Законодавчі акти та відомчі інструкції 2002 року

Legal acts and departmental instructions 2002

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.01.2002 р. № 48

Про внесення змін до Правил обов’язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя, затверджених наказом Держстандарту України від 17.01.97 № 23

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.02.2002 р. за №126/6414

Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію та сертифікацію” від 10.05.93 № 46-93 та на виконання статті 8 Закону України від 15.11.2001 № 2779-III “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки автомобілебудівної промисловості України”

НАКАЗУЮ:

Унести до Правил обов’язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя, затверджених наказом Держстандарту України від 17.01.97 № 23 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.02.97 за № 29/1833, із змінами, внесеними наказом Держстандарту України від 25.09.2000 № 572, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.01.2001 за № 17/5208, такі зміни і доповнення:

1) Пункт 1.2 викласти у такій редакції:

“1.2. Правила є обов’язковими для органів із сертифікації ДТЗ, акредитованих випробувальних лабораторій (центрів), а також суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та фізичних осіб, у тому числі іноземних”;

2) Розділ 2 доповнити новим пунктом 2.4 такого змісту:

“2.4. Сертифікація ДТЗ, складових частин, що були в користуванні та ввозяться в Україну, – це процедура, під час якої перевіряється і засвідчується відповідність конструкції виробу вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів, нормативів і стандартів, а також його стан (наявність змін конструкції) на час увезення в Україну”;

3) Пункт 3.2 викласти у такій редакції:

“3.2. Об’єктами сертифікації в Системі УкрСЕПРО є: автомобілі, автобуси, тролейбуси, мотоцикли, мопеди, причепи, напівпричепи, що:

а) виготовлені в Україні або ввозяться в Україну (нові, у тому числі складові та приладдя до них);

б) ввозяться в Україну (такі, що були в користуванні, а також кузови та шасі згідно з кодами 87.06 та 87.07 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності – далі УКТ ЗЕД).

Не підлягають сертифікації згідно з цими Правилами:

тихохідні ДТЗ, конструктивна швидкість яких не перевищує 25 км/г;

ДТЗ, які призначені виключно для військових потреб або для використання яких на дорогах загального користування існують спеціальні правила”;

4) Пункт 3.6 після слів “проведення сертифікації ДТЗ” доповнити словом “(нових)”;

5) Розділ 3 доповнити новим пунктом 3.8 такого змісту:

“3.8. Порядок проведення сертифікації ДТЗ, шасі та кузовів за кодами 87.06 і 87.07 УКТ ЗЕД, що були в користуванні (далі - ДТЗ, що були в користуванні), передбачає:

подання заявки на сертифікацію;

розгляд та прийняття рішення за заявкою; при цьому мають ураховуватися документальні підтвердження, надані виробником чи його представником в Україні або компетентними органами, визначеними Договірними Сторонами Женевської Угоди 1958р. (Угода 1958 року про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, з поправками від 1995 року) щодо наявності відповідних сертифікатів та/або протоколів випробувань на нові вироби цього типу (варіанта, версії);

прийняття виробу випробувальною лабораторією (центром);

складання опису конструкції та випробування виробу;

аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про можливість надання сертифіката відповідності;

оформлення сертифіката відповідності та занесення його до Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції”;

6) Підпункт 4.1.1 викласти в такій редакції:

“4.1.1. Для проведення сертифікації нових ДТЗ, їх складових частин та приладдя заявник подає до органу із сертифікації заявку згідно з додатком 1, а для ДТЗ, що були в користуванні, згідно з додатком 9”;

7) Абзац третій підпункту 4.2.1 викласти в такій редакції:

“- проводять експертизу наданих документів.

Органи із сертифікації у разі наявності повідомлення про офіційне схвалення типу ДТЗ, що були в користуванні, та/або протоколів сертифікаційних випробувань на них (з урахуванням варіанта та версії), виданих компетентними органами, визначеними Договірними Сторонами Женевської Угоди 1958р., здійснюють їх зарахування, якщо наведені у них результати відповідають вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів, нормативів і стандартів. У цьому разі випробування об’єкта сертифікації на відповідність Правилам ЄЕК ООН не проводяться. У разі відсутності вказаних документів проводяться випробування за всіма обов`язковими вимогами”;

8) Пункт 4.2 доповнити новим підпунктом 4.3.2 такого змісту:

“4.3.2. Сертифікація ДТЗ, що були в користуванні і ввозяться на митну територію України, проводиться за схемою 1 додатка 5”;

9) Пункт 4.10 доповнити новим підпунктом 4.10.7 такого змісту:

“4.10.7.Опис конструкції ДТЗ, що був у користуванні, складається акредитованою в Системі УкрСЕПРО випробувальною лабораторією (центром) за формою, що наведена в додатку 3”;

10) Пункт 4.14 доповнити підпунктом 4.14.2 такого змісту:

“4.14.2. Для сертифікації нових ДТЗ та ДТЗ, що були в користуванні, заявник подає до органу із сертифікації ДТЗ заявку згідно з додатком 1 або додатком 9.

Орган із сертифікації ДТЗ:

- укладає із заявником договір про проведення робіт із сертифікації;

- надає заявнику рішення за заявкою та довідку про укладання такого договору для подання митним органам відповідно до Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.97 №1211”;

11)Пункт 4.16 доповнити новим підпунктом 4.16.7 такого змісту:

“4.16.7. Сертифікація кузовів та шасі транспортних засобів за кодами 87.06 та 87.07 УКТ ЗЕД як нових, так і тих, що були в користуванні, що ввозяться на митну територію України, здійснюється як зібрані транспортні засоби.

Для проведення сертифікації укомплектовані до стану ДТЗ кузови та шасі направляються до випробувальної лабораторії (центру) для проведення випробувань. Подальші роботи з їх сертифікації виконуються згідно з цими Правилами як зібрані транспортні засоби”.

12) Доповнити Правила додатком 9 (додається).

Управлінню державного нагляду та підтвердження відповідності (Баб’як О.М.) у п’ятиденний термін забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України цього наказу.

Українському науково-дослідному інституту стандартизації, сертифікації та інформатики (Камінський В.Ю.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України цього наказу у місячний термін забезпечити його публікацію в Інформаційному покажчику “Стандарти”.

Директорам територіальних центрів стандартизації, метрології та сертифікації довести затверджений та зареєстрований в Міністерстві юстиції наказ до зацікавлених підприємств, організацій та установ, а також суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови

Держстандарту України Г. Миронюк

 

Додаток 9 ненаводиться

до пункту 4.1.1 Правил обов’язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя

1) Перелік не поширюється на ДТЗ:

- конструктивна швидкість яких не перевищує 25 км/год.;

- які призначені для військових цілей або для використання яких на дорогах загального користування існують спеціальні правила.

2) Літерою “R” позначені відповідні правила ЄЕК ООН.

3) Вимоги ГОСТів застосовуються для ДТЗ, що не мають схвалення типу за Правилами ЄЕ

4) У разі наявності повідомлень про офіційне схвалення типу ДТЗ та/або протоколів сертифікаційних випробувань їх випробування на відповідність правилам ЄЕК ООН не проводяться.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.01.2002 р. № 49

Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.02.2002 р. за №127/6415

Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93 № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію” та на виконання Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки автомобілебудівної промисловості України”

НАКАЗУЮ:

Унести до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні (затверджений наказом Держстандарту України від 30.06.93 № 95 і зареєстрований у Міністерстві юстиції 19.08.93 за № 112, зі змінами та доповненнями, унесеними наказами Держстандарту України від 27.11.96 №499, від 17.05.97 №268, від 04.07.97 №388, від 11.09.97 №549, від 20.01.98 №27, від 27.01.99 №37, від 05.05.99 №205, від 14.06.99 №322, від 14.06.99 №323, від 25.10.99 № 287, від 10.12.99 №389, від 29.12.99 №418, від 27.03.2000 №241, від 21.07.2000 №448, від 24.07.2000 №449, від 24.01.01 № 29 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України відповідно 19.12.96 за №728/1753, 05.06.97 за №209/2013, 13.08.97 за № 304/2108, 09.10.97 за №461/2265, 04.02.98 за №72/2512, 15.04.99 за №234/3527, 11.05.99 за №299/3592, 22.06.99 за №404/3697, 24.06.99 за №416/3709, 15.11.99 за № 784/4077, 22.12.99 за №897/4190, 13.01.2000 за №13/4234, 11.04. 2000 за №223/4444, 28.07.2000 за № 457/4675, 08.08.2000 за № 483/4704, 07.02.01 за № 118/5309) такі зміни:

розділ 24 “Дорожні транспортні засоби, їхні складові частини та приладдя” викласти в новій редакції (додається).

Управлінню державного нагляду та підтвердження відповідності (Баб?як О.М.) у п`ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Українському науково-дослідному інституту стандартизації, сертифікації та інформатики (Камінський В.Ю.) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його публікацію в черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика “Стандарти”.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови Комітету Г.Миронюк

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА

ЛИСТ

21.02.2002 р. № 10/10-574-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про доведення наказів Держстандарту України

 

Для використання в роботі з митного оформлення автотранспортних засобів, які відповідно до вимог пункту 8 Закону України від 15.11.2001 №2779-III “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки автомобілебудівної промисловості України”, підлягають обов’язковій сертифікації, надсилаємо накази Держстандарту України:

від 25.01.2002 № 48 “Про внесення змін до Правил обов’язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя, затверджених наказом Держстандарту України від 17.01.97 № 23” (реєстрація в Міністерстві юстиції України 11.02.2002 за № 126/6414);

від 25.01.2002 № 49 “Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні” (реєстрація в Міністерстві юстиції України 11.02.2002 за № 127/6415).

Додаток: згадане на 19 арк.

Начальник УправлінняО.Пашинний

Авраменко О.М.

247-27-76

2616/10

doc126

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

22.02.2002 р. №11/4-09-1683-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про сертифікацію транспортних засобів

Із змінами і доповненнями, внесеними листом Державної митної служби України від 5 березня 2004 року № 25/2-9-16/2603-ЕП

Додатково див. лист Державної митної служби України від 26 лютого 2002 року № 11/4-09-1810-ЕП

На запити митниць щодо обов’язковості сертифікації нових і таких, що були в користуванні, транспортних засобів, а також вузлів, агрегатів та частин до них, що ввозяться на митну територію України суб'єктами підприємницької діяльності або фізичними особами, повідомляємо.

Відповідно до статті 1 Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93 № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію” (зі змінами й доповненнями) дія Декрету поширюється на підприємства, установи й організації незалежно від форм власності та видів діяльності, що діють на території України, а також на громадян - суб’єктів підприємницької діяльності.

Статтею 8 Закону України від 15.11.2001 № 2779-III “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки автомобілебудівної промисловості України” внесено зміну до Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93 № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію”: абзац другий статті 27 викладено в такій редакції:

“Нові і такі, що були у користуванні, транспортні засоби, а також вузли, агрегати та частини до них, що ввозяться на митну територію України суб’єктами підприємницької діяльності або фізичними особами, підлягають обов’язковій сертифікації відповідно до чинного законодавства. При цьому кузови та шасі транспортних засобів за кодами 8706 та 8707 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності підлягають сертифікації як зібрані транспортні засоби”.

Таким чином, до Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93 №46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію”, дія якого поширюється на підприємства, установи й організації незалежно від форм власності та видів діяльності, що діють на території України, а також на громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, внесено зміну, яка поширюється на фізичних осіб.

Згідно зі статтею 5 Закону України від 13.09.2001 № 2681-III “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” транспортні засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, що не були в користуванні та ввозяться на митну територію України громадянами, підлягають обов’язковій сертифікації відповідно до законодавства України. Документи, що підтверджують проведення сертифікації, подаються органам Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України під час реєстрації транспортних засобів.

Отже, цим Законом України чітко визначено окремі коди транспортних засобів за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, що підлягають обов’язковій сертифікації відповідно до законодавства України, а також місце та час подання документів, що підтверджують проведення сертифікації.

Абзац третій пункту 2 втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 05.03.2004 р. № 25/2-9-16/2603-ЕП)

Заступник Голови Служби П. В. Пашко

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

26.02.2002 р. №11/4-09-1810-ЕП

 

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 5 березня 2004 року № 25/2-9-16/2603-ЕП)

У зв’язку з набранням чинності наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 25.01.2002 № 49 “Про внесення змін до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.02.2002 за №127/6415 і доведеним до митних органів листом Держмитслужби України №10/10-574-ЕП, та в доповнення до листа Держмитслужби України від 22.02.2002 № 11/4-09-1683-ЕП “Про сертифікацію транспортних засобів” вважаємо за необхідне звернути увагу керівників митних органів, що дія останнього абзацу цього листа поширюється виключно на транспортні засоби та номерні вузли, на які при здійсненні митного оформлення видається Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ МВС України або інших реєстраційних органах і при заміні яких реєстраційні органи в технічних паспортах (свідоцтвах про реєстрацію) роблять відповідну відмітку про заміну.

У разі ввезення на митну територію України фізичними особами агрегатів та частин до транспортних засобів, визначених Переліком продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, документи, що підтверджують проведення сертифікації, подаються митному органу під час пропуску цих агрегатів і частин до транспортних засобів через митний кордон України.

Заступник Голови Служби П. В. Пашко

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

13.03.2002 р. №333

 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1024

Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Назву і пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. №1024 “Про здійснення контролю за наявністю полісів обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України - власників (водіїв) транспортних засобів під час перетинання ними державного кордону” (Офіційний вісник України, 1998 р., №27, ст. 1002) викласти у такій редакції:

“Про здійснення контролю за наявністю страхового сертифіката у власників (користувачів) зареєстрованих в Україні транспортних засобів у разі виїзду на територію іншої країни”;

“1. Державному комітетові у справах охорони державного кордону забезпечити:

здійснення контролю у разі виїзду зареєстрованого в Україні транспортного засобу на територію іншої країни - члена міжнародної системи автострахування “Зелена Картка” за наявністю у власника (користувача) цього транспортного засобу страхового сертифіката “Зелена Картка”.

У разі відсутності страхового сертифіката власник (користувач) такого транспортного засобу зобов’язаний в установленому порядку укласти договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та отримати від страховика - повного члена Моторного (транспортного) страхового бюро страховий сертифікат “Зелена Картка” єдиного зразка, який прийнятий в усіх країнах - членах міжнародної системи автострахування “Зелена Картка”;

вилучення страхових сертифікатів з ознаками підробки та передачу їх територіальним органам Міністерства внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до законодавства”.

Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 р. № 1107 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1024” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 25, ст. 1181).

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Премєр-міністр України А. КІНАХ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

18.03.2002 р. №11/4-09-2415-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про радіологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України.

За інформацією Головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища, після прийняття Урядом постанови від 28.12.2001 № 1788 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 1995 року №198”, якою було відмінено проведення екологічного контролю легкового автотранспорту, між територіальними підрозділами Мінекоресурсів та керівниками митних органів виникли непорозуміння щодо необхідності проведення радіаційного контролю легкових автомобілів.

За роз’ясненням керівництва Мінекоресурсів, екологічний контроль, проведення якого в пунктах пропуску у відношенні до легкових автомобілів відмінено, включає в себе перевірку вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів, рівня токсичності і димності у відпрацьованих газах двигунів автомобілів, наявності забруднення автомобілів, підтікання пально-мастильних матеріалів, охолоджуючої рідини тощо.

Радіаційний контроль легкових автомобілів здійснюється з метою недопущення незаконного переміщення через митний кордон України радіоактивно забруднених речовин та ядерних матеріалів (в тому числі в речах громадян, що переміщуються через державний кордон у власних легкових автомобілях).

Згідно з Положенням про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 29.05.2000 №724/2000,

Мінекоресурсів здійснює державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки, організовує функціонування національної системи обліку ядерного матеріалу та контролю за ним, виконує функції компетентного органу з питань безпеки перевезень ядерних матеріалів і радіоактивних речовин тощо.

Враховуючи вищезазначене, на виконання статті 18 Митного кодексу України під час митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України, просимо передбачити у діючих технологічних схемах пунктів пропуску процедуру здійснення радіаційного контролю легкових автомобілів з залученням для цього посадових осіб служб екологічного контролю.

Заступник Голови Служби П. В. Пашко

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

26.03.2002 р. № 11/4-09-2741-ЕП

 

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про постанову Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 333

До відома та можливого використання в роботі надсилаємо постанову Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 333 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1024”.

Додаток: зазначене на 2 арк.

Заступник Голови СлужбиП.В.Пашко

Лук’янчук Т.А./247-27-96

Km/post_333

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.04.2002р. №31/22-15-239-ЕП

Начальникам регіональних

митниць,

митниць

Щодо роботи Пік “митне оформлення транспортних засобів” та “Здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України”.

Інформую Вас, що для можливості здійснення вдалого пошуку інформації за номером і серією квитанції МД-1, номером і серією посвідчення МД-6 у ЦБД Держмитслужбн та прив’язки посвідчень до квитанцій у ПІК “Здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України” встановлюється на всіх митницях єдиний порядок введення інформації про транспортні засоби до бази даних у ПІК “Митне оформлення транспортних засобів” та “Здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України”;

- серію квитанції МД-1 вводити українським шрифтом; якщо символів менше чотирьох - вводити їх зліва;

- серію посвідчення МД-6 вводити українським шрифтом;

номер кузова номер двигуна, номер шасі повинен у точності відповідати повному номеру відповідного вузла чи агрегата, вибитому на транспортному засобі (вказаному у документах на транспортний засіб) для можливості встановлення відповідності між посвідченням МД-6 та квитанціями МД-1, на підставі яких воно було видане;

- не застосовувати при вводі номерів вузлів та агрегатів (кузова, двигуна, шасі) символи: пробіл, тире, лапки. і т. п.

У даний час в ІАМУ розглядається питання відповідної доробки ПІК для встановлення короткого контролю цього порядку.

Начальник управління С.Копосов

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

26.04.2002 р. № 11/4-09-3825-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

З метою посилення контролю за ввезенням на митну територію України суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності номерних вузлів (кузовів, шасі, рам) до транспортних засобів, що класифікуються за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, та для неухильного забезпечення справляння митних платежів у повному обсязі при митному оформленні цих номерних вузлів обов’язково вносити до розділу “Результати проведення митного огляду” Акта про проведення митного огляду, уніфіковану форму якого затверджено наказом Держмитслужби України від 14.11.2001 № 725 “Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держмитслужби України та затвердження уніфікованої форми Акта про проведення митного огляду”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.11.2001 за № 996/6187, відомості про ступінь комплектації (наявність силового агрегата; передньої та задньої підвіски; бензобака; системи глушіння; трансмісії; системи запалювання й додаткового обладнання: кондиціонера, клімат-контролю, антиблокувальної системи (ABC), бортового комп’ютера, електросклопідіймачів, протикрадіжної сигналізації, підігріву сидінь тощо) цих номерних вузлів, який безпосередньо впливає на визначення їх митної вартості.

Заступник Голови Служби П. В. Пашко

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.05.2002 р. № 11/6-21-4248-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо класифікації товарів.

З метою однозначної класифікації товарів повідомляємо наступне.

Враховуючи оригінальний текст товарної категорії 8707 90 10 Комбінованої номенклатури Європейського Союзу, яка покладена в основу товарної номенклатури УКТ ЗЕД, у цій товарній категорії класифікуються кузови (включаючи кабіни) для транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705, які призначені для промислового складання:

- тракторів товарної підпозиції 8701 10;

- автомобілів товарної позиції 8704, з поршневим двигуном з запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) та робочим об’ємом циліндра не більше як 2500 см3 або з поршневим двигуном з іскровим запалюванням та робочим об’ємом циліндра не більше як 2800 см3;

- автомобілів товарної позиції 8705.

Враховуючи оригінальний текст товарної позиції 9022 Гармонізованої системи опису та кодування товарів, яка покладена в основу товарної номенклатури УКТ ЗЕД, у цій товарній позиції класифікуються:

- апаратура, яка основана на використанні рентгенівського, альфа-, бета- або гамма-випромінювання, призначена або не призначена для використання в медицині, хірургії, стоматології або ветеринарії, включаючи радіографію та променеву терапію;

- рентгенівські трубки та інші генератори рентгенівського випромінювання, генератори високої напруги спеціалізовані для використання з рентгенівськими апаратами;

- рентгенівські екрани;

- рентгенівські щити та пульти управління, які спеціально призначені для вищезазначеної апаратури;

- столи, крісла та інші вироби для дослідження і лікування, які спеціально призначені для вищезазначеної апаратури.

Заступник Голови Служби Ю. М. Дьомін

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

28.05.2002 р. №11/6-21-4688-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про класифікацію замків згідно з вимогами товарної номенклатури.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13.01.99 №41 “Про Порядок ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності”, а також з метою однозначної класифікації товарів відповідно до вимог товарної номенклатури та запобігання спроб уникнення суб’єктів ЗЕД від сплати митних платежів у повному обсязі шляхом декларування товару за невідповідним товарним кодом повідомляємо.

Відповідно до Закону України “Про митний тариф України” від 05.04.2001 №2371-III в основу товарної класифікаційної схеми Митного тарифу України (товарна номенклатура) покладено Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, яка базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів (ГС).

Згідно з оригінальним текстом ГС (англійською та французькою мовами) у товарній підпозиції 8301 20 класифікуються замки, призначені для встановлення в автомобілях.

Висячі (навісні) замки всіх типів, у тому числі й призначені для всіх типів дверей, сумок, чемоданів, ящиків та велосипедів (пояснення до товарної позиції ГС 8301) згідно з вимогами товарної номенклатури класифікуються в товарній підпозиції 8301 10.

Заступник Голови Служби Ю. М. Дьомін

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

19.07.2002 р. № 09/09-2432-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

У зв’язку із зверненням до Держмитслужби Союзу нотаріусів Республіки Молдова щодо зростання випадків неприйняття посадовими особами митних органів України до митного оформлення нотаріальних актів, виданих нотаріусами Республіки Молдова, які засвідчують право власності на автотранспорт, повідомляємо.

Згідно з пунктом 1 статті 15 Двосторонньої угоди від 13.12.93 “Договір між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах” (ратифікованої Законом України “Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах” від 10.11.94 № 238/94-ВР) документи, які підготував або засвідчив відповідний орган однієї з Договірних Сторін, скріплені гербовою печаткою і підписом уповноваженої особи, мають силу документа на території іншої Договірної Сторони без потреби будь-якого іншого засвідчення. Це стосується також копій і перекладів документів, які засвідчені у встановленому законодавством порядку.

Крім того, пункт 2 статті 15 зазначеної Двосторонньої угоди передбачає, що документи, які на території однієї з Договірних Сторін визнаються офіційними, вважаються такими ж на території іншої Договірної Сторони.

Враховуючи викладене, прошу в подальшому керуватися вищезазначеним положенням Двосторонньої угоди.

Начальник Управління

технологій митного контролю М. М. Іванюк

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

09.08.2002 р. № 11/3-09-7078-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо доповнення до листів Держмитслужби України від 07.06.2001 №3/09-2859-ЕП та від 21.06.2001 №1/13-3127-ЕП.

Із змінами і доповненнями, внесеними листами Державної митної служби України від 30 грудня 2003 року № 11/5-09-18512-ЕП, від 31 грудня 2003 року №11/5-09-18714-ЕП

З метою забезпечення контролю за вивезенням неоформлених у митному відношенні легкових транспортних засобів (код 8703 за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності), раніше ввезених (пересланих) для постійного користування, у зв'язку з невиконанням громадянами вимог, установлених частиною другою статті 8 Закону України від 13.09.2001 №2681-III “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” щодо перебування транспортного засобу на обліку в країні постійного місця попереднього проживання не менше року, та з огляду на відмову цих громадян сплатити мито й інші обов’язкові податки та збори; частиною п’ятою статті 29 Закону України від 30.06.93 №3353-XII “Про дорожній рух” щодо недопущення участі в дорожньому русі транспортних засобів з правим розташуванням керма; постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.98 №1388 “Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок” у частині переобладнання транспортних засобів; на які громадянином не отримано сертифікат відповідності конструкції та технічного стану відповідно до статті 8 Закону України від 15.11.2001 №2779-III “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки автомобілебудівної промисловості України” тощо, у доповнення до листів Держмитслужби України від 07.06.2001 №3/09-2859-ЕП та від 21.06.2001 №1/13-3127-ЕП за рішенням начальників митниць може встановлюватися така схема контролю.

На зворотному боці декларації форми МД-7 посадова особа митниці, що здійснюватиме митне оформлення вивезення транспортного засобу (внутрішня митниця), вчиняє запис “Повернення за межі митної території України. Підлягає окремому контролю за доставкою” і завіряє її відбитком особистої номерної печатки (особлива увага звертається на заповнення громадянином зобов’язання про доставку транспортного засобу в митницю призначення).

Після оформлення декларації МД-7 внутрішня митниця, що здійснила митне оформлення повернення транспортного засобу, інформує засобами електронного зв’язку митницю вивезення про таке оформлення.

Після здійснення вивезення транспортного засобу за межі митної території України митниця, через яку було здійснено вивезення, протягом доби засобами електронного зв’язку інформує внутрішню митницю про факт вивезення. Така інформація дублюється письмовим повідомленням за підписом начальника митниці вивезення з доданням до нього завіреної копії митної декларації форми МД-7 з позначками про вивезення транспортного засобу.

Внутрішня митниця протягом доби після отримання інформації про вивезення транспортного засобу за межі України інформує Держмитслужбу про цей факт із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові посадової особи митниці вивезення, що здійснила випуск автомобіля за межі України, номер її особистої номерної печатки, дату вивезення.

У разі відсутності інформації про факт вивезення згаданого автомобіля за межі України в термін, установлений внутрішньою митницею, терміново вживаються заходи до притягнення громадянина до відповідальності згідно з чинним законодавством України та інформується Держмитслужба про факт не вивезення автомобіля за межі України для передання цієї інформації до правоохоронних органів на предмет оперативного розшуку транспортного засобу.

Абзац сьомий втратив чинність (згідно з листами Державної митної служби України від 30.12.2003 р. № 11/5-09-18512-ЕП, від 31.12.2003 р. №11/5-09-18714-ЕП)

Начальникам митниць узяти під особистий контроль вивезення транспортних засобів за цією схемою.

Додаток: на 1 арк.

В. о. Голови Служби В. Я. Лозко

 

Додаток

до листа Державної митної служби України від 9 серпня 2002 р. № 11/3-09-7078-ЕП

Додаток втратив чинність (згідно з листами Державної митної служби України від 30 грудня 2003 року № 11/5-09-18512-ЕП, від 31 грудня 2003 року № 11/5-09-18714-ЕП)

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

22.08.2002 р. № 11/4-09-7488-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про тимчасове ввезення громадянами транспортних засобів

У зв’язку із запитами митниць та зверненнями громадян, що надходять до Державної митної служби України, щодо тимчасового ввезення транспортних засобів громадянами України, які перебувають і працюють на території іноземних держав, при цьому не маючи оформлених належним чином у відповідних державних органах України документів на постійне місце проживання за кордоном, та з метою однозначного тлумачення митними органами законодавства України, Держмитслужба повідомляє.

Відповідно до частини третьої статті 1 Закону України від 13.09.2001 №2681-III “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” громадяни-резиденти - це громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які мають місце проживання в Україні, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном.

Отже, основним критерієм визначення поняття “громадянин-резидент” є постійне проживання в Україні.

Положеннями частини п’ятої статті 1 цього ж Закону України встановлено, що постійне місце проживання - це місце проживання на території будь-якої держави не менше одного року громадянина, який не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території цієї держави протягом будь-якого строку, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією особою службових обов’язків або зобов’язань за договором (контрактом).

Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.95 № 231 “Про затвердження Правил оформлення і видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання та вилучення” (далі - Правила) встановлено правила оформлення документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання. Пунктом 13 Правил установлено, що для виїзду на постійне проживання за кордон у паспорті робиться відповідний запис, виїжджаючий здає свій паспорт громадянина України з позначкою про виписку з місця проживання.

Відповідно до пункту 14 Правил рішення про залишення на постійне проживання за кордоном громадян, які виїхали туди тимчасово, приймаються керівництвом дипломатичних представництв або консульських установ України в порядку, установленому МЗС за погодженням з МВС і СБУ.

Згідно з Порядком розгляду в дипломатичних представництвах або консульських установах України за кордоном клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженим наказом Міністерства закордонних справ України від 22.11.99 № 201 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.99 за №903/4196, а саме згідно з пунктом 5.3, після подання заявником довідок про виписку з останнього місця постійного проживання в Україні та здачі паспорта громадянина України до органів внутрішніх справ України в паспорт громадянина України для виїзду за кордон вноситься шляхом проставлення штампа “Постійне проживання” або вчинення такого напису (з відміткою про дату внесення та із зазначенням посади й прізвища особи, що його внесла), який скріплюється підписом посадової особи та печаткою відповідного дипломатичного представництва або консульської установи.

З урахуванням викладеного, звертаємо увагу на те, що громадяни, які при переміщенні через митний кордон України пред’являють закордонні паспорти громадян України з відмітками про перебування на тимчасовому консульському обліку та відмітками відповідних установ цих держав, що здійснюють реєстрацію іноземців, які тимчасово проживають на їх території, охоплюються саме поняттям “громадяни-резиденти”, тому й тимчасове ввезення цими громадянами транспортних засобів за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності повинно здійснюватися відповідно до положень статті 11 Закону України від 13.09.2001 №2681-III “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” у порядку, встановленому для громадян-резидентів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Заступник Голови Служби П. В. Пашко

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

02.09.2002 р. № 11/2-14-7851-ЕП

 

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Лист втратив чинність (згідно з листом Державної митної служби України від 15 листопада 2005 року № 11/1-14/14418-ЕП)

У зв’язку із запитами митниць щодо окремих питань застосування рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 12 липня 2002 року №СП-46/2002/52-49 “Про застосування попередніх спеціальних заходів щодо імпорту в Україну нових легкових автомобілів походженням з Російської Федерації” (далі - Рішення) при ввезенні автотранспорту громадянами інформуємо про наступне.

Нові легкові автомобілі походженням з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України громадянами, підлягають обкладенню спеціальним митом у розмірі 31,7 відсотка від митної вартості, відповідно до пункту 3.2 Рішення (лист Мінекономіки України від 16.08.2002 №52-49/969).

Новими легковими автомобілями слід вважати автомобілі, що не були у користуванні, і на які не видавалися реєстраційні документи, що дають право експлуатувати ці транспортні засоби на постійній основі (стаття 5 Закону України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”).

Російське походження автомобілів визначається відповідно до Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про Правила визначення країни походження товарів, підписаним 30 листопада 2000 року у м. Мінську (листи Держмитслужби від 24.10.2001 №11/3-21-8385, від 19.03.2002 р. №11/6-21-2470-ЕП).

Перший заступник

Голови Служби О. Б. Єгоров

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.09.2002 р. № 484

Про внесення змін та доповнень до наказу Держмитслужби України від 12.10.2001 № 664

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2002 р. за №746/7034

Наказ втратив чинність

(у зв’язку з втратою чинності наказом Державної митної служби України від 12 жовтня 2001 року № 664 згідно з наказом Державної митної служби України від 17 листопада 2005 року № 1118)

На виконання вимог Митного кодексу України та для вдосконалення порядку здійснення митного контролю й митного оформлення транспортних засобів і номерних вузлів, що ввозяться громадянами в Україну з метою вільного використання, а також тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами-резидентами

НАКАЗУЮ:

У пункті 4 наказу Державної митної служби України від 12.10.2001 №664 “Про затвердження Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.11.2001 за № 949/6140, і тексті Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України (далі - Порядок), затвердженого ним, слова “автотранспортних засобів” у всіх відмінках замінити словами “транспортних засобів” у відповідному числі й відмінку.

У тексті Порядку коди “8701, 8702, 8703, 8704, 8705” доповнити кодами “8711, 8716”.

Абзац другий пункту 1.1 Порядку доповнити словами “а також на шасі й кузови (коди 8706 і 8707 згідно з УКТЗЕД) для транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705, що ввозяться громадянами в Україну з метою вільного використання, тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами-резидентами та є власністю таких громадян”.

Абзац п’ятий пункту 1.1 Порядку виключити.

Пункти 4.5 і 4.6 Порядку вважати відповідно пунктами 4.6 і 4.5.

У додатку 1 до пункту 1.12 Порядку цифри 17, 18 замінити відповідно цифрами 15, 16.

Управлінню технологій митного контролю (Іванюк М. М.) та Управлінню правової роботи (Мельник М. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Інформаційно-аналітичному митному управлінню (Шуляк В. П.) протягом тижня з дати реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України внести зміни до відповідного програмного забезпечення.

Прес-службі (Гунько С. О.) забезпечити висвітлення цього наказу в засобах масової інформації.

Управлінню міжнародного митного співробітництва (Зарудний С. М.) інформувати митні органи суміжних з Україною держав про вимоги цього наказу.

Управлінню справами (Карпенко В. П.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України цього наказу забезпечити тиражування та розсилку його в митниці, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство закордонних справ України, Держкомкордон України.

Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації його в Міністерстві юстиції України.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П. В.

Голова Служби М. М. Каленський

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

16.09.2002 р. № 11/2-09-8361-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Про втрату чинності окремими нормативно-правовими актами.

На виконання п. 3 рішення колегії Державної митної служби від 14.05.2002, введеного в дію наказом Державної митної служби від 14.06.2002 №325, щодо перегляду нормативно-правових актів Державної митної служби з метою приведення їх у відповідність до Конституції та законів України, інших актів законодавства, для усунення їх множинності повідомляємо.

Вважати такими, що втратили чинність, листи Державної митної служби України від 30.04.99 №11/4-4770, від 14.06.2001 №4/09-3016-ЕП, від 02.04.2001 №2/09-1604-ЕП, від 08.05.2001 №2/09-2365-ЕП.

Перший заступник

Голови Служби О. Б. Єгоров

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

25.09.2002 р. №11/4-09-8645-ЕП

 

Относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины гражданами-нерезидентами.

Гостаможслужба Украины получила письмо Министерства юстиции Украины от 10.09.2002 г. №23-37-95 с разъяснениями относительно порядка применения некоторых норм законодательства Украины, которыми регулируется порядок временного ввоза гражданами-нерезидентами транспортных средств на таможенную территорию Украины.

В соответствии с частью седьмой статьи 71 Таможенного кодекса Украины временный ввоз легкового транспортного средства (код 8703 по Гармонизированной системе описания и кодирования товаров) разрешается нерезидентам - субъектам хозяйственной деятельности (включая представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности независимо от количества филиалов) и нерезидентам - физическим лицам, определенным в момент пересечения таможенной границы Украины владельцами таких транспортных средств, или членам их семей (жена, муж, дети, родители) для собственных нужд.

Закон Украины “О порядке ввоза (пересылки) в Украину, таможенного оформления и налогообложения личных вещей, товаров и транспортных средств, ввозимых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины” устанавливает порядок таможенного оформления и налогообложения личных вещей, товаров, транспортных средств и отдельных номерных узлов к ним, которые ввозятся (пересылаются) в сопровождаемом и несопровождаемом багаже, грузовых, экспресс- и международных почтовых отправлениях на таможенную территорию Украины и принадлежат гражданам.

В соответствии с частью второй статьи 11 этого Закона временный ввоз транспортных средств разрешается гражданам - нерезидентам для собственных нужд сроком до одного года. Этот срок может быть продлен Государственной таможенной службой Украины или уполномоченными ГТСУ таможенными органами с учетом гуманитарной, научной, хозяйственной и других видов деятельности граждан, которые ввезли такие транспортные средства.

Таким образом, часть вторая статьи 11 указанного Закона не содержит ограничений относительно круга лиц из числа граждан-нерезидентов, которым разрешается временно ввозить транспортные средства на таможенную территорию Украины.

В соответствии с пунктами 2 и 6 статьи 14 указанного Закона действие этого Закона распространяется на правоотношения, возникшие после вступления в силу этого Закона.

До приведения нормативно-правовых актов в соответствие с этим Законом действующие нормативно-правовые акты применяются в части, которая не противоречит этому Закону.

Согласно же частям первой и третьей статьи 22 Конституции Украины права и свободы человека и гражданина, закрепленные этой Конституцией, не являются исчерпывающими.

При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

Учитывая изложенное, со дня вступления в силу Закона Украины “О порядке ввоза (пересылки) в Украину, таможенного оформления и налогообложения личных вещей, товаров и транспортных средств, ввозимых (пересылаемых) на таможенную территорию Украины” при осуществлении временного ввоза гражданами транспортных средств на таможенную территорию Украины следует руководствоваться статьей 11 указанного Закона.

Рішення міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 06.12.02 №СП-54/2002/52-49

Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну нових легкових автомобілів походженням з Російської Федерації

Відповідно до Закону України “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну” (далі - Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі - Комісія) розглянула звіт Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України (далі - Міністерство) “Про завершення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну нових легкових автомобілів походженням з Російської Федерації” та на підставі матеріалів, наданих Міністерству національним товаровиробником, Держмитслужбою, керуючись положеннями статті 16 Закону, з метою запобігання заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику, а також загрози нанесення йому такої шкоди в майбутньому,

ВИРІШИЛА:

Застосувати спеціальні заходи щодо імпорту в Україну нових легкових автомобілів походженням з Російської Федерації, а саме:

автомобілів, які класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за кодом

8703 22 19 00 і мають такий опис:

“Автомобілі легкові та інші транспортні засоби, призначені для перевезення людей (крім автомобілів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі, фургони та гоночні автомобілі:

- - з робочим об’ємом циліндрів понад 1000 см(3), але не більш як 1500 см(3):

- - - нові:

- - - - інші” (далі - Товар).

Установити, що:

.1Спеціальні заходи застосовуються шляхом запровадження квотування імпорту (в тому числі у випадках ввезення фізичними особами) в Україну Товару, зазначеного в пункті 1 цього рішення.

.2Квотування імпорту в Україну Товару, зазначеного в пункті 1 цього рішення, здійснюється шляхом видачі Міністерством спеціальних ліцензій відповідно до Порядку ліцензування імпорту в Україну товарів, щодо якого застосовуються спеціальні заходи згідно з рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, затвердженого наказом Міністерства від 01.08.2002 № 232 (реєстраційний номер Міністерства юстиції України 685/6973 від 21.08.2002).

.3Застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну Товару, зазначеного в пункті 1 цього рішення, починається з дня набрання чинності цим рішенням.

.4Строк застосування спеціальних заходів закінчується через чотири роки з дня набрання чинності цим рішенням.

.5Річний обсяг спеціальної квоти становить 15777 штук.

.6Річний обсяг спеціальної квоти розподіляється на два піврічні періоди: перший піврічний період - з 9 грудня по 8 червня, а другий піврічний період - з 9 червня по 8 грудня. У кожний піврічний період Міністерство не може видати спеціальних ліцензій більше, ніж 60 % річного обсягу спеціальної квоти.

.7Термін дії спеціальної ліцензії на митній території України становить 90 днів від дати її підписання за винятком випадків, коли закінчується відповідний річний період або термін, зазначений у пункті 2.9 цього рішення.

.8Перенесення невикористаних залишків річної квоти допускається у розмірі, який не перевищує 6 % від річного обсягу спеціальної квоти.

.9Заяви стосовно перенесення невикористаних залишків річної спеціальної квоти можуть подаватися з 9 грудня по 9 січня відповідного річного періоду, а ввезення в Україну за спеціальними ліцензіями, виданими з метою використання таких залишків, може здійснюватись до 9 березня відповідного річного періоду.

.10Імпорт (в тому числі ввезення фізичними особами) в Україну Товару, зазначеного у пункті 1 цього рішення, без сертифікату походження забороняється.

.11Заборонити ввезення на митну територію України (в тому числі фізичними особами) Товару, зазначеного у пункті 1 цього рішення, без спеціальної ліцензії.

Доручити:

.1Міністерству забезпечити контроль за використанням щорічної спеціальної квоти та опублікування цього рішення у газеті “Урядовий кур’єр”.

.2Держмитслужбі видати відповідні акти на виконання рішення Комісії.

.3Міністерству і Держмитслужбі вживати всіх необхідних заходів для запобігання імпорту в Україну Товару, зазначеного в пункті 1 цього рішення, в обхід застосованих спеціальних заходів.

.4МЗС України нотифікувати компетентні органи Російської Федерації про це рішення.

Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування. “Урядовий кур’єр”, № 232, 12 грудня 2002 р.

Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну нових легкових автомобілів походженням з Російської Федерації

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 16 грудня 2002 року № 369 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2002 р. за № 1008/7296

Відповідно до Законів України “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну”, “Про захист економічної конкуренції”, Правил визначення країни походження товарів, затверджених рішенням Ради глав урядів СНД від 30.11.2000, а також рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 06.12.2002 № СП-54/2002/52-49 “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну нових легкових автомобілів походженням з Російської Федерації” та з метою запобігання імпорту в Україну нових легкових автомобілів походженням з Російської Федерації в обхід застосованих спеціальних заходів

НАКАЗУЮ:

Установити, що:

.1Спеціальні ліцензії видаються на імпорт в Україну нових легкових автомобілів, що класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за кодом 8703 22 19 00, походженням з Російської Федерації, у тому числі у випадках увезення фізичними особами відповідно до Порядку ліцензування імпорту в Україну, щодо якого застосовуються спеціальні заходи згідно з рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 01.08.2002 №232 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за № 685/6973 (далі - Порядок), та цього наказу.

.2Річний обсяг спеціальної квоти становить 15777 штук легкових автомобілів, зазначених у пункті 1.1 цього наказу.

.3Перший рік застосування спеціальних заходів розпочинається з 9 грудня 2002 року та закінчується 8 грудня 2003 року. Другий, третій та четвертий роки застосування спеціальних заходів розпочинаються відповідно 9 грудня 2003 року, 9 грудня 2004 року та 9 грудня 2005 року.

.4Річний обсяг спеціальної квоти розподіляється на два піврічні періоди.

Кожний піврічний період розподіляється на два квартальних періоди.

.5У кожний піврічний період не може бути видано спеціальних ліцензій на імпорт в Україну нових легкових автомобілів більше ніж 60 відсотків відповідного річного обсягу спеціальної квоти.

У кожний квартальний період не може бути видано спеціальних ліцензій на імпорт в Україну нових легкових автомобілів більше ніж 30 відсотків відповідного річного обсягу спеціальної квоти.

.6Термін дії спеціальної ліцензії на митній території України - 90 днів від дати її підписання, крім випадків, коли закінчується відповідний річний період, або у випадках, передбачених пунктом 2.9 рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 06.12.2002 №СП-54/2002/52-49.

.7Обсяг разової заявки на одержання спеціальної ліцензії на імпорт товару, зазначеного у пункті 1.1 цього наказу, не повинен перевищувати 35 відсотків обсягу квартальної квоти.

.8До комплекту документів, які подаються для отримання ліцензії на імпорт товару, зазначеного у пункті 1.1 цього наказу, необхідно додавати також оригінал та копію сертифіката про походження товару із зазначенням номерів двигуна та кузова кожного автомобіля, виданого уповноваженими органами країни експорту, який повертається заявнику разом з оформленою ліцензією. Копія та оригінал сертифіката про походження подаються не пізніше ніж через 12 днів після подачі всіх інших документів. У разі неподання оригіналу та копії сертифіката у вказаний термін документи повертаються заявнику.

При подачі заявником документів йому повідомляється про можливість забезпечення його імпортною квотою у обсязі, зазначеному у заявці на спеціальну ліцензію.

У разі подачі разом із комплектом документів сертифіката про походження форми СТ-1 у графі 12 “Країна експорту” спеціальної ліцензії може бути зазначена тільки та країна СНД, компетентний орган якої видав сертифікат.

У разі подачі сертифіката про походження іншої форми у графі 12 “Країна експорту” спеціальної ліцензії може бути зазначена тільки та країна, компетентний орган якої видав сертифікат.

.9Імпортери - фізичні особи замість документів, зазначених у абзацах четвертому, п’ятому пункту 2.3 Порядку, надають для оформлення спеціальних ліцензій документ, що підтверджує право власності на імпортований автомобіль. Вказаний документ подається не пізніше ніж через 12 днів після подачі всіх інших документів.

Управлінню нетарифного регулювання та контрактного обліку:

виконувати функції з оформлення та видачі спеціальних ліцензій на імпорт в Україну нових легкових автомобілів;

на підставі щоквартальної інформації, що надається Державною митною службою України стосовно проходження через митний кордон нових легкових автомобілів, та інформації щодо виданих спеціальних ліцензій на імпорт в Україну нових легкових автомобілів походженням з Російської Федерації подавати до 15 лютого, 15 травня, 15 серпня, 15 листопада кожного року застосування спеціальних заходів відповідний звіт управлінню торговельних обмежень та недобросовісної конкуренції;

при оформленні спеціальних ліцензій у її реквізиті 22 “Особливі умови” зазначати номери двигуна та кузова кожного автомобіля згідно з інформацією, наведеною у сертифікатах про походження товару.

Управлінню моніторингу зовнішньої торгівлі подавати:

управлінню нетарифного регулювання та контрактного обліку щоденно письмову інформацію про залишок квоти;

управлінню торговельних обмежень та недобросовісної конкуренції до 15 лютого, 15 травня, 15 серпня, 15 листопада кожного року застосування спеціальних заходів звіт про використання обсягів річної квоти за відповідний квартал.

Управлінню торговельних обмежень та недобросовісної конкуренції разом з управлінням правового забезпечення зовнішньоекономічної політики подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та довести його до відома Державної митної служби України.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В. О.

Міністр економіки

та з питань європейської

інтеграції України В. Хорошковський

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

12.12.2002 р. № 11/7-13-12336-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо митного оформлення транспортних засобів.

Лист відкликано (згідно з листом Державної митної служби України від 31 березня 2005 року № 25/1-15-38/3247-ЕП)

Управління контролю митної вартості та номенклатури Державної митної служби України має інформацію щодо випадків заниження митної вартості при митному оформленні транспортних засобів на прикордонних митницях.

У випадках виявлення зазначених фактів митного оформлення внутрішніми митницями, при підготовці документів для видачі Посвідчення на реєстрацію транспортних засобів в органах ДАІ МВС України, митниця не має можливості донараховувати та стягувати митні платежі та збори, оскільки діючими нормативно-правовими актами механізм подібної операції не передбачено.

В зв’язку з цим, звертаємо увагу на необхідність неухильного дотримання положень чинного законодавства, що регулює питання визначення митної вартості транспортних засобів, а саме: статті 16 Закону України “Про Єдиний митний тариф”, постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.98 №1598 “Про затвердження Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України”, постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 №1537 “Про внесення змін і доповнень до Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України”, наказу Держмитслужби України від 02.12.99 №782 “Про затвердження Примірного положення про відділ тарифів та митної вартості і Порядків його роботи”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.99 за №911/4204, наказу Держмитслужби України від 12.10.2001 №664 “Про затвердження Порядку здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів, що ввозяться громадянами на митну територію України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.11.2001 за №949/6140, наказу Держмитслужби України від 07.12.2001 №791 “Про посилення контролю за переміщенням через митний кордон України транспортних засобів”, якими на даний час врегульовано питання визначення митної вартості товарів або предметів, які переміщуються через митний кордон України, визначені основні принципи технології здійснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобів та вказані шляхи усунення виявлених порушень.

Крім зазначених нормативно-правових актів, при визначені митної вартості транспортних засобів необхідно звернути особливу увагу на врахування вимог нормативних документів Держмитслужби, зокрема Методичних рекомендацій щодо визначення митної вартості транспортних засобів (лист від 27.12.2001 №3/14-6059-ЕП), інформаційних листів щодо цін на окремі марки автомобілів:

листи від 22.05.2001 №14/1-311,

від 28.05.2001 №14/14-2678-ЕП,

від 15.03.2002 №11/3-14-2337-ЕП,

від 28.05.2002 №14/14-1794-ЕП,

від 14.06.2002 №13.1/13.1-2034-ЕП,

листа від 10.12.2001 №3/14-5746-ЕП “Щодо забезпечення дотримання законодавства при визначенні митної вартості товарів, що ввозяться громадянами”.

Заступник Голови Служби О. Шейко

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

16.1202 року № 369

 

Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну нових легкових автомобілів походженням з Російської Федерації

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2002 р. за №1008/7296

Відповідно до Законів України “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну”, “Про захист економічної конкуренції”, Правил визначення країни походження товарів, затверджених рішенням Ради глав урядів СНД від 30.11.2000, а також рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 06.12.2002 № СП-54/2002/52-49 “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну нових легкових автомобілів походженням з Російської Федерації” та з метою запобігання імпорту в Україну нових легкових автомобілів походженням з Російської Федерації в обхід застосованих спеціальних заходів

НАКАЗУЮ:

Установити, що:

.1Спеціальні ліцензії видаються на імпорт в Україну нових легкових автомобілів, що класифікуються згідно з УКТ ЗЕД за кодом 8703 22 19 00, походженням з Російської Федерації, у тому числі у випадках увезення фізичними особами відповідно до Порядку ліцензування імпорту в Україну, щодо якого застосовуються спеціальні заходи згідно з рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 01.08.2002 № 232 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за № 685/6973 (далі - Порядок), та цього наказу.

.2Річний обсяг спеціальної квоти становить 15777 штук легкових автомобілів, зазначених у пункті 1.1 цього наказу.

.3Перший рік застосування спеціальних заходів розпочинається з 9 грудня 2002 року та закінчується 8 грудня 2003 року. Другий, третій та четвертий роки застосування спеціальних заходів розпочинаються відповідно 9 грудня 2003 року, 9 грудня 2004 року та 9 грудня 2005 року.

.4Річний обсяг спеціальної квоти розподіляється на два піврічні періоди.

Кожний піврічний період розподіляється на два квартальних періоди.

.5У кожний піврічний період не може бути видано спеціальних ліцензій на імпорт в Україну нових легкових автомобілів більше ніж 60 відсотків відповідного річного обсягу спеціальної квоти.

У кожний квартальний період не може бути видано спеціальних ліцензій на імпорт в Україну нових легкових автомобілів більше ніж 30 відсотків відповідного річного обсягу спеціальної квоти.

.6Термін дії спеціальної ліцензії на митній території України - 90 днів від дати її підписання, крім випадків, коли закінчується відповідний річний період, або у випадках, передбачених пунктом 2.9 рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 06.12.2002 № СП-54/2002/52-49.

.7Обсяг разової заявки на одержання спеціальної ліцензії на імпорт товару, зазначеного у пункті 1.1 цього наказу, не повинен перевищувати 35 відсотків обсягу квартальної квоти.

.8До комплекту документів, які подаються для отримання ліцензії на імпорт товару, зазначеного у пункті 1.1 цього наказу, необхідно додавати також оригінал та копію сертифіката про походження товару із зазначенням номерів двигуна та кузова кожного автомобіля, виданого уповноваженими органами країни експорту, який повертається заявнику разом з оформленою ліцензією. Копія та оригінал сертифіката про походження подаються не пізніше ніж через 12 днів після подачі всіх інших документів. У разі неподання оригіналу та копії сертифіката у вказаний термін документи повертаються заявнику.

При подачі заявником документів йому повідомляється про можливість забезпечення його імпортною квотою у обсязі, зазначеному у заявці на спеціальну ліцензію.

У разі подачі разом із комплектом документів сертифіката про походження форми СТ-1 у графі 12 “Країна експорту” спеціальної ліцензії може бути зазначена тільки та країна СНД, компетентний орган якої видав сертифікат.

У разі подачі сертифіката про походження іншої форми у графі 12 “Країна експорту” спеціальної ліцензії може бути зазначена тільки та країна, компетентний орган якої видав сертифікат.

.9Імпортери - фізичні особи замість документів, зазначених у абзацах четвертому, п’ятому пункту 2.3 Порядку, надають для оформлення спеціальних ліцензій документ, що підтверджує право власності на імпортований автомобіль. Вказаний документ подається не пізніше ніж через 12 днів після подачі всіх інших документів.

Управлінню нетарифного регулювання та контрактного обліку:

виконувати функції з оформлення та видачі спеціальних ліцензій на імпорт в Україну нових легкових автомобілів;

на підставі щоквартальної інформації, що надається Державною митною службою України стосовно проходження через митний кордон нових легкових автомобілів, та інформації щодо виданих спеціальних ліцензій на імпорт в Україну нових легкових автомобілів походженням з Російської Федерації подавати до 15 лютого, 15 травня, 15 серпня, 15 листопада кожного року застосування спеціальних заходів відповідний звіт управлінню торговельних обмежень та недобросовісної конкуренції;

при оформленні спеціальних ліцензій у її реквізиті 22 “Особливі умови” зазначати номери двигуна та кузова кожного автомобіля згідно з інформацією, наведеною у сертифікатах про походження товару.

Управлінню моніторингу зовнішньої торгівлі подавати:

управлінню нетарифного регулювання та контрактного обліку щоденно письмову інформацію про залишок квоти;

управлінню торговельних обмежень та недобросовісної конкуренції до 15 лютого, 15 травня, 15 серпня, 15 листопада кожного року застосування спеціальних заходів звіт про використання обсягів річної квоти за відповідний квартал.

Управлінню торговельних обмежень та недобросовісної конкуренції разом з управлінням правового забезпечення зовнішньоекономічної політики подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та довести його до відома Державної митної служби України.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В. О.

 

Міністр економіки

та з питань європейської

інтеграції України В. Хорошковський

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.12.2002 р. № 1987

Про затвердження перелiку пунктiв пропуску для автомобiльного сполучення через державний кордон України для перемiщення громадянами транспортних засобiв та шасi i кузовiв до них

Iз змiнами i доповненнями, внесеними постановами КМУ вiд 18 сiчня 2003 року № 92, вiд 29 квiтня 2004 року № 577

Вiдповiдно до частини другої статтi 95 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

Затвердити перелiк пунктiв пропуску для автомобiльного сполучення через державний кордон України для перемiщення громадянами транспортних засобiв та шасi i кузовiв до них (додається).

Через зазначенi у перелiку пункти пропуску громадянами ввозяться на митну територiю України транспортнi засоби за кодами згiдно з УКТЗЕД 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8711, 8716 та шасi i кузови за кодами 8706 i 8707 для транспортних засобiв товарних позицiй 8701-8705:

для вiльного використання;

у режимi тимчасового ввезення у разi сплати податкiв i зборiв, передбачених законодавством;

з метою транзиту у разi внесення передбаченої законодавством грошової застави.

Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2004 року.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою КМУ вiд 18.01.2003р. № 92)

Премєр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабiнету Мiнiстрiв України

вiд 25 грудня 2002 р. № 1987

ПЕРЕЛIК

пунктiв пропуску для автомобiльного сполучення через державний кордон України для перемiщення громадянами транспортних засобiв та шасi i кузовiв до них

 

* Тiльки транспортних засобiв та запасних частин до них за кодами згiдно УКТЗЕД 8703, 8704 (вантажопiдйомнiстю до 3,5 тонни), 8707, 8711, 8716.

(перелiк iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.04.2004 р. № 577)

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

29.12.2002 р. №11/2-10-13288-ЕП

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

Щодо митного оформлення легкових автомобілів походженням з Російської Федерації.

У зв’язку зі зверненнями митниць та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо порядку митного оформлення нових легкових автомобілів походженням з Російської Федерації та в доповнення до листа Держмитслужби від 13.12.2002 № 11/2-10-12442-ЕП роз’яснюємо.

Згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 06.12.2002 №СП-54/2002/52-49 (далі - Рішення) застосовуються спеціальні заходи щодо імпорту в Україну нових легкових автомобілів походженням з Російської Федерації.

Рішення набрало чинності з 12.12.2002.

Відповідно до пункту 2.11 Рішення ввезення на митну територію України (в тому числі фізичними особами) автомобілів легкових, зазначених у пункті 1 Рішення (далі - автомобілі), без спеціальної ліцензії заборонено.

Спеціальні ліцензії є підставою для митного оформлення автомобілів. Оригінали спеціальних ліцензій залишаються у справах митниці, яка здійснює митне оформлення автомобілів.

Перший

заступник Голови Служби О. Єгоров

 

 

Вверх