Законодавчі акти та відомчі інструкції 2004 року

Legal acts and departmental instructions 2004

03.02.2004 р. №11/2-09-1149-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

03.02.2004 р. №11/2-09-1149-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про переміщення громадянами транспортних засобів індивідуального користування з метою тимчасового ввезення в Україну (вивезення з України).

У зв’язку з численними запитами митних органів щодо застосування положень Технології прикордонного та митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої наказом Держприкордонслужби від 24.11.2003 № 297/793, зареєстрованої в Мін’юсті України 09.12.2003 №1133/8454, в розрізі вимог Митного кодексу України від 11.07.2002 № 92-IV повідомляємо.

Статтею 68 Митного кодексу України визначено, що регіональні митниці, митниці, за погодженням з Держмитслужбою, можуть застосовувати спрощений митний контроль.

Спрощений митний контроль застосовується у випадках переміщення громадянами через митний кордон України товарів, що не підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню і не належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.

Спрощений митний контроль застосовується митними органами, в яких обладнано зони (коридори) спрощеного митного контролю.

Громадяни, які проходять через зони (коридори) спрощеного митного контролю, звільняються від подання митної декларації.

Згідно зі статтею 81 Митного кодексу України декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

Умови та порядок застосування форм декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, визначаються Кабінетом Міністрів України, а порядок заповнення митних декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Перелік товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню, встановлюється цим Кодексом та актами Кабінету Міністрів України.

Пунктом 10 Переліку відомостей, що оголошуються громадянами у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748, визначені товари (предмети), які потребують обов’язкового декларування і переміщення яких через митний кордон здійснюється за дозвільними документами відповідних компетентних органів - будь-якої зброї, боєприпасів і вибухових речовин, наркотиків і психотропних речовин, предметів старовини і мистецтва, друкованих видань та інших носіїв інформації, отруйних і сильнодіючих речовин та ліків, радіоактивних матеріалів, об’єктів флори і фауни, їхніх частин і одержаної з них продукції, високочастотних радіоелектронних пристроїв і засобів зв’язку.

Згідно з пунктами 13 та 15 цього Переліку окремі транспортні засоби оголошуються (в тому числі усно у випадках передбачених законодавством) громадянами при їх переміщенні через митний кордон України.

Абзацом 5 вказаної постанови Кабінету Міністрів України установлено, що громадяни, які в’їжджають (виїжджають) в Україну, здійснюють декларування предметів, що переміщуються ними через митний кордон України, в усній формі, крім випадків переміщення предметів, які декларуються в обов’язковому порядку, або предметів в обсягах, що підлягають оподаткуванню.

З огляду на вищевикладене, Держмитслужба вважає за можливе здійснювати усне декларування або декларування шляхом вчинення дій транспортних засобів, які знаходяться на обліку у відповідних реєстраційних органах іноземних держав, і тимчасово ввозяться в Україну громадянами-нерезидентами, а також транспортних засобів, що перебувають на обліку в підрозділах ДАІ МВС України і переміщуються громадянами через митний кордон України в спрощеному порядку, визначеному Технологією прикордонного та митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, затвердженою наказом Держприкордонслужби від 24.11.2003 №297/793.

Перший заступник

Голови СлужбиМ. М. Іванюк

 

12.02.2004 р. №25/2-15-38/1609-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.02.2004 р. №25/2-15-38/1609-ЕП

Начальникам регіональних

митниць Начальникам митниць

Про надання роз’яснень

Державною митною службою розглянуто запити митних органів щодо застосування окремих положень Митного кодексу України (далі - МКУ), якими регулюється порядок розпорядження товарами і транспортними засобами, конфіскованими за рішенням суду, товарами, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулись до кінця строку зберігання, а також коштами, одержаними від реалізації таких товарів, транспортних засобів, і повідомляється.

Щодо порядку розпорядження товарами і транспортними засобами

Відповідно до пункту 2 розділу II “Прикінцеві положення” Закону України від 07.12.2000 № 2134-III “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні” (зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 15.11.2001 №2779-III), продаж автомобілів, ввезених в Україну і конфіскованих (примусово вилучених), здійснюється з нарахуванням податків та зборів, що справляються при імпорті автомобілів відповідно до закону, у разі якщо такі податки та збори не були попередньо сплачені. Автомобіль, що був попередньо ввезений в Україну без сплати (повної або часткової) передбачених законодавством податків та зборів, на підставі пільг, наданих законодавством, може бути відчужений або переданий у володіння, або (та) у користування, або (та) у розпорядження тільки після сплати у повному обсязі всіх податків та зборів, передбачених законодавством України на день ввезення автомобіля на митну територію України.

У той же час, відповідно до частини шостої статті 172 МКУ реалізація товарів, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, товарів - предметів порушення митних правил, а також товарів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками) та транспортних засобів, які використовувалися для переміщення цих товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, конфіскованих за рішенням суду, а також товарів, від яких власник відмовився на користь держави, здійснюється з нарахуванням усіх податків і зборів, що підлягають сплаті при переміщенні зазначених товарів, транспортних засобів через митний кордон України, за ставками, чинними на день реалізації, якщо такі податки і збори не були попередньо сплачені.

У зв’язку з цим слід зазначити, що відповідно до пункту 2 розділу XXI “Прикінцеві положення” МКУ до приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Кодексом чинні нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Кодексу.

Виходячи з викладеного, починаючи з 01.01.2004:

Реалізація вищезазначених товарів і транспортних засобів, у тому числі переданих в реалізацію, але не реалізованих до 31.12.2003 включно, повинна здійснюватися відповідно до вимог частини шостої статті 172 МКУ, тобто з нарахуванням усіх належних податків і зборів за ставками, чинними на день реалізації, якщо такі податки і збори не були попередньо сплачені.

У разі уцінки товару суми податків та зборів (обов’язкових платежів), нараховані у процентах від його вартості, підлягають відповідному зменшенню.

Суми податків та зборів (обов’язкових платежів), нараховані за твердими ставками з одиниці товару, не змінюються.

Одночасно звертаємо увагу на те, що визначення сум податків та зборів (обов’язкових платежів) здійснюється з урахуванням встановленого Національним банком України на день реалізації товару офіційного курсу іноземної валюти, в якій здійснюється нарахування цих податків та зборів (обов’язкових платежів).

Кошти від реалізації товарів, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання і які були передані в реалізацію, але не реалізовані до 31.12.2003 включно, відповідно до частин першої та шостої статті 174 МКУ після вирахування відповідних сум повинні зберігатись на депозитному рахунку митного органу.

Щодо строків зберігання під митним контролем на складі митного органу предметів, прийнятих до 01.01.2004.

Відповідно до частини першої статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Це означає, що норми МКУ не можуть застосовуватись до правовідносин, що виникли до набрання ним чинності.

Таким чином, предмети, передані митним органам для зберігання під митним контролем до 01.01.2004, мають зберігатися на складах митних органів протягом строків, передбачених законодавством, яке діяло на момент їх прийняття.

Разом з тим, з метою уникнення конфліктних ситуацій, необхідно забезпечити неухильне виконання митним органом вимог частини першої статті 172 МКУ в частині завчасного (не пізніш як за два тижні) повідомлення власника або уповноваженої ним особи про закінчення строку зберігання зазначених предметів та про подальше розпорядження ними.

Перший заступник

Голови Служби М. М. Іванюк

 

05.03.2004 р. № 25/2-9-16/2603-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

05.03.2004 р. № 25/2-9-16/2603-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Про надання роз’яснень.

У зв’язку з набранням чинності наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.02 № 335 „Про затвердження Інструкції про проведення державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них та здійснення перевірок реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції МВС України”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.06.02 за № 472/6760, повідомляємо.

Останнім абзацом листа Держмитслужби України від 22.02.02 № 11/4-09-1683-ЕП „Про сертифікацію транспортних засобів” установлено, що до моменту законодавчого визначення державного органу, якому подаються документи, які підтверджують проведення сертифікації транспортних засобів, що були в користуванні, а також вузлів, агрегатів та частин до них,  що ввозяться на митну територію України фізичними особами, такі документи подаються митним органам під час видачі Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України.

Пунктом 1.7 Інструкції про проведення державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них та здійснення перевірок реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Державтоінспекції МВС України встановлено, що не приймаються до реєстрації нові й такі, що були в користуванні, транспортні засоби, а також вузли, агрегати та частини до них, які ввезені на митну територію України суб’єктами підприємницької діяльності чи фізичними особами без надання сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання іноземного сертифіката, виданого відповідно до чинного законодавства.

Таким чином, на сьогодні нормативно-правовими актами України чітко визначено місце та час подання документів, які підтверджують проведення сертифікації нових і таких, що були в користуванні, транспортних засобів, а також номерних вузлів до них (при заміні яких реєстраційними органами в технічних паспортах (свідоцтвах про реєстрацію) робиться відповідна відмітка про заміну), які ввезені на митну територію України фізичними особами й на які при здійсненні митного оформлення видано посвідчення на реєстрацію цих транспортних засобів в органах ДАІ МВС України.

Ця норма не поширюється на складові частини транспортних засобів (далі – складові частини), зазначені в Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, які ввозяться на митну територію України фізичними особами та на які при здійсненні митного оформлення не видаються посвідчення на реєстрацію транспортних засобів в органах ДАІ МВС України, а також відомості про заміну яких не вносяться реєстраційними органами до технічних паспортів (свідоцтв про реєстрацію).

У разі ввезення на митну територію України фізичними особами таких складових частин документи, що підтверджують проведення їх сертифікації, подаються митному органу під час пропуску цих складових частин через митний кордон України.

Враховуючи викладене, вважати такими, що втратили чинність, останній абзац листа Держмитслужби України від 22.02.02 № 11/4-09-1683-ЕП та лист Держмитслужби України від 26.02.02 № 11/4-09-1810-ЕП.

Перший заступник Голови Служби М.М.Іванюк

Заколодяжний В.В.

18.03.2004р. № 1624-IV

 ЗАКОН УКРАЇНИ

18.03.2004р. № 1624-IV

Про розвиток автомобільної промисловості України

Цей Закон спрямований на ефективне використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу вітчизняного автомобілебудування, яке визначається як пріоритетна галузь економіки України; на створення сприятливих умов для залучення інвестицій, у тому числі іноземних, а також на забезпечення економічних інтересів держави в нарощуванні обсягів виробництва українських підприємств і приведення національного законодавства у відповідність з вимогами ГАТТ/СОТ та Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими співтовариствами та їх державами-членами.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) автомобіль - наземний транспортний засіб, що класифікується згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за товарними позиціями 8702, 8703, 8704;

2) мотоцикл - наземний транспортний засіб, що класифікується згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності за товарною позицією 8711;

3) комплектуючі вироби - вироби, виготовлені згідно з погодженим із виробником автомобіля або мотоцикла комплектом документів і призначені для застосування у складі цього автомобіля або мотоцикла під час його виробництва;

4) запасні частини - частини, виготовлені згідно з погодженим із виробником автомобіля або мотоцикла комплектом документів, призначені для застосування у складі цього автомобіля або мотоцикла на випадок необхідності здійснення заміни вузла, агрегату або окремих деталей цього автомобіля або мотоцикла в разі його ремонту або технічного обслуговування;

 5) кузов (кабіна) автомобіля - каркасна конструкція, призначена для монтажу на ній складових компонентів автомобіля, а також розміщення робочого місця водія та місць пасажирів або вантажу;

6) шасі (рама) автомобіля рамної конструкції - певна частина автомобіля, на яку згідно з конструкцією встановлюються комплектуючі вироби, вузли та агрегати;

7) підприємство з виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин - резидент України, юридична особа, яка поряд з іншими автомобілями, мотоциклами та/або комплектуючими виробами і запасними частинами обов’язково виготовляє автомобілі, мотоцикли та/або комплектуючі вироби і запасні частини, країною походження яких є Україна, та/або яка реалізує програму створення виробничих потужностей і робочих місць для виготовлення автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин, країною походження яких є Україна;

8) програма створення виробничих потужностей і робочих місць - затверджена Кабінетом Міністрів України програма будівництва, реконструкції, технічного обладнання та/або переобладнання виробничих потужностей, створення та/або модернізації об’єктів виробництва, а також реалізації плану створення (завантаження) робочих місць, яка здійснюється для виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин, країною походження яких є Україна;

9) план створення (завантаження) робочих місць - кількість і терміни створення (завантаження) робочих місць на підприємствах з виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин на території України;

10) робоче місце - зона застосування праці одного працюючого, обладнана та оснащена всім необхідним для виконання виробничого процесу або його частини протягом повного робочого дня (повне завантаження).

Стаття 2. Вимоги до підприємств з виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин

Підприємство з виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин повинно відповідати таким вимогам:

 а) мати запис у своєму статуті про те, що виготовлення автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин є основним видом його діяльності;

б) мати офіційно підтверджене право на виробництво певної марки автомобілів або мотоциклів на підставі зареєстрованого права власності на знак для товарів і послуг (торговельної марки) або на підставі чинного договору, що надає право на використання цього знака для товарів і послуг (торговельної марки) при виробництві автомобілів або мотоциклів;

в) мати міжнародний ідентифікаційний код виробника дорожніх транспортних засобів (WMI), який надано відповідно до вимог ДСТУ 3525-97 (ISO 3779-96), що передбачає наявність зареєстрованих технічних умов;

г) мати погоджений із виробником автомобіля або мотоцикла комплект документів на виготовлення комплектуючих виробів і запасних частин.

Вимоги, визначені в пунктах “б” та “в” цієї статті, застосовуються виключно до підприємств з виробництва автомобілів і мотоциклів.

Стаття 3. Вимоги щодо комплектності автомобіля при ввезенні на митну територію України

Автомобіль з кузовом несучого типу при ввезенні на митну територію України вважається завершеним (готовим), якщо на його кузові встановлено один або більше з таких компонентів:

силовий агрегат (двигун і коробка передач);

передня підвіска (вісь);

задня підвіска (вісь).

Автомобіль рамної конструкції при ввезенні на митну територію України вважається завершеним (готовим), якщо на його шасі (рамі) встановлено один або більше з таких компонентів:

кузов (кабіна та/або вантажний кузов);

паливна система;

система випуску відпрацьованих газів.

 Стаття 4. Визначення країни походження автомобілів, мотоциклів, комплектуючих виробів і запасних частин

Для цілей цього Закону країною походження автомобіля, мотоцикла, комплектуючого виробу або запасної частини вважається Україна, якщо при виготовленні такого автомобіля, мотоцикла, комплектуючого виробу або запасної частини вартість використаних вузлів і деталей з інших країн чи невідомого походження становить менше 50 відсотків від ціни франко-завод виробника такого автомобіля, мотоцикла, комплектуючого виробу або запасної частини.

При виробництві автомобілів, країною походження яких є Україна, обов’язковими для виконання є вимоги частини першої цієї статті та таких чотирьох виробничих і технологічних операцій:

а) виготовлення кузова (кабіни) автомобіля, коли з окремих елементів, деталей або вузлів методами нероз’ємного з’єднання виготовляється кузов (кабіна);

б) фарбування кузова (кабіни);

в) спорядження кузова (кабіни);

г) складання автомобіля.

Стаття 5. Зміст і вимоги до програми створення виробничих потужностей і робочих місць

Програма створення виробничих потужностей і робочих місць підприємства з виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань промислової політики.

Програма створення виробничих потужностей і робочих місць має містити перелік заходів з будівництва, реконструкції, технічного обладнання та/або переобладнання виробничих потужностей, створення та/або модернізації об’єктів виробництва, здійснення виробничої діяльності, а також реалізації плану створення (завантаження) робочих місць та передбачає виконання комплексу зобов’язань у період її реалізації, зокрема щодо:

а) класу (класів) автомобілів або мотоциклів, які передбачає виробляти підприємство з виробництва автомобілів або мотоциклів;

 б) переліку та асортименту комплектуючих виробів і запасних частин, які передбачає виробляти таке підприємство;

в) переліку об’єктів і потужностей для виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин, у тому числі тих, країною походження яких є Україна, з визначенням термінів введення таких об’єктів і потужностей в експлуатацію, досягнення на них проектних обсягів виробництва;

г) термінів виконання плану створення (завантаження) робочих місць;

ґ) фінансово-економічного обґрунтування.

Кабінет Міністрів України затверджує програму створення виробничих потужностей і робочих місць підприємства з виробництва автомобілів, моториклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин не пізніше трьох місяців від дня її подання центральним органом виконавчої влади з питань промислової політики.

Стаття 6. Відповідальність за невиконання зобов’язань за програмою створення виробничих потужностей і робочих місць

У разі невиконання своїх зобов’язань за затвердженою Кабінетом Міністрів України програмою створення виробничих потужностей і робочих місць або порушення норм цього Закону підприємство з виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин сплачує в повному обсязі відповідно до законодавства всі податки, збори (обов’язкові платежі), що не сплачувалися з моменту встановлення центральним органом виконавчої влади з питань промислової політики та затвердження Кабінетом Міністрів України факту невиконання програми створення виробничих потужностей і робочих місць або порушення цього Закону, а також сплачує пеню в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.

Контроль за виконанням програм створення виробничих потужностей і робочих місць підприємств з виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин на підставі звітів щодо їх виконання, які надаються зазначеними підприємствами за підсумками календарного року, покладається на центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики та центральний орган державної податкової служби.

 Стаття 7. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності через 45 днів після його опублікування та діє до 31 грудня 2008 року.

З дня набрання чинності цим Законом дія статей 2, 4 і 5 Закону України “Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні” поширюється виключно на підприємства з виробництва автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією, які діють відповідно до Закону України “Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні”, мають інвестиційні програми, затверджені Кабінетом Міністрів України до 1 січня 2004 року, та мають інвестицію (в тому числі іноземну) виключно в грошовій формі, що зареєстрована у встановленому законодавством порядку та становить за офіційним валютним курсом Національного банку України на день внесення такої інвестиції до статутного фонду зазначеного підприємства суму, еквівалентну не менше 150 мільйонам доларів США - при виробництві легкових автомобілів, не менше 30 мільйонам доларів США - при виробництві вантажних автомобілів і автобусів, не менше 10 мільйонам доларів США - при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів.

Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) статтю 22 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181, № 47, ст. 294; 1998 р., № 10, ст. 35, № 18, ст. 94, № 26, ст. 151; 1999 р., № 1, ст. 1, № 2 - 3, ст. 22, №8, ст. 55, № 15, ст. 83, № 17, ст. 114, № 18, ст. 140, № 28, ст. 229, № 32, ст. 264, № 38, ст. 338, ст. 352, № 39, ст. 356; 2000 р., № 2, ст. 16, № 10, ст. 78, № 20, ст. 149, № 22, ст. 172, № 25, ст. 197, № 26, ст. 209, № 32, ст. 254, ст. 260, № 35, ст. 283, № 38, ст. 319; 2001 р., № 7, ст. 36, № 11, ст. 46, № 20, ст. 96, № 23, ст. 114; 2002 р., № 2, ст. 11, № 9, ст. 68, № 29, ст. 192, № 33, ст. 238, № 35, ст. 259, № 36, ст. 266; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86, № 12, ст. 88, № 30, ст. 249; із змінами, внесеними Законом України від 27 листопада 2003 року № 1344-IV) після пункту 22.29 доповнити новим пунктом такого змісту:

“22.30. Тимчасово, з дня набрання чинності Законом України “Про розвиток автомобільної промисловості України” до 31 грудня 2008 року, для підприємств з виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин, які здійснюють діяльність відповідно до Закону України “Про розвиток автомобільної промисловості України”, встановлюються такі особливості оподаткування їх прибутку:

.30.1Податковим періодом для них вважається звітний податковий рік.

 .30.2Об’єкт оподаткування, визначений за наслідками звітного податкового року, зменшується на суму коштів, які реінвестуються підприємством у розвиток власного виробництва. Рішення про проведення такої реінвестиції має бути прийняте до граничного терміну подання річної податкової декларації до відповідного податкового органу. Якщо протягом наступного податкового року засновники підприємства скасовують рішення щодо проведення зазначеної реінвестиції або зменшують її обсяги, підприємство зобов’язане визнати прибуток, який дорівнює сумі оголошеної реінвестиції або сумі її зменшення, додати його суму до суми оподатковуваного прибутку поточного податкового періоду, а також сплатити пеню в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством”.

У зв’язку з цим пункт 22.30 вважати пунктом 22.31;

2) у Митному тарифі України, затвердженому Законом України “Про Митний тариф України” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., № 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 45, ст. 239; 2002 р., № 9, ст. 68, № 18 - 19, ст. 133, № 32, ст. 233, № 33, ст. 237; 2003 р., № 7, ст. 64, № 8 - 9, ст. 85, № 26, ст. 187, ст. 188, №29, ст. 235, № 39, ст. 335; 2004 р., № 2, ст. 7, № 5, ст. 24), у розділах XVI і XVII:

 

1) цифри та слова:

“8407 33

- - з робочим об’ємом циліндра понад 250 куб. см, але не більш як 1000 куб. см:

8407 33 10 00

- - для промислової збірки: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, підпозиції 8701 10, моторних транспортних засобів товарних позицій 8703, 8704 та 8705

5

10

шт.

8407 33 30 00

- - - для транспортних засобів товарної позиції 8703, що використовувалися

1,5 євро за 1 см3

1,5 євро за 1 см3

шт.

8407 33 90 00

- - - інші

5

10

шт.

8407 34

- - з робочим об’ємом циліндра більш як 1000 куб. см:

8407 34 10 00

- - - нові, для промислової збірки: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном, робочий об’єм якого менш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705

5

10

шт.

- - - інші:

8407 34 30 00

- - - - що використовувались

1,5 євро за 1 см3

1,5 євро за 1 см3

шт.

- - - - нові, з робочим об’ємом циліндра:

8407 34 91 00

- - - - - не більш як 1500 см3

5

10

шт.

8407 34 99 00

- - - - - понад 1500 см3

5

10

шт.

8407 90 10 00

- - з робочим об’ємом циліндра не більш як 250 куб. см

5

10

шт.

- - з робочим об’ємом циліндра понад 250 куб. см:

8407 90 50 00

- - - для промислової збірки: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном, робочий об’єм якого менш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705

5

10

шт.

8407 90 60 00

- - - для транспортних засобів товарної позиції 8703, що використовувалися

1,5 євро за 1 см3

1,5 євро за 1 см3

шт.

- - - інші:

 

8407 90 80 00

- - - - потужністю не більш як 10 кВт

5

10

шт.

8407 90 90 00

- - - - потужністю понад 10 кВт

5

10

шт.”

замінити цифрами та словами:

“8407 33

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 250 см3, але не більш як 1000 см3:

8407 33 10 00

- - - для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарних позицій 8703, 8704 та 8705

5

10

шт.

8407 33 90

- - - інші:

8407 33 90 10

- - - - для промислового складання

5

10

шт.

8407 33 90 20

- - - - що використовувалися

1,5 євро за 1 см3

1,5 євро за 1 см3

шт.

8407 33 90 90

- - - - інші

5

10

шт.

8407 34

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3:

8407 34 10

- - - для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, з робочим об’ємом циліндрів двигуна менш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705:

8407 34 10 10

- - - - моторних транспортних засобів товарної позиції 8703

12

20

шт.

8407 34 10 90

- - - - інші

5

10

шт.

- - - інші:

8407 34 30 00

- - - - що використовувалися

1,5 євро за 1 см3

1,5 євро за 1 см3

шт.

- - - - нові, з робочим об’ємом циліндрів двигуна:

8407 34 91

- - - - - не більш як 1500 см3:

8407 34 91 10

- - - - - - для промислового складання

5

10

шт.

8407 34 91 90

- - - - - - інші

12

20

шт.

8407 34 99

- - - - - понад 1500 см3:

8407 34 99 10

- - - - - - для промислового складання

5

10

шт.

8407 34 99 90

- - - - - - інші

12

20

шт.

8407 90

- інші двигуни:

8407 90 10 00

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 250 см3

5

10

шт.

 

 

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 250 см3:

 

 

 

8407 90 50

- - - для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, з робочим об'ємом циліндрів двигуна менш як 2800 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705:

 

8407 90 50 10

- - - - моторних транспортних засобів товарної позиції 8703

12

20

шт.

8407 90 50 90

- - - - інші

5

10

шт.

- - - інші:

8407 90 80 00

- - - - потужністю не більш як 10 кВт

5

10

шт.

8407 90 90

- - - - потужністю понад 10 кВт:

8407 90 90 10

- - - - - для промислового складання

5

10

шт.

8407 90 90 20

- - - - - що використовувалися

1,5 євро за 1 см3

1,5 євро за 1 см3

шт.

8407 90 90 90

- - - - - інші

5

10

шт.”;

2) цифри та слова:

“8408 20

- двигуни, використовувані на транспортних засобах групи 87:

8408 20 10

- - для промислової збірки: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, з двигуном, робочий об’єм циліндра якого менш як 2500 куб. см; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705:

8408 20 10 10

- - - рядні 4-циліндрові двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизельні) з робочим об’ємом циліндрів 2499 см3, потужністю 60 кВт

10

шт.

8408 20 10 90

- - - інші

5

10

шт.

8408 20 30 00

- - для транспортних засобів товарної позиції 8703, що використовувалися

1,5 євро за 1 см3

1,5 євро за 1 см3

шт.

- - інші:

- - - для сільськогосподарських колісних тракторів та лісових колісних тракторів потужністю:

8408 20 31 00

- - - - не більш як 50 кВт

5

10

шт.

 

 

8408 20 35 00

- - - - понад 50 кВт, але не більш як 100 кВт

5

10

шт.

8408 20 37 00

- - - - понад 100 кВт

5

10

шт.

 

- - - для інших транспортних засобів групи 87, потужністю:

     

8408 20 51 00

- - - - не більш як 50 кВт

5

10

шт.

8408 20 55

- - - - понад 50 кВт, але не більш як 100 кВт:

     

8408 20 55 10

- - - - - рядні 4-циліндрові двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизельні) - з наддуттям, з робочим об’ємом циліндрів 2798 см3, потужністю 76 кВт; з наддуттям та охолодженням повітря, з робочим об’ємом циліндрів 2798 см3, потужністю 90 кВт

5

10

шт.

8408 20 55 90

- - - - - інші

5

10

шт.

8408 20 57 00

- - - - понад 100 кВт, але не більш як 200 кВт

5

10

шт.

8408 20 99 00

- - - - понад 200 кВт

5

10

шт.”

замінити цифрами та словами:

“8408 20

- двигуни, призначені для використання на транспортних засобах групи 87:

     

8408 20 10

- - для промислового складання: тракторів, що керуються водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, з робочим об’ємом циліндрів двигуна менш як 2500 см3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705:

     

8408 20 10 10

- - - рядні 4-циліндрові двигуни внутрішнього згоряння, поршневі з компресійним запалюванням (дизельні), з робочим об’ємом циліндрів двигуна 2499 см3, потужністю 60 кВт

5

10

шт.

8408 20 10 20

- - моторних транспортних засобів товарної позиції 8703

12

20

шт.

8408 20 10 90

- - - інші

5

10

шт.

 

- - інші:

     
 

- - - для сільськогосподарських колісних тракторів та лісових колісних тракторів потужністю:

     

8408 20 31 00

- - - - не більш як 50 кВт

5

10

шт.

8408 20 35 00

- - - - понад 50 кВт, але не більш як 100 кВт

5

10

шт.

8408 20 37 00

- - - - понад 100 кВт

5

10

шт.

 

 

- - - для інших транспортних засобів групи 87, потужністю:

     

8408 20 51

- - - - не більш як 50 кВт:

     

8408 20 51 10

- - - - - для промислового складання

5

10

шт.

8408 20 51 20

- - - - - що використовувалися

1,5 євро за 1 см3

1,5 євро за 1 см3

шт.

8408 20 51 90

- - - - - інші

12

20

шт.

8408 20 55

- - - - понад 50 кВт, але не більш як 100 кВт:

     

8408 20 55 10

- - - - - рядні 4-циліндрові двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизельні) - з наддуттям, з робочим об’ємом циліндрів двигуна 2798 см3, потужністю 76 кВт; з наддуттям та охолодженням повітря, з робочим об’ємом циліндрів двигуна 2798 см3, потужністю 90 кВт

5

10

шт.

8408 20 55 20

- - - - - для промислового складання

5

10

шт.

8408 20 55 30

- - - - - що використовувалися

1,5 євро за 1 см3

1,5 євро за 1 см3

шт.

8408 20 55 90

- - - - - інші

12

20

шт.

8408 20 57

- - - - понад 100 кВт, але не більш як 200 кВт:

     

8408 20 57 10

- - - - - для промислового складання

5

10

шт.

8408 20 57 20

- - - - - що використовувалися

1,5 євро за 1 см3

1,5 євро за 1 см3

шт.

8408 20 57 90

- - - - - інші

12

20

шт.

8408 20 99

- - - - понад 200 кВт:

     

8408 20 99 10

- - - - - для промислового складання

5

10

шт.

8408 20 99 20

- - - - - що використовувалися

1,5 євро за 1 см3

1,5 євро за 1 см3

шт.

8408 20 99 90

- - - - - інші

5

10

шт.”;

) цифри та слова:

“8409

Частини, призначені виключно або головним чином для двигунів товарної позиції 8407 чи 8408:

     

8409 10

- двигуни авіаційні:

     

8409 10 10 00

- - для цивільної авіації

0

5

-

8409 10 90 00

- - інші

0

5

-

 

- інші:

     

8409 91 00 00

- - призначені виключно або головним чином для поршневих двигунів з іскровим запалюванням

0

10

-

 

8409 91 30 00

- - призначені для двигунів, що встановлюються на транспортних засобах товарної позиції 8703, і що використовувалися

1,5 євро за 1 см3

1,5 євро за 1 см3

-

8409 99 00 00

- інші

0

10

-“

замінити цифрами та словами:

“8409

Частини, призначені виключно або головним чином для двигунів товарної позиції 8407 або 8408:

     

8409 10

- для двигунів авіаційних:

     

8409 10 10 00

- - для цивільної авіації

0

5

-

8409 10 90 00

- - інші

0

5

-

 

- інші:

     

8409 91 00

- - призначені виключно або головним чином для поршневих двигунів з іскровим запалюванням:

     

8409 91 00 10

- - - блоки циліндрів, що використовувалися

1,5 євро за 1 см3

1,5 євро за 1 см3

-

8409 91 00 90

- - - інші

0

10

-

8409 99 00

- - інші:

     

8409 99 00 10

- - - блоки циліндрів, що використовувалися

1,5 євро за 1 см3

1,5 євро за 1 см3

-

8409 99 00 90

- - - інші

0

10

-";

4) цифри та слова:

“8707

Кузови, включаючи кабіни для автомобілів товарних позицій 8701 - 8705:

     

8707 10

- автомобілів товарних позицій 8703:

     

8707 10 10 00

- - для промислового складання

5

10

-

 

- - що використовувалися:

     

8707 10 30 00

- - - до 5 років (включно)

1400 євро за 1 шт.

2800 євро за 1 шт.

-

8707 10 50 00

- - - понад 5 років

2100 євро за 1 шт.

4200 євро за 1 шт.

-

8707 10 90 00

- - інші

10

20

шт.”

замінити цифрами та словами:

“8707

Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705:

     

8707 10

- кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703:

     

8707 10 10 00

- - для промислового складання

12

20

шт.

8707 10 90

- - інші:

     

8707 10 90 10

- - - що використовувалися 5 років або менше

1400 євро за 1 шт.

2800 євро за 1 шт.

шт.

 

8707 10 90 20

- - - що використовувалися більше 5 років

2100 євро за 1 шт.

4200 євро за 1 шт.

шт.

8707 10 90 90

- - - інші

12

20

шт.”;

5) цифри та слова:

“8703

Автомобілі легкові та інші транспортні засоби, призначені для перевезення людей (крім автомобілів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі, фургони та гоночні автомобілі:

     

8703 10

- автомобілі, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби:

     
 

- - з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з поршневим двигуном з іскровим запалюванням:

     

8703 10 11 00

- - - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу

0,4 євро за 1 см3

0,4 євро за 1 см3

шт.

8703 10 19 00

- - - інші

0,4 євро за 1 см3

0,4 євро за 1 см3

шт.

8703 10 90 00

- - з двигуном іншого типу

0,4 євро за 1 см3

0,4 євро за 1 см3

шт.

 

- інші транспортні засоби з поршневим двигуном з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:

     

8703 21

- - з робочим об’ємом циліндрів не більш як 1000 см3:

     

8703 21 10 00

- - - нові(*)

0,05 євро за 1 см3

0,05 євро за 1 см3

шт.

8703 21 90

- - - що використовувались:

     

8703 21 90 10

- - - - до 5 років

0,1 євро за 1 см3

0,1 євро за 1 см3

шт.

8703 21 90 30

- - - - понад 5 років

0,15 євро за 1 см3

0,15 євро за 1 см3

шт.

8703 22

- - з робочим об’ємом циліндрів понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3:

     
 

- - - нові:

     

8703 22 11 00

- - - - автомобілі, обладнані для тимчасового проживання людей

0,1 євро за 1 см3

0,1 євро за 1 см3

шт.

 

8703 22 19 00

- - - - інші

0,1 євро за 1 см3

0,1 євро за 1 см3

шт.

8703 22 90

- - - що використовувались:

     

8703 22 90 10

- - - - до 5 років

0,2 євро за 1 см3

0,2 євро за 1 см3

шт.

8703 22 90 30

- - - - понад 5 років

0,3 євро за 1 см3

0,3 євро за 1 см3

шт.

8703 23

- - з робочим об’ємом циліндрів понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3:

     
 

- - - нові:

     

8703 23 11

- - - - автомобілі, обладнані для тимчасового проживання людей:

     

8703 23 11 10

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500, але не більш як 2200 см3

0,1 євро за 1 см3

0,1 євро за 1 см3

шт.

8703 23 11 30

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200, але не більш як 3000 см3

0,4 євро за 1 см3

0,4 євро за 1 см3

шт.

8703 23 19

- - - - інші:

     

8703 23 19 10

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500, але не більш як 2200 см3

0,1 євро за 1 см3

0,1 євро за 1 см3

шт.

8703 23 19 30

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200, але не більш як 3000 см3

0,4 євро за 1 см3

0,4 євро за 1 см3

шт.

8703 23 90

- - - що використовувались:

     

8703 23 90 1

- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500, але не більш як 2200 см3:

     

8703 23 90 11

- - - - - до 5 років

0,2 євро за 1 см3

0,2 євро за 1 см3

шт.

8703 23 90 13

- - - - - понад 5 років

0,3 євро за 1 см3

0,3 євро за 1 см3

шт.

8703 23 90 3

- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200, але не більш як 3000 см3:

     

8703 23 90 31

- - - - - до 5 років

0,8 євро за 1 см3

0,8 євро за 1 см3

шт.

8703 23 90 33

- - - - - понад 5 років

1,2 євро за 1 см3

1,2 євро за 1 см3

шт.

8703 24

- - з робочим об’ємом циліндрів понад 3000 см3:

     

8703 24 10 00

- - - нові

0,8 євро за 1 см3

0,8 євро за 1 см3

шт.

8703 24 90

- - - що використовувались:

     

8703 24 90 10

- - - - до 5 років

1,6 євро за 1 см3

1,6 євро за 1 см3

шт.

8703 24 90 30

- - - - понад 5 років

2,4 євро за 1 см3

2,4 євро за 1 см3

шт.

 

 

- інші транспортні засоби з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):

     

8703 31

- - з робочим об’ємом циліндрів не більш як 1500 см3:

     

8703 31 10 00

- - - нові

0,1 євро за 1 см3

0,1 євро за 1 см3

шт.

8703 31 90

- - - що використовувались:

     

8703 31 90 10

- - - - до 5 років

0,2 євро за 1 см3

0,2 євро за 1 см3

шт.

8703 31 90 30

- - - - понад 5 років

0,3 євро за 1 см3

0,3 євро за 1 см3

шт.

8703 32

- - з робочим об’ємом циліндрів понад 1500 см3, але не більш як 2500 см3:

     
 

- - - нові:

     

8703 32 11 00

- - - - автомобілі, обладнані для тимчасового проживання людей

0,15 євро за 1 см3

0,15 євро за 1 см3

шт.

8703 32 19 00

- - - - інші

0,15 євро за 1 см3

0,15 євро за 1 см3

шт.

8703 32 90

- - - що використовувались:

     

8703 32 90 10

- - - - до 5 років

0,3 євро за 1 см3

0,3 євро за 1 см3

шт.

8703 32 90 30

- - - - понад 5 років

0,45 євро за 1 см3

0,45 євро за 1 см3

шт.

8703 33

- - з робочим об’ємом циліндрів понад 2500 см3:

     
 

- - - нові:

     

8703 33 11 00

- - - - автомобілі, обладнані для тимчасового проживання людей

0,8 євро за 1 см3

0,8 євро за 1 см3

шт.

8703 33 19 00

- - - - інші

0,8 євро за 1 см3

0,8 євро за 1 см3

шт.

8703 33 90

- - - що використовувались:

     

8703 33 90 10

- - - - до 5 років

1,6 євро за 1 см3

1,6 євро за 1 см3

шт.

8703 33 90 30

- - - - понад 5 років

2,4 євро за 1 см3

2,4 євро за 1 см3

шт.

8703 90

- інші:

     

8703 90 10 00

- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами

300 євро за 1 шт.

300 євро за 1 шт.

шт.

8703 90 90 00

- - інші

300 євро за 1 шт.

300 євро за 1 шт.

шт.”

замінити цифрами та словами:

а) на період до 31 грудня 2005 року -

 

“8703

Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі - фургони та гоночні автомобілі:

     

8703 10

- транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф

та аналогічні транспортні засоби:

     

8703 10 11 00

- - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням

15, але не менше 0,7 євро за 1 см3

15, але не менше 0,7 євро за 1 см3

шт.

8703 10 18 00

- - інші

15, але не менше 0,7 євро за 1 см3

15, але не менше 0,7 євро за 1 см3

шт.

 

- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним мех.:

     

8703 21

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 см3:

     

8703 21 10 00

- - - нові

15, але не менше 0,6 євро за 1 см3

15, але не менше 0,6 євро за 1 см3

шт.

8703 21 90

- - - що використовувалися:

     

8703 21 90 10

- - - - не більш як 5 років

20, але не менше 0,7 євро за 1 см3

20, але не менше 0,7 євро за 1 см3

шт.

8703 21 90 30

- - - - понад 5 років

30, але не менше 0,8 євро за 1 см3

30, але не менше 0,8 євро за 1 см3

шт.

8703 22

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3:

     

 

8703 22 10 00

- - - нові

15, але не менше 0,8 євро за 1 см3

15, але не менше 0,8 євро за 1 см3

шт.

8703 22 90

- - - що використовувалися:

     

8703 22 90 10

- - - - не більш як 5 років

20, але не менше 1 євро за 1 см3

20, але не менше 1 євро за 1 см3

шт.

8703 22 90 30

- - - - понад 5 років

30, але не менше 1,2 євро за 1 см3

30, але не менше 1,2 євро за 1 см3

шт.

8703 23

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3:

     
 

- - - нові:

     

8703 23 11

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей:

     

8703 23 11 10

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3

15, але не менше 0,8 євро за 1 см3

15, але не менше 0,8 євро за 1 см3

шт.

8703 23 11 30

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3

15, але не менше 0,9 євро за 1 см3

15, але не менше 0,9 євро за 1 см3

шт.

8703 23 19

- - - - інші:

     

8703 23 19 10

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3

15, але не менше 0,8 євро за 1 см3

15, але не менше 0,8 євро за 1 см3

шт.

8703 23 19 30

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3

15, але не менше 0,9 євро за 1 см3

15, але не менше 0,9 євро за 1 см3

шт.

8703 23 90

- - - що використовувалися:

     
 

- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3:

     

8703 23 90 11

- - - - - не більш як 5 років

20, але не менше 1 євро за 1 см3

20, але не менше 1 євро за 1 см3

шт.

8703 23 90 13

- - - - - понад 5 років

30, але не менше 1,2 євро за 1 см3

30, але не менше 1,2 євро за 1 см3

шт.

 

 

- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3:

     

8703 23 90 31

- - - - - не більш як 5 років

20, але не менше 1,2 євро за 1 см3

20, але не менше 1,2 євро за 1 см3

шт.

8703 23 90 33

- - - - - понад 5 років

30, але не менше 1,4 євро за 1 см3

30, але не менше 1,4 євро за 1 см3

шт.

8703 24

- - з робочим об’мом циліндрів двигуна понад 3000 см3:

     

8703 24 10 00

- - - нові

20, але не менше 1,8 євро за 1 см3

20, але не менше 1,8 євро за 1 см3

шт.

8703 24 90

- - - що використовувалися:

     

8703 24 90 10

- - - - не більш як 5 років

25, але не менше 1,8 євро за 1 см3

25, але не менше 1,8 євро за 1 см3

шт.

8703 24 90 30

- - - - понад 5 років

30, але не менше 2,4 євро за 1 см3

30, але не менше 2,4 євро за 1 см3

шт.

 

- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):

     

8703 31

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 см3:

     

8703 31 10 00

- - - нові

15, але не менше 0,8 євро за 1 см3

15, але не менше 0,8 євро за 1 см3

шт.

8703 31 90

- - - що використовувалися:

     

8703 31 90 10

- - - - не більш як 5 років

20, але не менше 0,9 євро за 1 см3

20, але не менше 0,9 євро за 1 см3

шт.

8703 31 90 30

- - - - понад 5 років

30, але не менше 1,2 євро за 1 см3

30, але не менше 1,2 євро за 1 см3

шт.

8703 32

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2500 см3:

     
 

- - - нові:

     

 

8703 32 11 00

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей

15, але не менше 0,8 євро за 1 см3

15, але не менше 0,8 євро за 1 см3

шт.

8703 32 19 00

- - - - інші

15, але не менше 0,8 євро за 1 см3

15, але не менше 0,8 євро за 1 см3

шт.

8703 32 90

- - - що використовувалися:

     

8703 32 90 10

- - - - не більш як 5 років

20, але не менше 1 євро за 1 см3

20, але не менше 1 євро за 1 см3

шт.

8703 32 90 30

- - - - понад 5 років

30, але не менше 1,3 євро за 1 см3

30, але не менше 1,3 євро за 1 см3

шт.

8703 33

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3:

     
 

- - - нові:

     

8703 33 11 00

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей

20, але не менше 1,8 євро за 1 см3

20, але не менше 1,8 євро за 1 см3

шт.

8703 33 19 00

- - - - інші

20, але не менше 1,8 євро за 1 см3

20, але не менше 1,8 євро за 1 см3

шт.

8703 33 90

- - - що використовувалися:

     

8703 33 90 10

- - - - не більш як 5 років

25, але не менше 1,8 євро за 1 см3

25, але не менше 1,8 євро за 1 см3

шт.

8703 33 90 30

- - - - понад 5 років

30, але не менше 2,4 євро за 1 см3

30, але не менше 2,4 євро за 1 см3

шт.

8703 90

- інші:

     

8703 90 10 00

- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами

20

20

шт.

8703 90 90 00

- - інші

20

20

шт.”;

 


б) з 1 січня 2006 року -

“8703

Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі - фургони та гоночні автомобілі:

     

8703 10

- транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби:

     

8703 10 11 00

- - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем), або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням

12, але не менше 0,6 євро за 1 см3

12, але не менше 0,6 євро за 1 см3

шт.

8703 10 18 00

- - інші

12, але не менше 0,6 євро за 1 см3

12, але не менше 0,6 євро за 1 см3

шт.

 

- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:

     

8703 21

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 см3:

     

8703 21 10 00

- - - нові

12, але не менше 0,5 євро за 1 см3

12, але не менше 0,5 євро за 1 см3

шт.

8703 21 90

- - - що використовувалися:

     

8703 21 90 10

- - - - не більш як 5 років

20, але не менше 0,7 євро за 1 см3

20, але не менше 0,7 євро за 1 см3

шт.

8703 21 90 30

- - - - понад 5 років

30, але не менше 0,8 євро за 1 см3

30, але не менше 0,8 євро за 1 см3

шт.

8703 22

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 см3, але не більш як 1500 см3:

     

 

8703 22 10 00

- - - нові

12, але не менше 0,7 євро за 1 см3

12, але не менше 0,7 євро за 1 см3

шт.

8703 22 90

- - - що використовувалися:

     

8703 22 90 10

- - - - не більш як 5 років

20, але не менше 1 євро за 1 см3

20, але не менше 1 євро за 1 см3

шт.

8703 22 90 30

- - - - понад 5 років

30, але не менше 1,2 євро за 1 см3

30, але не менше 1,2 євро за 1 см3

шт.

8703 23

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 3000 см3:

     
 

- - - нові:

     

8703 23 11

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей:

     

8703 23 11 10

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3

12, але не менше 0,7 євро за 1 см3

12, але не менше 0,7 євро за 1 см3

шт.

8703 23 11 30

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3

12, але не менше 0,8 євро за 1 см3

12, але не менше 0,8 євро за 1 см3

шт.

8703 23 19

- - - - інші:

     

8703 23 19 10

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3

12, але не менше 0,7 євро за 1 см3

12, але не менше 0,7 євро за 1 см3

шт.

8703 23 19 30

- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3

12, але не менше 0,8 євро за 1 см3

12, але не менше 0,8 євро за 1 см3

шт.

8703 23 90

- - - що використовувалися:

     
 

- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2200 см3:

     

8703 23 90 11

- - - - - не більш як 5 років

20, але не менше 1 євро за 1 см3

20, але не менше 1 євро за 1 см3

шт.

8703 23 90 13

- - - - - понад 5 років

30, але не менше 1,2 євро за 1 см3

30, але не менше 1,2 євро за 1 см3

шт.

 

 

- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 см3, але не більш як 3000 см3:

     

8703 23 90 31

- - - - - не більш як 5 років

20, але не менше 1,2 євро за 1 см3

20, але не менше 1,2 євро за 1 см3

шт.

8703 23 90 33

- - - - - понад 5 років

30, але не менше 1,4 євро за 1 см3

30, але не менше 1,4 євро за 1 см3

шт.

8703 24

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 см3:

     

8703 24 10 00

- - - нові

20, але не менше 1,8 євро за 1 см3

20, але не менше 1,8 євро за 1 см3

шт.

8703 24 90

- - - що використовувалися:

     

8703 24 90 10

- - - - не більш як 5 років

25, але не менше 1,8 євро за 1 см3

25, але не менше 1,8 євро за 1 см3

шт.

8703 24 90 30

- - - - понад 5 років

30, але не менше 2,4 євро за 1 см3

30, але не менше 2,4 євро за 1 см3

шт.

 

- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):

   

-

8703 31

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 см3:

     

8703 31 10 00

- - - нові

12, але не менше 0,7 євро за 1 см3

12, але не менше 0,7 євро за 1 см3

шт.

8703 31 90

- - - що використовувалися:

     

8703 31 90 10

- - - - не більш як 5 років

20, але не менше 0,9 євро за 1 см3

20, але не менше 0,9 євро за 1 см3

шт.

8703 31 90 30

- - - - понад 5 років

30, але не менше 1,2 євро за 1 см3

30, але не менше 1,2 євро за 1 см3

шт.

8703 32

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 см3, але не більш як 2500 см3:

     
 

- - - нові:

     

 

8703 32 11 00

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей

12, але не менше 0,7 євро за 1 см3

12, але не менше 0,7 євро за 1 см3

шт.

8703 32 19 00

- - - - інші

12, але не менше 0,7 євро за 1 см3

12, але не менше 0,7 євро за 1 см3

шт.

8703 32 90

- - - що використовувалися:

     

8703 32 90 10

- - - - не більш як 5 років

20, але не менше 1 євро за 1 см3

20, але не менше 1 євро за 1 см3

шт.

8703 32 90 30

- - - - понад 5 років

30, але не менше 1,3 євро за 1 см3

30, але не менше 1,3 євро за 1 см3

шт.

8703 33

- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 см3:

     
 

- - - нові:

     

8703 33 11 00

- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей

20, але не менше 1,8 євро за 1 см3

20, але не менше 1,8 євро за 1 см3

шт.

8703 33 19 00

- - - - інші

20, але не менше 1,8 євро за 1 см3

20, але не менше 1,8 євро за 1 см3

шт.

8703 33 90

- - - що використовувалися:

     

8703 33 90 10

- - - - не більш як 5 років

25, але не менше 1,8 євро за 1 см3

25, але не менше 1,8 євро за 1 см3

шт.

8703 33 90 30

- - - - понад 5 років

30, але не менше 2,4 євро за 1 см3

30, але не менше 2,4 євро за 1 см3

шт.

8703 90

- інші:

     

8703 90 10 00

- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами

20

20

шт.

8703 90 90 00

- - інші

20

20

шт.”;

3) статтю 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року №4-93 “Про Єдиний митний тариф України” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 12, ст. 107, № 28, ст. 301; 1997 р., № 8, ст. 62, № 34, ст. 210, № 47, ст. 294; 1999 р., № 4, ст. 33, № 32, ст. 264, № 50, ст. 436; 2000 р., №22, ст. 172, № 43, ст. 370; 2001 р., № 24, ст. 125; 2002 р., № 9, ст. 68; 2003 р., № 10 - 11, ст. 86; із змінами, внесеними Законом України від 27 листопада 2003 року № 1344-IV) доповнити частиною такого змісту:

 “Тимчасово, з дня набрання чинності Законом України “Про розвиток автомобільної промисловості України” до 31 грудня 2008 року, ввізне мито не справляється при ввезенні на митну територію України підприємствами з виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин, які діють відповідно до Закону України “Про розвиток автомобільної промисловості України”, товарів і комплектуючих виробів, які використовуються цими підприємствами для виробництва автомобілів, мотоциклів, комплектуючих виробів і запасних частин, країною походження яких є Україна, а також для будівництва, реконструкції, технічного обладнання та/або переобладнання виробничих потужностей, створення та/або модернізації об’єктів виробництва. Перелік таких товарів із визначенням кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, порядок і обсяги ввезення, а також критерії їх цільового використання та порядок здійснення контролю за ними визначаються Кабінетом Міністрів України, якщо такі товари не виробляються в Україні. У разі порушення умов цільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний сплатити ввізне мито та пеню у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством”.

Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити розробку та прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що визначають порядок справляння податків і зборів згідно з цим Законом;

визначити порядок здійснення контролю за виконанням програм створення виробничих потужностей і робочих місць підприємств з виробництва автомобілів, мотоциклів та/або комплектуючих виробів і запасних частин.

Президент України Л. КУЧМА

 

м. Київ

18 березня 2004 року

№ 1624-IV

 

07.05.2004 р. № 25/14-37/5859-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Департамент податків та тарифного регулювання

ЛИСТ

07.05.2004 р. № 25/14-37/5859-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 01 вересня 2004 року № 14/37-3800-ЕП)

З метою дотримання вимог податкового законодавства в частині повноти справляння митних платежів при митному оформленні транспортних засобів з розміщенням у митному режимі імпорту запровадити обов’язкове погодження правильності класифікації усіх транспортних засобів, заявлених у товарних позиціях 8702, 8704 згідно з УКТЗЕД, підрозділами номенклатури та класифікації товарів, контролю митної вартості та номенклатури.

У випадках декларування в товарних позиціях 8702 та 8704 згідно з УКТЗЕД у митному режимі „імпорт” транспортних засобів, збудованих на базі легкових автомобілів, рішення щодо їх класифікації приймається за обов’язковим погодженням з Управлінням номенклатури й класифікації товарів (тел. 247-27-08, тел/факс 247-27-07).

Начальникам митних органів проаналізувати факти митного оформлення транспортних засобів товарної позиції 8702 згідно з УКТЗЕД за період 2003-2004 років. За фактами виявлення декларування легкових автомобілів (товарна позиція 8703) під виглядом транспортних засобів товарної позиції 8702 згідно з УКТЗЕД вжити заходів щодо донарахування та стягнення відповідних митних платежів.

Про результати проведеного аналізу та вжитих заходів проінформувати Управління номенклатури й класифікації товарів до 17.05.04.

Директор Департаменту податків

та тарифного регулювання О.І.Пашинний

  

10.06.2004 р. №25/4-14-37/7364-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

10.06.2004 р. №25/4-14-37/7364-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Про класифікацію певних моделей автомобілів.

У зв’язку із запитами митниць щодо класифікації для цілей митного оформлення певних моделей автомобілів повідомляємо.

Модифіковані легкові автомобілі з подовженим кузовом підвищеної комфортності типу “stretch limousines” виготовляються малими серіями (на окремі замовлення) шляхом подовження кузова звичайного легкового автомобіля (найчастіше марок Lincoln Town car, Cadillac Brougham, Mercury Marquis та інших).

Модифікація цих автомобілів проводиться з метою створення просторого пасажирського VIP-салону з додатковим обладнанням (баром, холодильником, телевізором тощо).

За інформацією Міністерства транспорту України й Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, ці автомобілі згідно з Правилами Європейської Економічної Комісії ООН (ЄЕК ООН) належать до категорії М1, а отже не можуть бути класифіковані в товарній позиції 8702 за УКТЗЕД. Правила ЄЕК ООН є додатком до Женевської угоди 1958 року, до якої Україна приєдналася в лютому 2000 року (Закон України “Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року” від 10.02.2000 №1448-III).

Аналогічний підхід до класифікації цих автомобілів у підрозділу МВС України, до компетенції якого належать питання безпеки руху та класифікації транспортних засобів.

Митними органами країн-виробників зазначені автомобілі не класифікуються в товарній позиції 8702.

  Відповідно до положень Митного кодексу України (ст. ст. 312 і 313), з урахуванням вищезазначеного підходу галузевих міністерств та відомств і з метою однозначної класифікації товарів згідно з вимогами УКТЗЕД, такі модифіковані легкові автомобілі (з подовженим кузовом підвищеної комфортності типу “stretch limousines”) для цілей митного оформлення класифікуються в товарній позиції 8703 за УКТЗЕД.

Автомобілі-позашляховики (наприклад, автомобілі марок Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol) та подібні їм, що мають повну масу транспортного засобу до 5 тонн, для цілей митного оформлення класифікуються в товарній позиції 8703 за УКТЗЕД.

При пред’явленні таких автомобілів до митного оформлення як таких, що мають дев’ять або більше пасажирських місць і класифіковані в товарній позиції 8702 за УКТЗЕД, декларантом відповідно до положень Митного кодексу України (ст. ст. 88 і 314) повинні бути подані митному органу такі документи:

а) сертифікат відповідності вповноваженого органу системи УкрСЕПРО Держстандарту України, який містить інформацію про кількість пасажирських місць (дев'ять або більше);

б) технічна документація виробника автомобіля, згідно з якою автомобіль випущено заводом-виробником з призначенням для перевезення дев’яти або більше пасажирів;

в) сертифікат (або аналогічний документ), виданий уповноваженим органом країни експортера (або країни - виробника автомобіля), у якому повинно бути зазначено, що автомобіль належить до категорії М2 згідно з класифікацією, затвердженою директивою ЄЕК ООН.

Довідка. До категорії М2 належать транспортні засоби, які призначені для перевезення пасажирів, мають, крім сидіння водія, більше восьми місць для сидіння та максимальна маса яких не перевищує 5 тонн.

За відсутності вищеперелічених документів автомобілі, про які йдеться, повинні класифікуватися для цілей митного оформлення в товарній позиції 8703 за УКТЗЕД.

Лист Держмитслужби України від 06.04.98 №21/1-662-ЕП вважати таким, що втратив чинність.

Заступник Голови Служби А. Д. Войцещук

  

10.06.2004 р. №25/4-14-37/7367-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

10.06.2004 р. №25/4-14-37/7367-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

 Про класифікацію для цілей митного оформлення малотоннажних вантажних автомобілів та автомобілів подвійного призначення.

 Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 5 травня 2005 року №11/1-37/5038-ЕП)

З метою однозначної класифікації малотоннажних вантажних автомобілів та автомобілів подвійного призначення, конструктивно розрахованих як для перевезення пасажирів, так і для перевезення вантажів, повідомляємо критерії віднесення зазначених автомобілів до певних товарних позицій УКТЗЕД. Ці критерії розроблено Комітетом по Гармонізованій системі опису та кодування товарів Всесвітньої Митної Організації.

Малотоннажні автомобілі, максимально допустима маса яких дорівнює або менше 5000 кг (наприклад, автомобіль марки ГАЗ 33023) і які конструктивно складаються з шасі, здвоєної кабіни (у якій позаду сидіння водія розташовано другий ряд пасажирських сидінь) та вантажної платформи, класифікуються в товарній позиції 8704 за УКТЗЕД за умови наявності документального підтвердження (технічного паспорта на транспортний засіб, сервісної книжки тощо), що тип цього транспортного засобу вантажний.

Малотоннажні автомобілі, призначені як для перевезення пасажирів (мають, як мінімум, ряд пасажирських сидінь позаду сидіння водія), так і для перевезення вантажів і сконструйовані на базі кузова легкового автомобіля, тобто такі, у конструкції яких відсутні шасі та вантажна платформа, класифікуються в товарній позиції 8703 за УКТЗЕД як вантажопасажирські.

Автомобільні фургони із суцільнометалевим кузовом та автомобілі типу “пікап” класифікуються в товарній позиції 8703 або 8704 за УКТЗЕД залежно від нижчезазначених характеристик.

Характерними ознаками конструкції автомобілів товарної позиції 8703 за УКТЗЕД є такі:

 а) наявність встановлених сидінь, облаштованих пристроями безпеки (наприклад, ременями безпеки чи місцями кріплення та пристроями для їх установлення) для кожної людини, або наявність постійних місць кріплення й облаштування для встановлення сидінь і пристроїв безпеки в задньому просторі автомобілю - позаду сидіння водія й передніх пасажирів; такі сидіння можуть бути фіксованими, складаними, змонтованими на анкерному кріпленні або виносними;

б) наявність вікон у двох бокових панелях задньої частини кузова автомобіля;

в) наявність ковзкої, такої, що відкривається назовні або піднімається нагору, двері (дверей); а також вікон на бокових панелях або позаду;

г) відсутність постійної панелі або перегородки між зоною для водія та передніх пасажирів і задньою зоною, яка може використовуватися для транспортування як людей, так і вантажів;

д) наявність зовнішніх ознак комфорту й внутрішньої обробки та пристроїв, властивих для пасажирських салонів транспортних засобів (наприклад, вентиляції, внутрішнього освітлення, попільниці, покриття підлоги).

Характерні ознаки конструкції автомобілів товарної позиції 8704 за УКТЗЕД:

а) наявність сидінь типу лавок, які не мають пристроїв безпеки (наприклад, ременів безпеки чи місць кріплення та пристроїв для встановлення ременів безпеки) або зручностей для пасажирів у задній зоні позаду зони для водія й передніх пасажирів. Такі сидіння звичайно бувають складаними або виносними для того, щоб уможливити використання повністю підлоги задньої зони (в автомобілях типу фургон) чи окремого відсіку (автомобілі типу пікап) для транспортування вантажів;

б) наявність окремої кабіни для водія й передніх пасажирів і окремої відкритої платформи з боковими бортами та заднім бортом, який опускається (в автомобілях типу пікап);

в) відсутність вікон у двох бокових панелях задньої частини кузова; наявність ковзкої, такої, що відкривається назовні або піднімається нагору, двері (дверей), без вікон, на бокових панелях або позаду для навантаження або вивантаження товарів (в автомобілях типу фургон);

 г) наявність постійної панелі або бар’єра між зоною для водія та передніх пасажирів і задньою зоною;

д) відсутність зовнішніх ознак комфорту й внутрішньої обробки (наприклад, вентиляції, внутрішнього освітлення, попільниці, покриття підлоги) в зоні вантажного відсіку, якими відрізняються пасажирські салони транспортних засобів.

Автомобілі зазначених моделей випускаються заводом-виробником таких типів призначення:

а) пасажирського; залежно від кількості посадочних місць класифікуються в товарних позиціях 8702 та 8703 за УКТЗЕД;

б) вантажно-пасажирського; класифікуються в товарній позиції 8703 за УКТЗЕД;

в) вантажного; класифікуються в товарній позиції 8704 за УКТЗЕД;

г) спеціального, тобто призначеного не для перевезення пасажирів чи вантажів, а для виконання нетранспортних функцій; класифікуються у товарній позиції 8705 за УКТЗЕД.

Якщо пред’явлений до митного оформлення автомобіль має зміни в конструкції, які впливають на його класифікацію, то такі зміни повинні бути зазначені в технічному паспорті на транспортний засіб. Не зареєстровані в технічному паспорті на транспортний засіб зміни в конструкції автомобіля не враховуються при його класифікації для цілей митного оформлення й такий автомобіль класифікується з урахуванням призначення автомобіля, визначеного заводом - виробником цієї моделі.

Заступник Голови Служби А. Д. Войцещук

 

05.08.2004 р. № 16/16-3335-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

05.08.2004 р. № 16/16-3335-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Про страхування громадянської відповідальності власників транспортних засобів.

 Повідомляємо, що з 01.07.2003 на території Російської Федерації набрав чинності Федеральний закон від 25.04.2002 №40-Ф3 “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”.

Відповідно до вимог законодавства Російської Федерації адміністративна відповідальність за відсутність страхових полісів у власників транспортних засобів була введена з 01.01.2004.

На виконання вимог вищезазначеного закону Державним митним комітетом Російської Федерації видано наказ від 27.05.2004 №615, в якому, зокрема, зазначається, що на митні органи Російської Федерації покладається надання дозволу на ввезення на митну територію Російської Федерації усіх транспортних засобів тільки після пред’явлення посадовим особам митних органів Російської Федерації страхових полісів обов’язкового страхування громадянської відповідальності. При цьому посадові особи митних органів повинні на вільному місці в правому верхньому куті транзитної декларації, або посвідчення ввезення транспортного засобу, або обкладинці книжки МДП зробити відповідну відмітку, яка засвічується відтиском особистої номерної печатки та підписом посадової особи митного органу.

Довідка: громадянин України при тимчасовому ввезені на митну територію Російської Федерації автомобіля ВАЗ-21099 на термін 15 діб повинен сплатити страхову суму в розмірі 720,72 руб. РФ (приблизно 130 грн.), а на термін 2 місяці - 1441,41 руб. РФ (приблизно 260 грн.).

Тимчасове ввезення транспортних засобів без їх страхування заборонено.

При тимчасовому ввезенні транспортних засобів на 1 - 2 доби страхова сума становить як на термін 15 діб.

Ураховуючи викладене, пропонуємо начальникам митниць забезпечити

відповідне інформування громадян та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності про зазначені вимоги законодавства Російської Федерації на митницях та у пунктах пропуску через митний кордон України.

Заступник директора Департаменту

організації митного контролю -

начальник Управління

технологій митного контролюА. І. Сербайло

 

31.08.2004 р. № 25/4-9-16/10657-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

31.08.2004 р. № 25/4-9-16/10657-ЕП

 

Начальникам регіональних

митниць, Начальникам митниць

 Про застосування положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”

У зв’язку з набуттям чинності Законом України від 01.07.04 № 1970-IV “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (“Голос України”, 2004, 27.07.04 № 137) повідомляємо.

Пунктом 2 цього Закону України передбачено, що при ввезенні в Україну визначених цим Законом України транспортних засобів пільги в сплаті відповідних податків та зборів надаються працівникам дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року за умови:

підтвердження, що працівник дипломатичної служби є власником транспортного засобу;

вартість транспортного засобу не перевищує 50 відсотків від суми, що виплачується цій особі у зв’язку з перебуванням у довготерміновому відрядженні або проходженні дипломатичної служби за кордоном та підтверджується документами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

поставлення транспортного засобу на тимчасовий облік в підрозділах ДАІ МВС України терміном на 1 рік без права його відчуження або передачі у користування іншим особам протягом цього часу.

На даний час Кабінетом Міністрів України не визначено порядок документального підтвердження сум, що виплачується працівникам дипломатичної служби у зв’язку з перебуванням у довготерміновому відрядженні або проходженні дипломатичної служби за кордоном. Разом з тим Держмитслужбою до МЗС України направлені пропозицій щодо проекту відповідної постанови.

 З огляду на викладене, митне оформлення транспортного засобу із наданням пільг, передбачених вказаним Законом України, а також видача Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України можливі лише після прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України та за погодженням з Департаментом організації митного контролю Держмитслужби.

Водночас, до набрання чинності новою редакцією Правил здійснення митного контролю й митного оформлення транспортних засобів і номерних вузлів, що переміщуються через митний кордон України, якими передбачено здійснення митного оформлення транспортних засобів та нарахування відповідних податків і зборів в повному обсязі у внутрішніх митницях пропуск на митну територію України транспортних засобів, належних зазначеній категорії громадян, здійснювати відповідно до вимог наказів Держмитслужби від 25.06.99 №393 “Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України”, зі змінами та доповненнями, та від 06.09.2000 № 490 “Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів індивідуального користування, знятих з обліку в реєстраційних органах іноземних держав”, зі змінами та доповненнями.

При цьому, ксерокопії документів, що підтверджують факт проходження громадянами дипломатичної служби за кордоном та/або перебування їх у довготермінових відрядженнях, пов’язаних з цією службою, а також повернення цієї категорії громадян в Україну залишаються в справах митниць відправлення, як підстава для пропуску транспортного засобу на митну територію України.

Заступник Голови Служби А.Д.Войцещук

Ладошка С.М.

247-28-00

H|Common|Ladoshka|nm306ep

  

01.09.2004 р. № 14/37-3800-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Департамент податків та тарифного регулювання

ЛИСТ

01.09.2004 р. № 14/37-3800-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

У випадку подання до митного оформлення у митному режимі "імпорт" транспортних засобів, збудованих на базі кузова легкового автомобілю, які декларуються за товарними кодами товарних позицій 8702 та 8704 за УКТЗЕД, обов’язково оформлюється рішення про визначення коду товару відповідного підрозділу митниці (згідно з Порядком роботи відділу номенклатури та класифікації товарів регіональної митниці, відділу контролю митної вартості та номенклатури митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України).

В п. 4 "Висновки:" зазначеного рішення обов’язково повинні бути зазначені ті характеристики транспортного засобу, на підставі яких його класифіковано в певній товарній підкатегорії за УКТЗЕД.

В документах, на підставі яких було прийняте зазначене класифікаційне рішення, обов’язково повинні бути фотографії класифікованого транспортного засобу. На фотографіях мають бути відображені ті конструктивні особливості, які є визначальними для класифікації (перегородка між вантажним відділенням та місцем водія, внутрішній вид багажного відділення, відсутність вікон в багажній частині тощо).

Лист Департаменту податків та тарифного регулювання Держмитслужби України від 07.05.04 № 25/14-37/5859-ЕП вважається таким, що втратив чинність.

Директор Департаменту податків

та тарифного регулювання О.І.Пашинний

  

22.09.2004 р. № 16/16-4197-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

22.09.2004 р. № 16/16-4197-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Для використання у роботі та доведення інформації до громадян України через засоби масової інформації, надсилаємо “Інформацію щодо митного оформлення та страхування транспортних засобів, які тимчасово ввозяться іноземними громадянами на митну територію Російської Федерації” (додається).

Інформація надана Посольством України в Російській Федерації через Управління консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Додаток - на 3 (трьох) аркушах російською мовою.

Заступник начальника Управління

технологій митного контролю І. Г. Ляденко

Информация о таможенном оформлении и страховании транспортных средств, временно ввозимых иностранными гражданами на таможенную территорию Российской Федерации

Таможенное оформление автотранспортных средств, временно ввозимых иностранными гражданами на таможенную территорию РФ, регулируется Таможенным кодексом РФ, Положением о порядке таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ физическими лицами для личного пользования (утверждено постановлением Правительства РФ от 27.11.2003 г. №715), Положением о применении единых ставок таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ физическими лицами для личного пользования (утверждено постановлением Правительства РФ от 29.11.2003 г. №718).

Осуществление таможенными органами РФ контроля за наличием у их владельцев страховых полюсов при въезде в РФ регламентируется Федеральным законом РФ от 25 апреля 2002 года №40-ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных  средств”, нормативными актами ГТК РФ: распоряжением от 31.03.2004 г. №147-р и приказом от 27.05.2004 г. №615.

  1. Таможенное оформление временного ввоза транспортных средств на таможенную территорию РФ

Иностранные физические лица могут временно ввозить на таможенную территорию РФ без уплаты таможенных пошлин, налогов транспортные средства (автомобили), зарегистрированные в иностранном государстве, на период своего временного пребывания исключительно для личного пользования но не более чем на один год.

При ввозе транспортного средства иностранным физическим лицом на срок более одного года таможенные пошлины, налоги взимаются в соответствии с законодательством РФ.

Таможенное оформление транспортных средств, временно ввозимых на таможенную территорию РФ, а также их вывоза в случае перемещения через таможенную границу РФ следующими на них физическими лицами производят таможенные органы, расположенные в местах прибытия (убытия) этих транспортных средств.

Таможенный орган в месте прибытия оформляет на срок, необходимый для доставки транспортного средства к месту временного пребывания, удостоверение ввоза транспортного средства (УВТС).

При оформлении УВТС участие таможенного брокера не обязательно.

Для таможенного оформления необходимо представить сведения о транспортном средстве, которые вносятся в таможенную декларацию, а также:

документы, содержащие сведения, позволяющие идентифицировать транспортное средство;

документы, подтверждающие право собственности или владения на транспортное средство лица, его перемещающего;

документы, подтверждающие предназначение транспортного средства.

Срок действия УВТС может быть продлен таможенным органом, в регионе деятельности которого временно пребывает лицо, ввозящее транспортное средство. Для иностранного физического лица указанный срок продлевается на весь период временного пребывания.

  За таможенное оформление при продлении срока временного ввоза транспортных средств взимаются таможенные сборы в размере 5 евро за транспортное средство, но не более 0,1 процента их таможенной стоимости.

Временно ввезенные транспортные средства должны быть обязательно вывезены с таможенной территории РФ до дня истечения срока временного ввоза.

Транспортные средства могут быть обратно вывезены через любой таможенный орган. Доказательством обратного вывоза является отметка о вывозе, проставленная таможенными органами на документах на временный ввоз.

При обратном вывозе временно ввезенных транспортных средств таможенные пошлины, налоги не взимаются.

В случае, если транспортные средства не вывозятся за пределы таможенной территории РФ по истечении установленного срока, в отношении таких временно ввезенных транспортных средств взимаются таможенные пошлины, налоги в соответствии с законодательством РФ.

Обратный вывоз временно ввезенных транспортных средств, может не осуществляться в случае, если транспортные средства, серьезно повреждены вследствие аварии или действия непреодолимой силы. Данные обстоятельства должны быть подтверждены документами и сведениями, не вызывающими сомнения у должностных лиц таможенных органов, принимающих соответствующее решение, в их достоверности и подлинности.

В отношении транспортных средств, участвующих в приграничном сообщении в пределах одной области, допускается регистрация таможенными органами с оформлением одного УВТС на каждое транспортное средство на срок до шести месяцев независимо от частоты перемещения указанными транспортными средствами таможенной границы РФ.

Оформление УВТС в таких случаях производится при условии предоставления таможенным органам РФ владельцами транспортных средств списков транспортных средств, устойчивых маршрутов их движения и ходатайства об организации такого движения областных органов самоуправления. В УВТС в графе “Особые от метки” производится запись: “Эксплуатация за пределами (указывается наименование) области без разрешения таможенных органов не допускается”.

 Страхование гражданской ответственности владельцами транспортных средств

Использование на территории РФ транспортных средств, гражданская ответственность владельцев которых не застрахована, запрещено.

Обязанность по страхованию гражданской ответственности распространяется на всех владельцев транспортных средств независимо от того, являются они резидентами РФ или нет.

При въезде транспортных средств на территорию РФ контроль за исполнением их владельцами обязанности по страхованию своей гражданской ответственности осуществляется таможенными органами РФ.

Страховщиком является страховая организация, которая вправе осуществлять обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с разрешением (лицензией), выданным федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью.

При заключении договора обязательного страхования страховщик вручает страхователю страховой полис и специальный знак государственного образца.

Договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, зарегистрированного на территории иностранного государства, должен быть заключен на весь срок временного пребывания транспортного средства на территории РФ, но не менее чем на 15 дней. При этом в случае, если лицо в течение определенного календарного периода осуществляет неоднократные перемещения одного и того же транспортного средства через границу РФ, возможно заключение договора обязательного страхования транспортного средства на весь такой период, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ.

При отсутствии у лица, ввозящего транспортное средство, страхового полиса установленного образца, такому лицу может быть предложено:

- воспользоваться услугами страхового брокера, расположенного в пункте пропуска;

- оставив транспортное средство в зоне таможенного контроля пункта пропуска, обратиться в иную страховую компанию, имеющую лицензию на  проведение страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- вывезти транспортное средство в порядке, установленном нормативными правовыми актами ГТК России, с территории РФ.

 

15.10.2004 р. №1369

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

15.10.2004 р. №1369

 

Про підтвердження суми, що виплачується працівникам дипломатичної служби України у зв’язку з перебуванням у довготерміновому відрядженні або проходженням дипломатичної служби за кордоном, при ввезенні (пересиланні) ними на митну територію України транспортних засобів”

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005 року № 371

Кабінет Міністрів України

постановляє:

Установити, що для підтвердження суми, що виплачується працівникам дипломатичної служби України, які перебували за кордоном у довготерміновому відрядженні або проходили дипломатичну службу за кордоном строком не менше одного року та повертаються в Україну, з метою звільнення від оподаткування відповідно до пункту 13 частини першої статті 8 Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) ними на митну територію України, подається довідка, видана Міністерством закордонних справ за підписом першого заступника Міністра, а в разі його відсутності - одного із заступників відповідно до розподілу обов’язків та керівника фінансового підрозділу Міністерства. Форма довідки та порядок її видачі визначаються Міністерством закордонних справ.

(абзац другий постанови із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2005 р. №371)

 Довідка зберігається протягом 12 місяців у митному органі, що здійснював митне оформлення транспортного засобу, і передається до архівного підрозділу Держмитслужби.

Прем’єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

 

29.10.2004 р. № 16/16-4862-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

29.10.2004 р. № 16/16-4862-ЕП

Начальника регіональних митниць, митниць

Центральне бюро аналізу ризиків та аудиту Держмитслужби

Щодо зразку довідки.

Для використання в роботі направляємо, надісланий Міністерством закордонних справ України (лист від 26.10.04 № 72/14-612-5903) зразок Довідки про підтвердження суми, що виплачується працівникам дипломатичної служби України у зв’язку з перебуванням у довготерміновому відрядженні або проходженням дипломатичної служби за кордоном, затвердженої наказом міністерства закордонних справ України від 26.10.04 № 244 (додається).

Додаток: на 1 арк.

Заступник начальника Управління

технологій митного контролюІ.Г.Ляденко

Рибін А.М.

247 2801

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства закордонних

справ України

  1. .102004 р № 244

__________200_р.№______

Кому:_________________________

(Орган Державної митної служби України)

ДОВІДКА

Видана працівнику дипломатичної служби України_______________ про

(п. і. п.)

те, що за час перебування в довготерміновому відрядженні (проходження) дипломатичної служби за кордоном)

______________________________________

(назва дипломатичного представництва/міжнародної організації)

з______(Наказ № ____від ____)по _______(Наказ № ____від ____) йому /їй виплачено___________________________

(сума цифрами та прописом)

Підстава: Заява __________________№_________, від___________ 200_ р.

(п. і. п.)

Перший заступник Міністра –

керівник апарату (підпис)

м.п. МЗС України

Начальник

Валютно-фінансового управління (підпис)

  

10.11.2004 р. №10/13-3202

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЗАХІДНА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

ВОЛИНСЬКА МИТНИЦЯ

10.11.2004 р. №10/13-3202

Начальникам регіональних митниць,

Т.в.о.директора Департаменту

Боротьби з митними правопорушеннями ДМСУ

Й.Й.Штроблі

Аналітичним сектором СБК та ПМП Волинської митниці спільно з лабораторією з експертного забезпечення Західної регіональної митниці напрацьовано методику визначення достовірності бельгійських технічних паспортів на транспортні засоби. Згідно проведеної лабораторією з експертного забезпечення Західної регіональної митниці експертизи 33 технічних бельгійських паспортів було встановлено ознаки їх підробки

Пропоную Вам ознайомити підпорядкований особовий склад з даною методикою з метою використання її в подальшому в практичній роботі для виявлення порушень митних правил.

Зразок результатів дослідження бельгійського технічного паспорт):

з\п

Досліджуваний технічний паспорт

Зразок оригінального технічного паспорта бельгійського зразка

1

Папір рожевого кольору, забарвлений по поверхні.

Папір рожевого кольору, забарвлений в масі

2.

Бланк виготовлений друкарським способом.

Бланк виготовлений друкарським способом.

3.

Номер бланка “6 746930” нанесений з допомогою лазерною принтера.

Номер бланка наноситься друкарським способом

4.

В структурі паперу відсутні захисні волокна, які при опроміненні УФ-променями набувають свічення. На поверхні бланка нанесені кольорові штрихи, що імітують захисні волокна.

В структурі паперу наявні захисні волокна, які при опроміненні УФ-променями набувають жовто-зеленого і синього свічення.

5.

В бланку відсутні водяні знаки.

В бланку відсутні водяні знаки.

6.

При опроміненні УФ-променями на внутрішній стороні відсутнє свічення зображень гербів Королівства Бельгії.

При опроміненні УФ-променями на внутрішній стороні спостерігається червоне свічення зображень гербів Королівства Бельгії.

7.

Записи в графах внесені з допомогою голчатого принтера.

Записи в графах внесені з допомогою голчатого принтера.

 

Виявлення факту підробки стає можливим шляхом надриву техпаспорта.

Заступник начальника митниці

Начальник СБК та ПМП А.М.Кривошей

Вик. Криса С.А.

(03352) 2-53-42

14.12.2004 р. № 25/2-9-16/14766-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.12.2004 р. № 25/2-9-16/14766-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, начальникам митниць

Про застосування положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України.

Із змінами і доповненнями, внесеними листом Державної митної служби України від 21 червня 2005 року №11/2-9/7191-ЕП

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 23 листопада 2006 року №11/2-9/13286-ЕП)

У зв’язку з набранням чинності Законом України від 01.07.2004 №1970-IV “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” та постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 №1369 “Про підтвердження суми, що виплачується працівникам дипломатичної служби України у зв’язку з перебуванням у довготерміновому відрядженні або проходженням дипломатичної служби за кордоном, при ввезенні (пересиланні) ними на митну територію України транспортних засобів” до Держмитслужби надходять запити митних органів щодо практичного застосування вимог цих нормативно-правових актів.

У зв’язку з цим повідомляємо про таке.

Пільги в сплаті відповідних податків і зборів, передбачені пунктом 13 статті 8 Закону України від 13.09.2001 №2681-III “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”, можуть бути надані працівникам дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року (далі - працівники дипломатичної служби), у разі виконання таких вимог:

працівник дипломатичної служби повертається з відрядження (після завершення проходження служби) після набрання чинності Законом України від 01.07.2004 №1970-IV “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, що підтверджується відповідним наказом МЗС України;

працівник дипломатичної служби є власником транспортного засобу (при цьому Законом не встановлено термінів перебування транспортного засобу у власності такого громадянина);

вартість транспортного засобу не перевищує 50 відсотків від суми, що виплачується цій особі у зв’язку з перебуванням у довготерміновому відрядженні або проходженні дипломатичної служби за кордоном. При цьому вартість транспортного засобу визначається згідно з документами, що підтверджують право власності, а у разі їх відсутності, за наявності тільки реєстраційних документів - за розрахунками митної вартості, визначеної митним органом у встановленому порядку.

При цьому інформуємо, що названими вище законодавчими актами та нормативно-правовими документами не встановлено обмежень щодо:

країни придбання транспортного засобу;

ввезення (пересилання) транспортних засобів в Україну по дорученню;

обов’язкових строків ввезення (пересилання) транспортних засобів в Україну.

Також повідомляємо, що пропуск на митну територію України транспортних засобів, що перебувають у власності зазначеної категорії громадян, необхідно здійснювати із оформленням декларації на ввезення транспортного засобу індивідуального користування вузла чи агрегату форми МД-7 відповідно до вимог пунктів 32 та 33 Правил митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби від 25.06.99 №393 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.07.99 за №516/3809, та наказу Держмитслужби від 06.09.2000 №490 “Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за   доставкою в митниці призначення транспортних засобів індивідуального користування, знятих з обліку в реєстраційних органах іноземних держав” (зі змінами та доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.09.2000 за №627/4848. При цьому ксерокопії документів, що підтверджують факт проходження громадянами дипломатичної служби за кордоном та/або перебування їх у довготермінових відрядженнях, пов’язаних з цією службою, а також повернення цієї категорії громадян в Україну, залишаються в справах митниць відправлення, як підстава для пропуску транспортного засобу на митну територію України.

Абзац втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 21.06.2005 р. №11/2-9/7191-ЕП)

У зв’язку із зазначеним, лист Держмитслужби від 31.08.2004 №25/4-9-16/10657-ЕП вважати відкликаним.

Перший заступник Голови Служби М. М. Іванюк

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

по перевірці справжності

свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів

та посвідчення водія

Київ –2004

Методичні рекомендації застосовуються у практичні діяльності співробітників Державтоінспекції та інших служб міліції.

Методичні рекомендації призначені для виявлення підроблених документів: посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та тимчасового реєстраційного талона.

1 Загальні положення

У посвідченні водія прізвище, ім’я та місце проживання повинні бути про дубльовані латинськими літерами.

При видачі органами Державтоінспекції свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та посвідчення водія згадаї документи покриваються захисною прозорою плівкою (ламінуються).

Бланки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія мають облікову серію і номер, виготовляються друкарським способом і мають такі ступені захисту від фальсифікації і підробок:

 захисну сітку;

мікротекст;

видимі спеціальні фарби;

невидимі спеціальні фарби.

2 Ступені захисту свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

2.1 Ступені захисту свідоцтва про реєстрації транспортного засобу, що виготовлене ПК “Україна” у 1995 р.

2.1.1 Захисна сітка свідоцтва про реєстрації транспортного засобу складається з кіл, у середині яких почергово нанесені Державний герб України та мікротекстом слова “ДАІ” Герб, текст і кола сітки виконані фарбою блакитного кольору.

В частині бланка з лицьового і зворотного боків, складаються зі слів “ДАІ”, що виконані мікротекстом. На початку ліній з лицьового зворотного боків видимою фарбою чорного кольору нанесено ромб, сторони якого складаються зі слів “ДАІ”, виконані мікротекстом.

2.1.3Невидима фарба, що при освітлені ультрафіолетовим промінням висвітлюється жовтим кольором застосовується при нанесенні:

контурів слів “Державтоінспекція України” вздовж лівого лицьового боку і вздовж правого зворотного боку бланка;

розпізнавального автомобільного знака України “UА” нa лицьовому і зворотному боках бланка;

сітки посередині бланка на місці згину.

Для нанесення орнаменту і Державного герба України використані видимі фарби рожевого, синього і жовтого кольорів. При освітленні ультрафіолетовим промінням жовтий колі Державного герба України і елементів орнаменту висвітлюється жовтим.

Номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ при освітлені ультрафіолетовим промінням змінює свій колір з чорного на зелений.

2.1.6На зворотному боці свідоцтва про реєстрації транспортного засобу у нижній частині бланка повинні бут реквізити підприємства-виробника: ПК “Україна”. Зам. 4-316” 1995 р.

 Зразок розташування ступенів захисту наведено у додатку 1

2.2 Ступені захисту свідоцтва про реєстрації транспортного засобу, що виготовлене ПК “Україна” у 1996 р.

2.2.1Захисна сітка свідоцтва про реєстрації транспортного засобу складається з кіл, у середині яких нанесено Державний герб України. Герб і кола сітки виконані фарбою блакитного кольору.

2.2.2Чорні лінії, що знаходяться у верхній частині бланка лицьового боку, складаються зі слів “ДАI”, що виконані мікротекстом.

При ультрафіолетовим промінням висвітлюється яскраво-зелени кольором, застосовується при нанесенні:

- контурів слів “Державтоінспекція України” вздовж лівого лицьового боку і вздовж правого зворотного боку бланка;

- розпізнавального автомобільного знаку України “UА” нa лицьовому і зворотньому боках бланка;

- сітки посередині бланка на місці згину.

Для нанесення орнаменту і Державного герба України використані видимі фарби рожевого, синього і жовтого кольорів При освітленні ультрафіолетовим промінням жовтий колір Державного герба України і елементів орнаменту висвітлюється яскраво-зеленим.

Номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ при освітлені ультрафіолетовим промінням змінює свій колір з чорного на зелений.

2.2.6На зворотному боці свідоцтва про реєстрації транспортного засобу у нижній частині бланка повинні бут реквізити підприємства-виробника: ПК “Україна”. Зам. 6-3057.1996

Зразок розташування наведено у додатку 2.

2.3Ступені захисту свідоцтв про реєстрації транспортного засобу, що видавались під час реєстрації транспортного засобу МРЕВ ДАІ з 1993 р., наведені у додатку 3.

2.4Ступені захисту свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу з голографічними зображеннями, що видавались під час реєстрації транспортного засобу МРЕВ ДАІ з 1998 по 2002 рр наведені у додатках 9-12.

 З Ступені захисту посвідчення водія

3.1Ступені захисту посвідчення водія, що виготовлені ПК “Україна” у 1995 р.

3.1.1 Захисна сітка посвідчення водія складається з кіл, середині яких почергово нанесені Державний герб України т мікротекстом слова “ДАI”. Герб, текст і кола сітки виконані фарбою рожевого кольору.

3.12 Дві чорні паралельні лінії, що знаходяться у верхні частині бланка з лицьового і зворотного боків, складаються зі зворотного боків видимою фарбою чорного кольору нанесені ромб, сторони якого складаються зі слів “ДАI”, виконані мікротекстом.

3.1.3Невидима фарба, що при освітлені ультрафіолетовим промінням висвітлюється жовтим кольором застосовується при нанесенні:

- контурів слів “ДАІ Україна” вздовж лівого лицьового боку вздовж правого зворотного боку бланка, а також у верхній і нижні частинах з лицьового і зворотного боків бланка;

- слів “Посвідчення водія” на лицьовому і зворотною боках;

- розпізнавального автомобільного знака України “UA” нa лицьовому і зворотньому боках бланка у верхній частині бланка;

- сітки посередині бланка на місці згину.

3.1.4Для нанесення орнаменту і державного герба України використані видимі фарби рожевого, синього і жовтого кольорів. При освітленні ультрафіолетовим промінням синій колі фрагментів орнаменту і Державного герба України змінюється на яскраво зелений.

3.1.5Номер посвідчення водія при освітлені ультрафіолетовим промінням змінює свій колір з чорного на зелений.

3.1.6На зворотному боці посвідчення водія у нижній части і бланка повинні бути реквізити підприємства-виробника: П “Україна”. Зам. 4-3168.1995 р.

Зразок розташування ступенів захисту наведено у додатку 4

3.2 Стулені захисту посвідчення водія, що виготовлені ПК “Україна” у 1996 р.

3 .2.1Захисна сітка посвідчення водія складається з кіл, середині яких нанесено Державний герб України. Герб і кола сітка виконані фарбою рожевого кольору.

3.2.2Чорні лінії, що знаходяться у верхній частині бланка лицьового і зворотного боків, складаються зі слів “ДАІ”, що виконані мікротекстом.

3.2.3Невидима фарба, що при освітлені ультрафіолетовим промінням висвітлюється жовтим кольором застосовується при нанесенні:

- вздовж правого зворотного боку бланка, а також у верхній і нижні частинах з лицьового і зворотнього боків бланка;

- контурів слів “Посвідчення водія” на лицьовому зворотному боках бланка;

- розпізнавального автомобільного знаку України “UA” н лицьовому і зворотному боках у верхній частині бланка;

- сітки посередині бланка на місці згину.

3.2.4Для нанесення орнаменту і державного герба України використані видимі фарби рожевого, синього і жовтого кольору При освітленні ультрафіолетовим промінням синій колі фрагментів орнаменту і Державного герба України змінюється нa яскраво-зелений.

3.2.5Номер посвідчення водія при освітлені ультрафіолетовим промінням змінює свій колір з чорного нa зелений.

3.2.6На зворотному боці посвідчення водія у нижній частині бланка повинні бути реквізити підприємства-виробника - П “Україна”. Зам. 6-3056.1996.

Зразок розташування ступенів захисту наведено у додатку 5

3.3 Ступені захисту посвідчень водія, що видавались МРЕВ ДАІ з 1993 р., наведені у додатку 6,

Ступені захисту тимчасового реєстраційного талона

3.1Захисна сітка тимчасового реєстраційного талон нанесена хвилястими лініями, які складаються зі слів “ДАІ” нанесених мікротекстом, видимою фарбою чорного кольору.

3.2Дві чорні паралельні лінії, що знаходяться у верхні частині бланка на зворотному боці, складаються зі слів “ДАІ”, щ виконані мікротекстом. На початку цих ліній видимою фарбою чорного кольору нанесено ромб, сторони якого складаються зі слів “ДАІ”, виконаних мікротекстом.

3.3На бланку тимчасового реєстраційного талона на лицьовому боці невидима фарба, що при освітлені ультрафіолетовим промінням висвітлюється жовто-зеленим кольором, застосовується при нанесенні:

- вздовж лівого боку

- дорожніх знаків 2.1, 3.21, 5.26, 3.34, 1.7;4.10;

- контурів семи слів “ДАI” на тлі бланка.

Номер тимчасового реєстраційного талона, який нанесено на лицьовому боці у нижній частині бланка, при освітлені ультрафіолетовим промінням змінює свій колір на зелений.

На зворотному боці тимчасового реєстраційного талон невидимою фарбою нанесено смугу, що при освітлені ультрафіолетовим промінням висвітлюється жовто-зеленим кольором.

На зворотному боці тимчасового реєстраційного талона нижній частині бланка повинні бути реквізити підприємстві виробника: ПК “Україна”. Зам 199..

Розташування дорожніх знаків, слів “ДАI” та смуги наведено додатках 7 і 8.

 

 

 

 

Вверх