Компетентні італійські органи у строк до 2-х місяців мають повідомити заявника через дипломатичну/консульську установу Італії у країні його перебування про зняття з обліку транспортного засобу та надіслати йому згаданий вище новий сертифікат власності, де вказано, що цей транспортний засіб знято з обліку в Італії (див. Додаток № 2-А).

ІІ.

.1Транспортні засоби, що належать іноземцям, не підлягають обов’язковому внесенню до Державного автомобільного реєстру Італійської Республіки.

Транспортний засіб, що належить іноземцеві та зареєстрований в іншій державі, в т.ч. в Україні, може експлуатуватися на території Італії з використанням номерного знаку країни реєстрації протягом одного року.

По закінченні цього терміну іноземець - власник транспортного засобу має звернутися до Генеральної дирекції реєстрації транспортних засобів з проханням про внесення його транспортного засобу до Державного автомобільного реєстру та видачу йому картки руху й італійського номерного знаку звичайного зразка (за наявності в нього дозволу на проживання в Італії); або витребувати т.зв. „картку руху для транспортного засобу іноземного туриста” (Carta di circolazione per veicolo di escursionista estero, див. Додаток № 5 та номерний знак, що починається літерами латинського алфавіту „ЕЕ” (див. Додаток № 3, п.2). Термін дії цих документів – до 1 року з можливістю подовження. Такі ж документи можуть бути видані іноземцеві при придбанні нового авто, незареєстрованого в жодній державі.

Картка руху для транспортного засобу іноземного туриста та номерний знак типу „ЕЕ” вважаються тимчасовими та означають, що транспортний засіб не внесений до Державного автомобільного реєстру Італійської Республіки, тому при виїзді з території Італії не потрібна спеціальна процедура зняття з обліку, а відтак, у документах не буде міститися жодних відміток.

.2Транспортні засоби, що належать іноземцям-співробітникам

 дипломатичних/консульських місій, акредитованих в Італії чи при міжнародних організаціях, розташованих на її території, до Державного автомобільного реєстру Італійської Республіки не вносяться, тому й не потребують процедури зняття з обліку.

Дипломатичним співробітникам для керування автомобілем в Італії (він може були зареєстрований в іншій державі) видається т.зв. „картка руху для транспортного засобу іноземних дипломатичних агентів” (Carta di circolazione per veicolo di agenti diplomatici, див. Додаток № 6), а також дипломатичний номерний знак, що починається літерами латиннського алфавіту „СD” – для дипломатів (див. Додаток №3, п.3), або „СС” – для консульських працівників.

У разі остаточного вивезення такого транспортного засобу за межі Італійської Республіки дипломатичний/консульський співробітник має отримати на це дозвіл МЗС Італійської Республіки, надіславши на його адресу вербальну ноту Посольства. Італійське МЗС повідомляє своєю вербальною нотою зацікавлене Посольство іноземної держави про свою

згоду на вивіз транспортного засобу, що належить дипломатові/консульському співробітникові.

При цьому дипломатична картка руху та дипломатичні/консульські номери у власника при виїзді з Італії не вилучаються. Оскільки такий транспортний засіб не був внесений до Державного автомобільного реєстру, він не потребує зняття з обліку, тому жодних відміток з даного приводу у документах не проставляється.

Після повернення до країни, де власник такого транспортного засобу має намір його зареєструвати, по закінченні процедури національної реєстрації він повинен передати документи та дипломатичні номери до дипломатичної/консульської установи Італійської Республіки, або до Посольства своєї держави в Італії, яке перешле їх до італійського МЗС.

.3Іноземні громадяни – працівники іноземних дипломатичних/консульських місій, акредитованих в Італії, які не мають дипломатичного статусу (адміністративно-технічний персонал), при придбанні/експлуатації в Італії приватних транспортних засобів можуть отримати, за бажанням:

- картку руху та номерний знак звичайного зразка (у такому випадку транспортний засіб буде занесено до Державного автомобільного реєстру Італії, відтак, при його вивезенні за межі італійської території необхідно здійснити процедуру зняття з обліку цього транспортного засобу за описаними вище схемами, див. пп. 1.2., 1.3.);

 - картку руху для транспортного засобу іноземного туриста та номерний знак типу „ЕЕ”, що, відповідно, при вивезенні не потребуватиме процедури зняття з обліку, в італійських документах не буде проставлено жодних відміток щодо зняття з реєстру. Ці документи автоматично втратять чинність після завершенні терміну їх дії.

У разі придбання транспортного засобу в Італії безпосередньо перед його остаточним вивозом за кордон, іноземець (в т.ч. дипломатичний, консульський, адміністративно-технічний співробітник) може не витребовувати картку руху та номерний знак того чи іншого зразка, а відразу отримати дорожній листок та тимчасові паперові номери.

Водночас, у будь-якому випадку до МЗС Італійської Республіки відповідне Посольство має надіслати ноту з проханням дозволити остаточне вивезення транспортного засобу, що належить адміністративно-технічному співробітнику, а МЗС Італії має повідомити своєю вербальною нотою Посольство про те, що воно не має з цього приводу заперечень. При цьому, як правило, італійська сторона висловлює прохання, щоб італійські документи та номерний знак (в т.ч. типу „ЕЕ”) після завершення процедури національної реєстрації транспортного засобу були передані до дипломатичної/консульської установи у державі реєстрації транспортного засобу.

Додаток № 1

ОПИС

Картка руху звичайного зразка

(аналог українського технічного паспорту)

Паперовий аркуш білого кольору розміром А4 240-297, розділений на 4 частини з кожної сторінки аркуша. Форма: MC. 820 F від 23.11.1999. Записи здійснюються на комп’ютері чорним кольором.

Видається Департаментом наземного транспорту Міністерства транспорту та навігації Італійської Республіки. Підпис або печатка органу, що видав, на документі не передбачена.

На лицевому боці аркушу у верхньому лівому куті, позначеному цифрою 1, вводяться дані на власника автомобіля (прізвище, ім’я, по-батькові, дата та місце народження, місце проживання), у верхньому правому куті, позначеному цифрою 2, а також нижніх двох кутах, позначених відповідно цифрами 3 та 4, вводяться технічні дані на автотранспортний засіб, а також ймовірні зміни до них.

 Додаток № 2

ОПИС

Сертифікат власності на транспортний засіб

Сертифікат являє собою паперовий аркуш білого кольору розміром 20,5 х 30,5 см. Форма: NP-1B від 1992. Записи здійснюються на комп’ютері чорним кольором.

Видається Генеральною дирекцією реєстрації транспортних засобів. Підпис або печатка органу, що видав, на документі не передбачена.

Лицевий аркуш документу послідовно поділений на 4 графи, пронумеровані А,B,C,D.

У графі А (дані на транспортний засіб) вказуються дані на транспортний засіб: номерний знак автомобіля, марка, пробіг та режим заправки – бензин/ дизель.

У графі B (дані щодо запису) вказуються дані власника.

У графі С (податки, зобов’язання, примітки) вказується інформація щодо зобов’язань власника, в т.ч. стосовно перебування транспортного засобу у Державному автомобільному реєстрі.

У графі D (посвідчення особи) вказуються дані та ставиться підпис особи, як заповнила цей сертифікат власності.

Додаток № 3

Номерний знак звичайного зразка

 Номерний знак для транспортних засобів іноземного туриста

Дипломатичний номерний знак

Додаток № 4

ОПИС

Дорожній листок для вивезення транспортного засобу за кордон

Односторонній лист розміром А4, заповнюється від руки печатними літерами, як правило, власником транспортного засобу. Форма: DTT 2119.

У дорожньому листі вказуються дані на власника транспортного засобу, детальні технічні дані на транспортний засіб, а також, у разі якщо мова йде про сільськогосподарську техніку, назви підприємств звідки та куди прямує цей транспортний засіб.

 У нижньому лівому кутку дорожнього листка надрукований текст: „на підставі заповненого документу, дозволяється рух описаного вище транспортного засобу із вищезазначеним номерним знаком. Термін дії .... днів з дати видачі”.

У нижньому правому кутку проставляється галочка напроти документа, з яким прямує власник: тимчасова картка руху; витяг з картки руху; дорожній листок; доповнення про зміну власності або адреси проживання; доповнення про зміни з встановлення крюків для буксування та/або газового оснащення.

На дорожньому листку проставляється печатка органу, що видав, вказується дата видачі та підпис особи, що видала документ.

Додаток № 4-А

Невід’ємну частину дорожнього листка складає так званий Атестат, переклад подається нижче, зразки документів надсилають факсом.

Відділ автоінспекції Провінції ......

(номер протоколу та дата) Номерний знак:

Атестат

(видається разом з дорожнім листком, виданим відповідно до ст. 99 Кодексу дорожнього руху)

Цим підтверджується, що Пан/Пані ......................................., народжений/а ...................................... у місті........................., що проживає .............................., власник/ця транспортного засобу:

категорія:

завод та тип:

номер кузова:

маса транспортного засобу з вантажем:

маса порожнього транспортного засобу:

дозволено здійснити рух за таким маршрутом:

з виїздом з міста:

з причин ......

з тимчасовим номерним знаком............. та з відповідним дорожнім листком, виданим відповідно ст. 99 Кодексу дорожнього руху та з дотриманням наступних вимог:

не дозволено перевезення вантажів;

 Зазначений дозвіл діє ................. днів, починаючи з дати ........

Цим підтверджується також, що транспортний засіб відповідає вимогам таких директив ЄС з шкідливих викидів:.............................

(печатка Відділу, що видав атестат, та підпис особи, що видала документ)

Додаток № 5

ОПИС

Картка руху для транспортного засобу іноземного туриста

Маленька паперова книжка білого кольору з двох сторінок. Форма: MC 804/ЕЕ. Записи здійснюються на комп’ютері чорним кольором.

На лицевому аркуші книжки зазначений орган, що видав документ, наприклад: Міністерство транспорту - Генеральний департамент автоінспекції та безпеки на наземному транспорті, а також назва документу – Картка руху для транспортного засібу іноземного туриста.

На внутрішньому боці аркуша у частині, позначеною цифрою 1, вказуються дані на власника транспортного засобу, у частині, позначеною цифрою 2, - технічні дані на транспортний засіб. На документі проставляється підпис особи та печатка органу, що видав цю картку руху.

(зразок документа надсилається факсом)

Додаток № 6

ОПИС

Картка руху для транспортного засобу іноземних дипломатичних агентів

Маленька паперова книжка білого кольору з двох сторінок. Форма: MC 804/CD. Записи здійснюються на комп’ютері чорним кольором.

На лицевому аркуші книжки зазначений орган, що видав документ, наприклад: Міністерство інфраструктури і транспорту Генеральний департамент автоінспекції та безпеки на наземному транспорті Відділ Провінції м. Рим, а також назва документу – Картка руху для транспортного засобу іноземних дипломатичних агентів.

На внутрішньому боці аркуша у частині, позначеною цифрою 1, вказуються дані на власника транспортного засобу, у частині, позначеною цифрою

 2, - технічні дані на транспортний засіб. На документі проставляється підпис особи та печатка органу, що видав цю картку руху.

(зразок документа надсилається факсом)

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.09.2006 р. № 010/637-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо реєстраційних документів на транспортні засоби

Для використання в роботі надсилаємо зразки бланків реєстраційних документів німецьких органів з реєстрації транспортних засобів та інформацію щодо особливостей їх заповнення при знятті транспортних засобів з обліку, що надійшли до Держмитслужби України листом Міністерства закордонних справ України від 01.09.06 № 620/7-230-4560 (додається).

Додаток: на 3 арк.

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В.П.Науменко

Ткач О.С.

247-27-99

17717/5

06.09.06

МІНІСТЕРСТВО

ЗАКОРДОННИХ СПРАВ

УКРАЇНИ

 

“01” вересня 2006 p. № 620/7-230-4560

Державна митна служба України

Щодо реєстраційних документів на транспортні засоби

 У відповідь на листа Держмитслужби №11/2-10/842 від 31.07.06, надсилаємо зразки бланків реєстраційних документів німецьких органів з реєстрації транспортних засобів: Zulassugsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein - технічний талон реєстрації) та Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzuegbrief - технічний паспорт).

Станом на сьогодні в Німеччині є два види зняття транспортного засобу з реєстрації, а саме: voruebergehende Stilllegung (тимчасове зняття з o6ліку) та endgultige Ausserbetriebsetzung (остаточне вилучення з експлуатації). У обох випадках при знятті з реєстрації відповідна відмітка робиться у талоні реєстрації, а також дозволяється відчуження майна та вивіз транспортного засобу за митну територію ЄС. Головна відмінність між тимчасовим зняттям з обліку та остаточним вилученням з експлуатації полягає в тому, що, при повторній постановці транспортного засобу на облік в Німеччині, у першому випадку, достатньо пройти технічний огляд автомобіля, а у другому- необхідно провести експертну оцінку його технічного стану.

Додаток: згадане на 2 арк. (нім.мовою).

Заступник Міністра А.І.Веселовський

Вик: В.Олегаш

Тел: 238 16 88

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ

В ПОРТУГАЛІЇ

alt="ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЛИСТА " height="681" width="42">“29” травня 2007 року № 61211/51-230-1613

На № 51/21-1543 від 22.05.2007

 Департамент економічного

співробітництва МЗС України

Копія: Державна митна служба

України

Щодо реєстрації транспортних засобів в Португалії

На виконання запиту ДЕС МЗС України від 22.05.2007 щодо надання опису та зразків реєстраційних, повідомляємо таке.

 Питання реєстрації автотранспорту в Португалії належить до компетенції відділів реєстрації транспортних засобів, які підпорядковані Генеральній Дирекції з питань реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції Португальської Республіки.

Питання реєстрації автотранспорту регулюються Декретом-законом №54/75 від 12.02 із змінами, внесеними Декретом-законом № 242/82 від 22.06, Декретом-законом № 461/82 від 26.11, Декретом-законом № 85/2006 від 23.05, а також Декретом-законом № 55/75 від 12.02.

Для реєстрації автотранспорту необхідно надати до відділу реєстрації транспортних засобів: договір купівлі-продажу (зразок додається) або документ, який підтверджує набуття права власності на автомобіль, копії документів, які посвідчують особи покупця та продавця, оригінал наявного реєстраційного документу на транспортний засіб та документ, який підтверджує сплату державного мита.

Вказаний пакет документів може бути поданий до будь-якого відділу реєстрації транспортних засобів на території Португалії. Водночас, якщо при поданні документів для реєстрації реєстраційний орган виявить неточності або буде надано неповний перелік документів, то в такому разі заявник в обов’язковому порядку має зареєструвати транспортний засіб у відділі за місцем свого проживання.

Реєстрація здійснюється у присутності заявника. Документ, який підтверджує факт реєстрації видається надсилається власнику поштою протягом 10 робочих днів, у випадку здійснення термінової реєстрації – видається у день звернення. Документ, який підтверджує реєстрацію транспортного засобу називається Сертифікат про реєстрацію (Certificado de Matricula).

Для зняття з реєстраційного обліку транспортного засобу необхідно надати у відділ реєстрації транспортних засобів заповнену форму (зразок додається) та оригінал документу про реєстрацію транспортного засобу та копію документу, який посвідчує особу власника.

Зразки Сертифікату про реєстрацію та документу, який підтверджує факт зняття з реєстраційного обліку будуть надіслані ПУ на адресу ДЕС МЗС України та ДМС України після отримання їх від компетентних органів країни перебування.

Додаток: згадане, на 3 арк.

Перший секретар

з консульських питань О.І.Наточій


ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ

В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

 

Директору Департаменту економічного співробітництва МЗС України

С.В.Корсунському

 

“31” травня 2007 р. № 6111/51-760-1543

На № 51/6111-1542 від 22.05.2007 р.

Щодо підтвердження реєстрації транспортних засобів

Шановний Сергію Володимировичу!

На виконання Вашого доручення щодо належності документу „Свидетельство о регистрации транспортного средства” з особливою відміткою „Действительно до (вказана дата)”, „Временная регистрация до (вказана дата)”, „Временно до (вказана дата)” тощо до документів, що підтверджують постійну реєстрацію транспортного засобу у відповідних органах Російської Федерації, повідомляємо наступне.

Діючими Правилами реєстрації автомототранспортних засобів та причепів до них в Державній інспекції безпеки дорожнього руху Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації (із змінами від 22 грудня 2003 року, 19 січня 2005 року), затвердженими Наказом МВС РФ від 27 січня 2003 року № 59 „Про порядок реєстрації транспортних засобів” (із змінами від 22 грудня 2003 року, 19 січня, 26 березня 2005 року), у Російській Федерації допускається тимчасова реєстрація транспортного засобу за місцем перебування, тимчасова реєстрація незареєстрованих транспортних засобів за місцем перебування власників, а також тимчасова реєстрація за лізингоотримувачами транспортних засобів, незареєстрованих за лізингодавцями. При цьому, в графі „Особые отметки” свідоцтва робиться запис „Временная регистрация до” та зазначається термін тимчасової реєстрації транспортного засобу.

Таким чином, „Свидетельство о регистрации транспортного средства” з особливою відміткою „Временная регистрация до (вказана дата)” підтверджує тимчасову реєстрацію транспортного засобу у відповідних реєстраційних органах РФ.

З повагою,

Посол О.О.Дьомін


ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ

В СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

30.05.2007 р. № 6139/51-230-771

на № 51/21-1543 від 22 травня 2007 р.

Директору Департаменту

економічного співробітництва

МЗС України

С.В.Корсунському

Копія: Держмитслужба України

Шановний Сергію Володимировичу !

На виконання доручення МЗС України щодо надання опису та зразків діючих в Словацькій Республіці реєстраційних документів на транспортні засоби та інформації щодо відміток у цих документах, які свідчать про зняття автомобіля з обліку, повідомляємо про наступне.

Після вступу Словацької Республіки до Європейського Союзу та приведення чинного законодавства СР до вимог ЄС, у Словаччині, згідно з Законом № 725/2004 „Про умови експлуатації автомобілів та про внесення доповнень до окремих законів” існує єдиний документ „Свідоцтво про реєстрацію” (Osvedcenie o Evidencii), який підтверджує реєстрацію автомобіля у компетентних органах країни перебування.

Згідно з чинним законодавством, при покупці автомобіля громадянин СР власноручно заповнює заяву про реєстрацію автотранспортного засобу, яка потім подається до відповідного реєстраційного підрозділу МВС СР, а власнику автотранспортного засобу видається „Свідоцтво про реєстрацію” та номерні знаки на автомобіль.

У випадку, якщо автомобіль знімається з обліку з метою його продажу за кордон, власник цього автотранспортного засобу має пройти відповідну контрольну перевірку на предмет встановлення технічного стану та з’ясування чи не був цей автомобіль викраденим. Окрім цього власником автомобіля обов’язково заповнюється заява про внесення змін, у якій зазначається її головна мета (зняття з обліку, перереєстрація, зміна місця проживання), де вказуються наступні відомості:

- марка автомобіля;

 - колір автомобіля;

- номер кузова та двигуна;

- серія та номер свідоцтва про реєстрацію автомобіля;

- у якому місті (селищі) був зареєстрований цей автомобіль;

- ідентифікаційний номер власника автомобіля;

- адресу нового власника автомобіля, де зазначаються його прізвище, ім’я та по батькові, адреса за якою прописаний новий власник.

Після цього, власник автомобіля у реєстраційному підрозділі МВС СР здає „Свідоцтво про реєстрацію”, а взамін йому видається свідоцтво на вивіз автомобіля з СР, де у розділі „Загальні відомості про реєстрацію” вказується тимчасовий номерний знак. Окрім цього, власнику видаються тимчасові номерні знаки на автомобіль, які за кольором (жовтий колір), спеціальною літерою „V” (одноразовий вивіз автомобіля) та розмірами відрізняються від постійних номерних знаків, призначених для автотранспортних засобів у СР.

Вартість процедури зняття автомобіля з обліку для громадян СР складає 2150 словацьких крон (близько 86 доларів США).

Згідно з домовленістю з представниками митних органів України, оригінали існуючих у СР документів, необхідних для реєстрації автотранспортного засобу та його зняття з обліку, а також зразки номерних знаків будуть надіслані на адресу Держмитслужби України черговою дипломатичною поштою.

З повагою,

Посол І.В.Огнівець

Самільчук +421259202823

 

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ

У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

Директору ДЕС

С.В. Корсунському

Копія: Держмитслужба України

Н.С. Ткачук

31 травня 2007 р. № 6147/51-300-1484

На № 51/21-1543 від 22.05.2007 р.

Щодо процедури реєстрації на території США транспортних засобів

Шановний Сергію Володимировичу,

Інформуємо, що за повідомленням співробітників Офісу правового радника та Офісу іноземних місій Державного департаменту США в країні відсутній центральний орган реєстрації транспортних засобів, який володіє формами та зразками реєстрації транспортних засобів окремих штатів, графств тощо. Водночас, під час обговорення можливості отримання зразків згаданих бланків за сприяння Державного департаменту, американські дипломати наголосили на безперспективності спроб з огляду на наявність попереднього досвіду отримання письмових відмов від місцевих органів реєстрації, аргументованих положеннями місцевих законодавств окремих штатів.

За роз’ясненнями начальника Відділу реєстрації транспортних засобів Стівена Мітчела, на території країни відсутній єдиний федеральний законодавчий акт, який регулює питання реєстрації транспортних засобів. За словами С.Мітчела, транспортні засоби реєструються у відповідності до вимог законодавства штату, графства, міста чи іншої територіальної одиниці постійного проживання володаря.

Попри наявність великих розбіжностей у процедурі реєстрації в різних штатів країни єдиною вимогою для усіх Департаментів з питань транспорту (аналог українських відділів ДАЇ) є оформлення так званого “тайтлу“ – Свідоцтва про право власності на транспортний засіб – можливі англійські назви - Certificate of title, Certificate of origin, Title, тощо (копії додаються). У більшості штатів США до згаданого документу вносяться відомості про марку, ідентифікаційний номер транспортного засобу, рік його випуску, тощо. За інформацією Офісу іноземних місій більшість свідоцтв про право

 власності на транспортний засіб містять дату оформлення документу та придбання транспортного засобу.

В разі подальшого продажу транспортного засобу, власник зобов’язаний передати документ покупцю вписавши до свідоцтва інформацію про нового володаря, який в свою чергу подає свідоцтво про право власності на транспортний засіб до Департаменту з питань транспорту за місцем проживання з метою отримання нового, оформленого на своє ім’я. Для цього до органів реєстрації подається відповідна форма (зразок форми Округу Колумбія додається).

Відповідно до законодавства країни перебування свідоцтва про право власності є документом, який дозволяє не тільки розпоряджатися транспортним засобом за власним розсудом, а й вивозити його за межі країни.

За інформацією Відділу реєстрації транспортних засобів Офісу іноземних місій Державного департаменту США в разі реєстрації транспортного засобу на території країни акредитації, відповідний відділ Департаменту з питань транспорту (Department of Motor vehicles) за місцем проживання власника здійснює реєстрацію автомобіля з подальшою видачею реєстраційної картки. В залежності від штату видачі – “Motor vehicle registration”, “Vehicle registration”, “Registration card”, тощо (копія реєстраційного талону оформленого Державним департаментом США додається). Слід зазначити, що у більшості штатів США реєстраційний талон не є офіційним документом і представляє собою картку, надруковану за допомогою персонального комп’ютера та принтера на звичайному незахищеному аркуші паперу. При цьому згадана картка не передбачає наявності печаток, підписів посадових осіб тощо. Це пояснюється великим рівнем компютерізованості місцевих правоохоронних органів та наявності мобільного персонального комп’ютера в кожній поліцейській машині, що дозволяє за лічені хвилини на місці перевірити факт реєстрації авто, наявність дійсного страхового полюсу, інформацію про власника тощо.

Водночас, у реєстраційній картці в обов’язковому порядку зазначається термін реєстрації транспортного засобу, як правило один календарний рік (в деяких штатах 2-3 роки), адреса за якою здійснено реєстрацію, номер кузову та агрегатних вузлів. Водночас в залежності від штату видачі може вказуватися прізвище власника.

Додаток: згадане на 4 арк.

З повагою,

Посол О.В. Шампур


ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ

У ФІНЛЯНДСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

__ червня 2007 р. № 61214/

На № 51/21-1543 від 22.05.2007 р.

Директору ДЕС

МЗС України

С.В.КОРСУНСЬКОМУ

Копія: Державна митна

служба України

Щодо реєстраційних документів на транспортні засоби

Шановний Сергію Володимировичу,

На виконання доручення Центру надсилаємо копію реєстраційних документів на транспортний засіб (додається), що посвідчує реєстрацію автомобіля на території Фінляндії.

Повідомляємо, що за нормами Центру управління дорожнього транспорту (АКЕ) реєстраційні форми є документами суворої звітності та не можуть видаватись в незаповненому вигляді на руки зацікавленим особам навіть у вигляді копії.

Відповідно до встановленої АКЕ практики до реєстраційної форми заносяться інформація про власника транспортного засобу, номерні знаки, номери кузова, вид та категорія транспортного засобу, його марка та модель, дата початку експлуатації, дату проведення річного техогляду, огляд зроблених змін, форма власності, кількість посадочних місць, колір, тип гальм, будова кузова, його довжина та ширина, назва страхової компанії, вага авто, вага осей та відстань між ними, будова системи осей, об’єм двигуна та його потужність, тип палива, тип шин та інша технічна інформація.

Також в реєстраційній формі присутній пункт, що свідчить про зняття транспортного засобу з реєстрації – “Poistettu rekisterista (Kilvet palautettu), що означає “Знято з реєстрації (Номери повернено)”.

Додаток: згадане в електронному вигляді, на 2 арк.

З повагою,

Посол О.І.Майданник


ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ

В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

„31„ травня 2007 р. № 61313/51-200-470

Директору Департаменту

економічного співробітництва МЗС України

С.В.Корсунському

Шановний Сергію Володимировичу,

При цьому надсилаємо у додатку опис і зразок діючих реєстраційних документів на транспортні засоби у Чеській Республіці.

Додаток: згадане, на 2-х арк.

З повагою,

Посол України в ЧР І. Кулеба

В.В.Ткачук

+420 227020203

Зразок діючих реєстраційних документів на транспортні засоби

у Чеській Республіці

 Чеська Республіка

Свідоцтво про реєстрацію дорожнього транспортного засобу та причепу

пункт А – реєстраційний номер транспортного засобу

п. D – виробник, модель, тип

п. С.1.1. – власник, його ідентифікаційний номер

п. С.1.3. – місце постійного проживання

п. І – дата видачі

п. Н – дійсне до

Печатка органу, що видав свідоцтво про реєстрацію

пункти Е-О : технічні параметри транспортного засобу (VIN –код, тип кузова, колір, вага, макс.швидкість тощо).

При знятті транспортного засобу з обліку видається нове свідоцтво про реєстрацію, в якому вказується новий реєстраційний номер (транзитний) та дата його дії (від 5 днів до 3-х місяців).

Якщо транспортний засіб планується поставити на облік в середині країни, то видається паперовий (зеленого кольору квадратної форми) реєстраційний номер з терміном дії до п’яти днів.

Якщо транспортний засіб планується поставити на облік за межами країни, то видається металевий реєстраційний номер (літери та цифри чорно-

 го кольору на білому фоні з широкою червоною смугою, на якій зазначено термін дії).

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ

В ГРЕЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

29 травня 2007 р. № 6125/51-930/2-470

Директору ДЕЗС України

С.Вкорсунському

Шановний Сергію Володимировичу,

На Ваш запит за № 51/21-1543 щодо реєстраційних документів на транспортні засоби країн ЄС, направляємо на Вашу адресу копії технічного паспорту та картки тимчасового ввезення автомобіля в Грецьку республіку з перекладом кожного докуменнту.

Додаток: згадане,на 4-х арк. Ненаводиться

З повагою,

Тимчасово повірений Т. Малишевський

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ

В ЕСТОНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

13.06.2007 № 6126/51-500-556

На № 51/21-1543 від 22.05.2007

Міністерство закордоних справ

України

Директору Департаменту

Економічного співробітництва

С.В. Корсуньському

Державна Митна служба

України

Щодо зразкув реєстраційних документів Естонської Республіки на транспортні засоби

 Шановний Сергію Володимировичу,

На виконання Вашого доручення надсилаємо зразки (копії) діючих реєстраційних документів Естонської Республіки на транспортні засоби, які отримано від Естонського державного центру автореєстру 12 червня ц.р.

На сьгодні в країні перебування діє естонський реєстраційний сертифікат транспортного засобу як старого, так і нового зразка. Новий тип документу (зразок ЕВ 000000) введений в дію з 20.09.2004 року згідно з лерективою Європейського Союзу 1999/37

ЄС про реєстрацію документів для транспортних засобів. Старий тип документу (частина А+ частина В) був введений в дію з 01.07.1996 року до 19.09.2004р.

Заповнення реєстраційних сертифікатів ЕР для транспортних засобів проводиться відповідно до дерективи ЕР для транспортних засобів проводиться відповідно до дерективи Європейського Союзу 1999/37/ЕС про реєстрацію документів для транспортних звсобів.

Коли транспортний засіб проходить перереєстрацію або екпортується за кордон відповідна інформація зазначена на документі естонською мовою

1) транспортний засіб перереєстровано….(дата)

2)відповідний транзитний номкр видано для експортуваннятранспортного засобу (в разі його видачі, який не є обовязковим)

На естонському реєстраційному сертифікаті транспортного засобу ставиться підпис і штамп.

Оригінали зразків діючих реєстраційних документів Естонської Республіки на транспортні засоби будуть направлені до МЗС України найближчою дипломатичною поштою.

Додаток: згадане, на 3 арк.

НЕНАВОДИТЬСЯ

 

Посол П.О. Кіряков

 

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ

В РЕСПУБЛІЦІ КІПР

№61221/51-930-613 від 29.06.2007 року

На додаток до листа №61221/5-930/2-1199 від 10.10.2006 року

ДЕС МЗС України

Копія

Держмитслужба України

Щодо реєстраційних документів на транспортні засоби

На Ваше доручення надсилаємо зразки та опис чинних реєстраційних документів на транспортні засоби в Республіці Кіпр.

При цьому повідомляємо, що вони оформлюються у Департаменті транспорту Міністерства Комунікацій та робіт Республіки Кіпр. Про зняття транспортного засобу з обліку і нового власника свідчить відмітка у розділі “С” реєстраційних документів, а також відмітка у розділі “Х5 нова реєстрація”.

Додаток: згадане на 3-х аркушах.

Ненаводиться

Тимчасовий повірений А.Л.Малюська

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

10.07.2007 р. №15/917-ЕП

Начальнику Запорізької митниці

На лист від 21.06.07 № 07-04-27-18/3375

Департаментом митних платежів спільно із Департаментом декларування та митних режимів розглянуто інформацію, надіслану листом від 21.06.07 № 07-04-27-18/3375, щодо пільгового оформлення транспортного засобу. За результатами розгляду повідомляємо наступне.

 Відповідно до частини першої статті 3 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” іноземці та особи без громадянства можуть у встановленому порядку іммігрувати в Україну на постійне проживання або прибути для працевлаштування на визначений термін, а також тимчасово перебувати на її території.

Умови і порядок імміграції в Україну визначені Законом України “Про імміграцію” (далі - Закон).

Відповідно до Закону іноземці та особи без громадянства, які мають дозвіл на імміграцію, мають отримати посвідку на постійне проживання, що є документом, який підтверджує право іноземця чи особи без громадянства на постійне проживання в Україні.

До отримання зазначеної посвідки на постійне проживання особа має статус іноземця чи особи без громадянства, що тимчасово перебуває в Україні.

Враховуючи вищезазначене, датою переселення на постійне проживання в Україну іноземця чи особи без громадянства є дата видачі посвідки на постійне проживання.

Відповідно до статті 8 Закону України від 13.09.2001 № 2681-ІІІ „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” дозволяється ввезення у разі переселення на постійне місце проживання на кожного повнолітнього громадянина одного механічного транспортного засобу за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності за умови, що він є власником такого транспортного засобу не менше року та за умови перебування такого транспортного засобу на обліку в країні постійного місця попереднього проживання не менше року.

Таким чином, умови щодо пільгового митного оформлення, а саме перебування такого транспортного засобу на обліку в країні постійного місця попереднього проживання не менше року, повинні бути виконані на момент переселення громадянина в Україну, тобто на дату видачі посвідки на постійне місце проживання.

Директор Департаменту

митних платежівС.О.Джигалов

Данченко, 247-28-44

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

17.07.2007 р. № 10/1-4/1263-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

(крім Енергетичної)

Начальникам митниць

Щодо реєстраційних документів на транспортні засоби

У доповнення до листа Державної митної служби України від 25.06.07 № 10/1-4/1112-ЕП до відома та для використання в роботі надсилаємо лист Посольства України в Румунії від 10.07.07 № 6138/51-140-1097 щодо реєстраційних документів на транспортні засоби (додається).

Додаток: на 2 арк.

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В.П.Науменко

247-27-99

12669/13-ЕП

11.07.07

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ

В РУМУНІЇ

 

10.07.2007 р. № 6138/51-140-1097

Директору Департаменту

економічного співробітництва

МЗС України

С.В.Корсунському

Копія: Держмитслужба України

Щодо реєстраційних документів на транспортні засоби

 Шановний Сергію Володимировичу,

На виконання доручення МЗС України №51/21-1543 від 22 травня 2007 року повідомляємо, що в Румунії державна реєстрація, перереєстрація та облік транспортних засобів, оформлення і видача реєстраційних документів, номерних знаків на них входять до компетенції громадських відділів з видачі посвідчень водія і реєстрації транспортних засобів префектур та є підрозділами Міністерства внутрішніх справ та адміністративної реформи. Державна реєстрація транспортних засобів регламентована Постановою Уряду Румунії №195/2002 щодо дорожнього руху на громадських дорогах зі змінами та доповненнями. Реєстрація транспортних засобів здійснюється на підставі заяви власника, документів, що засвідчують його особу, правомірність придбання транспортного засобу, відповідність конструкції транспортного засобу встановленим вимогам безпеки дорожнього руху, документів про реєстрацію, виданих відповідними органами іноземної держави, документів Національного агентства митниць Румунії, документів, що підтверджують правомірність придбання транспортного засобу. Результати проведеної перевірки транспортного засобу відмічаються на заяві та підписуються представником відділу. Після сплати вартості послуг, спеціальної продукції та обов’язкових платежів власник отримує державні номерні знаки та документи про реєстрацію транспортного засобу. Факт отримання власником або уповноваженою ним особою номерних знаків та реєстраційних документів підтверджується їх підписами в книзі обліку зареєстрованих транспортних засобів. Про зняття транспортного засобу з обліку, вилучення номерних знаків робиться відповідний запис у свідоцтві про реєстрацію з підписом уповноваженої особи та відтиском печатки відповідного відділу. Вся інформація щодо внесення змін, власника та автомобіля вносяться до автоматизованої бази даних.

Починаючи з 1998 року в Румунії використовувається свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів (додається), яке на сьогодні є единим законним документом. Бланки свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу виготовляються з паперу із спеціальними елементами захисту.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу складається з наступних розділів де містяться слідуючи записи:

перший розділ

- Румунія

- Міністерство внутрішніх справ та адміністративної реформи

- Головний Інспекторат поліції

- свідоцтво про реєстрацію

- серія документу

- індикатор (RO)

 внутрішні 1 та 2 розділи

реєстраційний номер

дата реєстрації

ідентифікаційний номер

серія ідентифікаційної картки транспортного засобу

власник

категорія

кузов

марка

модель

сертифікаційний номер

маса (кг)

номер осей

кількість місць

розміри та габарити

колір

дата закінчення терміну дійсності посвідчення

двигун

максимальна швідкість (км/г)

об’єм бензобаку

розмір шин

особливі відмітки.

У нижній частині розділів 2 та 3 записується номер свідоцтва, другий лицевий розділ містить текст з рекомендаціями з чинного законодавства, останній розділ (з обох сторін) призначений для запису проходження технічного огляду.

Додаток: згадане, на 1 арк. (тільки на першу адресу).

З повагою,

Посол Ю.Ф.Малько

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.07.2007 р. № 10/1-4/1233-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Про спільний наказ Адміністрації Держприкордонслужби та Держмитслужби  Інформуємо, що 26.06.07 за № 734/13401 в Міністерстві юстиції зареєстровано наказ Адміністрації Держприкордонслужби та Держмитслужби від 27.04.07 №291/369 “Про внесення змін до технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон”.

Відповідно до пункту 4 зазначеного наказу він набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування. Про офіційне опублікування наказу митним органам буде повідомлено додатково.

Звертаємо увагу начальників регіональних митниць, митниць на необхідності забезпечення неухильного виконання пункту 9.6 Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої наказом Адміністрації Держприкордонслужби, Держмитслужби від 24.11.03 № 297/793 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції 09.12.03 за №1133/8454, у редакції згаданого наказу після набуття ним чинності.

Додаток: 5 арк. В електронному вигляді

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В.П.Науменко

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

18.07.2007 р. № 1-12/1074-ЕП

Начальникам регіональних

митниць,

митниць

На адресу Державної митної служби України надходить інформація від митних органів України щодо проблемних питань при митному оформленні транспортних засобів в якості спадщини.

Так, останнім часом в зоні діяльності Харківської митниці спостерігається збільшення кількості звернень громадян із заявами про видачу Посвідчень на реєстрацію в органах ДАІ УМВС України транспортних засобів, ввезених на митну територію України в якості спадщини з Придністровської Молдавської Республіки (далі ПМР). При цьому, у всіх випадках нотаріальне оформлення відповідних документів

 (заповіт, свідоцтво про право на спадщину по заповіту) в ПМР здійснюється одним і тим же нотаріусом. Придбання, постановка на облік в органах ДАІ ПМР та складання заповіту на користь громадянина України відбувається, як правило, протягом одного дня. З моменту складання заповіту до моменту смерті заповідача проходить декілька тижнів, а іноді кілька днів.

Виходячи з вищезазначеного, можна припустити, що в цих випадках відбувається пошук в ПМР безнадійно хворих людей та складання від їх імені заповітів на користь громадян України.

Звертаємо увагу, що з 01.01.07 пункт сьомий частини першої статті 8 Закону України від 13.09.01 № 2681-ІІІ “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” діє в редакції Закону України від 06.12.06 № 427-V “Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації транспортних засобів”.

Так, відповідно до вимог згаданого пункту статті 8 Закону транспортні засоби в кількості однієї одиниці по кожній товарній позиції, що ввозяться (пересилаються) громадянами і входять до складу спадщини за законом, відкритої за межами України на користь резидента, у разі підтвердження її складу органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її відкриття. Зазначене підтвердження легалізується у відповідній закордонній дипломатичній (консульській) установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Транспортні засоби, що ввозяться громадянами в Україну як спадщина, підлягають тимчасовій постановці на облік в уповноважених державних органах на термін до трьох років з оформленням документів на право тимчасової експлуатації таких транспортних засобів без права відчуження та/або передачі в користування іншим особам зі сплатою податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

Транспортні засоби, зазначені в цьому пункті, можуть бути відчужені або передані у володіння, та/або у користування, та/або у розпорядження впродовж трьох років з моменту ввезення на митну територію України тільки після сплати у повному обсязі всіх податків та зборів (обов’язкових платежів), передбачених законодавством України, на день ввезення транспортного засобу на митну територію України.

Враховуючи вищевикладене, з метою з’ясування ступеню поширення та законності митного оформлення транспортних засобів в якості спадщини,

 прошу провести перевірку наявності випадків митного оформлення транспортних засобів в якості спадщини за період з 01.01.07 по 30.06.07 року.

За результатами перевірки надіслати звіт у форматі “Microsoft Excel” за формою, що додається, до Департаменту аналізу ризиків та аудиту в термін до 10.08.07 року.

Додаток: таблиця (Excel).

Начальник Департаменту І.В. Жиляєв

Нестеренко А.О.

(044)461-11-61

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2007 р. №609

 

Про внесення зміни до наказу Державної митної служби України від 31.01.2004 №68.

 На виконання статті 312 Митного кодексу України в частині розроблення пояснень та рекомендацій з метою забезпечення однакового тлумачення та застосування УКТЗЕД і згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 №1863 “Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності”

НАКАЗУЮ:

Примітки та положення до 87 групи розділу XVII Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - Пояснення до УКТЗЕД), затверджених наказом Державної митної служби України від 31.01.2004 №68, доповнити прикінцевою частиною такого змісту:

“Додаткові загальні положення України

У групі 87 нові транспортні засоби, на які видані тимчасові реєстраційні документи уповноваженими державними органами влади, у тому числі іноземними, на термін, необхідний для здійснення транспор тування транспортного засобу самоходом від країни-експортера до місця призначення в Україні, не вважаються такими, що були у використанні”.

Митним органам застосовувати зміни та доповнення до Пояснень до УКТЗЕД та використовувати їх як допоміжний робочий матеріал при здійсненні класифікації товарів згідно з УКТЗЕД.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Гутника А. Є.

Голова Служби О. Б. Єгоров

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

19.07.2007 р. №10/1-4/1288-ЕП

Начальникам регіональних митниць

(крім Енергетичної)

Начальникам митниць

Щодо реєстраційних документів на транспортні засоби.

 У доповнення до листа Державної митної служби України від 25.06.2007 №10/1-4/1112-ЕП до відома та для використання в роботі надсилаємо лист Посольства України в Республіці Болгарія від 16.07.2007 №6133/51-020-729 щодо реєстраційних документів на транспортні засоби в Республіці Болгарія (додається).

Додаток: на 1 арк.

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В. П. Науменко

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ

В РЕСПУБЛІЦІ БОЛГАРІЯ

Шановний Сергію Володимировичу!

На додаток до листа від 31.05.2007р. №6133/51-020-562 повідомляємо більш детальну інформацію стосовно порядку зняття з реєстрації в органах державної поліції РБ транспортних засобів для ввезення в Україну.

  При здійсненні зняття транспортного засобу для подальшого ввезення в Україну, в органах дорожньої поліції (КАТ) РБ вилучається свідоцтво про реєстрацію ТЗ (мале), а у свідоцтві про реєстрацію ТЗ (велике) в правому верхньому кутку пробиваються 3 (три) дірки. При цьому видаються транзитні номери та новий технічний паспорт на ТЗ (Реєстраційне свідоцтво), який виготовляється на паперовому носії та заповнюється вручну.

Водночас повідомляємо, що згадані документи видаються в органах дорожньої поліції (КАТ) РБ на підставі належного оформлення відповідної документації в митних органах РБ.

З повагою,

Посол В.М.Кальник

Вик.Німечко Я.І., т.955-93-56

Сонгаров І., т.818-68-23

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ

В РЕСПУБЛІЦІ БОЛГАРІЯ

16 липня 2007 р. № 6133/51-020-729

На 51/21-1543 від 22.05.2007 р.

Директору Департаменту

економічного співробітництва МЗС України

Корсунському С.В.

Копія: Держмитслужба України

Шановний Сергію Володимировичу,

 На виконання доручення МЗС від 22.05.07р. № 51/21-1543 надсилаємо додатком описи та зразки діючих реєстраційних документів на транспортні засоби (ТЗ) Республіки Болгарія, яка з 01 січня 2007р. стала членом Європейського Союзу.

 При цьому зазначаємо, що як при реєстрації, так і при оформленні транзитних документів на транспортні засоби в Болгарії видаються два документи:

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ (велике), частина І-а (додаток №1);

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ(мале), частина ІІ-а (додаток №2).

Зокрема, в додатку №1 (велике свідоцтво про реєстрацію ТЗ, частина І-а) надається інформація про технічні дані транспортного засобу. Зі зворотньої сторони цього ж свідоцтва зазначаються пункти розшифрування технічних характеристик ТЗ. Одночасно в пункті “В” даного свідоцтва вказується дата реєстрації в органах дорожньої поліції (КАТ) МВС Болгарії з терміном дії 3 роки.

У малому свідоцтві про реєстрацію ТЗ, частина ІІ-а (додаток №2) у пункті “І” вказується дата реєстрації, а в пункті “Н”- кінцевий термін дії даного свідоцтва чи подальшої перереєстрації ТЗ.

Водночас повідомляємо, що при знятті транспортного засобу в органах дорожньої поліції РБ та ввезенні його до України вилучаються старі свідоцтва про реєстрацію (частина І-а та ІІ-а), натомість виписуються нові аналогічні документи, де в пункті “Н” малого свідоцтва про реєстрацію зазначається кінцевий термін дії свідоцтва, тобто дата до якої слід зареєструвати автотранспорт в ДАІ МВС України.

Додаток: вказане, на 3-х арк.

 З повагою,

Посол України В.М.Кальник

Вик. Німечко Я.І., тел. 955-93-56,

Сонгаров І.К, тел. 818-68-23

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

20.07.2007 р. № 10/1-4/1293-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Про спільний наказ Адміністрації Держприкордонслужби та Держмитслужби

У доповнення до листа Держмитслужби від 10.07.07 № 10/1-4/1233-ЕП інформуємо, що наказ Адміністрації Держприкордонслужби та Держмитслужби від 27.04.07 № 291/369 “Про внесення змін до Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон”, зареєстрований в Міністерстві юстиції 26.06.07 за №734/13401, опубліковано в Офіційному віснику № 50 від 20.07.07.

Нагадуємо, що відповідно до пункту 4 зазначеного наказу він набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

Директор Департаменту декларування

та митних режимів В.П.Науменко

Скриннікова О.М.

(247-2799

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

29.08.2007 р. № 20/05336-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

(крім Енергетичної регіональної митниці)

Про виявлені схеми незаконного переміщення через митний кордон України транспортних засобів

 Департамент організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил з метою впровадження ефективних заходів протидії контрабандному переміщенню вантажів через митний кордон України повідомляє про виявлені схеми незаконного ввезення в Україну транспортних засобів.

Так, у період із 17.08.07 по 20.08.07 посадовими особами Чопської митниці в ході проведення спеціальних заходів з виявлення й припинення митних правопорушень затримано 7 автобусів різних марок, що здійснювали міжнародні перевезення пасажирів, були зареєстровані в органах Державтоінспекції МВС України та згідно з поданими до митного оформлення свідоцтвами про реєстрацію належали суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, акредитованим у Закарпатській, Львівській та Волинській областях.

У ході митного контролю встановлено, що фактичні роки виготовлення кожного транспортного засобу, нанесені на агрегатах автобусів, не відповідають зазначеним у свідоцтвах про їх реєстрацію. Зокрема, виготовлені протягом 1990 – 1992 років транспортні засоби реєструвалися як виготовлені в 1997 – 1999 роках.

Водночас, за базами даних ЄАІС Держмитслужби України перевіркою встановлено, що вказані автобуси в режимі імпорту на території України не оформлялися, відповідно належні платежі не сплачувалися. Законність їх перебування на митній територію України і реєстрації в органах Державтоінспекції МВС України не підтверджено.

Крім того, ураховуючи встановлені законодавством України обмеження щодо року виготовлення транспортних засобів, зазначені автобуси взагалі не підлягали ввезенню в Україну. При цьому згідно з особливими відмітками в свідоцтвах про реєстрацію характерною відзнакою у всіх випадках була їх подальша реалізація третім особам.

Таким чином, як підстави для переміщення через митний кордон України автобусів, митному органу було надано документи, що містять неправдиві дані. За даними фактами посадовими особами Чопської митниці складено протоколи про порушення митних правил на загальну суму 1 млн. 750,4 тис. грн. за статтею 352 Митного кодексу України.

З огляду на викладене, пропонуємо орієнтувати особовий склад митних органів, залучений до митного контролю й митного оформлення товарів, здійснення заходів з протидії митним правопорушенням, про виявлені схеми незаконного ввезення та реєстрації транспортних засобів з послідуючою їх реалізацією третім особам.

Заступник директора Департаменту А.І.Ліпинський

Живолуп А.Є.,(044) 483-71-71

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

29.08.2007 р. № 20/05336-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

(крім Енергетичної регіональної митниці)

Про виявлені схеми незаконного переміщення через митний кордон України транспортних засобів

Департамент організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил з метою впровадження ефективних заходів протидії контрабандному переміщенню вантажів через митний кордон України повідомляє про виявлені схеми незаконного ввезення в Україну транспортних засобів.

Так, у період із 17.08.07 по 20.08.07 посадовими особами Чопської митниці в ході проведення спеціальних заходів з виявлення й припинення митних правопорушень затримано 7 автобусів різних марок, що здійснювали міжнародні перевезення пасажирів, були зареєстровані в органах Державтоінспекції МВС України та згідно з поданими до митного оформлення свідоцтвами про реєстрацію належали суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, акредитованим у Закарпатській, Львівській та Волинській областях.

У ході митного контролю встановлено, що фактичні роки виготовлення кожного транспортного засобу, нанесені на агрегатах автобусів, не відповідають зазначеним у свідоцтвах про їх реєстрацію. Зокрема, виготовлені протягом 1990 – 1992 років транспортні засоби реєструвалися як виготовлені в 1997 – 1999 роках.

Водночас, за базами даних ЄАІС Держмитслужби України перевіркою встановлено, що вказані автобуси в режимі імпорту на території України не оформлялися, відповідно належні платежі не сплачувалися. Законність їх перебування на митній територію України і реєстрації в органах Державтоінспекції МВС України не підтверджено.

Крім того, ураховуючи встановлені законодавством України  обмеження щодо року виготовлення транспортних засобів, зазначені автобуси взагалі не підлягали ввезенню в Україну. При цьому згідно з особливими відмітками в свідоцтвах про реєстрацію характерною відзнакою у всіх випадках була їх подальша реалізація третім особам.

Таким чином, як підстави для переміщення через митний кордон України автобусів, митному органу було надано документи, що містять неправдиві дані. За даними фактами посадовими особами Чопської митниці складено протоколи про порушення митних правил на загальну суму 1 млн. 750,4 тис. грн. за статтею 352 Митного кодексу України.

З огляду на викладене, пропонуємо орієнтувати особовий склад митних органів, залучений до митного контролю й митного оформлення товарів, здійснення заходів з протидії митним правопорушенням, про виявлені схеми незаконного ввезення та реєстрації транспортних засобів з послідуючою їх реалізацією третім особам.

Заступник директора Департаменту А.І.Ліпинський

Живолуп А.Є.,

(044) 483-71-71

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

30.08.2007 р. № 11/7-29/8865-ЕП

 

Начальникам регіональних митниць,

начальникам митниць

Про ідентифікацію шин та покришок автомобільних.

З метою однозначного підходу щодо класифікації за УКТЗЕД товару “шин та покришок автомобільних, пневматичних, нових” повідомляємо наступне.

Згідно інформації з технічної літератури загальним елементом всіх пневматичних шин є покришка. За способом герметизації шини відносяться до безкамерних або камерних. Камерні шини складаються з покришки та розміщеної в її порожнині пневматичної камери з вентилем.

 Повідомляємо, що на цей час в Україні діють міждержавні стандарти для шин, а саме, ГОСТ 4754-97 “Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости” та ГОСТ 5513-97 “Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и тролейбусов”.

У вищезгаданих ГОСТах за пунктом 4 зазначено питання технічної класифікації, позначення та основних розмірів шин автомобільних, а також наведено приклади позначення шин. Окрім цього у згаданих ГОСТах за пунктом 2 “Нормативные ссылки” зазначено, що при розробці згаданих стандартів враховано правила № 30 та 54 “ЕЄК ООН” (Economic Commission for Europe).

Розміри посадочних діаметрів шин можуть бути однаковими, як для шин, що призначені для легкових автомобілів, так і для шин, що призначені для вантажних автомобілів (при інших конструкційних відмінностях шин).

Класифікацію шин автомобільних, пропонується визначати згідно маркування, що зазначене на товарі, з врахуванням інформації виробників про призначення товару та інформації зазначеної в ГОСТ 4754-97 та ГОСТ 5513-97:

1) В таблиці 1, ГОСТ 4754-97 наведено позначення з основними розмірами шин для легкових автомобілів. Такі шини класифікують згідно з УКТЗЕД як шини, що призначені для легкових автомобілів. Окрім цього шини, що мають зазначений індекс швидкості більш як 150 км/год (Q, R, S, T, U, H, V, VR, W, Y, ZR) або такі, що мають маркування “REINFORCED” відносяться до легкових шин.

Шини для спортивних або автомобілів представницького класу зазвичай мають індекс швидкості, більший за 150 км/год;

2) в таблиці 2, ГОСТ 4754-97 наведено позначення з основними розмірами шин для легких вантажних автомобілів та автобусів особливо малої місткості (маркування для таких шин включає індекс “С” або “СP”, або “LT”, наприклад, 185/80R15C, 215/80R15C, 225/75R16C) максимальний індекс швидкості для шин, що призначені для легких вантажних автомобілів та автобусів особливо малої місткості може мати значення 150 км/год або менше; такі шини розглядаються згідно з УКТЗЕД як такі, що призначені для вантажних автомобілів;

3) в таблиці 1, ГОСТ 5513-97 наведено позначення, та основні розміри шин для вантажних автомобілів, автобусів та тролейбусів.

 Звертаємо увагу, що згідно з ГОСТ 5513-97, визначено максимальну швидкість експлуатації шин призначених для вантажних автомобілів, а саме, 130 км/год., проте шини, які призначені для легких вантажних автомобілів та автобусів особливо малої місткості, згідно з ГОСТ 4754-97 можуть мати максимальний індекс швидкості 150 км/год, але такі шини згідно з УКТЗЕД також ідентифікуються як шини, що призначені для вантажних автомобілів.

Індекси швидкості для вантажних автомобілів за ГОСТ 5513-97 визначені латинськими літерами F, G, J, K, L, M (відповідність літерних індексів значенням швидкості (в км/год) експлуатації шини зазначено у додатку). Шини, що мають посадочний діаметр 17,5; 19,5; 20,5; 22,5; 24; 24,5 (в дюймах) або більше, а також всі шини, що мають позначення після розміру MPT (Multipurpose truck) відносяться до шин, що призначені для вантажних

автомобілів. До таких шин належать також шини з посадочним діаметром 20 дюймів та індексом вантажопідйомності більш як 128 для одинарних коліс.

Надаємо в додатку (додається) до листа приклади маркування шин найбільш розповсюджених систем маркування.

Лист Держмитслужби від 10.10.97 № 11/2-9629 щодо класифікації шин автомобільних вважати таким, що втратив чинність.

Пропонуємо проводити ідентифікацію шин автомобільних з урахуванням вищезазначених рекомендацій.

Додаток: Приклад маркування автомобільних шин на 6 арк.

 Заступник Голови СлужбиА.Є.Гутник

Шевчук О.С.

426-84-12

 Додаток

 Приклади основних систем маркування автомобільних пневматичних шин

1.Європейська система “European metric”, (маркування для шин, що зазначенні в ГОСТ 4754-97 та ГОСТ 5513-97 гармонізовано з європейською системою маркування).

 Приклад маркування за ГОСТ 4754-97 та ГОСТ 5513-97:

1) 185/80 R 15 82 H шина радіальної конструкції для легкових автомобілів де зокрема зазначено: 82- індекс навантаження, H - індекс швидкості (210 км/год);

 2)185/80 R 15 C шина для легких вантажних автомобілів та автобусів особливо малої місткості, радіальної конструкції;

 3) 315/80 R 22,5 шина для вантажних автомобілів, де 315 - позначення номінальної ширини профілю шини, 80 - номінальне відношення висоти профілю до його ширини.

Американська система (P-Metric). Приклад маркування шини:

 1) LT225/75R15 де LT-(Light Truck) шина, що призначена для легкої вантажівки;

 2)P185/70R14 де P-для легкового автомобіля (Passanger), 185- номінальна ширина профілю, 70 - відношення висоти профілю до його ширини, 14 - посадочний діаметр ободу, R- позначення для шин радіальної конструкції

   Для повнопривідних автомобілів застосовують “дюймове маркування” де основним параметром є не ширина профілю, а зовнішній діаметр шини, наприклад,

31 х 10,5 R15 LT

   де 31 - зовнішній діаметр, 10,5 - ширина профілю шини, R15 - посадочний діаметр, LT - (

Light Truck

  ) шина призначена для легкої вантажівки.

 Приклади маркування автомобільних шин різних виробників

 alt="Маркировка легких грузовых шин" height="367" width="367">

 

Товарний знак

 

RADIAL

Позначення радіальної конструкції шини

 

Торгова марка

 

175R16С

Позначення розміру шини. Літера С означає, що шина призначена для легких вантажних автомобілів або автобусів особливо малої місткості

 

98/96

Індекс навантаження - цифровий код, що позначає максимальне навантаження на шину (для одинарної/здвоєної шин)

 

M

Категорія швидкості - літерний код, який позначає максимальну швидкість для шини (130 км/год)

 

54PSI

Індекс випробування тиску

 

DOT XO

(Department of Transportation) відповідність стандарту США

 

 

 

3500

Дата виготовлення, яка складається з чотирьох цифр: перші дві позначають тиждень, а другі дві - рік виготовлення

 

SIDEWALL: 3 NILON TREAD: 4 NYLON + 2 STEEL

Матеріал з якого виготовлено каркас, кількість шарів в каркасі та брекері

 

Піктограми для шин з всесезонним малюнком протектора

 

TWI

Місце розміщення індикатора зносу (TREAD WEAR INDICATION)

 
 1. LOAD SINGLE 1654LBS (750kg) AT 54PSI (375kPa)
 2. LOAD DUAL 1565LBS (710kg)AT 54PSI (375kPa)

Максимальне навантаження в фунтах ( або кгс) при максимальному тиску в шині в фунтах/кв. дюйм (або в кПа), (для одинарної/здвоєної шин)

 

STEEL

Шина з металокордним брекером, “ALL STEEL” - металокорд і в брекері, і в каркасі

 

КАМА-218

Модель шини

 

ALL SEASONS

Шина може експлуатуватись всесезонно

 

Піктограми для шин із зимовим малюнком протектора

 

TUBE TYPE

Позначення камерної шини. Для безкамерної шини позначення “ТUBELESS” або “TL”.

 

M+S

Шина призначена для експлуатації в зимових умовах (грязь + сніг)

 

Позначення сертифікату відповідності ГОСТ Р

 

MADE IN RUSSIA

Назва держави-виробника Росія

 

 

 

TRACTION ATEMPERATURE ATREADWEAR 200

Категорії тягово-зчіплюючих властивостей, термостійкості та зносостійкості згідно стандартам класифікації департаменту транспорту США

 

ГОСТ или ТУ

Позначення нормативного документа, за яким виготовлена шина

 

Знак офіційного затвердження з номером держави, яка надала сертифікат та відповідним номером сертифіката

 

Типорозмір шини

Він зазначений на боковій поверхні шини. Наприклад: 195/65 R 15 91T

195 - це ширина шини в мм.

65 - це процентне відношення висоти профілю шини до її ширини (в нашому випадку 65%). Цей параметр визначає висоту профілю шини за даної ширини шини.

Якщо ця цифра відсутня при маркуванні, наприклад, 195/ R 15, то це значення дорівнює більш як 80 ( до 100) і така шина зветься “повно профільною”.

R - означає конструкцію шини (радіальна), а не радіус шини.

15 - посадочний діаметр диску в дюймах, тобто внутрішній діаметр шини (саме діаметр, а не радіус).

91 - індекс навантаження шини.

На деяких шинах зазначено “MAX LOAD” (максимальне навантаження) і далі подано значення в кг або фунтах.

Маркуванням “REINFORCED” позначені тільки шини для легкових автомобілів (зазвичай, такі шини мають 4 - 6 шарів корду, „підсилена” шина).

Літера “С” або “СOMMERCIAL”, що зазначена після діаметра шини, наприклад: 195/70 R15 C, (така шина зазвичай, має 4 - 10 шарів корду, „підсилена” шина для легких вантажних автомобілів та автобусів особливо малої місткості).

Для шин з маркуванням “REINFORCED”, “СOMMERCIAL” кількість шарів корду жорстко не регламентована, вони можуть мати від 1 шару до 10 або більше.

T - індекс швидкості. Це умовний параметр, який визначає максимально допустиму швидкість руху автомобіля, яка допускається при використанні даної шини.

Таблиця індексів максимальної швидкості експлуатації автомобільних шин та покришок

Індекс швидкості

F

G

J

K

L

M

N

P

Q

R

Максимальна швидкість (км/ч)

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

Індекс швидкості

 

T

U

H

V

VR

W

Y

ZR

Максимальна швидкість (км/ч)

180

190

200

210

240

>210

270

300

>240

Примітка: Літери, що мають індекс швидкості до літери “N” позначають шини як для вантажних так і до легкових автомобілів. Літери після індексу “P”, а саме, “P – ZR” позначають шини, що призначені тільки для легкових автомобілів (згідно з ГОСТ 4754-97 та ГОСТ 5513-97). Звертаємо увагу, що шини, які призначені для легких вантажних автомобілів та автобусів особливо малої місткості (зазвичай позначені маркуванням С, СP, LT) можуть згідно з ГОСТ 4754-97, мати максимальний індекс швидкості 150 км/год до індексу “P” включно (такі шини згідно з УКТЗЕД розглядаються як шини, що призначені для вантажних автомобілів).

Додаткові позначення, які використовують виробники шин

M&S ( Mud + Snow - грязь та сніг). Це означає, що дані шини спеціально сконструйовані як зимові або всесезонні.

All Season - всесезонна шина, яка призначена для використання будь-якої пори року.

Rotation - шина, напрямок руху якої зазначено додатковою позначкою на шині.

Outside та Inside (або Side Facing Out чи Side Facing Inwards) -позначення внутрішньої та зовнішньої сторони шини з асиметричним малюнком протектора.

 Left або Right - означає, що шини цієї моделі є лівосторонні або правосторонні.

Tubeless - безкамерна шина. Без цього надпису шина (покришка) може використовуватись тільки з камерою.

Tube Type - шина (покришка) повинна експлуатуватись з камерою.

MAX PRESSURE - максимально допустимий тиск в шині, в кПа. RAIN, WATER, AQUA (або піктограма “парасолька”) - означає, що ці шини (покришки) спеціально сконструйовані для дощової погоди і мають високий ступінь захисту від ефекту аквапланерування.

Secunda або DA - позначка, яка означає, що шина має дефекти, які не впливають на її швидкісні характеристики

OFF THE ROAD - маркування шин для транспортних засобів, призначених для використання позашляховиками.

DOT - Department of Transportation (Міністерство транспорту США)

ETRTO - The European Tyre and Rim Technical Organization (Об’єднання європейских виробників шин та дисків, Брюсель)

ECE - Economic Commission for Europe (Відомство ООН в Женеві)

FMVSS - Federal Motor Vehicle Safety Standards (Нормативи безпеки США)

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 03.09.2007 р. №31/22-30-4747-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Повідомляємо, що на виконання вимог п.6 спільного наказу Адміністрації Держприкордонслужби та Держмитслужби „Про внесення змін  до технологій прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон” від 27.04.2007 №291/369 щодо реалізації інформаційного обміну між Адміністрацією Держприкордонслужби та Держмитслужбою та на виконання завдань, визначених на спільній нараді Адміністрацією Держприкордонслужби та Держмитслужбою від 02.08.07, затверджений Протокол №1 від 27.08.07 погодження реквізитів форми та строків обміну інформацією між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Державною митною службою України до Угоди про інформаційне співробітництво (додається) .

Відповідно до цього Протоколу, Держприкордонслужба надає Держмитслужбі щоденно кожні 4 години в електронному вигляді відомості про транспортні засоби, які перетнули державний кордон України, та переміщувалися громадянами-нерезидентами України в режимі тимчасового ввезення/зворотнього вивезення.

В ЄАІС Держмитслужби, у розділі “Звіти, довідки та пошук”, в підрозділі “Автотранспортні засоби”, розміщений програмно-інформаційний комплекс “Інтегрована інформаційно-телекомунікаційна система “ГАРТ”, який дозволяє здійснювати перегляд інформації про ввезення/вивезення транспортних засобів через державний кордон України громадянами-нерезидентами, яка розміщена в інтегрованій інформаційно-телекомунікаційній системі “ГАРТ” Держприкордонслужби та отримана Держмитслужбою відповідно до вищезгаданого Протоколу.

Регламентований доступ до цього ПІК забезпечується користувачам за кодами задач та ролей 1.25, 1.26, 1.27.

Додатково повідомляю, що обмін інформацією запроваджується з 04.09.2007, при цьому в ЄАІС Держмитслужби буде розміщена інформація про транспортні засоби, які переміщувалися через державний кордон України, починаючи з 05.08.2007.

Додаток: Протокол погодження реквізитів на 5 аркушах.

 1. Начальник митниціКопосов

 

Зарубін К.В.

т.489-33-57

Nach_mitn03.doc

 

Законодавчі акти та відомчі інструкції 2007 року

 

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

 

Державної прикордонної служби

України – директор Департаменту

охорони державного кордонуП.А. Шишолін

 

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

 

Заступник Голови

Державної митної служби УкраїниП. В.Пашко

 

ПРОТОКОЛ № 1

 

м. Київ„_27_” серпня_____ 2007 рік

ПОГОДЖЕННЯ РЕКВІЗИТІВ, ФОРМИ ТА СТРОКІВ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНОЮ МИТНОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ.

Адміністрація Державної прикордонної служби України з однієї сторони та Державна митна служба України з іншої сторони (далі – Сторони), відповідно до Угоди про інформаційне співробітництво між Державною митною службою України та Державним комітетом у справах охорони державного кордону України від 24.06.03, погодили цей ПРОТОКОЛ стосовно реквізитів, форм та строків передання інформації.

Адміністрація Державної прикордонної служба України (далі – Держприкордонслужба) надає Державній митній службі України (далі – Держмитслужба) відомості про транспортні засоби, які перетнули державний кордон України, за формою, зазначеною у додатку 1 цього Протоколу.

Інформація надаєтьсяв електронному вигляд у форматі XML.Вимоги до формату та опис DTD наведено у Додатку 2.

На будь-який електронний документ, переданий Держприкордонслужбою до Держмитслужби України, формується відповідь. Відповідь може бути негативною ? документ не записаний у відповідну базу даних Держмитслужби через помилки, що не дозволяють надалі його обробляти, або позитивною ? документ пройшов первинну стадію контролю та успішно записаний у базу даних. Структура електронного повідомлення наведена в Додатку 3.

  4.Інформація, зазначена в пункті 1, після впровадження інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи „Аркан” передається щоденно кожні 4 години її засобами. До цього інформація передається засобами відомчих електронних пошт Держприкордонслужби та Держмитслужби України.

Класифікатори, які використаються при формуванні інформації, що надається, передаються до Держмитслужби одноразово при початку надання інформації про транспортні засоби, які перетнули державний кордон України, та в подальшому в разі їх модифікації.

Адміністрація Держприкордонслужби України не заперечує проти передання, в разі необхідності, Держмитслужбою інформації, яка отримується відповідно до цього Протоколу, до Міністерства внутрішніх справ України в рамках Угоди про інформаційне співробітництво між Держмитслужбою України та МВС України.

Даний протокол набирає чинність і вступає в дію через 20 робочих днів після підписання Сторонами.

Від Адміністрації Державної прикордонної служби України

Заступник директора Департаменту

охорони державного кордону-начальник

Управління зв’язку та інформатизації С.О.Фесенко

Від Державної митної служби України

Начальник Регіональної

інформаційної митниці С.А. Копосов

 

Додаток 1

до Протоколу № 1 від „_27__” серпня__2007 р

Структура інформації про транспортні засоби, які перетнули державний кордон

 

№ з/п

Назва поля

Формат

Примітка

1

П.І.Б водія ТЗ (укр.)

Varchar(250)

 

 

 

№ з/п

Назва поля

Формат

Примітка

 

П.І.Б водія ТЗ (лат)

Varchar(250)

 

2

Номер паспорту

Varchar(25)

 

3

Громадянство

Varchar (3)

Класифікатор країн

4

Мітка, що водій є власником ТЗ

Number(1,0)

1 - власник

0 - ні

5

Дата, час перетину кордону

Date

 

6

Код пункту пропуску на державному кордоні

Varchar (6)

Класифікатор органів прикордонного контролю (правильна назва класифікатора)

7

Напрямок переміщення

Varchar (1)

I – в’їзд

O - виїзд

8

Державний реєстраційний номер ТЗ

Varchar(25)

 

9

Ідентифікаційний номер ТЗ

Varchar(25)

У разі, якщо виробником ТЗ не застосовується ідентифікаційний номер відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 3779, вноситься інформація про заводський номер кузова, шасі (рами)

 

Заступник директора Департаменту охорони державного кордону-начальник Управління зв’язку та інформатизації

___________ С.О.Фесенко

„__” _______________ 2007 р.

 

Начальник Регіональної інформаційної митниці

______________С.А. Копосов

„___” ______________2007 р.

 

Перший заступник начальника Регіональної інформаційної митниці

______________О.А. Ніколайчук

„___” ______________2007 р.

Додаток № 2

 

до Протоколу № 1 від „_27_” серпня__2007 р

Структура електронного повідомлення,

надсилаємого Держмитслужбою до Держприкордонслужби та опис DTD

 

Додаток № 3

до Протоколу № 1від „_27__” серпня__2007 р

Структура електронного повідомлення, надсилаемого Держприкордонслужбою до Держмитслужби України та опис DTD

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

05.09.2007 р. №11/1-18/9063-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

(крім Енергетичної регіональної)

Начальникам митниць

Про застосування вікових обмежень при ввезенні на митну територію України транспортних засобів.

Для використання в роботі надсилаємо лист Міністерства юстиції України від 16.06.2007 № 20-36-91 про надання роз’яснень щодо застосування вікових обмежень при ввезенні на митну територію України транспортних засобів.

Враховуючи вищезазначені роз’яснення міністерства, Державна митна служба України відкликає наступні листи:

від 26.09.2002 № 11/4-09-8677-ЕП;

від 28.09.2006 № 11/2-10/10763-ЕП.

Додаток: на 2 арк.

Голова Служби О.Б.Єгоров

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

 

16.06.2007 р. № 20-36-91

на 11/6-18/4869

 Відповідно до листа Державної митної служби щодо вікового обмеження транспортних засобів при їх ввезені на митну територію України, Міністерство юстиції, в межах компетенції, повідомляє.

При вирішені порушеного питання слід враховувати наступне.

Стаття 1 закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться 9пересилаються) громадянами на митну територію України” встановлює, що механічний транспортний засіб-це транспортний засіб, який приводиться в рух за допомогою двигуна.

Закон України “Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів” регулює питання ввезення на митну територію України та проведення першої реєстрації ввезених або виготовлених в Україні транспортних засобів.

Так, відповідно до статей 1 та 2 зазначеного Закону пропуск на митну територію України з метою вільного обігу (у тому числі з метою розкомплектування на запасні частини) тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів), автобусів, легкових автомобілів, вантажних автомобілів, автомобілів спеціального призначення та шасі з встановленими двигунами коди товарних позицій згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 8701 20, 802-8705 та 8706 9шасі з встановленими двигунами тільки для автомобілів товарних позицій 8701 20 та 8702-8705) допускається за умови, що на момент переміщення через митний кордон України пройшло не більше 8 років з дати їх виготовлення.

Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу реєстрацію в Україні ввезених транспортних засобів нових і таких, що були в  користуванні, або виготовлених в Україні за умови їх відповідності екологічним нормам на нижче рівня “ЄВРО-2” згідно з технічними регламентами та національними стандартами (щонайменше за умови відповідності вимогам рівня “В” ДСТУ UN\ECE R 49-02А, В:2002 або “В”, “С”, “D” ДСТУ UN\ECE R 83-03:2002, які застосовують залежно від особливостей конструкції транспортних засобів);

- для тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів), автобусів та легкових автомобілів коди товарних позицій 8701 20, 8702 8703 – 1 січня 2006 року. Цю норму не поширюють до 1 липня 2006 року на зазначені транспортні засоби, переміщені на митну територію України або виготовлені в Україні до 31 грудня 2005 року включно, та транспортні засоби, на які до 31 грудня 2005 року включно видано сертифікати відповідності;

- для вантажних автомобілів та автомобілів спеціального призначення коди товарних позицій 8704 та 8705 – з 1 січня 2007 року.

При цьому, статтями 3/1 та 3/2 цього Закону встановлено, що стаття 1 цього Закону втрачає чинність з дня вступу України до Світової організації торгівлі.

Дія статей 1 і 2 цього Закону не поширюється на транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України тимчасово, з моменту транзиту та при переселені громадян на постійне місце проживання до України.

З огляду на викладене, на нашу думку, у статті 1 Закону України “Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів” визначено вичерпний перелік транспортних засобів пропуск яких на митну територію України дозволяється за умови, що на момент переміщення через митний кордон України пройшло не більше 8 років з дати їх виготовлення.

При цьому, Кабінету Міністрів України цим Законом не надано повноважень щодо прийняття рішень для надання дозволу на ввезення на митну територію України транспортних засобів, які виготовлені понад 8 років також, слід зазначити, що відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Заступник Міністра Л.Є.Єфіменко

Вик.Кравець Я.М.

Тел.271-16-41

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

07.09.2007 р. № 11/2-18/9189-ЕП

Начальникам регіональних митниць

(крім Енергетичної регіональної)

Начальникам митниць

Для негайного виконання надсилаємо припис Генерального прокурора України від 04.09.2007 №07/2/1-144вих-07 про усунення порушень чинного законодавства України (див. окремо в базі).

Додаток: на 2 арк.

Т. в. о. Голови Служби Р. А. Черкаський

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.09.2007 р. №07/2/1-144 вих-07

Голові Державної митної служби України

Єгорову О. Б.

ПРИПИС

про усунення порушень чинного законодавства України

 Проведеною Генеральною прокуратурою України перевіркою додержання законодавства органами Державної митної служби України в Одеській області встановлено порушення законодавства України при митному оформленні автотранспортних засобів.

Зокрема, всупереч ст. 3 Закону України “Про розвиток автомобільної промисловості України”, згідно з вимогами якої автомобілі, що не укомплектовані фарами, бамперами, сидіннями, стоп сигналами, є завершеними (готовими), службовими особами митниць ці автомобілі безпідставно визнаються

 незібраними та розмитнюються на підставі п. 5 Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 04.11.97 № 1211 (далі - Порядку), який визначає митне оформлення імпортних незібраних товарів (продукції).

У порушення ст. 14 Закону України “Про захист прав споживачів” та ст. 3 Закону України “Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів” підставою для митного оформлення імпорту таких товарів на територію України є не сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, визначений законодавством України, а лише договір на проведення сертифікації.

Як наслідок, на митницях склалася практика митного оформлення нових автомобілів, які надходять на митну територію України без фар, бамперів, сидінь, стоп сигналів, за митною вартістю у 2 - 3 рази нижчою від рівня митної вартості укомплектованих автомобілів, що призводить до відповідного зменшення сум платежів при їх увезенні.

Звертаю Вашу увагу на те, що Генеральною прокуратурою України на п. 5 Порядку 27.08.2007 принесено протест до Кабінету Міністрів України з вимогою привести зазначену норму у відповідність із ст. 3 Закону України “Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів”. Протест зупинив дію акта.

Порушення закону має очевидний характер, завдає істотної шкоди інтересам держави.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 22 Закону України “Про прокуратуру”,

ВИМАГАЮ:

Негайно усунути порушення закону при розмитненні автотранспортних засобів, забезпечивши митне оформлення автомобілів митницями України виключно за наявності документа, що засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів.

Припис підлягає негайному виконанню, про що повідомляється прокурору.

Генеральний прокурор України О. Медведько

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

11.09.2007 р. №11/1-16/9267-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

За результатами аналізу результатів митного оформлення транспортних засобів товарної позиції 8703 спостерігається тенденція до зниження рівнів митної вартості транспортних засобів, у тому числі у розрізі торговельних марок та моделей.

Оскільки транспортні засоби є одним із основних бюджетоутворюючих товарів, зниження рівнів митної вартості на ці товари може негативно вплинути на виконання митними органами планових показників наповнення державного бюджету.

Враховуючи викладене, ВИМАГАЮ негайно вжити заходів щодо покращення контролю правильності визначення митної вартості транспортних засобів, у тому числі, які ввозяться на митну територію України громадянами.

З 11.09.07 Держмитслужбою запроваджується щоденний моніторинг результатів митного оформлення транспортних засобів, у тому числі оформлених за квитанцією МД-1.

ПОПЕРЕДЖАЮ керівників митних органів про персональну відповідальність у випадку неналежної організації контролю правильності визначення митної вартості товарів.

 

Голова Служби Б.Єгоров

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

19.09.2007 р. № 10/1-4/1627-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

У доповнення до листа Держмитслужби від 25.06.07 № 10/1-4/1112-ЕП

У доповнення до згаданого листа Держмитслужби надсилаємо до відома та для використання в роботі лист Посольства України в Республіці Узбекистан від 10.07.07 № 61510/51/21-353 щодо зразку реєстраційного документа на транспортні засоби Республіки Узбекистан та лист Посольства України в Республіці Вірменія від 16.07.07 № 6134/51-200-628 щодо діючих реєстраційних документів на транспортні засоби.

Додаток: на 11 арк. (у форматі jpg)

Директор Департаменту декларування

та митних режимів В.П.Науменко

Скриннікова О.М.

(247-2799

13576/13 24.07.07

2652/10 07.08.07

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ

В РЕСПУБЛІЦІ ВІРМЕНІЇ

16.07.2007 р. №6134/51-200-628

На № 51/21-1543 від 22 травня 2007 року

МЗС України Департамент економічного співробітництва копія: Державна митна служба України

  На виконання доручення МЗС України надсилаємо інформацію Дорожньої поліції Республіки Вірменія щодо діючих реєстраційних документів на транспортні засоби.

Додаток згадане

Посол О.І.Божко

 

REPUBLIC OF ARMENIA

POLICE

THE ROAD POLICE

РЕСПУБЛІКА АРМЕНИЯ

ПОЛИЦИЯ

Your № 6134/24-200-516 13.06.2007р.

На ваш

Послу Украины в Республике Армения господину Божко О.

Уважаемый господин Посол.

Сообщаем, что постановка на учет и снятие с учета транспортных средств осуществляется учетно-экзаменационными подразделениями дорожной полиции полиции РА.

При постановке на учет транспортного средства владельцам (доверенным лицам) выдаются номерные знаки (при снятии с учета - транзит), и свидетельства о регистрации транспортного средства, размерами 54 х 85.6 мм, изготовленные из материала POLICARBONAT, имеющего голлограму и ламинированную многослойную структуру (эскизы некоторых типов номерных знаков и образец свидетельства о регистрации прилагаются).

Учитывая, что обмен ранее выдаваемых технических паспортов на пластиковые свидетельства о регистрации не обязателен, то при снятии с учета транспортных средств в связи с убытием за пределы республики, их владельцам, с отметкой о снятии с учета возвращаются технические паспорта союзного образца.

При снятии с учета без обязательного обратного ввоза транспортного средства в республику, владельцу, кроме свидетельства о регистрации транс-

 портного средства с проколом в области голлограмы, выдается и справка о снятии с учета.

Приложение: упомянутое.

С уважением

Начальник И.Ишханян

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ

В РЕСПУБЛІЦІ УЗБЕКИСТАН

Директору департаменту

декларування та митного режиму Держмитслужби України

В.П.Науменку

 

10.07.2007 р. №61510/51/21-353

Щодо зразку реєстраційного документу на транспортні засоби Республіки Узбекистан

Шановний Віталію Петровичу ,

На запит Держмитслужби України надсилаємо зразок посвідчення про реєстрацію транспортних засобів Республіки Узбекистан, я також текст постанови Кабінету Міністрів Республіки Узбекистан від 26.05.1997 р. №256 про упорядкування реєстрації, перереєстрації автотранспортних засобів, ведення їх обліку, видачі і заміни національних держномерних знаків.

Додаток: згадане на 6 арк.

З повагою

Перший секретар

з консульських питань

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

26.05.1997 №256

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ВЕДЕНИЯ ИХ УЧЕТА, ВЫДАЧИ И ЗАМЕНЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСНОМЕРНЫХ ЗНАКОВ

В настоящее Постановление внесены изменения в соответствии с Постановлением КМ РУз от 26.04.2004 г № 199, Постановлением КМ РУз от 29.04.2004 г. № 203, Постановлением КМ РУз от 12.05.2006 г. № 83

В целях упорядочения регистрации, перерегистрации автомототранспортных средств, ведения их учета, выдачи и замены госномерных знаков Кабинет Министров

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить:

Правила регистрации, перерегистрации автомототранспортных средств, ведения их учета, выдачи и замены национальных госномерных знаков в Республике Узбекистан согласно приложению № 1;

распределение территориальных кодов национальных госномерных знаков, выдаваемых автомототранспортным средствам, согласно приложению № 2;

национальные госномерные знаки, выдаваемые общественным автомототранспортным средствам и принадлежащим собственникам, согласно приложению № 3;

специальные госномерные знаки, выдаваемые автомототранспортным средствам, принадлежащим зарубежным представитепьствам в Узбекистане, международным и иностранным организациям, иностранным гражданам и лицам без гражданства, согласно приложению № 4; (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 29.04.2004 г. № 203)

отличительный знак транспортных средств, зарегистрированных и участвующих в международном автомобильном движении, согласно приложению № 5.

 Секретно.

Возложить на МВД Республики Узбекистан (Алматов):

размещение заказов на изготовление национальных госномерных знаков, регистрационных удостоверений, отвечающих государственным стандартам республики, обеспечение ими и распределение по серийным номерам;

составление перечня обязательных данных для формирования централизованного учета (на основе компьютерного и другого оборудования) к концу 1998 года автомототранспортных средств;

обеспечение торговых предприятий, фирм и других организаций, занимающихся торговлей автомототранспортными средствами, счет-справкой единого образца;

внедрение компьютерной программы регистрации и поиска национальных госномерных знаков.

Минфину Республики Узбекистан (Гуськова) выделить республиканскому ГАИ необходимые ассигнования из средств. предусмотренных в бюджете на 1997 год, на приобретение 28 компьютеров для использования в централизованном учете автомототранспортных средств и составления обязательных данных.

5.Ассоциации “Узэлтехпром” обеспечить условия для сохранности национальных госномерных знаков и охраны помещения при их изготовлении в акционерном обществе “Алгоритм” по заявкам МВД

Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Отдел транспорта и связи Кабинета Министров.

Премьер-министр

Республики Узбекистан У. Султанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Постановлению КМ РУз

от 26.05.1997 г. №256

В настоящее Приложение внесены изменения в соответствии Постановлением КМ РУз от 29.04.2004 г. № 203

 Специальные госномерные знаки, выдаваемые автомототранспортным средствам, принадлежащим зарубежным представительствам в Узбекистане, международным и иностранным организациям, иностранным гражданам и лицам без гражданства

(Наименование в редакции Постановления КМ Руз от 29.04.2004 г. №203)

Госномерные знаки, выдаваемые транспортным средствам глав дипломатических представительств.

Специальные номерные знаки серии “CMD” выдаются служебным и личным транспортным средствам глав дипломатических представительств на основании ходатайства посольства и списка, представленного МИД Республики Узбекистан.

CMD 01-51

Фон госномерных знаков голубой, буквы и цифры белого цвета. Первые две цифры - цифры дипломатического представительства, последние две - номерной знак автомобиля.

Госномерные знаки, выдаваемые транспортным средствам, принадлежащим работникам дипломатических и консульских представительств и членам их семей.

Специальные номерные знаки серии “D” выдаются служебным транспортным средствам лиц, приравненных к послам зарубежных стран, а также работников зарубежных представительств и организаций, имеющих дипломатический статус, и транспортным средствам, принадлежащим членам их семей на основании ходатайства посольства и консульского представительства и списка, представленного МИД Республики Узбекистан. Для получения специальных номерных знаков серии “D” необходимо представить аккредитационную карточку, выданную МИД Республики Узбекистан, (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 29.04.2004 г. №203)

D 22-01

Фон госномерных знаков голубой, буквы и цифры белого цвета. Первые две цифры - цифры дипломатического представительства, последние две - номерной знак автомобиля.

 Специальные номерные знаки серии “UN” выдаются транспортным средствам представителей Организации Объединенных Наций (ООН) в республике.

Номерные знаки выдаются на основании ходатайства организации и аккредитационных карточек, выданных МИД Республики Узбекистан, или национальных паспортов. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 29.04. 2004 г. №203)

Госномерные знаки, выдаваемые транспортным средствам, принадлежащим административно-техническим и обслуживающим работникам зарубежных дипломатических и консульских представительств, международных банков,международных и иностранных некоммерческих организаций. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 29.04.2004 г. №203) (См. Предыдущую редакцию)

Специальные номерные знаки серии “Т” выдаются на основании ходатайства посольства, консульского представительства или международных банков, международных и иностранных некоммерческих организаций и списка, представленного соответственно МИД или Министерством юстиции Республики Узбекистан. Для получения номерных знаков серии “Т” на автомобили личного пользования представляется аккредитационная карточка, выданная соответственно МИД и Министерством юстиции Республики Узбекистан. (Абзац в редакции Постановления КМ РУз от 29.04.2004 г. № 203) (См. Предыдущую редакцию)

Т 01-51

Фон госномерных знаков голубой, буквы и цифры белого цвета. Первые две цифры - цифры дипломатического представительства, последние две - номерной знак автомобиля.

Госномерные знаки, выдаваемые транспортным средствам, принадлежащим иностранным фирмам, кооперативам, банкам, авиакомпаниям, совместным предприятиям, аккредитованным и функционирующим на территории Республики Узбекистан в установленном порядке и их работникам.

Специальные номерные знаки серии “М” выдаются на основании письма МИД Республики Узбекистан.

Для получения номерных знаков серии “М” на транспортные средства личного пользования также необходимо представить национальные паспорта, зарегистрированные в органах внутренних дел.

 М 01-51

Фон госномерных знаков голубой, буквы и цифры белого цвета. Первые две цифры - шифр иностранного государства, последние две - номер автомобиля.

Госномерные знаки, выдаваемые транспортным средствам, принадлежащим представительствам зарубежных средств массовой информации и их работникам.

Специальные номерные знаки серии “К” выдаются на основании письма МИД Республики Узбекистан.

Для получения номерных знаков серии “К” для транспортных средств личного пользования представляется удостоверение корреспондента или удостоверение, выданное МИД Республики Узбекистан, а для членов их семей - и аккредитационная карточка, выданная МИД Республики Узбекистан. (Абзац о редакции Постановления КМ РУз от 29.04.2004 г. №203)

К 01-51

Фон госномерных знаков голубой, буквы и цифры белого цвета Первые две цифры - шифр иностранного государства, последние две - номер автомобиля.

Госномерные знаки, выдаваемые транспортным средствам, принадлежащим иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Узбекистане,

Специальные номерные знаки серии “Н” выдаются транспортным средствам, арендованным зарубежными гражданами, прибывшими в Республику Узбекистан по личным, служебным делам или на учебу, транспортным средствам зарубежных граждан, постоянно проживающим по визе, или лиц без гражданства.

Транспортные средства на этих лиц регистрируются в общем порядке. Номерной знак и регистрационное удостоверение выдаются на основании зарегистрированных в органах внутренних дел национальных паспортов, паспортов лиц без гражданства и выездной визы, после регистрации ее в ОВиР.

10

Н 01-51

 Фон госномерных знаков желтого цвета, буквы и цифры белого цвета. Код территории голубого цвета.

Госномерные знаки, выдаваемые транспортным средствам, принадлежащим иностранным представительствам, иностранным гражданам и лицам без гражданства, при выезде из Узбекистана.

основанием для выдачи транспортному средству специального номерного знака серии “Р” служат выездная виза - для иностранных граждан, удостоверение лица без гражданства и выездная виза к удостоверению для лиц без гражданства.

10

Р 01-51

Фон госномерных знаков желтого цвета, буквы и цифры белого цвета. Код территории голубого цвета.

Эти номерные знаки выдаются транспортным средствам иностранных представительств, иностранным гражданам и лицам без гражданства при выезде из республики.

Транспортные средства, ввезенные в Узбекистан из других государств иностранными гражданами или зарубежными организациями, регистрируются временно на срок, указанный в декларации или таможенном удостоверении, и на них выдаются номерные знаки серии “Н” и регистрационное удостоверение с указанием срока пользования.

После истечения срока пользования транспортными средствами номерные знаки сдаются, в регистрационном удостоверении делается запись “Снят с учета после истечения срока временного пользования на территории Республики Узбекистан” и выдается номерной знак серии “Р”.

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ДЕКЛАРУВАННЯ ТА МИТНИХ РЕЖИМІВ

ЛИСТ

20.09.2007 р. № 10/1-4/1633 -ЕП

 Начальникам регіональних митниць

(крім Енергетичної)

Начальникам митниць

Щодо змісту та структури ідентифікаційних номерів транспортних засобів

До відома та використання в роботі надсилаємо листи офіційних імпортерів транспортних засобів щодо змісту та структури ідентифікаційних номерів транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України з метою вільного обігу.

Додаток на 50 аркушах в електронному вигляді.

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В.П.Науменко

Ткачук Н.С.

247-27-99

Struktura ident.nomera TZ

Вих№ 758

від 13 липня 2007р

Директору департаменту

декларування та митних режимів

Державної митної служби України

п. Науменко В.П.

Шановний Віталій Петрович!

Перш за все, дозвольте висловити повагу Державній митній службі України за забезпечення реалізації державної політики у сфері митної справи та захист економічних інтересів України. Наша компанія є великим та зраз ковим платником податків та митних зборів. Так, наприклад у 2006 році ДП “АВТО Інтернешнл” при митному очищенні сплатило у бюджет понад 350 920 000 грв.

Розглянувши Ваш запит (вих. №10/1-4/1079), повідомляємо про наступне: деякі заводи-виробники дійсно кодують у номері кузову інформацію про рік випуску автомобіля. На жаль, у номерах кузовів автомобілів Мазда та Сузукі, що офіційно поставляються на український рийок, заводи не надають інформації про рік виготовлення автомобіля (додаток 1 та 2). Виробники розробили спеціальні інструкції по розшифруванню номерів кузовів автомобілів (додаток 1 та 2). Наприклад десятий символ з початку номеру кузову сучасних моделей автомобілів Мазда, що поставляються для ринку України, не значить нічого та змінюється не у відповідності з календарним роком. Наприклад у січні 2007 року випускались автомобілі Мазда з цифрою 7 (наприклад JMZGG12F571251100), а у лютому 2007 - з цифрою 8 (наприклад JMZGG12F58)У автомобілів Сузукі такої тенденції не відстежується.

Автомобілі, які поставляються ДП “АВТО Інтернешнл” в Україну, мають сертифікати відповідності, що підтверджують їх відповідність всім діючим нормативним документам. Ці сертифікати підтвердженні протоколами випробувань європейських інституцій. Оскільки провести ці випробування на Україні неможливо, українські органи сертифікації видають національний сертифікат на підставі вищевказаних протоколів. На території України тільки офіційний імпортер Мазда та Сузукі - ДП “АВТО Інтернешнл” має відповідне доручення від виробників на використання таких протоколів для сертифікації автомобілів Мазда та Сузукі. Однак автомобілі, що призначені для інших ринків збуту, виготовляються у відповідності з нормативними документами, що діють на вищезазначених ринках збуту, мають іншу специфікацію та не відповідають вимогам українських стандартів, а тому не можуть бути імпортовані на ринок України.

Моделі, що виготовлені для ринку Європи (включаючи Україну) наступні: Мазда -Мазда 2, Мазда 3, Мазда 5, Мазда 6, СХ-7, ВТ-50, МХ-5. Сузукі - Гранд Вітара (Grand Vitara), Світ (Swift), Iгніс (Ignis), Джимні (Jimny), Ліана (Liana). Однак одна і та ж модель може виготовлятись для різних ринків з різними технічними характеристиками, та з урахуванням вимог, що діють на відповідному ринку збуту. Наприклад Сузукі Гранд Вітара може виготовлятися для Європи у відповідності зі стандартом Евро4, та для ринку Африкя - без дотримання стандартів по викидам на відповідність нормам Евро2. Однак всі інші моделі не перераховані вище, для ринку Європи не виготовляються, та не відповідають стандартам, що діють на території України. Наприклад Мазда СХ-9, Тіtan, Сузукі Саrrу та інші.

 У випадку з автомобілями Мазда ідентифікація автомобілів, що призначені для Європейського ринка збуту, до якого відноситься Україна, проводиться за першими трьома літерами номеру кузова (ринок Європи - JMS). Усі інші комбінації відповідають іншим ринкам (наприклад Північна Америка JM1, Близький Схід – JM7.) Маючи базу даних, можна легко встановити, які автомобілі Мазда були виготовлені для України та -.. відповідають стандарту ЕВРО 2, а які виготовлені для інших ринків та не відповідають цьому стандарту.

У випадку з автомобілями Сузукі ідентифікація автомобілів, що призначені для ринка Європи, проводиться складніше: за першими трьома літерами номеру кузова визначається виробник (наприклад JSA - Виробник Suzuki Motor Corporation (Японія), JS3 Виробник Suzuki Motor Corporation (Японія) для ринку Північної Америки, ТSМ -виробник Magyar Corporation (Угорщина)). Деталізація ринку збуту відбувається по ідентифікаційній табличці, що знаходиться у моторному відсіку автомобіля. Інформація про коди ринків збуту знаходиться у додатку 2.

Дякуємо за співпрацю,

Заступник генерального

директора з питаньпісляпродажного

обслуговування та логістикиТумаєв К.О.

виконавець

Дяченко Сергій Миколайович

8 044 230 15 32, 8 050 180 74 12

 

 

Как читать VIN большинства моделей Mazda

 

 

Идентификационный номер автомобиля

 

• VIN (Vehicle Identification Number = Идентификационный номер автомобиля) или номер шасси, как его иногда называют, уникален для каждого выпущенного автомобиля. У всех автомобилей Mazda, поступающих на европейский рынок, VIN состоит из 17 букв и цифр.

• VIN играет важную роль при выборе нужного руководства по техническому обслуживанию и при выборе запчастей с помощью ЕРС (Electronic Part Catalogue = Электронный каталог запчастей).

• Расположение VIN указывается в соответствующем руководстве по ремонту в разделе “Общие сведения”.

 

• Сейчас существуют четыре системы VIN для различных потребностей. Например, по VIN можно узнать, где был произведен автомобиль: на заводе Mazda или Ford.

• Таблица для расшифровки месяца и года выпуска, расположенная ниже, подходит только для автомобилей модели Mazda2 и 121ZQ.

 

11.01.2008 р. №759

Директору Департаменту

декларування та митних режимів

Державної митної служби України В.П Науменко

Шановний пане Науменко,

відповідно до запиту за №10/1-4/1071 від 20.06.2007 повідомляємо, що модельний рік автомобілів Chrysler, Jeep, Dodge визначається за десятим символом Ідентифікаційного номеру автомобіля. Для відповідних років характерні такі кодування:

2007 модельний рік- „7” в 10-й позиції ідентифікаційного номеру

2006 модельний рік-„6” в 10-й позиції ідентифікаційного номеру

2005 модельний рік- „5” в 10-й позиції ідентифікаційного номеру

2004 модальний рік-„4” в 10-й позиції ідентифікаційного номеру

2003 модельний рік- „3” з 10-й позиції ідентифікаційного номер

2002 модельний рік - „2” а 10-й позиції ідентифікаційного номеру

2001 модальний рік - „1” в 10-й позиції ідентифікаційного номеру

2000 модельний рік - „Y” в 10-й позиції ідентифікаційного номеру

1999 модельний рік- „X” в 10-й позиції ідентифікаційного номеру

1998 модельний рік- “W” в 10-й позиції ідентифікаційного номеру

1997 модельний рік - „V” в 10-й позиції ідентифікаційного номеру

1996 модельний рік- “T” в 10-Й позиції ідентифікаційного номеру

1995 модельний рік - „S” в 10-й позиції ідентифікаційного номеру

1994 модельний рік - „R” в 10-й позиції ідентифікаційного номеру

Наприклад, модельний рік автомобіля з ідентифікаційним номером 1J8HCE8N95Y568363 є 2005 рік, оскільки 10-м символом ідентифікаційного номеру є цифра „5”

Рік випуску автомобілів Chrysler, Jeep, Dodge визначається запитом на завод-виробник безпосередньо по ідентифікаційному номеру автомобіля.

Всі моделі Chrysler, Jeep, Dodge з 2001 модельного року включно відповідають екологічним нормам „ЄВРО-2” і вище.

З повагою,

 

Начальник відділу розвитку

Дилерської мережі Chrysler\Jeep\Dodge Драчков Д.М.

 

Вих.№717.07.07

Від 06 липня 2007 р.

Директору департаменту

декларування та митних режимів

Науменко В.П.

Шановний Віталію Петровичу !

Товариство з обмеженою відповідальністю “СІ ЕЙ АВТОМОТІВ” розглянуло Ваш лист за Вих. №10/1-4/1090 від 20.06.2007 року, стосовно надання інформації про зміст і структуру ідентифікаційних номерів транспортних засобів “Сherу” та інформацію про те чи зазначається в ідентифікаційному номері транспортних засобів “Сhery” календарний рік або дата виготовлення транспортного засобу.

Вище вказана інформацію стосовно Вашого запиту, додається у доповнені до даного листа (Лист ЗАТ “ЗАЗ” за Вих. № 6861/отк. від 21.11.2006).

Разом із тим інформуємо Вас, що вимогам стандарту “ЄВРО – 2” відповідають наступні моделі транспортних засобів:

Сhery QQ, Сhery Аmulet, Chery Eastar, Chery Тiggo.

Доповнення: Лист ЗАТ “ЗАЗ” за Вих. № 6861/отк. від 21.11.2006 р.

З повагою

Генеральний директор В.О.Голумбівський

Виконавець: Антонець 0.1.

8 (044) 201 62 07

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД

№ 6861/отк. від 21.11.2006

Заступнику генерального директора з післяпродажного обслуговування . автомобілів філіалу “Лада – Трале”

Калиновському Д. А.

О розшифруванні ідентифікаційних кодів

 Шановний Дмитро Анатольовичу

Надсилаємо Вам відповідь на лист №0411 від 15 листопада 2006 р. про розшифрування ідентифікаційних кодів (VIN соdе) по автомобілях “Сhегу” (Аmylet, QQ, Тiggo, Еаstar, Еlаrа) та ВАЗ (210700, 210930, 210990).

Додаток на двух листах. •

З повагою,

Заступник Голови Правління

Исп.

Ральчєнко Ю.Ю. Тел. 286-05-27

 ДМСУ України Директору

департаменту декларування та митних режимів

п. Науменко В.П.

Про надання інформації

На ваш лист № 10/1-4/1081 від 20.06.2007 р. повідомляємо наступне:

структура ідентифікаційних номерів є аналогічною для всіх моделей Skoda. Інформація про структуру ідентифікаційного номеру міститься в додатках 1-6. Позиція №7 згідно додатку (десятий знак в ідентифікаційному номері) вказує на модельний рік автомобіля. Календарний рік виготовлення в ідентифікаційному номері не зазначається.

Всі моделі Skoda, вироблені після 2000 року, задовольняють вимоги стандарту Євро 2 або вище. Перелік автомобілів, які знаходяться на виробництві, наступний: Octavia Тоur, Octavia А5, Fabia, Fabia А05, Roomster, Superb.

Директор з виробництва І.А.Царенко

Идентификационный номер автомобиля

Идентификационный номер автомобиля (номер кузова) выбит на правой опоре амортизационной стойки.

 Идентификационный номер автомобиля тоже находится в левом нижнем углу ветрового окна.

 1- мировой код изготовителя

2-тип кузова и оснащение:

L - ROOMSTER

М - ROOMSTER Style, ROOMSTER Sport, ROOMSTER Comfort

N - ROOMSTER Scout

3- тип двигателя:

В -1,2 л/47 кВт/бензиновый

С -1,4 л/59/63 кВт/бензиновый

D -1,6 л/77 кВт/бензиновый

Е -1,4 л TDI/51 кВт/дизельный

F -1,4 л TDI/59 кВт/дизельный

G - 1,9л ГО)/77 кВт/дизельный

Н -1,2 л/51 кВт/бензиновый

4- система Airbag:

0 - нет никакой подушки безопасности “Airbag”

1 - 1 передняя надувная подушка безопасности

2 - 2 передние + 2 боковые надувные подушки безопасности

3 - 2 передние +4 боковые надувные подушки безопасности

4 - 2 передние надувные подушки безопасности

5 - 2 передние +4 боковые надувные подушки безопасности + 2 подушки безопасности для защиты головы

6-2 передние + 2 боковые надувные подушки безопасности + 2 подушки безопасности для защиты головы

5- тип автомобиля:

5J - ROOMSTER

6 - внутризаводской код

7 - модельный год:

6- 2006

7- 2007

8- 2008

9- 2009

 А-2010

8- завод-изготовитель:

5- г. Квасины

В - г. Соломоново

S - г. Сараево

№ - кузов как запчасть

9- номер кузова

Идентификационный номер автомобиля

Идентификационный номер автомобиля выбит в поперечной стенке водонепроницаемого кожуха со стороны моторного отсека.

Идентификационный номер автомобиля тоже находится в левом нижнем углу ветрового окна.

1- мировой код изготовителя

2- тип кузова и оснащение:

В - SUPERB Elegance

С-SUPERB Comfort

D - SUPERB Classic

 E - SUPERB с пониженной ходовой частью (спортивного типа автомобиля)

3-тип двигателя:

Е - 2,0 / 85 кВт / бензиновый

L-1,8/110 кВт / бензиновый

М -1.9 TDI / 77кВт / дизельный

R -2,0 TDI /103 кВт / дизельный

Т-2,8/140 кВт / бензиновый и 2,8/142 кВт /бензиновый

S -1,9 TDI / 74 кВт / дизельный

U -1,9 TDI / 96 кВт / дизельный

V - 2,5 TDI /114 кВт / дизельный

G - 2,5 TDI /120 кВт / дизельный

4- система “Airbag” (не распространяется на Индию):

0- нет никакой подушки безопасности “Airbag”

1-1 передняя надувная подушка безопасности

2- 2 передние + 2 боковые надувные подушки безопасности

3- 2 передние +4 боковые надувные подушки безопасности

4- 2 передние надувные подушки безопасности

5- 2 передние +4 боковые надувные подушки безопасности + 2 подушки безопасности для защиты головы

6- 2 передние + 2 боковые надувные подушки безопасности + 2 подушки безопасности для защиты головы

8 - легкий грузопассажирский автомобиль с 1360 кг по 1814 кг

В - легкий грузопассажирский автомобиль с 1360 кг по 1814 кг

4 - месяц производства (распространяется только на Индию)

А - Январь

В - Февраль

С - Март

D- Апрель

Е - Май

F - Июнь

G - Июль

Н - Август

J - Сентябрь

К - Октябрь

L - Ноябрь

М - Декабрь

5-тип автомобиля:

3U - SUPERB

6- внутризаводской код

7- модельный год: (нераспространяется на Индию)

- год выпуска: (действует для Индии)

6- 2006

7- 2007

8- 2008

 9- 2009

8- завод-изготовитель:

 1. -гКвасины

А - Индия

В - г. Соломоново

N - кузов как запчасть

S - г. Сараево

U - Индия

X - г. Познань

9- номер кузова

Параметры автомобиля

Идентификационный номер автомобиля выбит на правой опоре амортизационной стойки.

Идентификационный номер автомобиля I тоже находится в левом нижнем углу ветрового окна.

1- мировой код изготовителя

2- тип кузова и оснащение:

A-OCTAVIAII, LK

В - OCTAVIA II, Elegance

С-OCTAVIA II, Ambiente

 D-OCTAVIA II, Classic

E - OCTAVIA H RS

F-OCTAVIA COMBI II LK

G - OCTAVIA COMBI II, Elegance

H - OCTAVIA COMBI II, Ambiente

J - OCTAVIA COMBI II, Classic

К-OCTAVIA COMBI II 4x4

S-OCTAVIA II 4x4

T - легкий грузопассажирский автомобиль

U - OCTAVIA COMBI II RS

3-тип двигателя:

A - 1,6л/75 кВт/бензиновый

В - 1,6л/85 кВт/бензиновый

С - 1,4л/55 кВт/бензиновый

D - 2,0л/110 кВт/бензиновый

Е - 2,0л TDI/100/103 кВт/дизельный

F -2,0л/147 кВт/бензиновый

Н - 2,0л TDI/125 кВт/дизельный

S - 1,9л TDI/77 кВт/дизельный

Х- 1,4л/59 кВт/бензиновый

4 - система “Airbag” (не распространяется на Индию):

0- нет никакой подушки безопасности “Airbag”

1-1 передняя надувная подушка безопасности

2- 2 передние + 2 боковые надувные подушки безопасности

3-2 передние +4 боковые надувные подушки безопасности

4 - 2 передние надувные подушки безопасности

5-2 передние +4 боковые надувные подушки безопасности + 2 подушки безопасности для защиты головы

6-2 передние + 2 боковые надувные подушки безопасности + 2 подушки безопасности для защиты головы

8 - легкий грузопассажирский автомобиль с 1360 кг по 1814 кг

С - легкий грузопассажирский автомобиль с 1814 кг по 2268 кг

4- код месяца производства (распространяется только на Индию):

А-Январь

В - Февраль

С - Март

D - Апрель

Е-Май

F - Июнь

G- Июль

Н - Август

J - Сентябрь

К - Октябрь

L - Ноябрь

М - Декабрь

 5- тип автомобиля:

1Z - OCTAVIA II, OCTAVIA COMBIII

6- внутризаводской код

7- модельным год (не распространяется на Индию):

- год производства (распространяется только на Индию):

4- 2004

5- 2005

6- 2006

7- 2007

8- 2008

9- 2009

8- завод-изготовитель:

2 - г. Млада-Болеслав

8 - г. Врхлаби

А - Индия

В - г. Соломоново

N - кузов как запчасть

S - г. Сараево

U - Индия

Х-г. Познань

9- номер кузова

Параметры автомобиля

Идентификационный номер автомобиля до модельного года (MR 99) (до X)

Идентификационный номер автомобили (номер кузова) выбит на передней стенке, отделяющей моторный отсек от салона. Его можно увидеть через люк в крышке водонепроницаемого кожуха, после открытия капота двигателя.

 Начиная с IV/99г., идентификационный номер автомобиля тоже находится в левом нижнем углу ветрового окна.

1- мировой код изготовителя

2-внутризаводской код

3- тип

4- внутризаводской код

5- модельный год

Т-1996

V -1997

W- 1998

X - 1999

6- завод-изготовитель

2 - г. Млада-Болеслав

8 - г. Врхлаби

X - г. Познань

7- номер кузова

Идентификационный номер автомобиля начиная с модельного года (MR 00) (с Y)

I Идентификационный номер автомобиля (номер кузова) выбит на передней стенке, отделяющей моторный отсек от салона. Его можно увидеть через люк в крышке водонепроницаемого кожуха, после открытия капота двигателя.

Идентификационный номер автомобиля тоже находится в левом нижнем углу ветрового окна.

 1 - мировой код изготовителя

2- тип кузова и оснащение

А - OCTAVIA, L&K

В - OCTAVIA, SLX/Elegance

С - OCTAVIA, GLX/Ambiente

D - OCTAVIA, LX/Classic/Tour

E - OCTAVIA RS

F - OCTAVIA COMBI, L&K

G - OCTAVIA COMBI, SLX/Elegance

H - OCTAVIA COMBt, GLX/Ambiente

J - OCTAVIA COMBI, LX/Classic/Tour

К - OCTAVIACOMBI привод на все колеса (4x4)

R - OCTAVIA бронированный автомобиль

S - OCTAVIA привод на все колеса (4x4)

U - OCTAVIACOMBI RS

3- тип двигателя

С - 1,4 п/55кВт - бензиновый

Е - 2,0 л/85 кВт-бензиновый (недействительно для Индии)

Е - 2,0 л/82 кВт -бензиновый (действительно для Индии)

G - 1,9л TDI/66 кВт - дизельный

Н - 1,4 л/44 кВт -бензиновый

J - 1,6 л/55 кВт - бензиновый

К - 1,6 л/74 кВт-бензиновый

L - 1,8 л/110 кВт - бензиновый

N - 1,9 л SDI/50 кВт -дизельный

Р - 1,9nTDl/81 кВт - дизельный

R - 1,8 л/132 кВт -бензиновый

S -1,9л TDI PD/74 кВт - дизельный

U - 1.9 n TDI PD/96 кВт - дизельный

X - 1.6 л/75 кВт - бензиновый

4- система надувных подушек безопасности

(airbag) (недействительно для Индии)

0- нет никакого airbag

1- 1 передний airbag

2- 2 передних + 2 боковых airbag

4- 2 передних airbag

 4-код месяца выпуска из производства (действительно для Индии)

А - январь

В - февраль

С - март

D - апрель

Е - май

F - июнь

G - июль

К - октябрь

L - ноябрь

М - декабрь

5- тип автомобиля

1U - OCTAVIA. OCTAVIA COMBI

6- внутренний код

7- год модели

Y - 2000

1- 2001

2- 2002

3- 2003

4- 2004

5- 2005

8- завод-производитель

А - Aurangabad

2 - Mlada Boleslav

8 - Врхлаби

В - Solomonovo

N - Mlada Boleslav

U - Aurangabad

X - Poznan

9- номер кузова

Типовая табличка

I Типовая табличка -указательная стрелка А - расположена в передней части на левой подвеске амортизирующего элемента.

 Табличка данных

I Табличка данных расположена в задней части пола багажника на левой стороне.

Идентификационный номер автомобиля

Идентификационный номер автомобиля (номер кузова) выбит на правой опоре амортизационной стойки.

Идентификационный номер автомобиля тоже находится в левом нижнем углу ветрового окна.

1- мировой код изготовителя

 2- тип кузова и оснащение:

В - FABIA SEDAN Elegance

С - FABIA SEDAN Comfort/Ambiente

D - FABIA SEDAN Classic

G - FABIA COMBI Elegance

H - FABIA COMBI Comfort/Ambiente

J - FABIA COMB) Classic

M - FABIA Elegance

N - FABIA Comfort/Ambiente

P - FABIA Classic/Junior

T - FABIA PRAKTIK

W - FABIA RS

3-тип двигателя:

A -1,0 л/37 кВт/бензиновый

В -1,4 л/50 кВт/бензиновый

С -1,4 л/55 кВт/бенэиновый

D -1,4 л/74 кВт/бензиновый

Е - 2,0 л/85 кВт/бензиновый

F -1,9 I SDI/47 кВт/дизельный

Н -1,4 л/44 кВт/бензиновый

- J -1,4 л TDI PD/51 кВт/дизельный

К -1,4 л TDI PD/59 кВт/дизельный

S -1,9 л TDI PD/74 кВт/дизельный

U -1,9 л TDI PD/96 кВт/дизельный

W -1,2 л/40 кВт/бензиновый

X -1,4 л/59 кВт/бензиновый

Y -1,2 л/47 кВт/бензиновый

Z-1,4n TDI PD/55 кВт/дизельный

4 - система “Airbag”:

0- нет никакой подушки безопасности “Airbag”

1-1 передняя надувная подушка безопасности

2- 2 передние + 2 боковые надувные подушки безопасности

4 - 2 передние надувные подушки

безопасности

8 - легкий грузопассажирский автомобиль с 1360 кг по 1814 кг

В-легкий грузопассажирский автомобиль с 1360 кг по 1814 кг

5-тип автомобиля:

6Y - FABIA, FABIA COMBI, FABIA SEDAN, FABIA PRAKTIK, FABIA RS

6 - внутризаводской код

7 - модельный год;

Y- 2000

1- 2001

2- 2002

3- 2003

 4- 2004

5- 2005

6- 2006

7- 2007

8- 2008

9- 2009

3 - завод-изготовитель:

3 и 4 - г. Млада-Бопеслав

6 - г. Квасины

7- г. Врхлаби

B- г. Соломоново

N - кузоа как запчасть

X - г. Познань

S - г. Сараево

9 - номер кузова

Идентификационный номер автомобиля

Идентификационный номер автомобиля (номер кузова) выбит на правой опоре амортизационной стойки.

Идентификационный номер автомобиля тоже находится в левом нижнем углу ветрового окна.

1- мировой код изготовителя

 2 - тип кузова и оснащение:

A-FABIAN Classic

В -FABIA II Ambiente

С-FABIAN Sport

D-FABIAN Elegance

3-тип двигателя:

A -1,2 л/44 кВт/бензиновый

С -1,4 л/63 кВт/бензиновый

Е -1,4 л TDI/51 кВт/дизельный

F -1,4 л TD1/59 кВт/дизельный

Н -1,2 л/51 кВт/бензиновый

4 - система “Airbag”:

1-1 передняя надувная подушка безопасности

2- 2 передние + 2 боковые надувные подушки безопасности

3- 2 передние +4 боковые надувные подушки безопасности

4-2 передние надувные подушки безопасности

5- 2 передние +4 боковые надувные подушки безопасности + 2 подушки безопасности для защиты головы

6-2 передние + 2 боковые надувные подушки безопасности + 2 подушки безопасности для защиты головы

В -легкий грузопассажирский автомобиль с 1360 кг по 1814 кг

С - легкий грузопассажирский автомобиль с 1814 кг по 2268 кг

5-тип автомобиля:

5J - FABIA II

- внутризаводской код

- модельный год:

6- 2006

7- 2007

8- 2008

9- 2009

А-2010

8- завод-изготовитель:

3 - г. Млада-Болеслав

 1. -гКвасины

В - г. Соломоново

S - г. Сараево

N - кузов как запчасть

9- номер кузова

 Державна митна служба України

Директору департаменту

декларування та митних режимів

Науменко В.П.

На Ваш запит № 10/1-4/1084 від 20.06.2007 повідомляємо, що в ідентифікаційному номері автомобілів торгової марки Хонда зазначається модельний рік виготовлення автомобілів. Надаємо до Вашої уваги детальне тлумачення ідентифікаційного номеру автомобілів:

 

а. Код фірми-виробника

JHM: Ноnda Motor Со., Ltd, Японія

 1. Тип

СL9: АССОRD/ К24АЗ

с. Тип кузова та трансміссії

 1. 5: автомобіль з 4-ма дверима, седан/ 5 ступінчаста механічна коробка передач Версія комплектації

8: 2.0 Ехесutive, 2.4 Ехесutive

 1. Фіксований код

0

 1. Модельний рік (десятий символ)

5: 2005

 1. Код заводу

С: Caitama Factory (8ауата), Японія

 1. Серійний номер

200001

Щодо відповідності вимогам екологічних норм, підтверджуємо, що всі моделі автомобілів торгової марки Хонда, що ввозяться на Україну через офіційного дистриб’ютора ТОВ “ТОВ Хонда Україна”, відповідають вимогам стандарту ЄВРО IV.

З повагою,

 Спеціаліст з сертифікаціїВрадій О.В.

 

23 липня 2007 року №29-юуп

На№ 10/1-4/1072 від 20.06.2007р.

Державна митна служба України

Департамент декларування та митних

режимів

04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-г

ТОВ ”Хюндай Моторе Україна” на Ваш лист №10/1-4/1072 від 20.06.2007 року повідомляє, що транспортні засоби торгової марки НUNDAI, які імпортуються ТОВ “Хюндай Моторе Україна”, відповідають екологічним нормам “ЄВРО-2”. Також надаємо Вам структуру ідентифікаційних номерів транспортних засобів НUNDAI.

Додаток: структура ідентифікаційних номерів.

Генеральний директор Оранськи В.М.

 

 Исх.№ 217/2

от 03.08.2007 г.

Державна митна служба України

Департемент декларування

та митних режимів

Про надання інформації

На ваш лист № 10/1-4/1066 від 20.06.2007 р., з метою інформування митних органів та забезпечення дотримання законодавства в частині визначення дати виготовлення транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України з метою вільного обігу, повідомляємо наступне про зміст та структуру ідентифікаційних номерів транспортних засобів Аlfa Romeo, Fiat, Lancia.

Ідентифікаційний номер транспортного засобу має структуру, яка складається з 3-х частин:

XXX ХХХХХХ ХХХХХХХХ,

Частина 1 - позиція 1-З - код (зазвичай літерний), який визначає завод-виробник Fiat Аuto Groupp:

- 2АК - Завод Fiat Аuto Romeo (для транспортних засобів Аlfa Romeo);

- ZFA - Завод Fiat Аuto (для транспортних засобів Fiat);

- ZLA - Завод Lancia Аuto (для транспортних засобів Lancia);

Частина 2

- позиція 4-6 - тип транспортного засобу (модель);

- позиція 7-9 - знаки, застосовані на вибір виробника, які можуть візначати модифікацію моделі (зазвичай позначаються 000)

Частина З

- позиція 10-17- номер кузова транспортного засобу.

Календарний рік або модельний рік виготовлення транспортного засобу у ідентифікаційному номері транспортних засобів Аlfa Romeo, Fiat, Аlfa Romeo не вказується.

Відносно відповідності транспортних засобів Аlfa Romeo, Fiat, Lancia вимогам стандарту “ЄВРО-2”, повідомляємо, що усі транспортні засоби Аlfa Romeo, Fiat, Lancia відповідають вимогам стандарту “ЄВРО-2” з 1997-1998 року.

На даний момент, більшість транспортних засобів Аlfa Romeo, Fiat, Lancia відповідають вимогам стандарту “ЄВРО-4”, “ЄВРО-5”.

С повагою,

Генеральний директор

ДП ІталавтоІпатій Ю. П.


 Вих. №584

Від 04 липня 2007 р.

Державна Митна Служба України Департамент декларування та митних режимів

Київ, вул.Дегтярівська, 11 -г

На ваш лист за №10/1-4/1069 від 20.06.2007 повідомляємо наступне :

Модельний рік автомобіля фіксується десятою цифрою в VIN номері, приклад наведено нижче:

 - Щодо норм „ЄВРО-2” - всі машкомплекти автомобілів КІА що поставляються на Україну мають відповідність до норм „ЄВРО-III” або „ЄВРО-ІV” в залежності від комплектації.

Якщо ж необхідно визначити відповідно до якого стандарту належить конкретний автомобіль, то потрібно давати запит виробнику автомобіля, з обов’язковим зазначенням повного VIN номера автомобіля, тому що специфікація автомобілів суттєво відрізняється в залежності від конкретного ринку збуту конкретного автомобіля.

З повагою

технічний директор

ТОВ КІА Моторc УкраїнаПіхота Т. В.

Вих. №70 від 06.07.07

Директору Департаменту

декларування

та митних режимів,

Державна Митна Служба України

Науменко В.П.

На Ваш запит надаємо інформацію про зміст і структуру ідентифікаційних номерів транспортних засобів Maserati, а також інформуємо,

 що в ідентифікаційному номері транспортних засобів Maserati календарний рік (календарна дата), модельний рік виготовлення транспортного засобу не визначаються. Надаємо перелік моделей транспортних засобів Maserati та повідомляємо, що вони відповідають вимогам стандарту “ЄВРО-4”.

Додаються:

-Заява Maserati S.р.А.

-Переклад заяви Maserati S.р.А.

-Структура ідентифікаційних номерів транспортних засобів Maserati різних моделей

Директор КоппельГ.С.

Система V.I.N. - кода MASERATI ПРИМЕНЯЕТСЯ В MASERATIOUATTROPORTE AUTOMATIC (М 139 ABA )

 Система V.I.N. - кода MASERATI ПРИМЕНЯЕТСЯ В MASERATIQUATTROPORTE (М 139 )

 Система V.I.N. - кода MASERATI ПРИМЕНЯЕТСЯ В MASERATI COUPE (Ml38 )

 Система V.LN. - кода MASERATI ПРИМЕНЯЕТСЯ В MASERATI SPYDER (M138 )

 

 

Исх.№2060

от 19 июля 2007 года

Директору департамента

декларирования

и таможенных режимов

Науменко В.П.

Уважаемый г-н Науменко!

В ответ на Ваше письмо (Исх. №10/1-4/1190 от 06.07.07) сообщаем следующее. Согласно международным стандартам десятый знак в идентификационном номере транспортного средства информирует о модельном годе автомобиля.

Информация о календарной дате изготовления в идентификационном номере не содержится.

Соответствие нормам “ЕВРО” приведено в таблице ниже.

 

С уважением,

Заместитель генерального директора

По продаже автомобилей Кривовяз О.И.

Державній Митній службі України В.П.Науменко

Про надання іформації

У відповідь на Ваш запит від 11 липня 2007 р. № 110607/1 повідомляємо наступне:

Ідентифікаційний номер (VIN) Bentley i Spyker вказує тільки на модельний рік, але не на рік випуску автомобіля. На це вказує десятий по рахунку символ в ідентифікаційному номері Bentley i Spyker

Весь модельний ряд Bentley - Arnage, Azure, Brooklands, Continental Flymg Spur; Continental GT, Continental GTC, а також модельний ряд Spyker - D12 Peking-to-Pans, С12 Zagato C12 LaTurbie, C8 Spyder, C8 Spyder GT2R, C8 Laviolette, C8 Double 12 S відповідае вимогам стандарту “Євро-4”. Згідно ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002 “Єдині технічні приписи офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів стосовно викидів забруднюючих речовин залежно від палива, необхідного для двигунів” (рівень вимог “В”), Правила СЕК ООН № 83-04 (рівень вимог “В”).

3 повагою,

Генеральний директорВ1ПКАР п. Овчарук Г.С.

 

 Вих. №1-48

від 06 липня 2007 р.

Директору Департаменту

декларування та

митних режимів Державної митної служби України

п. Науменку В.П.

Про надання інформації

Шановний Віталію Петровичу!

У відповідь на Ваш лист від 20 червня 2007 року № 40/1-4/1073 щодо надання інформації про зміст і структуру ідентифікаційних номерів транспортних засобів Great Wall, а також щодо відповідності моделей транспортних засобів Great Wall вимогам стандарту “ЄВРО-2” і вище, слід зазначити наступне.

ТОВ “Авточіна” здійснює імпорт транспортних засобів Great Wall із Китайської народної республіки на підставі договорів міжнародної купівлі-продажу товарів (зовнішньоекономічних контрактів), укладених із “Аvtochina LTD”, КНР, у відповідності із нормами міжнародного права та нормами чинного законодавства України.

Ідентифікаційні номери транспортних засобів визначаються та встановлюються виробниками транспортних засобів. Виробником транспортних засобів Great Wall є “Great Wall WaLL Аutomobile Holding Соmpany LTD”, КНР, безпосередньо з яким ТОВ “Авточіна” немає ділових контактів.

ТОВ “Авточіна” володіє інформацією щодо року виготовлення того чи іншого транспортного засобу Great Wall лише на підставі даних, які вона отримує від “Аvtochina LTD”. Крім того, кожен автомобіль має ідентифікаційну пластинку під капотом із зазначенням номеру кузову, номеру двигуна, дати виробництва та приналежності автомобіля до модельного ряду певного року.

ТОВ “Авточіна” імпортує транспортні засоби Great Wall таких моделей: Great Wall Great Wall Нover, Great Wall safe, Great Wall Pegasus, Great Wall Dееr. На кожен транспортний засіб Great Wall (незалежно від моделі), придбаний ТОВ “Авточіна” у “Аvtochina LTD”, отримано сертифікат   відповідності в органах сертифікації, в яких зазначена відповідність транспортних засобів вимогам стандарту “Євро-2”.

Слід зазначити, що Ви маєте можливість отримати більш детальну інформацію по даному питанню, звернувшись з аналогічним листом до ТОВ “Атлант-М Китайські автомобілі”, яке позиціонує себе як ексклюзивний представник в Україні корпорації Great Wall Аvtomobile Ноlding Соmpany LTD (Код ЄДРПОУ: 34188912, юр. адреса: 04209, м.Київ, вул. Озерна, 1).

З повагою,

Виконавчий директор Каменчук І.О.

На № 10/1-4/1082 від 20.06.2007

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА

УКРАЇНИ

Департамент

декларування та митних режимів Київ, вул. Дегтярівська, 11-г

Про надання інформації

В відповідності з запитом Державної митної служби України (лист №10/1-4/1082 від 20.06.2007) повідомляємо про зміст та структуру ідентифікаційних номерів транспортних засобів (VIN - vehicle identification numbers) Реugеоt.

Використання ідентифікаційних номерів (VIN) Реugеоt відповідає вимогам міжнародних норм. Ідентифікаційний номер (VIN) Реugеоt складається з 17-ти знаків, розділених на три групи:

ідентифікація виготовлювача;

тип автомобіля та силового агрегату;

серійний номер.

VFЗ - 3-ри знаки ідентифікації виготовлювача: WMI (всесвітня ідентифікація

виготовлювача).

VFЗ - Реugеоt.

... ЗНRНYВ ... - 6-ть знаків для визначення типу транспортного засобу та силового агрегату:

VDS (опис транспортного засобу), в даний час починає використовуватись скорочення ТVV

(тип - варіант - версія).

Ця група знаків (... ЗНRHYB ...) забезпечує наступну ідентифікацію:

З - сімейство автомобілів (наприклад, 307);

Н-тип кузова (наприклад, однооб’ємний);

RНY - тип двигуна (наприклад, DW10TD);

В - тип коробки передач і норма захисту оточуючого середовища (наприклад, механічна 5-

ступінчаста коробка передач, норма захисту оточуючого середовища - І_4).

... 30000001 - 8-м знаків для серійного номеру автомобіля: VIS.

Виходячи з інформації наведеної вище, в структурі ідентифікаційних номерів транспортних засобів (VIN - vehicle identification numbers) Реugеоt не передбачено символу для кодування дати виготовлення транспортного засобу.

Відносно переліку моделей транспортних засобів Реugеоt, які відповідають вимогам стандарту “ЄВРО-2”, повідомляємо, що згідно:

“Сертифікату відповідності” UA1.003.066510-06 від 19 травня 2006 року, відповідають вимогам ДСТУ UN\ECE R83-03-2002 (рівень вимог В, С) наступні моделі транспортних засобів Реugеоt : Реugеоt 206, Реugеоt , Реugеоt 307, Реugеоt 407, Реugеоt 607, Реugеоt 807, Реugеоt Вохеr, Реugеоt Раrtnеr.

“Сертифікату відповідності” Ua1.003.0187281 -06 від 28 листопада 2006 року, відповідає вимогам ДСТУ UN\ECE R83-03 (рівень вимог С) наступна модель транспортного засобу Реugеоt : Реugеоt Вохеr 3.

“Сертифікату відповідності” UA1.003.0188614-06 від ЗО листопада 2006 року, відповідає вимогам ДСТУ UN\ECE R83-03 (рівень вимог В) наступна модель транспортного засобу Реugеоt:Реugеоt 206. Франція (складальний завод в Ірані).

“Сертифікату відповідності” UА1.003.0029077-07 від 12 березня 2007 року, відповідає вимогам ДСТУ UN\ECE R83-03 :2002 (рівень вимог В, С) наступна модель транспортного засобу Реugеоt: Реugеоt 107.

З повагою,

Заступник генерального директора-

технічний директор Курило С.М.

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

20.09.2007 р. № 10/1-4/1634-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо реєстрації транспортних засобів

До відома та використання в роботі надсилаємо роз’яснення щодо реєстрації транспортних засобів на території США, надане листом Міністерства закордонних справ України від 31.08.07 № 71/АЄ/17-500-73894.

Додаток на 1 аркуші в електронному вигляді.

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В.П.Науменко

Ткачук Н.С.

247-27-99

16858_reestraziya TZ v USA.rtf

МІНІСТЕРСТВО

ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

31 серпня 2007 року № 71/АС/17-500-73894

На№ 1112-10/7298 від 18.07.07

Державна митна служба України

Щодо реєстрації транспортних засобів

У відповідь на запит Державної митної служби України від 18.07.07 №1 1/2-10/7298 щодо визначення документів, які підтверджують факт перебування в користуванні транспортного засобу, повідомляємо таке.

 За роз’ясненнями співробітників Відділу реєстрації транспортних засобів Офісу іноземних місій Державного департаменту США, поданий у запиті документ “CERTIFICATE OF ORIGIN” іноді “MANUFACTORY CERTIFICATE OF ORIGIN” відповідно до американського законодавства видасться автомобільному дилеру виробником транспортного засобу і підтверджує те, що останній є новим

В разі використання транспортного засобу під час обов’язкової реєстрації на території США власнику замість “CERTIFICATE OF ORIGIN” видасться новий “тайтл” - документ про право власності оформлений на його ім’я.

Заступник директора Департаменту

консульської служби С.Погорельцев

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.09.2007 р. № 790

 Про втрату чинності деяких наказів ДержмитслужбиУкраїни

У зв’язку з втратою чинності наказів Держмитслужби України від 06.09.00 № 490 „Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів індивідуального користування, знятих з обліку в реєстраційних органах іноземних держав”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.09.00 за № 627/4848, і від 12.10.01 № 664 „Про затвердження Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України” (із змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.11.01 за № 949/6140,

Н А К А З У Ю:

Уважати такими, що втратили чинність, накази Держмитслужби України від 12.12.00 № 722 „Про введення в дослідну експлуатацію програмно- інформаційного комплексу „Контроль за доставкою в митниці призначення транспортних засобів індивідуального користування”, від 28.11.01 № 776 „Про введення в дослідну експлуатацію програмно-інформаційного комплексу „Здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на  митну територію України”, від 10.02.03 № 82 „Про введення в дослідну експлуатацію програмно-інформаційного комплексу „Квитанція МД-1”.

Начальнику Регіональної інформаційної митниці Копосову С.А. до 01.10.07 забезпечити виведення зі складу Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України програмно-інформаційних комплексів „Здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України” (розділ „Автотранспортні засоби”, підрозділ „Квитанції МД-1 та посвідчення МД-6”, задача „Митний контроль та митне оформлення транспортних засобів”) та „Контроль за доставкою в митниці призначення транспортних засобів індивідуального користування” (розділ „Автотранспортні засоби”, підрозділ „Декларації МД-7”, задача „Контроль за доставкою в митниці призначення транспортних засобів”).

Начальникам регіональних митниць, митниць з 01.10.07 забезпечити введення інформації до квитанцій МД-1 при митному оформленні товарів та предметів (крім автотранспортних засобів) за допомогою програмно-інформаційного комплексу „Інспектор-2006”.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Cлужби Пашка П.В.

Голова Cлужби О.Б.Єгоров

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

02.10.2007 р. №29/1-11.1/5870-ЕП

 

Начальникам регіональних митниць, митниць

 Щодо класифікації згідно з УКТЗЕД автомобілів-самоскидів.

На числені запити митніх органів та з метою подальшого впорядкування питання класифікації автомобілів-самоскидів, що відносяться до товарної позиції 8704 згідно з УКТЗЕД, керуючись положенням статті 312 Митного кодексу України повідомляємо про наступне.

Відповідно до вимог УКТЗЕД автомобілі-самоскиди, призначені для  використання на бездоріжжі, класифікуються у товарній підпозиції 8704 10.

Автомобілі-самоскиди, призначені для використання на бездоріжжі з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3 або з поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2800 см3, будь-якої вантажопідйомності класифікуються у товарній категорії 8704 10 11 згідно з УКТЗЕД.

Автомобілі-самоскиди, призначені для використання на бездоріжжі з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 см3 або з поршневим двигуном з іскровим запалюванням з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 см3 будь-якої вантажопідйомності класифікуються у товарній підкатегорії 8704 10 19 00 згідно з УКТЗЕД.

Автомобілі-самоскиди, призначені для використання на бездоріжжі з двигуном, крім поршневих двигунів з запаленням від стиснення (дизелем або напівдизелем) та крім двигунів з іскровим запалюванням, будь-якої вантажопідйомності класифікуються у товарній категорії 8704 10 90 згідно з УКТЗЕД.

У поясненнях до товарної підпозиції 8704 10 надано визначення автомобіля-самоскида, призначеного для використання на бездоріжжі та чим він відрізняється від інших вантажних транспортних засобів (зокрема, вантажних автомобілів з перекидними кузовами) (Пояснення до УКТЗЕД, т.4, стор 126). У додаткових поясненнях до товарних підкатегорій (Пояснення до УКТЗЕД, т.4, стор. 127) надані роз’яснення які види автомобілів-самоскидів існують, особливості їх зовнішнього вигляду, описано їх призначення.

Автомобілі-самоскиди товарної підпозиції 8704 10 за УКТЗЕД можна відрізнити від інших моторних транспортних засобів, призначених для перевезення вантажів з перекидним кузовом, для використання на бездоріжжі за такими основними параметрами:

- кузов самоскида виконаний з дуже міцного сталевого листа; передня частина кузова висунута над кабіною водія для захисту кабіни; все дно, чи його частина, нахилене вниз і назад;

- відсутня підвіска осей;

- потужні гальма;

- обмежені швидкість руху та зона дії;

- спеціальні шини, використовувані для руху по грунту;

 - завдякі міцній конструкції співвідношення власної маси (без урахування маси вантажу) до корисного навантаження не перевищує 1 до 1,6 наприклад, автомобіль із власною масою 10 тонн може перевозити не більш як 16 тонн вантажу.

Приклад автомобіля-самоскида для використання на бездоріжжі товарної підпозиції 8704 10 за УКТЗЕД представлено на фото 1 (додаток).

Автомобілі-самоскиди, які не відповідають вищезазначеним умовам, але згідно даних заводу-виробника являють собою вантажні автомобілі та можуть використовуватись і на бездоріжжі, з перекидними кузовами посиленої конструкції класифікуються у товарних підпозиціях 8704 21- 8704 90 згідно з УКТЗЕД, в залежності від призначення, повної маси транспортного засобу, типу двигуна встановленого на транспортний засіб, робочого об’єму циліндрів двигуна, а також від того чи були вони у використанні. Приклади таких автомобілів-самоскидів представлено на фото 2, 3 (додаток).

З метою виключення випадків невірної класифікації за УКТЗЕД, пропонуємо класифікацію автомобілів-самоскидів, призначених для використання на бездоріжжі, здійснювати з урахуванням вищезазначеного.

Додаток: фото 1, 2, 3 на 1 арк.

Начальник Управління І.П. Рамусь

 

Вик. Андреєва І.А.

Тел. 426-84-12

 

Додаток

alt="Внедорожный самосвал 769D" height="249" width="249">

Фото 1 Фото 2

 

Фото 3

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

10.10.2007 р. №11/7-16/10301-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Щодо забезпечення контролю при митному оформленні транспортних засобів, вузлів та агрегатів.

З метою недопущення заниження бази оподаткування та втрат Державного бюджету України Управлінням митної вартості здійснюється щомісячний моніторинг митних оформлень транспортних засобів, вузлів та агрегатів, що ввозяться на митну територію України, а також проводиться детальний аналіз звітів, що надаються митними органами у відповідності до наказу Держмитслужби від 13.10.06 № 885 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Держмитслужби від 18.12.06 № 1126 та від 23.04.07 року № 352, про застосування загального значення відсотку зменшення вартості транспортних засобів залежно від терміну їх експлуатації (далі процент зменшення).

За результатами аналізу зазначених звітів, наданих за серпень 2007 року з’ясовано, що у більшості випадків, а саме у 62 % митних оформлень, процент зменшення перевищував граничні значення, визначені абзацем третім пункту 1.2 наказу Держмитслужби від 13.10.06 № 885 із змінами і доповненнями, внесеними наказами Держмитслужби від 18.12.06 № 1126 та від 23.04.07 року №352.

Зокрема:

- у 15 % митних оформлень із застосуванням ВМД вартість зменшена експертом на 41-53 %;

- у 93 % митних оформлень із застосуванням МД-1 вартість зменшена експертом на 35-41 %.

З огляду на викладене вимагаю активізувати роботу щодо неухильного виконання вимог наказів Держмитслужби від 19.05.06 № 402, від 13.10.06 №885 “Про забезпечення контролю за правильністю визначення митної вартості транспортних засобів, вузлів та агрегатів” із змінами і  доповненнями, внесеними наказами Держмитслужби від 18.12.06 № 1126 та від 23.04.07 року № 352 , а саме:

З урахуванням принципів Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України від 24.11.03 № 142/5/2092 (далі Методика), посилити контроль за використанням фахівцями експертних установ та організацій понижуючих коефіцієнтів при проведенні оцінки.

У випадках виявлення порушень вимог Методики, що призвели до невірного визначення понижуючих коефіцієнтів при проведенні оцінки фахівцями експертних установ та організацій, здійснювати направлення до науково-дослідних установ судової експертизи таких актів оцінок транспортних засобів, з метою запобігання втрат Держбюджету.

Забезпечити належний контроль якості звітів, які подаються у відповідності до вимог абзацу третього пункту 1.2 наказу Держмитслужби від 13.10.06 № 885 із змінами і доповненнями, й листа Держмитслужби від 26.04.07р. №16/1-527-ЕП.

Нагадую, що відповідальність за порушення, невиконання або неналежне виконання посадовими особами митного органу вимог наказів Держмитслужби, покладено на керівника митного органу.

Заступник Голови Служби Є.Гутник

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

16.10.2007 р. №11/4-31/10530-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

У зв’язку з набуттям чинності наказом Держмитслужби від 21.09.2007 №790 “Про втрату чинності деяких наказів Держмитслужби України” та  запитами митних органів повідомляємо наступне.

Відповідно до п. 3 цього наказу з 01.10.2007:

- для введення інформації до уніфікованих митних квитанцій МД-1 при митному оформленні та митному контролі автотранспортних засобів відповідно до вимог наказів Держмитслужби від 17.11.2005 № 1118 “Про затвердження Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України” та від 25.07.2006 №630 “Про затвердження Порядку здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів особистого користування, що переміщуються через митну територію України транзитом” митні органи продовжують використовувати програмно-інформаційний комплекс "Митне оформлення транспортних засобів”;

- у всіх без виключення інших випадках оформлення уніфікованих митних квитанцій МД-1 введення інформації та формування електронних копій цих квитанцій повинне здійснюватися за допомогою програмно-інформаційного комплексу “Інспектор-2006”.

Заступник Голови Служби О. П. Шейко

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

20.11.2007 р. № 11/1-10/11790-ЕП

Начальникам регіональних

митниць,

начальникам митниць

Повідомляємо, що Держмитслужбою України доопрацьовано програмно-інформаційний комплекс „Автоматизована система митного оформлення товарів” в частині внесення до графи 31 електронної копії вантажної митної декларації відомостей про автотранспортні засоби у вигляді окремого реєстру за формою наведеною нижче.

 Форма 17. Інформація про транспортні засоби.

Номер поля

Тип

Розмір

Опис поля

1

N

3

Номер товару

2

N

3

Позиція

3

N

3

Тип транспортного засобу (довідник)

4

C

15

Марка транспортного засобу

5

C

15

Модель транспортного засобу

6

N

4

Рік випуску

7

C

25

Номер шасі

8

C

17

Номер кузова

9

N

1

Тип двигуна (довідник)

10

N

8.2

Об’єм двигуна

11

C

25

Номер двигуна

У зв’язку з викладеним вимагаю з 01.12.2007 забезпечити прийняття електронних копій вантажних митних декларацій із зазначенням вказаних відомостей у графі 31 ВМД при митному оформленні транспортних засобів, що підлягають реєстрації в органах ДАІ МВС України, а саме:

8701 20 - Трактори колісні для перевезення напівпричепів;

8701 90 - Трактори для сільськогосподарських робіт (крім тракторів садово-городніх, що керуються водієм, який іде поруч) та трактори для лісового господарства, колісні;

8702 - Автомобілі, розраховані на перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія;

8703 - Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі;

8704 - Автомобілі вантажні;

8705 - Автомобілі спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, автобетономішалки, машини прибиральні, машини дорожні, автомобілі - майстерні, радіологічні автомобілі);

8707 10 90 - Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8703, - інші;

8707 90 90 - Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8703, - інші, - інші.

Звертаю увагу на необхідність коректного зазначення при декларуванні марки (поле № 4) та моделі (поле № 5) транспортного засобу (кузова транспортного засобу). Наприклад: марка - FORD; модель - FOCUS.

Прошу довести цю інформацію до відома декларантів та інших зацікавлених осіб.

Держмитслужба відкликає свої листи від 16.11.2005 №11/1-10/14507-ЕП, від 25.10.2006 № 11/2-10/12010-ЕП та від 14.11.2005 № 11/2-10/14352.

Голова Служби О.Б.Єгоров

Могила А.В.

247-28-28

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

26.11.2007 р. № 10/1-4/1962-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць

(крім Енергетичної регіональної митниці)

Щодо відчуження ввезених на митну територію України транспортних засобів до моменту видачі Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу.

До Держмитслужби надходять запити митних органів з проханням  надати роз’яснення щодо підстав для видачі Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу на транспортні засоби, ввезені на митну територію України громадянами з метою подальшого відчуження на цій території й реалізованих через товарні біржі.

За інформацією митних органів транспортні засоби, що ввозяться громадянами для постійного користування на території України, після завершення їх оформлення з поданням митному органу митної декларації, форму якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 №748, та сплатою податків і зборів з оформленням уніфікованої митної квитанції МД-1, відчужуються іншим громадянам на території України, в тому числі через товарні біржі, до моменту отримання Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу. У такому випадку для отримання Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу до митного органу звертається громадянин, який придбав такий транспортний засіб.

У зв’язку з цим Держмитслужбою було направлено запит до Міністерства внутрішніх справ України з проханням надати роз’яснення щодо поширення дії речення третього абзацу одинадцятого пункту 8 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98 № 1388, на згадані транспортні засоби.

У відповідь на запит Держмитслужби Міністерством внутрішніх справ листом від 21.10.07 № 4/8-7124 надіслано роз’яснення з порушеного питання (додається).

Додаток: на 1 аркуші в електронному вигляді.

Директор Департаменту декларування

та митних режимів В.П.Науменко

Харламова О.М.

(247-2799

20391/6 02.11.07

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ

Вул.Лукянівська, 62, м.Київ, 01171 тел (044)272-3660, ф. (044)272-5774

21.10.2007 р. №4/8-7124

на №11/2-10/9433 від 17.09.2007

Державна митна України

За дорученням керівництва МВС у Департаменті Державтоінспекції розглянуто лист Держмитслужби України щодо надання розяснент стосовно дії пункту 8 правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотокалясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року № 1388.

Повідомляємо, що відповідно з п. 30 указаних Правил транспортні засоби, ввезені в Україну фізичними особами, підлягають реєстрації на підставі заяв власників і виданих митними органами посвідчень на їх реєстрацію в підрозділах ДАІ із зазначенням відомостей про сплату мита, заборону відчудження, дати зворотного вивезення.

Вимоги щодо заборони відчудження, передачі власником придбаних транспортних засобів до їх реєстрації в підрозділах ДАІ, визначені третім реченям одинадцятого абзацу пункту 8 вищевказаних Правил, стосуються тих транспортних засобів, право власності на які встановлюється одним із документів, зазначених у цьому пункті.

Заступник начальника Департаменту

полковник міліції О.М.Хлебніков

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

20.12.2007 р. №11/1-10/12886-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про митне оформлення транспортних засобів, що ввозяться в Україну фізичними особами, із використанням ВМД.

Повідомляємо, що з 01.01.2008 набирають чинності зміни, які вносяться постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 910 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.1997 № 574 “Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію”.

У зв’язку з цим, з 1 січня 2008 року запроваджується подання вантажної митної декларації (далі – ВМД) на товари за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) фізичними особами на митну територію України або надходять на адресу фізичних осіб у несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для вільного використання.

ВМД складається з єдиного адміністративного документа (МД-2) та, у разі потреби, з додаткових аркушів (МД-3), доповнень (МД-6), форми яких наведені у додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №910.

При цьому, відповідно до пункту 7.2 Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.97 № 307 (у редакції наказу Держмитслужби від 07.11.2007 № 933) аркуші з позначенням “4/5” комплектів бланків форм МД-2 і МД-3 не використовуються.

 Митний контроль і митне оформлення товарів із застосуванням ВМД здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого наказом Держмитслужби від 20.04.2005 № 314 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за № 439/10719.

Враховуючи викладене та приймаючи до уваги, що з 01.01.2008 запроваджується нова форма вантажної митної декларації, прошу забезпечити належне митне оформлення відповідно до митного режиму імпорту товарів за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД (в тому числі, раніше тимчасово ввезених) із використанням ВМД, що заповнюється декларантом відповідно до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації.

Також звертаємо увагу, що відповідно до пункту 30 Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.99 № 1388, зі змінами, транспортні засоби (складові частини, що мають ідентифікаційні номери), ввезені в Україну фізичними особами, підлягають реєстрації в підрозділах ДАІ на підставі заяв власників і виданих митними органами посвідчень на їх реєстрацію.

У зв’язку з цим, посвідчення про реєстрацію транспортних засобів повинні видаватися митними органами в установлених законодавством випадках згідно з положеннями Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби від 17.11.05 №1118.

 

Голова Служби О.Б.Єгоров

Москаленко О.П.

( 247-27-75

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

27.12.2007 р. №11/2-10/13209-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про митне оформлення транспортних засобів.

Державною митною службою України розглянуто звернення Західної регіональної митниці щодо тимчасового ввезення в Україну громадянами–резидентами транспортних засобів, які належать на праві власності юридичним та фізичним особам – нерезидентам.

Повідомляємо, що питання тимчасового ввезення на митну територію України зазначеної категорії транспортних засобів врегульовано положеннями Додатку С до Конвенції про тимчасове ввезення, до якої Україна приєдналась згідно з Законом від 24.03.04 № 1661-ІV (далі – Стамбульська конвенція).

Відповідно до статті 19 Закону України від 29.06.04 № 1906-ІV „Про міжнародні договори України” чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Згідно зі статтею 2 Стамбульської конвенції кожна із Договірних Сторін відповідно до положень цієї Конвенції, зобов’язується надавати згоду на тимчасове ввезення товарів (у тому числі транспортних засобів), зазначених у Додатках до цієї Конвенції.

Не впливаючи на положення Додатка E, режим тимчасового ввезення надається з загальним умовним звільненням від ввізного мита і податків та без застосування ввізних обмежень чи заборон економічного характеру.

 Відповідно до статті 2 Додатку С до згаданої Конвенції правом на тимчасове ввезення відповідно до статті 2 цієї Конвенції користуються транспортні засоби комерційного чи приватного використання.

Згідно зі статтею 1 Додатку С до Стамбульської конвенції під терміном „комерційне використання” розуміється платне перевезення осіб або промислове чи комерційне платне або безоплатне перевезення вантажів, а під терміном „приватне використання” – перевезення особою виключно для особистих потреб, за винятком будь-якого комерційного використання.

Відповідно до пункту f) статті 1 Стамбульської конвенції термін „особа” означає як фізичну, так і юридичну особу, якщо інше не передбачене контекстом.

Так, статтею 5 Додатку С до Стамбульської конвенції встановлено, що для того, щоб можна було скористатись правами на пільги, які надаються цим Додатком транспортні засоби приватного використання повинні бути зареєстрованими на території, яка не є територією тимчасового ввезення, на ім’я особи, яка зареєстрована або постійно проживає за межами території тимчасового ввезення, і ввозитись та використовуватись особами, які постійно проживають на такій території.

Також повідомляємо, що положення законодавства України не містять дозволу відповідно до пункту b) статті 7 Додатку С до Стамбульської конвенції на використання транспортних засобів приватного використання громадянами – резидентами.

Перший заступник Голови Служби Р.А.Черкасський

Москаленко О.П.

( 247-27-79

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

29.12.2007 р. №11/2-10/13285-ЕП

 

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

 Начальнику Регіональної

інформаційної митниці

Про митне оформлення транспортних засобів і функціонування ПІК “Транспортні засоби громадян”.

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 14 липня 2011 року № 11.1/2-12/10339-ЕП)

 Державною митною службою України розглянуто звернення Південної регіональної митниці про подання сертифікатів відповідності стандартам при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів, що ввозяться в Україну фізичними особами, із використанням вантажної митної декларації.

Повідомляємо, що роз’яснення, надіслані митним органам листом Держмитслужби від 29.12.2005 №11/2-10/16842-ЕП, залишаються чинними.

З метою забезпечення належного оформлення та видачі Посвідчень на реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України, до внесення змін у програмно-інформаційний комплекс “Транспортні засоби громадян” уповноваженим посадовим особам митних органів формувати з використанням цього комплексу електронні копії митних декларацій на підставі відомостей про

транспортні засоби, що містяться в оформлених вантажних митних деклараціях.

Перший заступник

Голови Служби Р. А. Черкасський

 

Вверх