Legal acts and departmental instructions 2008

Законодавчі акти та відомчі інструкції 2008 року

 

ЛИСТ 24.03.2008 р. №11/5-9/3294-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

24.03.2008 р. №11/5-9/3294-ЕП

Начальникам регіональних митниць,

митниць

Про доведення інформації

Для можливого використання в роботі надсилаємо копії листів Державної митної служби України від 14.01.08 № 11/1-9/259 „Про вжиття заходів” і Міністерства охорони здоров’я України від 29.02.08 № 3.49-19/43.

Додаток: файл MOZU.jpg,

файл DMSU.rtf.

Заступник Голови Служби П.В.Пашко

Гевак О.М.

247-28-01

ЛИСТ 29.02.08 № 3.49-19/43

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛИСТ

29.02.08 № 3.49-19/43

На № 11/1-9/259 від 14.01.08

Державна митна служба України

вул. Дегтярівська,11-г

м. Київ

04119

Міністерство охорони здоров’я України розглянуло листа Державної митної служби України від 14.01.08 № 11/1-9/259 стосовно вжиття заходів щодо виконання судово-медичними установами України вимог Закону України від 10.07.03 № 1102-ІV “Про поховання та похоронну справу” повідомляє наступне.

Регіональним органам управління охороною здоров’я доручено вжити заходів стосовно неухильного виконання вимог статті 22 “Переміщення тіл померлих через державний кордон України” зазначеного Закону України.

Заступник Міністра З.М.Митник

ЛИСТ 14.01.2008 р. № 11/1-9/259

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

14.01.2008 р. № 11/1-9/259

Міністру охорони здоров’я України

Князевичу В. М.

Про вжиття заходів

Шановний Василю Михайловичу!

До Державної митної служби України надходять звернення митних органів стосовно проблемних питань, які виникають під час здійснення митного контролю та митного оформлення тіл померлих при їх переміщенні через державний кордон України.

Так, відповідно до статті 22 Закону України від 10.07.2003 № 1102-IV „Про поховання та похоронну справу” (зі змінами) переміщення тіл померлих через державний кордон України (у тому числі переміщення через територію України транзитом) здійснюється за умови пред'явлення митному органові особою, яка переміщує (супроводжує) тіло померлого, таких документів:

свідоцтва про смерть або іншого документа, що засвідчує факт смерті, виданого компетентним органом;

довідки про те, що в тілі та труні (урні) немає вкладень, переміщення яких через державний кордон України заборонено. Таку довідку видає судово-медичний експерт у присутності посадової особи відповідного митного органу - в разі вивезення труни (урни) за кордон - або відповідний компетентний орган іноземної держави з легалізацією такої довідки консульською чи дипломатичною установою України за кордоном - у разі ввезення труни (урни) на територію України.

Тіло померлого повинне вміщуватися в металеву герметичну труну (урну), яка опечатується посадовими особами, зазначеними в абзаці третьому частини першої цієї статті.

Розкриття труни (урни) можливе у виняткових випадках за наявності достовірної інформації щодо вкладень, переміщення яких через державний кордон України заборонено. Розкриття здійснюється в спеціальному приміщенні закладу охорони здоров’я України в присутності посадової особи митного органу та особи, яка супроводжує труну (урну), або представника підприємства, який здійснює перевезення, а також інших осіб у випадках, передбачених законом, з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства України.

Таким чином переміщення тіл померлих через державний кордон України (у тому числі переміщення через територію України транзитом) можливе за умови пред’явлення митному органові особою, яка переміщує (супроводжує) тіло померлого, разом з іншими документами, довідки про те, що в тілі та труні (урні) немає вкладень, переміщення яких через державний кордон України заборонено.

Проте, посадові особи судово-медичних установ відмовляються видавати згадані довідки мотивуючи це тим, що діючими нормативно-правовими актами, зокрема Інструкцією від 1980 року „О порядке производства судебно-медицинской экспертизы (исследования) трупов иностранных граждан”, такі дії судово-медичних експертів не передбачені.

З огляду на викладене просимо вжити заходів щодо виконання судово-медичними установами вимог Закону України від 10.07.2003 № 1102-IV „Про поховання та похоронну справу”.

Заздалегідь вдячні за співпрацю.

Голова Служби В. І. Хорошковський

 

ПОСТАНОВА 09.04.2008 р. № 339

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

09.04.2008 р. 339

Про затвердження Порядку здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів

Відповідно до статей 41 і 265 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, що додається.

Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня опублікування.

 

Прем’єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 квітня 2008 р. № 339

ПОРЯДОК

здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів

Цей Порядок установлює процедуру здійснення митними органами контролю за правильністю визначення митної вартості товарів під час проведення і після закінчення операцій їх митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України, а також донарахування обов’язкових платежів.

Контроль за правильністю визначення митної вартості товарів під час проведення операцій їх митного контролю і митного оформлення здійснюється митним органом відповідно до статті 41 Митного кодексу України шляхом:

1) проведення:

перевірки документів, поданих для підтвердження заявленої митної вартості товарів, і відомостей, що необхідні для здійснення митного контролю, згідно з Порядком декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. №1766 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 51, ст. 3417);

усного опитування посадових осіб підприємств і громадян, а також консультацій з декларантом з метою обміну інформацією, що стосується певної зовнішньоекономічної операції та впливає на вартість товарів;

митного огляду товарів для визначення характеристик, які впливають на рівень їх митної вартості;

2) порівняння рівня заявленої митної вартості товарів з:

рівнем митної вартості ідентичних або подібних (аналогічних) товарів, митне оформлення яких вже здійснено;

наявною у митного органу інформацією про рівень цін на такі товари або вартість прямих витрат на їх виробництво, у тому числі сировини, матеріалів та/або комплектувальних виробів, які входять до складу товарів;

3) застосування інших передбачених Митним кодексом України та законами з питань митної справи форм контролю.

Послідовність дій посадових осіб митного органу під час здійснення передбаченого цим пунктом контролю визначається Держмитслужбою.

Контроль за правильністю визначення митної вартості товарів після закінчення операцій їх митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України здійснюється митним органом відповідно до пункту 5 частини першої статті 41, статей 60 і 69 Митного кодексу України у разі:

1) виникнення обґрунтованого сумніву стосовно достовірності відомостей, що містяться в документах, поданих митному органу для здійснення митного контролю (на підставі письмового розпорядження керівника такого органу або особи, що його заміщує);

2) прийняття митним органом рішення про випуск товарів у вільний обіг згідно із статтею 264 Митного кодексу України на підставі відповідного звернення декларанта у разі виникнення потреби в уточненні заявленої митної вартості товарів, що декларуються;

3) надходження:

від митних органів іноземних держав інформації про непідтвердження автентичності документів, поданих митному органу України щодо товарів, митне оформлення яких завершено, та недостовірність відомостей, що в них містяться, а також запитів про надання інформації стосовно певних зовнішньоекономічних операцій, які здійснювалися за участю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності - резидентів України;

від правоохоронних органів, органів державної податкової служби, інших контролюючих органів та фінансових установ відомостей, що стосуються зовнішньоекономічної операції чи обставин продажу імпортних товарів;

4) підтвердження наявності ризику за результатами аналізу електронних копій вантажних митних декларацій із застосуванням групи критеріїв ризику

“митна вартість товарів”. При цьому ризиком вважається ймовірність порушення вимог законодавства з питань митної справи, а критерієм ризику - конкретна ознака з визначеними параметрами, які дають змогу здійснювати вибір об’єктів контролю;

5) виявлення:

фактів митного оформлення товарів, рівень митної вартості яких нижчий за рівень вартості прямих витрат, пов’язаних з їх виробництвом, у тому числі сировини, матеріалів та/або комплектувальних виробів, які входять до складу таких товарів;

істотних розбіжностей за рівнем вартісних показників, отриманих у результаті зіставлення даних митної статистики зовнішньої торгівлі України з даними митної статистики держав - торговельних партнерів;

обставин, що мали вплив на митну вартість товарів та не були відомі чи документально підтверджені на момент їх митного контролю та митного оформлення;

6) наявності інших передбачених Митним кодексом України та законами з питань митної справи підстав.

Контроль за правильністю визначення митної вартості товарів після закінчення операцій їх митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України здійснюється митним органом шляхом:

1) проведення:

перевірки відомостей, заявлених у декларації митної вартості товарів;

камеральної перевірки;

перевірки згідно з Порядком проведення митними органами на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1730 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 51, ст. 3363);

2) надсилання запитів до:

митних органів іноземних держав з метою встановлення автентичності документів, поданих під час митного оформлення товарів митним органам України;

державних органів, установ та організацій для встановлення автентичності документів, поданих під час митного оформлення, та достовірності відомостей, що в них містяться, у тому числі з метою підтвердження дотримання вимог статті 267 Митного кодексу України;

3) вжиття інших передбачених Митним кодексом України та законами з питань митної справи заходів.

Послідовність дій посадових осіб митного органу під час здійснення передбаченого цим пунктом контролю встановлюється Держмитслужбою.

Митні органи взаємодіють з правоохоронними органами, органами державної податкової служби та іншими контролюючими органами під час здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів після завершення операцій їх митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України.

Під час здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів після закінчення операцій їх митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України митний орган може звернутися до декларанта з обґрунтованим запитом стосовно надання в письмовій формі додаткової інформації для підтвердження заявленої митної вартості таких товарів. У запиті перелічуються питання, на які декларанту пропонується надати обґрунтовану відповідь.

Митний орган має право вимагати від декларанта подання декларації митної вартості, якщо її не було подано під час митного оформлення.

У разі коли в результаті здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів після закінчення операцій їх митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України виявлено обставини, що вплинули на рівень задекларованої митної вартості таких товарів, митний орган приймає рішення про визначення їх митної вартості за встановленою Держмитслужбою формою.

Зазначене рішення декларант має право оскаржити до митного органу вищого рівня та/або до суду.

Рішення про визначення митної вартості товарів надсилається декларанту в десятиденний строк з моменту прийняття поштою з повідомленням про вручення або видається йому під розписку.

Після надходження рішення декларант може протягом 10 днів звернутися до митного органу з метою коригування суми податкових зобов’язань.

У разі заниження податкового зобов’язання та його непогашення протягом 10 днів з дати надходження рішення митного органу про визначення митної вартості товару зазначений орган самостійно вживає заходів для донарахування сум податків і зборів (обов’язкових платежів) у встановленому Законом України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” порядку.

Повернення помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету податків і зборів (обов’язкових платежів), контроль за справлянням яких покладено на митні органи, здійснюється в установленому законодавством порядку.

ЗАКОН УКРАЇНИ 15.04.2008 р. № 272-VI

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

15.04.2008 р. № 272-VI

Про внесення змін до Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”

Верховна Рада України

постановляє:

Внести до Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (Відомості Верховної Ради України, 2002 p., № 1, ст. 2) такі зміни:

1) у статті 1:

абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

„міжнародні поштові відправлення - упаковані та оформлені відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил надання послуг поштового зв'язку листи, поштові картки, бандеролі, мішки з позначкою „М”, секограми, дрібні пакети, відправлення з оголошеною цінністю, поштові посилки, згруповані поштові відправлення з позначкою „Консигнація”, відправлення прискореної пошти „EMS”, які приймаються для пересилання за межі України, надходять до України або переміщуються територією України транзитом операторами поштового зв’язку”;

доповнити абзацом такого змісту:

„депеша - ємність ми декілька ємностей з міжнародними поштовими відправленнями, періодичними виданнями чи порожніми ємностями або група поштових відправлень, не запакованих у поштову тару, що відправляються одночасно з місця міжнародного поштового обміну однієї країни до відповідного місця міжнародного поштового обміну іншої країни за однією письмовою картою CN 31 чи CN 32 або посилковою картою СР 87”;

2) частини першу і третю статті 4 викласти в такій редакції:

„Товари, що безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі або пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, які надходять в Україну в одній депеші від одного відправника на адресу одного одержувача (незалежно від кількості відправлень), сумарна митна вартість яких, заявлена громадянином або визначена митним органом шляхом складення митної вартості усіх товарів, не перевищує 1000 євро та/абозагальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню у порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою в розмірі 20 відсотків митної вартості, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами”;

„Оподаткування товарів, які безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі, пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, надходять на адресу громадян у міжнародних експрес-відправленнях або у вантажних відправленнях, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/абозагальна вага яких перевищує 100 кг, здійснюється за умови оформлення вантажної митної декларації та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у разі здійснення операцій з імпорту, з поданням дозволів (ліцензій) та сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання іноземного сертифіката, у випадках, установлених законодавством для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності”.

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України В.ЮЩЕНКО

 

м. Київ

15 квітня 2008 року № 272-VI

ПОСТАНОВА 23.04.2008 р. № 399

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23.04.2008 р. № 399

Про внесення зміни до пункту 2 Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміну до пункту 2 Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 584 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 17, ст. 775; 2007 р., № 60, ст. 2381), виклавши його в такій редакції:

“2. Термін “розташування резидента” у цьому Порядку означає місце проживання фізичної особи - підприємця (житловий будинок, квартира, інше придатне для проживання приміщення (гуртожиток, готель тощо) у населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово за певною адресою, за якою здійснюється зв’язок з фізичною особою - підприємцем) або місцезнаходження юридичної особи (адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені).

Інші терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються відповідно до Митного кодексу України.”.

Премєр-міністр УкраїниЮ. ТИМОШЕНКО

ЛИСТ 06.05.2008 р. № 09/962 -ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

06.05.2008 р. № 09/962 -ЕП

Начальникам регіональних митниць

та митниць

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.03 № 584

Для інформування та використання в роботі надсилаємо постанову Кабінету Міністрів України від 23.04.08 № 399 “Про внесення зміни до пункту 2 Порядку визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України”.

Додаток: згадане на 1 арк.

Директор Департаменту

організації митного контролю С.М. Сьомка

05.05.08

Михальчук В.А. 247-28-00

9461/4-3

ЛИСТ 08.05.2008 р. № 10/1-4/932-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

08.05.2008 р. № 10/1-4/932-ЕП

Начальникам регіональних митниць,

митниць

Щодо опублікування та набуття чинності Законом України

Інформуємо, що Закон України від 15.04.08 № 272-VI „Про внесення змін до Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” опублікований 08.05.08 у газеті „Урядовий кур’єр” (№ 84).

Відповідно до статті 2 цього Закону України він набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 0 год. 00 хв. 09.05.08.

Звертаємо особливу увагу на те, що при ввезенні (пересиланні) громадянами на митну територію України товарів, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, запроваджується подання цими громадянами дозволів (ліцензій) та сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання іноземного сертифіката, у випадках, установлених законодавством для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

При оформленні вантажної митної декларації на такі товари слід використовувати класифікатор документів, затверджений наказом Державної митної служби України від 12.12.2007 № 1048 (зі змінами й доповненнями).

Директор Департаменту декларування

та митних режимів В.П.Науменко

Харламова О.М.

(247-2799

ЛИСТ 15.05.2008 р. № 11/2-15/5290-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.05.2008 р. № 11/2-15/5290-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо особливостей нарахування митних зборів

Законом України „Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі” від 10.04.08 № 250-VІ ратифіковано Протокол про вступ України до Світової організації торгівлі, підписаний у м. Женеві 5 лютого 2008 року, що має наслідком приєднання України до Угоди про СОТ та відповідно набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі.

Відповідно до роз’яснень, наданих листом Міністерства закордонних справ України від 23.04.07 № 72/13-612/1-1066, Генеральним директором СОТ визначено 16 травня 2008 року датою набрання вказаним Протоколом чинності та відповідно набуття Україною членства у СОТ.

Згідно з частиною 4 розділу ХХІ Митного кодексу України від 11.07.02 № 92-ІV з моменту набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі втрачають чинність статті 47, 85, 86, 87 та глава 2 „Митні збори” розділу V „Мито та митні збори” Митного кодексу України від 12.12.91 № 1970-ХІІ, на підставі яких митними органами справляються митні збори.

У зв’язку з вищевикладеним надаємо роз’яснення щодо деяких особливостей нарахування митних зборів у перехідний період.

Відповідно до статті 10 Митного кодексу України від 11.07.02 № 92-ІV при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, застосовуються виключно нормативно-правові акти, чинні на день прийняття митної декларації митним органом України.

З урахуванням зазначеного митні збори підлягають сплаті:

- у разі якщо митним органом була прийнята до оформлення ВМД до моменту набуття Україною членства у СОТ, а завершення оформлення цієї декларації відбувається після зазначеного моменту, за період до вступу України в СОТ;

- у разі якщо митним органом після моменту набуття Україною членства у СОТ за результатами проведених документальних (камеральних) перевірок виявлено недоплату митних зборів за ВМД, які були оформлені до моменту набуття Україною членства у СОТ.

Підстави для нарахування митних зборів відсутні:

- у разі прийняття до оформлення після моменту набуття Україною членства у СОТ ВМД, за якими декларуються товари, які були попередньо розміщені на зберігання на митному ліцензійному складі, складі тимчасового зберігання або складі митного органу до зазначеного моменту;

- у разі прийняття до оформлення після моменту набуття Україною членства у СОТ ВМД, заповненої у звичайному порядку, що подається після тимчасової (неповної), періодичної митної декларацій, яка була подана до моменту набуття Україною членства у СОТ (у тому числі у випадках, коли гранична дата подання такої ВМД припадає на період до моменту набуття Україною членства у СОТ).

Перший Заступник

Голови Служби А.Є.Гутник

Холодько 247-26-47 mut zbir

ЛИСТ 15.05.2008 р. №11/2-15/5325-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.05.2008 р. №11/2-15/5325-ЕП

Терміново!

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Начальнику Регіональної

інформаційної митниці

Копосову С.А.

Директору Департаменту

митної статистики

Овдієнко Н.Т.

Про запровадження коду виду платежу

У зв’язку із очікуваним набранням чинності положень Митного кодексу України та інших нормативно-правових актів щодо справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (далі – плата за митне оформлення), інформуємо.

До внесення в установленому порядку доповнень до Класифікатору видів податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших бюджетних надходжень, затвердженого наказом Державної митної служби України від 07.12.2005 № 1201 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2005 № 1552/11832 при відображенні у документах відомостей про нарахування плати за митне оформлення використовувати код виду платежу „071”.

Регіональній інформаційній митниці врахувати зазначену вище інформацію у відповідних програмно-інформаційних комплексах Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України.

Перший заступник

Голови Служби А.Є.Гутник

Шабат С.В., 247 28 44

ЛИСТ 15.05.2008 р. №11/2-15/5328-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.05.2008 р. №11/2-15/5328-ЕП

Начальникам регіональних

митниць, митниць

Про надання роз’яснень щодо справляння плати за митне оформлення товарів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів

У зв’язку із очікуваним набранням чинності положень Митного кодексу України та інших нормативно-правових актів щодо справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (далі – плата за митне оформлення), надаємо роз’яснення щодо застосування постанови Кабінету Міністрів від 18.01.2008 № 93 „Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів”.

Згідно з затвердженим зазначеною постановою Розміром плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, така плата справляється за одну годину роботи (незалежно від кількості посадових осіб митного органу, залучених до такого оформлення) під час митного оформлення однієї партії товару або одного транспортного засобу.

З метою однозначного розуміння митними органами обставин, за яких справляється плата за митне оформлення, повідомляємо, що відповідно до положень Митного кодексу України (далі – Кодекс) митному контролю та митному оформленню підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України.

Відповідно до статті 1 Кодексу під терміном „товари” розуміється будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України, а під терміном „транспортні засоби” розуміються будь-які засоби авіаційного, водного, залізничного, автомобільного транспорту, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України.

Згідно з пунктом 12 Положення про вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 № 574, вантажна митна декларація (далі – ВМД) заповнюється на партію товарів.

При цьому, відповідно до вказаного Положення під терміном „партія товарів” розуміються:

товари, які переміщуються на адресу одного одержувача за одним перевізним документом (транспортною накладною, коносаментом тощо);

товари, які перевозяться залізничним транспортом і прибувають на станцію призначення одночасно, на адресу одного вантажоотримувача від одного вантажовідправника з однієї станції відправлення у межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту);

товари, які належать юридичним або фізичним особам (суб’єктам підприємницької діяльності) і переміщуються в ручній поклажі однією фізичною особою у пасажирському відділенні (салоні) транспортного засобу, яким прямує така особа.

Враховуючи викладене вище та оскільки одна ВМД, як правило, складається на одну партію товарів, така плата під час митного оформлення товарів має справлятися за кожною ВМД чи іншим документом, що її замінює. У цьому випадку, для нарахування плати за митне оформлення кількість транспортних засобів, які використовуються виключно для перевезення цих товарів, не є визначальним показником.

Плата за митне оформлення під час митного оформлення транспортних засобів, які використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України (без одночасного оформлення товару), нараховується за митне оформлення кожного транспортного засобу окремо.

Перший заступник

Голови Служби А.Є.Гутник

Шабат С.В., 247 28 44

ЛИСТ 15.05.2008 р. №11/2-17/5347-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

15.05.2008 р. №11/2-17/5347-ЕП

Керівникам митних органів

Про справляння збору за зберігання

Згідно Закону України “Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України“, а також постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.03 № 93 митні збори, зокрема збір за зберігання товарів та інших предметів на складах митниць, справляються до моменту набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі (далі – СОТ).

Президентом України 16 квітня цього року підписано закон про ратифікацію протоколу про вступ України у СОТ, прийнятий Верховною Радою України 10 квітня. У відповідності до параграфа 8 протоколу, він набуває чинності з 0 годин 16 травня 2008 року, а отже з цієї дати Україна стає повноправним членом СОТ.

Враховуючи викладене, повідомляємо, що строк зберігання товарів та інших предметів на складах митниць для нарахування митного збору за їх зберігання обчислюється з застосуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.97 № 65 “Про ставки митних зборів“ з дати оформлення відповідних документів про фактичне розміщення товарів та інших предметів на зберігання і до 15.05.08 включно.

Отже, митний збір за зберігання товарів та інших предметів, що продовжують зберігатися на складах митниць після 0 годин 16.05.08, при їх видачі обраховується з застосуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.97 № 65 “Про ставки митних зборів“ по 15.05.08 включно.

Перший заступник Голови Служби А.Є.Гутник

Головко, 481 19 14

НАКАЗ 28.05.2008 р. № 558

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2008 р. № 558

Про затвердження узагальнюючого податкового роз’яснення щодо застосування курсу валют Національного банку України при нарахуванні плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів

З метою забезпечення однозначного розуміння окремих положень податкового законодавства, керуючись підпунктом 4.4.2 статті 4 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.00 № 2181-III, та відповідно до наказу Державної митної служби України „Про затвердження Порядку надання митними органами роз’яснень окремих положень податкового законодавства” від 26.07.05 № 703

Н А К А З У Ю:

Затвердити узагальнююче податкове роз’яснення щодо застосування курсу валют Національного банку України при нарахуванні плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, що додається.

Начальникам митниць проінформувати суб’єктів підприємницької діяльності про вимоги цього наказу шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації, у тому числі на наочних інформаційних стендах у місцях розташування підрозділів митниці й у пунктах пропуску через митний кордон України.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби А.Є.Гутника.

Голова Служби В.І.Хорошковський

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України В.М.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної служби України від 28.05.2008 р. № 558

УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОДАТКОВЕ РОЗ’ЯСНЕННЯ

щодо застосування курсу валют Національного банку України при нарахуванні плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів

З набуттям Україною членства в Світовій організації торгівлі втратять чинність статті 47, 85, 86, 87 та глава 2 „Митні збори” розділу V „Мито та митні збори” Митного кодексу України від 12.12.91 № 1970-XII, на підставі яких справлялись митні збори, та вступить в дію стаття 71 Митного кодексу України від 11.07.02 № 92-IV, згідно з якою замість митних зборів митними органами буде справлятись плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів (далі – плата).

Розмір плати затверджено постановою Кабінету Міністрів України „Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів” від 18.01.03 № 93.

У відповідності до пункту 2 цієї постанови плата справляється у національній валюті за офіційним (обмінним) курсом Національного банку, що діяв на дату її внесення.

На виконання вимог цього ж пункту постанови Держмитслужба наказом від 04.12.03 № 833, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.12.03 за № 1200/8521, затвердила Порядок прийняття рішення про здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу, а також нарахування й унесення плати за таке митне оформлення.

Згідно з цим Порядком при здійсненні митного оформлення товарів плата справляється за вантажною митною декларацією (далі – ВМД), а у разі проведення операцій митного оформлення, які не передбачають заповнення ВМД, справляння плати здійснюється за уніфікованою митною квитанцією МД-1.

Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби від 09.08.97 № 307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за № 443/2247, передбачено, що для нарахування податків і зборів, що справляються за вантажною митною декларацією (далі – ВМД), у графі 23 ВМД наводиться офіційний курс гривні до іноземної валюти, зазначеної в лівому підрозділі графи 22 ВМД, установлений Національним банком України на дату прийняття митним органом декларації до оформлення.

Положеннями Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженого наказом Держмитслужби від 04.01.05 № 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.05 за № 66/10346, також передбачено, що при справлянні за уніфікованою митною квитанцією МД-1 митних платежів для перерахування іноземних валют застосовується курс Національного банку України на день оформлення такої квитанції.

Податкові зобов’язання по податкам і зборам, що справляються при переміщенні товарів та транспортних засобів через митний кордон України, виникають на день подання митної декларації і сплачуються у валюті України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, який діє на день виникнення таких зобов’язань.

При цьому, у разі здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів, плата нараховується при здійсненні митного оформлення, яке розпочинається з моменту подання митному органу митної декларації.

Враховуючи вищезазначене, для цілей нарахування плати за ВМД має застосовуватись курс Національного банку України, дійсний на дату подання митному органу ВМД до митного оформлення, а у випадку нарахування плати за уніфікованою митною квитанцією МД-1 - курс Національного банку України, дійсний на дату оформлення такої квитанції.

Перший заступник

Голови Служби А. Є. Гутник

ЛИСТ 31.05.2008 р. № 15/964-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

31.05.2008 р. № 15/964-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Про направлення Закону України від 15.04.08 № 272-VI

В додаток до листа № 10/1-4/932-ЕП від 08.05.08 надсилаємо Закон України від 15.04.2008 № 272-VI „Про внесення змін до Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”.

Додаток: згадане на 2 арк.

Директор Департаменту

митних платежів С.О.Джигалов

 

Федоренко О.П.

247-28-16

 

ЛИСТ 04.06.2008 р. №11/6-10/6160-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.06.2008 р. 11/6-10/6160-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо посилення контролю за ідентифікацією товарів, які ввозяться в Україну в режимі тимчасового ввезення

Повідомляємо, що відповідно до статті 64 Митного кодексу України товари, що перебувають під митним контролем, транспортні засоби можуть ідентифікуватися митними органами.

Ідентифікація здійснюється шляхом накладення митних забезпечень: одноразових номерних запірно-пломбувальних пристроїв, печаток, голографічних міток, нанесення цифрового, літерного чи іншого маркування, ідентифікаційних знаків, проставлення штампів, взяття проб і зразків, складання опису товарів і транспортних засобів, креслень, масштабних зображень, виготовлення фотографій, ілюстрацій, використання товаросупровідної документації тощо.

З метою забезпечення належного контролю при тимчасовому ввезенні на митну територію України та недопущення випадків невірної ідентифікації високоліквідних товарів (ювелірних виробів, дорогоцінного (напівдорогоціного) каміння, наручних годинників, браслетів, виробів високої вартості тощо) митне оформлення цих товарів здійснювати за умови:

обов’язкового зазначення декларантом ідентифікаційних ознак товарів у графі 31 ВМД або обов’язкового зазначення уповноваженою посадовою особою митного органу ідентифікаційних ознак товарів у колонці 7 загального списку товарів книжки (карнета) А.Т.А., розміщеного на звороті та на додаткових аркушах білого відривного документа на ввезення;

застосування фотографування, маркування (у тому числі з виготовленням спеціальних номерних знаків);

забезпечення унесення ідентифікаційних ознак товарів з колонки 7 загального списку книжки (карнета) А.Т.А. до ЄАІС.

Під „ідентифікаційними ознаками” розуміються серійні, заводські номери виробу, інформація щодо клейма ювелірного виробу, а також інші ознаки, що дозволяють однозначно ідентифікувати товари.

Фотокартки повинні відображати загальний вигляд товару. Фотокартки роздруковувати на аркушах білого паперу формату А4 з використанням наявних технічних засобів (ч/б, кольорових принтерів), із вказуванням номерів товарів з ВМД або порядкових номерів товарів з книжки (карнета) А.Т.А. та засвідчувати відбитком штампа під митним контролем.

Роздруковані аркуші також повинні засвідчуватися підписами осіб, які тимчасово ввозять товари, та долучатися до книжок (карнетів) А.Т.А. із унесенням до графи 4 білого невідривного документа на ввезення запису „До книжки (карнета) А.Т.А. долучено фотокартки”. Якщо товари тимчасово ввозяться з використанням ВМД, аркуші долучати до документів, що зберігаються в митному органу разом з цією ВМД.

Електронні копії фотокарток зберігати протягом усього часу тимчасового ввезення товарів.

Про заходи, що вживатимуться митними органами у разі втрати чи пошкодження фотокарток, попереджати декларанта.

Звертаємо увагу, що підставою при тимчасовому ввезенні на митну територію України товарів за кодами 7102 10 00 00; 7102 21 00 00; 7102 31 00 00 згідно з УКТЗЕД є подання Сертифікату Кімберлійського процесу за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 09.04.2003 № 276, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.04.2003 за № 345/7666.

У разі неможливості забезпечення надійної ідентифікації товарів надавати відмову в їх митному оформленні у режимі тимчасового ввезення на підставі частини другої статті 207 Митного кодексу України.

Митне оформлення під час зворотного вивезення вищезазначеної категорії товарів здійснюється за умови обов’язкової перевірки ідентифікаційних ознак товарів, що містяться в графі 31 ВМД або в електронній копії книжки (карнета) А.Т.А. у ЄАІС Держмитслужби, звірки товарів з їх фотокартками.

У разі втрати або неподання декларантом фотокарток під час зворотного вивезення товарів вживати заходів щодо одержання електронних копій цих карток з митниці тимчасового ввезення, а також здійснювати ретельну перевірку товарів, у тому числі, із можливим залученням відповідних експертів у порядку, передбаченому законодавством.

Якщо встановлено невідповідність ідентифікаційних ознак товарів, тій інформації, яка зазначена у відповідній ВМД або в електронній копії книжки (карнета) А.Т.А. у ЄАІС Держмитслужби, розглядати питання щодо складання протоколу про порушення митних правил.

У разі незастосування митницею тимчасового ввезення заходів ідентифікації товарів повідомляти про це зазначену митницю та Держмитслужбу України.

Керівникам митних органів під особисту відповідальність забезпечити неухильне виконання підпорядкованим особовим складом вимог цього листа та довести його під підпис до посадових осіб митниць, які здійснюють митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон в митному режимі тимчасового ввезення (із використанням як ВМД, так і книжок (карнетів) А.Т.А.).

Заступник Голови Служби О.О. Федоров

Месеча І.І.

(247-27-75

НАКАЗ 04.06.2008 р. № 604

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.06.2008 р. № 604

Про затвердження Порядку заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „10 ” липня 2008 р. за №629/15320

Відповідно до статті 81 Митного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748 „Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів” (зі змінами) і з метою вдосконалення порядку декларування предметів, що переміщуються громадянами через митний кордон України,

Н А К А З У Ю:

Затвердити Порядок заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України, що додається.

Департаменту ресурсного забезпечення, капітального будівництва та експлуатації об’єктів митної інфраструктури (Ярощук Ю.М.) забезпечити:

видачу митним органам штампів „Під митним контролем“ до набрання чинності наказом;

друкування та передання митним органам бланків декларації встановленої форми, виготовлених друкарським способом, у кількостях, що відповідають їхнім потребам, - постійно.

Начальникам регіональних митниць, митниць:

інформувати громадян про вимоги Порядку заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України, затвердженого цим наказом, шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на інформаційних стендах у місцях розташування підрозділів митних органів;

до набрання чинності цим наказом забезпечити видачу посадовим особам підпорядкованих підрозділів, які здійснюють митне оформлення предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, штампів „Під митним контролем“.

Департаменту декларування та митних режимів (Науменко В.П.) та Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Прес-службі (Судак С.Д.) забезпечити висвітлення цього наказу в засобах масової інформації після його офіційного опублікування.

Департаменту міжнародної діяльності інформувати Міністерство закордонних справ України та митні органи суміжних з Україною держав про вимоги цього наказу після його офіційного опублікування.

Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державної митної служби України від 08.10.99 № 645 “Про затвердження Порядку митного оформлення несупроводжуваного багажу, що переміщується через митний кордон України“, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.10.99 за № 739/4032.

Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держмитслужби України Федорова О.О.

 

Голова Державної митної

служби України В.І.Хорошковський

 

Погоджено:

Міністр фінансів України В.М.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

04.06.2008 № 604

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

„10 ” липня 2008 р.

за № 629/15320

Порядок заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України

Загальні положення

.1Цей Порядок визначає правила заповнення митної декларації, яка застосовується під час здійснення митного оформлення предметів, що переміщуються громадянами через митний кордон України.

Цей Порядок не поширюється на випадки, для яких законодавством України передбачено застосування вантажної митної декларації, митної декларації CN 23, ярлика „Митниця CN 22” або митної декларації М 16.

.2У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

багаж, що відстав від громадянина (далі - БВГ), – супроводжуваний багаж або його частина, що:

на момент заповнення митної декларації громадянином не прибув у пункт призначення;

прибув у пункт призначення, але не був отриманий громадянином з будь-яких причин;

митна декларація (далі – декларація) – письмова заява громадянина (уповноваженої особи), яка подається митному органу та містить відомості щодо предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України (надходять на адресу громадян або відправляються громадянами), необхідні для їх митного контролю та митного оформлення. Форма декларації затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748 „Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України товарів та інших предметів” (зі змінами);

товаросупровідні документи – документи, що прямують разом з предметами, що переміщуються через митний кордон України, та містять дані про ці предмети.

Інші терміни вживаються у цьому Порядку у значеннях, установлених:

Митним кодексом України – валютні цінності, ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України, вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території України, вільний обіг, громадяни, митний контроль, митне оформлення, переміщення товарів через митний кордон України в супроводжуваному багажі, переміщення товарів через митний кордон України в несупроводжуваному багажі, переміщення товарів через митний кордон України в ручній поклажі, підприємство, предмети, пропуск товарів і транспортних засобів через митний кордон України, підприємство, товари, уповноважена особа;

Законом України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” – усне декларування, письмове декларування, особисті речі;

Законом України “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними” – дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння.

Правилами митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затвердженими наказом Держмитслужби України від 17.11.05 № 1118, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 25.11.2005 за № 1428/11708 – транспортні засоби.

.3Бланк декларації є бланком установленої форми, виготовленим друкарським способом. Забороняється використання копій бланків або інших бланків декларації, форма яких відрізняється від установленої.

.4Декларація застосовується для письмового декларування предметів, що:

підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, у випадках, передбачених Митним кодексом та актами Кабінету Міністрів України;

переміщуються в обсягах, які підлягають оподаткуванню, визначених Митним кодексом та законами України;

належать до предметів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження;

тимчасово ввозяться (вивозяться) або переміщуються транзитом через митну територію України (за винятком випадків, установлених законами України або актами Кабінету Міністрів України );

переміщуються в БВГ;

переміщуються через митний кордон України у вантажних відправленнях або відправляються за межі України в міжнародних експрес-відправленнях (крім міжнародних експрес-відправлень документального характеру).

Митні органи в пунктах пропуску через митний кордон України розміщують для громадян інформацію:

про предмети, які підлягають обов’язковому письмовому декларуванню;

про предмети, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження, у тому числі необхідне подання дозвільних документів;

про обсяги товарів, які підлягають оподаткуванню;

про умови тимчасового ввезення/вивезення, а також ввезення предметів з метою транзиту;

про відповідальність за порушення митних правил.

Громадяни зобов’язані заповнити декларацію у випадках, установлених абзацом першим цього пункту, у тому числі на вимогу посадової особи митного органу.

На бажання громадянина декларація може бути заповнена і під час переміщення ним через митний кордон України інших предметів.

.5Декларація заповнюється власноручно громадянином, який досяг 16-річного віку (або вповноваженою ним особою), і засвідчується його особистим підписом до пред’явлення предметів для митного контролю. Відомості про предмети, що переміщуються через митний кордон України громадянами, які не досягли 16-річного віку та/або є недієздатними особами чи особами, цивільна дієздатність яких обмежена, зазначаються в деклараціях осіб, що їх супроводжують.

При декларуванні предметів уповноваженою особою у верхньому лівому кутку основного та/або зворотного боку декларації вчиняється запис „За дорученням” і зазначаються реквізити нотаріально посвідченого доручення (дата, серія та номер бланка /за наявності/), а також прізвище, ім’я, по батькові та серія і номер паспорта довірителя.

.6Декларація заповнюється в одному примірнику, крім випадків, установлених цим Порядком.

.7Пункти та підпункти декларації, що потребують відповіді „Так” чи „Ні”, заповнюються шляхом проставлення Х-подібної позначки у відповідній рамці. При проставленні відмітки в рамці “Так” уносяться необхідні дані до полів (таблиць), які деталізують відповідний пункт декларації.

Відомості, що не вмістилися на одному бланку декларації, зазначаються громадянином на окремих бланках декларації, у яких повторюються відомості пункту 1, а пункти (підпункти), що не використовуються, перекреслюються Z-подібною лінією. При цьому у верхньому лівому кутку основного аркуша декларації громадянином учиняється запис „Додатковий аркуш”.

.8Посадові особи митних органів не мають права заповнювати декларацію, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в декларації, за винятком унесення до неї відомостей, що належать до компетенції митних органів.

.9Декларація не приймається до митного оформлення посадовою особою митного органу в разі:

заповнення декларації з порушенням вимог цього Порядку;

заповнення декларації олівцем;

заповнення декларації з виправленнями та/або підчищеннями.

У цих випадках громадянином (уповноваженою особою) заповнюється нова декларація з дотриманням вимог цього Порядку.

.10Разом з декларацією, заповненою відповідно до цього Порядку, для митного контролю та митного оформлення предметів громадянином (уповноваженою особою) залежно від мети переміщення, виду транспорту, найменування предмета, способу переміщення та інших факторів, що впливають на митні процедури, подаються такі документи:

1) документи, що посвідчують особу та підтверджують країну постійного проживання громадянина (уповноваженої особи):

паспорт або інший документ громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України. Громадянин (уповноважена особа), який не виїжджав за кордон, може подавати паспорт громадянина України;

документи, що підтверджують громадянство (підданство) громадянина;

документи, що підтверджують країну постійного проживання громадянина (з відповідними відмітками);

2) товарні чеки, ярлики, рахунки тощо, які можна ідентифікувати з наявними товарами, або інший документ, який підтверджує вартість товару (за наявності);

3) товарно-транспортні документи на перевезення предметів (залізнична накладна /УМВС /СМГС/, ЦІМ /СІМ/, ЦІМ/УМВС /СІМ/SMGS, ЦИМ/СМГС/), авіаційна накладна (Air Waybill), коносамент (Bill of Lading), автомобільна накладна (CMR), багажні документи тощо;

4) документи, що підтверджують право на застосування пільгового режиму оподаткування;

5) документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення предметів, що переміщуються через митний кордон України;

6) документ контролю за переміщенням предметів;

7) документи, що підтверджують право вчиняти дії, пов’язані з пред'явленням предметів митним органам для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися зазначеними предметами;

8) документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб;

9) зобов’язання про зворотне ввезення/вивезення або транзит предметів.

.11З моменту прийняття декларації посадовою особою митного органу для оформлення вона є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення і за достовірність яких громадянин (уповноважена особа) несе відповідальність згідно з законодавством.

.12Факт здійснення передбачених законодавством видів контролю предметів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, у встановлених законодавством України випадках засвідчується шляхом проставлення посадовими особами органів контролю відміток (штампів, печаток) про результати контролю у поданих товаросупровідних документах або в декларації.

.13Декларація, оформлена посадовою особою митного органу відповідно до глави 3 цього Порядку, є підставою для вивезення/ввезення задекларованих у ній предметів громадянином, який здійснював їх переміщення, з метою, зазначеною у декларації, за умови дотримання законодавства з питань митної справи.

Порядок заповнення декларації громадянином

.1У полі для зазначення режиму переміщення громадянина та предметів через митний кордон України ставиться Х-подібна позначка в потрібній рамці.

.2Пункт 1 „Відомості про особу” заповнюється шляхом унесення документально підтверджених даних про громадянина (уповноважену особу):

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності);

країна постійного проживання;

громадянство (підданство), крім осіб без громадянства;

серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

країна, з якої прибув та до якої прямує (згідно з документами, що підтверджують маршрут прямування, у разі їх наявності);

наявність (відсутність) дітей віком до 16 років, які супроводжуються громадянином і перетинають митний кордон України разом з ним, із зазначенням кількості (цифрами та словами) таких дітей.

.3Відомості про дітей віком до 16 років та/або недієздатних осіб чи осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, які супроводжуються громадянином, зазначаються у верхньому лівому кутку основного та/або зворотного боку митної декларації із зазначенням ступеня родинного зв’язку та/або факту недієздатності (обмеженої дієздатності) особи.

.4Пункт 2 „Відомості про наявність багажу”

.4.1У цьому пункті наводяться дані про ручну поклажу, супроводжуваний та несупроводжуваний багаж громадянина, у тому числі ручну поклажу та багаж осіб, яких він супроводжує.

.4.2У підпункті 2.1 „Супроводжуваний багаж, включаючи ручну поклажу” зазначаються дані про наявність (відсутність) супроводжуваного багажу та ручної поклажі, а також про загальну кількість їх місць.

Кількість місць БВГ (за наявності) зазначається в дужках після загальної кількості місць супроводжуваного багажу та ручної поклажі.

.4.3У підпункті 2.2 „Несупроводжуваний багаж (за вантажосупровідними документами)” зазначаються дані про наявність (відсутність) несупроводжуваного багажу (далі – НСБ) і про кількість його місць.

Заповнення підпункту 2.2 проводиться на підставі багажних документів, що засвідчують наявність такого багажу.

.5Пункт 3 „Відомості про наявність предметів”

.5.1Підпункт 3.1 „Сума валюти України та іноземної валюти готівкою, платіжні документи та інші цінні папери, банківські метали, кількість виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння в будь-якому вигляді і стані” заповнюється громадянином за наявності валютних цінностей, що підлягають письмовому декларуванню.

Обсяги валютних цінностей, що підлягають письмовому декларуванню, установлюються Національним банком України. Митні органи в пунктах пропуску через митний кордон України розміщують відповідну інформацію Національного банку України для громадян.

На бажання громадянина в декларації можуть зазначатися дані про валютні цінності та вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що можуть переміщуватись через митний кордон України за умови усного декларування.

Якщо вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння переміщуються як товари, то відомості про них зазначаються в підпункті 4.1 декларації і до підпункту 3.1 не вносяться.

.5.2У графі „Найменування валюти, цінностей або виробів” підпункту 3.1 зазначається найменування валюти (валюти України, іноземної валюти), банківських металів, а також інших валютних цінностей, виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

При декларуванні виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у графі „Найменування валюти, цінностей або виробів” таблиці додатково зазначаються їх характерні ознаки, які дають можливість точно їх ідентифікувати при подальшому переміщенні через митний кордон України: матеріал, з якого вони виготовлені, проба тощо.

У графі „Сума/кількість” підпункту 3.1 зазначаються (цифрами та літерами):

для валюти України, іноземної валюти – сума;

для банківських металів – вага в грамах;

для інших валютних цінностей – зазначається їх кількість у штуках і номінальна вартість. Номінальна вартість зазначається у тому випадку, якщо вона зазначена в згаданих документах;

для виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння – кількість у штуках і вартість.

.5.3Заповнення підпунктів 3.2 - 3.12 проводиться громадянами з обов’язковим наданням відповіді за кожним підпунктом шляхом проставлення позначок у відповідних рамках “Так” – за наявності предметів, “Ні” – за їх відсутності.

.6Пункт 4 „Відомості про предмети”

.6.1У підпункті 4.1 „Відомості про предмети, зазначені в підпунктах 3.2 –3.11” наводяться детальні відомості про предмети, зазначені в підпунктах 3.2 – 3.11.

У графі „№ п/п” зазначаються номери підпунктів (3.2 – 3.11 відповідно), до яких належать задекларовані предмети.

У графі „Найменування та інші відмітні ознаки предмету, номер і дата видачі дозвільного документа та орган, що його видав” зазначаються точні дані про предмети (назва, характеристики предметів, відмітні ознаки тощо), необхідні для їх ідентифікації, а також реквізити:

дозвільних документів (найменування, номер і дата видачі дозвільного документа й орган, що його видав) – у разі декларування предметів з поданням дозвільних документів, які є підставою для пропуску предметів через митний кордон України;

документів, що є документальним підтвердженням для надання пільг в оподаткуванні (вид, номер і дата документа), – при здійсненні митного оформлення предметів з наданням пільг в оподаткуванні.

У графі „Кількість” зазначається кількість задекларованих предметів за кожним найменуванням (цифрами та літерами).

У графі „Вартість у національній валюті або доларах США” зазначається вартість задекларованих предметів, а у випадках, передбачених статтею 249 Митного кодексу України, – митна вартість товарів.

.6.2Відомості про особисті речі, що декларуються громадянином на його бажання або на вимогу посадової особи митного органу, зазначаються в підпункті 4.1 декларації. При цьому перед переліком особистих речей цей громадянин учиняє запис „Особисті речі”. У цьому випадку відмітки до підпунктів 3.2-3.11 не вносяться.

.6.3Особливості заповнення підпунктів 4.1 та 4.2 декларації у разі переміщення через митний кордон України громадянами транспортних засобів установлюються відповідним наказом Держмитслужби.

.7Пункт „Дата заповнення та особистий підпис”

У цьому пункті громадянин (уповноважена особа) власноручно проставляє дату заповнення декларації, яка має збігатися з датою подання декларації до оформлення, та особистий підпис.

Дії посадової особи митного органу при внесенні до декларації відомостей, що належать до компетенції митних органів

.1Прийняття декларації до оформлення

.1.1Посадова особа митного органу перевіряє повноту та правильність заповнення декларації згідно з вимогами цього Порядку та відповідність даних, зазначених у ній, відомостям, що містяться у поданих разом з декларацією документах.

.1.2Після закінчення дій, передбачених підпунктом 3.1.1 глави 3 цього Порядку, посадова особа митного органу обводить дані, зазначені в пункті 3 та підпункті 4.1 декларації, суцільною лінією, яка унеможливлює внесення будь-яких доповнень, та перекреслює незаповнені рядки. Після цього посадовою особою митного органу в графі „Для службових позначок” або на вільному верхньому полі основного або зворотного аркуша декларації проставляється відбиток штампа „Під митним контролем”, час прийняття декларації до оформлення та підпис цієї посадової особи митного органу, чим засвідчується прийняття декларації до митного оформлення.

.2Графа „Для службових позначок” заповнюється посадовою особою митного органу.

У графі „Для службових позначок” посадовою особою митного органу зазначаються відомості про:

валютні цінності (словами):

пропущені через митний кордон України, у тому числі на підставі поданих митному органу документів;

не пропущені через митний кордон України внаслідок установлених законодавством заборон або обмежень;

номер уніфікованої митної квитанції МД-1, якщо вона оформлювалася;

вартість (митну вартість) товарів, пропущених на підставі поданої декларації зі сплатою або без сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (за наявності НСБ або БВГ);

предмети, не пропущені через митний кордон України внаслідок заборон або обмежень або у зв’язку з несплатою податків і зборів (обов'язкових платежів), із зазначенням номера уніфікованої митної квитанції МД-1 про прийняття цих предметів на склад митного органу та номера картки відмови в митному оформленні та пропуску;

кількість додаткових аркушів декларації (за їх наявності);

інші відомості, що є суттєвими при проведенні митного контролю та митного оформлення предметів.

.3Завершення митного оформлення предметів, зазначених у декларації, засвідчується посадовою особою митного органу шляхом проставлення свого підпису та відбитка особистої номерної печатки в графі „Для службових позначок” декларації.

.4Додаткові аркуші декларації оформлюються таким самим чином, що й основний аркуш.

Особливості заповнення та використання декларації

.1Особливості заповнення та використання декларації при переміщенні громадянами валютних цінностей, що належать підприємству:

.1.1Валютні цінності, що належать підприємству, декларуються громадянином, який їх переміщує, окремо від власних валютних цінностей.

На валютні цінності, що належать підприємству, громадянин заповнює два примірники декларації. При цьому у верхньому лівому кутку основного та/або зворотного боку декларації, у якій задекларовані валютні цінності, що належать підприємству, громадянином зазначаються повна назва цього підприємства, його місцезнаходження та номер довіреності підприємства.

.1.2Один примірник оформленої належним чином декларації залишається в справах митного органу, другий – у громадянина (для подальшого передання підприємству) і не може бути підставою для переміщення громадянином цих валютних цінностей як власних.

.1.3Копія довіреності підприємства залишається у справах митного органу.

.2Заповнення та використання декларації при митному оформленні предметів, що ввозяться громадянами на митну територію України в НСБ (БВГ):

.2.1Громадянин – власник НСБ (БВГ) при в’їзді в Україну повинен заявити в декларації, яка заповнюється ним в пункті пропуску через митний кордон України в одному примірнику, відомості про наявність НСБ (БВГ) і про кількість його місць.

Оформлена належним чином декларація передається власнику НСБ (БВГ).

.2.2При отриманні НСБ (БВГ) громадянин – власник НСБ (БВГ) (уповноважена особа) подає посадовій особі митного органу декларацію, оформлену в пункті пропуску через митний кордон України, та декларацію, у якій задекларовані предмети, що переміщуються через митний кордон у НСБ (БВГ), заповнену ним у двох примірниках.

При ввезенні предметів у НСБ декларація, у якій задекларовані предмети, що переміщуються через митний кордон у НСБ, подається виключно у випадках, установлених пунктом 1.4 цього Порядку.

.2.3Після завершення митного оформлення декларація, оформлена в пункті пропуску через митний кордон України, і один примірник оформленої декларації, у якій задекларовані предмети, що переміщуються через митний кордон у НСБ (БВГ) (у випадках, установлених пунктом 1.4 цього Порядку), передаються громадянину (уповноваженій особі).

Копія декларації, оформленої в пункті пропуску, і другий примірник оформленої декларації, у якій задекларовані предмети, що переміщуються через митний кордон у НСБ (БВГ) (у випадках, установлених пунктом 1.4 цього Порядку), залишаються в справах митного органу.

.3Заповнення та використання декларації при митному оформленні предметів, що вивозяться громадянами за межі митної території України в НСБ:

.3.1При відправленні НСБ за межі України громадянин – власник НСБ (уповноважена особа) заповнює декларацію у двох примірниках, у кожному з яких зазначає відомості про вміст НСБ.

.3.2Після завершення митного оформлення предметів у НСБ перший примірник оформленої декларації залишається в справах митного органу, другий примірник - додається до товаросупровідних документів на НСБ.

.4Особливості заповнення та використання декларації при складанні протоколу про порушення митних правил:

.4.1При складанні протоколу про порушення митних правил декларація громадянина долучається до матеріалів справи про порушення митних правил.

.4.2Громадянин власноручно заповнює другий примірник декларації, зміст якої повністю збігається зі змістом декларації, що долучається до матеріалів справи. Заповнена громадянином декларація оформлюється посадовою особою митного органу та залишається у громадянина.

.5Особливості заповнення та використання декларації при вивезенні предметів, не пропущених через митний кордон України при їх увезенні:

.5.1У разі прийняття громадянином рішення про повернення в іншу державу предметів, не пропущених через митний кордон України при їх увезенні, громадянин (уповноважена особа) при виїзді з митної території України заповнює два примірники декларації на вивезення таких предметів і подає декларацію, заповнену при їх увезенні (у разі, якщо така декларація заповнювалася).

.5.2Після завершення митного оформлення предметів для вивезення один примірник декларації з відмітками посадової особи митного органу про завершення митного оформлення передається громадянину (уповноваженій особі), другий примірник разом з декларацією, заповненою при ввезенні предметів, залишається у справах митного органу.

.5.3Вивезення предметів, не пропущених через митний кордон України, здійснюється виключно в тому пункті пропуску, у якому ці предмети були заявлені до митного оформлення при ввезенні.

.5.4Повернення предметів за рішенням громадянина здійснюється у разі відсутності в його діях ознак порушень митних правил.

.6Особливості заповнення та використання декларації при митному оформленні транспортних засобів, що переміщуються громадянами, установлюються окремим наказом Держмитслужби України.

.7Особливості заповнення та використання декларації при митному оформленні предметів, що переміщуються громадянами у міжнародних експрес-відправленнях, установлюються окремим наказом Держмитслужби України.

.8Документи або їх копії (у встановлених законодавством випадках тільки оригінали документів), що подані для митного оформлення предметів і є підставою для їх пропуску (митного оформлення), залишаються у справах митного органу, крім випадків, установлених цим Порядком.

Будь-які документи або їх копії, що залишаються у справах митного органу, повинні бути засвідчені особистою номерною печаткою посадової особи митного органу, яка здійснила митне оформлення предметів.

.9Декларація, оформлена посадовою особою митного органу, передається громадянину (уповноваженій особі), крім випадків, установлених цим Порядком.

Директор Департаменту

декларування та митних режимів В.П.Науменко

ЛИСТ 18.06.2008 р. № 21/1-1130

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

18.06.2008 р. № 21/1-1130

Начальникам регіональних митниць,

Начальникам митниць

Про опублікування Закону України

До відома та для врахування у роботі інформуємо, що Закон України від 03.06.08 № 309-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” опубліковано 04.06.08 у газетах „Голос України” (№ 105) та „Урядовий кур’єр” (№ 101).

Директор Юридичного департаменту В.Л. Бабюк

Лимар 2472752

ЛИСТ 04.07.2008 р. №11/5-18/7396-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

04.07.2008 р. №11/5-18/7396-ЕП

 

Начальникам регіональних

митниць

Начальникам митниць

ТЕРМІНОВО!

 

Для забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 № 446 “Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, до внесення змін до наказу Держмитслужби від 12.12.2007 № 1048 “Про затвердження відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення” в графі 44 вантажної митної декларації під кодом документа 5109 зазначаються реквізити рішення органу із сертифікації.

Начальникам регіональних митниць, митниць довести зазначену інформацію до суб’єктів ЗЕД, фізичних осіб та до відома особового складу.

Регіональній інформаційній митниці забезпечити внесення потрібних змін до відповідних програмно-інформаційних комплексів Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України.

З метою реалізації пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 № 446 “Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” Держспоживстандартом відповідно до Тимчасового протоколу погодження реквізитів, форми та строків обміну інформацією від 18.02.2008 № 1 щотижнево надається Держмитслужбі інформація про видані, анульовані або призупинені на протязі тижня сертифікати відповідності (свідоцтва про визнання відповідності), яка розміщується в ЄАІС Держмитслужби в розділі “Довідкова інформація”.

З огляду на вищезазначене, до окремого розпорядження:

митне оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні здійснювати на підставі сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності);

інформацію ЄАІС Держмитслужби із Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції про видані, анульовані (скасовані) або призупинені сертифікати відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) використовувати як довідкову.

Заступник Голови Служби П.В.Пашко

Вик. Задорожний Ю.М. 247 27 76

НАКАЗ 24.07.2008 р. № 811

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.07.2008 р. № 811

Про затвердження Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо оподаткування товарів і транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України

З метою забезпечення однозначного розуміння окремих положень законодавства з питань оподаткування, керуючись підпунктом 4.4.2 статті 4 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, та відповідно до наказу Державної митної служби України від 26.07.05 № 703 „Про затвердження Порядку надання митними органами роз’яснень окремих положень податкового законодавства”

Н А К А З У Ю:

Затвердити Узагальнююче податкове роз’яснення щодо оподаткування товарів і транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України, що додається.

Начальникам митниць інформувати про вимоги цього наказу платників податків (громадян і заінтересовані організації), у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці й у пунктах пропуску через державний кордон України.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Гутника А.Є.

Голова Служби В.І.Хорошковський

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України В.М.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної служби України

24.07.08 № 811

УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ

ПОДАТКОВЕ РОЗ’ЯСНЕННЯ

щодо оподаткування товарів і транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України

Законом України „Про систему оподаткування” встановлено, що ставки, механізм справляння податків і зборів (обов’язкових платежів) і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватись і змінюватись іншими законами України, крім законів про оподаткування. Під податком і збором (обов’язковим платежем до бюджетів та державних цільових фондів) слід розуміти обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками в порядку та на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.

Відповідно до статті 3 Закону України „Про податок на додану вартість”, статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України „Про акцизний збір”, статті 4 Закону України „Про Єдиний митний тариф” увезення товарів на митну територію України є об’єктом оподаткування цими податками.

Таким чином, за загальним правилом, установленим зазначеними вище законодавчими актами, увезення товарів на митну територію України є операцією, що підлягає оподаткуванню митом, податком на додану вартість та акцизним збором (при ввезенні підакцизних товарів).

Умови, за яких операції, що є об’єктами оподаткування, оподаткуванню не підлягають (звільняються від оподаткування), є винятком із законодавчо встановленого загального правила оподаткування. Виконання таких умов є підставою для надання податкових пільг.

У той самий час Законом України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (далі – Закон) визначаються явні випадки й умови ввезення громадянами товарів на митну територію України, за яких вони звільняються від сплати податків.

Ураховуючи викладене, надаємо Узагальнююче податкове роз’яснення про застосування норм Закону щодо оподаткування операцій з увезення (пересилання) громадянами товарів і транспортних засобів на митну територію України.

І. Порядок оподаткування товарів, що ввозяться громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі, і товарів, що надходять на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях

Пунктом 1 частини першої статті 8 Закону визначено, що при ввезенні на митну територію України звільняються від оподаткування товари, сукупна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а загальна вага не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі (за умови усного декларування), пересилаються в несупроводжуваному багажі та надходять на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях;

Таким чином, при митному оформленні вищезгаданих товарів податки та збори не нараховуються.

Частиною першою статті 4 Закону визначено, що товари, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилаються в несупроводжуваному багажі або в міжнародних поштових відправленнях, сукупна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню митним органам у порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості товарів, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Отже, при митному оформленні товарів, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилаються в несупроводжуваному багажі або в міжнародних поштових відправленнях:

а) сукупна митна вартість яких не перевищує 200 євро, а загальна вага перевищує 50 кг (до 100 кг включно),

б) сукупна митна вартість яких перевищує 200 євро (до 1000 євро включно), а загальна вага не перевищує 50 кг,

в) сукупна митна вартість яких не перевищує 1000 євро (але більше 200 євро), а загальна вага не перевищує 100 кг (але більша за 50 кг);

за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (за оглядовим розписом М 15) нараховуються такі види податків і зборів: ввізне мито за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості товарів, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

Частиною третьою статті 4 Закону визначено, що оподаткування товарів, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі, надходять на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях, сукупна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, здійснюється за умови оформлення вантажної митної декларації та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні ними імпортних операцій.

Таким чином, при митному оформленні товарів, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі або пересилаються в несупроводжуваному багажі, надходять на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях:

а) сукупна митна вартість яких не перевищує 1000 євро, а загальна вага перевищує 100 кг;

б) сукупна митна вартість яких перевищує 1000 євро, а загальна вага не перевищує 100 кг;

в) сукупна митна вартість яких перевищує 1000 євро, а загальна вага перевищує 100 кг,

за вантажною митною декларацією нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

ІІ. Порядок оподаткування товарів, що пересилаються на адресу громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях

Частиною другою статті 4 Закону визначено, що товари, які пересилаються на адресу громадян у вантажних та експрес-відправленнях, сукупна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов'язковому письмовому декларуванню митним органам у порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Таким чином, при митному оформленні товарів, що пересилаються на адресу громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях, сукупна митна вартість яких не перевищує 1000 євро, а загальна вага не перевищує 100 кг, за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (митною декларацією форми М-16) нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

При цьому звільнення від оподаткування, про яке йде мова в пункті 1 частини першої статті 8, у даному випадку не може бути застосоване.

Частиною третьою статті 4 Закону визначено, що оподаткування товарів, що надходять на адресу громадян у вантажних відправленнях та міжнародних експрес-відправленнях, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, здійснюється за умови оформлення вантажної митної декларації та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні ними імпортних операцій.

Таким чином, при митному оформленні товарів, що пересилаються на адресу громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях:

а) сукупна митна вартість яких не перевищує 1000 євро, а загальна вага перевищує 100 кг;

б) сукупна митна вартість яких перевищує 1000 євро, а загальна вага не перевищує 100 кг;

в) сукупна митна вартість яких перевищує 1000 євро, та загальна вага перевищує 100 кг;

за вантажною митною декларацією нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством

ІІІ. Порядок оподаткування єдиного неподільного товару

Частиною першою статті 4 Закону визначено, що товари, що безпосередньо ввозяться громадянами в супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилаються в несупроводжуваному багажі або в міжнародних поштових відправленнях, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню митним органом в порядку, передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості, податком на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Частиною першою статті 7 Закону визначено, що митне оформлення єдиного неподільного товару, митна вартість якого перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, що ввозиться (пересилається) громадянином у супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, надходить на адресу громадянина в міжнародному поштовому відправленні, здійснюється за умови його письмового декларування шляхом заповнення митної декларації, передбаченої для громадян, та після сплати громадянином або вповноваженою на те особою ввізного мита в розмірі 20 відсотків від митної вартості такого товару, податку на додану вартість та в передбачених законодавством України випадках акцизного та інших зборів.

Таким чином, при митному оформленні єдиного неподільного товару:

а) митна вартість якого перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, за уніфікованою митною квитанцією МД-1 нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості товару, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством;

б) що безпосередньо ввозиться громадянином у супроводжуваному багажі будь-якими видами транспорту на митну територію України, пересилається в несупроводжуваному багажі або в міжнародному поштовому відправленні та митна вартість якого не перевищує 200 євро, а вага перевищує 50 кг, але не перевищує 100 кг, або митна вартість якого перевищує 200 євро, але не перевищує 1000 євро, а вага не перевищує 50 кг, за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (оглядовим розписом М-15), нараховуються такі види податків і зборів: ввізне мито за ставкою 20 відсотків від митної вартості товару, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

в) митна вартість якого не перевищує 200 євро, а вага не перевищує 50 кг мито, ПДВ, акцизні та митні збори не нараховуються.

Частиною другою статті 7 Закону визначено, що оподаткування єдиних неподільних товарів, що надходять на адресу громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях, здійснюється незалежно від митної вартості та ваги.

Таким чином, при митному оформленні єдиного неподільного товару, що надходить у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (митною декларацією М-16), незалежно від вартості товару та його ваги нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

Відповідно до частини четвертої статті 5 Закону митне оформлення інших транспортних засобів (крім транспортних засобів за кодами 87.01 – 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності) та окремих номерних вузлів до них здійснюється відповідно до статті 7 Закону.

Відповідно до статті 7 Закону, при митному оформленні таких транспортних засобів у разі їх надходження на адреси громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях, стягується ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість та в установлених законодавством випадках акцизний та інші збори.

Таким чином, при митному оформленні таких транспортних засобів, що надходять у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (митною декларацією М-16 у випадках, установлених законодавством), незалежно від вартості товару та його ваги нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством.

В інших випадках при митному оформленні транспортних засобів (крім транспортних засобів за кодами 87.01 – 87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності):

а) митна вартість яких перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (оглядовим розписом М-15 у випадках, установлених законодавством) нараховуються такі види податків та зборів: ввізне мито за ставкою в розмірі 20 відсотків від митної вартості товару, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством;

б) митна вартість якого не перевищує 200 євро, а вага перевищує 50 кг, але не перевищує 100 кг, або митна вартість якого перевищує 200 євро, але не перевищує 1000 євро, а вага не перевищує 50 кг, за уніфікованою митною квитанцією МД-1 (оглядовим розписом М-15) нараховуються такі види податків і зборів: ввізне мито за ставкою 20 відсотків від митної вартості товару, податок на додану вартість, акцизні та митні збори у випадках та за ставками, установленими чинним законодавством;

в) митна вартість яких не перевищує 200 євро, а вага не перевищує 50 кг, ввізне мито, податок на додану вартість, акцизні та митні збори не нараховуються.

Директор Департаменту

митних платежів С.О.Джигалов

ЛИСТ 19.08.2008 р. № 11/2-15/9223-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

19.08.2008 р. № 11/2-15/9223-ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Щодо нарахування плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів

Державна митна служба у зв’язку з численними запитами митних органів щодо нарахування плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів, у разі здійснення митного оформлення підрозділами митниці, які працюють згідно з графіками змінності або цілодобово, повідомляє наступне.

Відповідно до статті 45 Конституції України максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом.

Норми тривалості робочого часу для працівників, а також час відпочинку, в тому числі вихідні дні, регламентуються Кодексом законів про працю України від 10.12.71.

Відповідно до статей 52, 57 та 58 цього Кодексу для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п'ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації з додержанням установленої тривалості робочого тижня.

Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності у відповідності з законодавством.

Враховуючи вищевикладене, у разі проведення митного оформлення підрозділами митного оформлення митниці, режим роботи яких визначений як цілодобовий або встановлений графіком змінності, затвердженим в установленому порядку керівництвом митниці та передбачений колективним договором, нарахування плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів за години роботи у зміну здійснюється у розмірі, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України „Про справляння плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів” від 18.01.03 № 93, як для робочого часу.

Т.в.о. Голови Служби А.Є.Гутник

Холодько 247-26-47 17395

НАКАЗ 16.10.2008 р. № 1155

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.10.2008 р. № 1155

Про внесення змін до деяких наказів Держмитслужби

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України „11” листопада 2008 р. за № 1093/15784

Відповідно до частини четвертої статті 168 Митного кодексу України та з метою встановлення єдиного механізму здійснення повернення громадянам товарів, що були розміщені на складах митних органів, для подальшого їх вивезення за межі митної території України

НАКАЗУЮ :

Унести до Порядку роботи складу митного органу, затвердженого наказом Державної митної служби України від 05.12.2003 № 835, зареєстрованого

в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за № 1186/8507 (із змінами), такі зміни:

.1Друге речення підпункту 2.1.1 пункту 2.1 глави 2 після слів „його роботи, забороняється” доповнити словами „крім осіб, які є понятими в установлених законодавством випадках”.

.2У главі 8:

абзац четвертий пункту 8.2 викласти в такій редакції:

„документи (квитанція МД-1, ВМД, митна декларація тощо), що підтверджують оформлення товарів і транспортних засобів у відповідний митний режим або згідно із заявленою метою”;

пункт 8.3 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

„акт опису й арешту майна”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

.3Главу 9 доповнити новим пунктом 9.3 такого змісту:

“9.3. Випуск товарів, які переміщуються через митний кордон України в супроводжуваному багажі або ручній поклажі громадянина, що були розміщені на складі митного органу відповідно до пунктів 1, 2 частини першої статті 166, а також пункту 8 частини першої статті 168 Митного кодексу України, щодо яких винесено судове рішення про повернення їх власнику, для подальшого вивезення (повернення) громадянином за межі митної території України, здійснюється у такому порядку:

.3.1Видача товарів громадянину для вивезення (повернення) їх за межі митної території України здійснюється тільки в тому пункті пропуску, через який вони ввозилися на митну територію України.

.3.2Громадянин, прийнявши рішення про вивезення (повернення) товарів за межі митної території України, подає письмове звернення на ім’я начальника митного органу, де зберігаються ці товари.

У зверненні зазначаються пункт пропуску на митному кордоні в зоні діяльності митного органу, через який було ввезено товари на митну територію України, дата й орієнтовний час їх вивезення (повернення), а також контактний телефон громадянина (у разі наявності).

До звернення додаються копії: квитка або іншого документа, що підтверджує характер поїздки громадянина за межі митної території України (у разі наявності); документа, що посвідчує особу; квитанції МД-1, за якою товари були передані для зберігання митному органу, або судове рішення, відповідно до якого товари підлягають поверненню власнику.

Звернення подається митному органу не пізніше ніж за 3 доби до дати вивезення (повернення) товарів, зазначеної у зверненні, що необхідні для розгляду цього звернення та підготовки необхідних документів.

За наявності об’єктивних причин і з урахуванням особливостей функціонування складу митного органу, а також ураховуючи особливості випуску товарів зі складу митного органу, строк їх видачі для подальшого вивезення (повернення) за межі митної території може бути зменшений митним органом.

.3.3При вивезенні (поверненні) за межі митної території України товарів, щодо яких винесено судове рішення про повернення їх власнику та накладення на нього адміністративного стягнення, до звернення громадянин також додає копію документа (документів), що підтверджує відшкодування витрат у справі, передбачене статтею 385 Митного кодексу України, та сплату штрафу (при застосуванні його як виду стягнення).

У разі відмови громадянина сплатити витрати в справі митний орган повинен негайно вжити заходів щодо примусового стягнення з громадянина цих витрат у порядку, установленому Законом України „Про виконавче провадження”.

.3.4Дозвіл на випуск товарів зі складу митного органу оформлюється у вигляді резолюції „Дозволено”, що накладається на зверненні громадянина начальником митного органу або вповноваженою ним особою протягом доби з дня реєстрації цього звернення у митному органі.

Водночас, якщо склад митного органу, де зберігаються ці товари, розташований поза пунктом пропуску, через який прямує громадянин, то начальник митного органу або вповноважена ним особа визначає посадову особу, що здійснюватиме доставку цих товарів у пункт пропуску, надає відповідні доручення щодо забезпечення цієї посадової особи транспортним засобом для доставки товарів і в разі необхідності її супроводження посадовими особами підрозділу митної варти.

Перелік посадових осіб, уповноважених на здійснення доставки товарів зі складу митного органу до пункту пропуску для подальшого їх повернення власнику та вивезення (повернення) за межі митної території України, затверджується наказом митного органу.

.3.5Громадянину відмовляється в поверненні товарів для вивезення (повернення) їх за межі митної території України з таких причин:

громадянин у зверненні зазначив інший пункт пропуску для вивезення (повернення) товарів за межі митної території України, ніж той, через який ці товари було ввезено;

митний орган отримав звернення громадянина про повернення товарів для вивезення (повернення) їх за межі митної території України з порушенням вимог, передбачених підпунктом 9.3.2 цього Порядку;

у разі принесення прокурором протесту на відповідне рішення суду в установленому законодавством України порядку.

У разі прийняття рішення про відмову в поверненні товарів зі складу митного органу начальник митного органу або вповноважена ним особа накладає на зверненні громадянина резолюцію „Заборонено” із зазначенням причини відмови, про що громадянин повідомляється невідкладно за наявними у зверненні контактними телефонами.

.3.6При позитивному розгляді письмового звернення громадянина товари повертаються йому безпосередньо в зоні митного контролю пункту пропуску після їх митного оформлення для вивезення за межі митної території України та внесення плати за зберігання товарів і транспортних засобів на складі митного органу відповідно до законодавства.

Плата за зберігання товарів і транспортних засобів на складі митного органу розраховується завідуючим складом відповідно до Порядку справляння плати за зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів, затвердженого наказом Державної митної служби України від 29.07.2008 №821, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2008 за № 760/15451.

.3.7Якщо склад митного органу, де зберігаються товари, розташований безпосередньо в пункті пропуску, через який вони вивозитимуться (повертатимуться), то товари видаються громадянину завідуючим складом.

У разі визначення особи, уповноваженої на здійснення доставки до пункту пропуску (іншої, ніж завідуючий складом), завідуючий складом передає цій особі за актом про приймання-передавання товари, що підлягають поверненню, та за наявності підстав додає розрахунок плати за зберігання цих товарів на складі митного органу, а при поверненні товарів за судовим рішенням – також видаткову накладну в двох примірниках.

Товари мають бути доставлені в пункт пропуску митного органу, через який буде вивезено (повернуто) їх за межі митної території України, з урахуванням строку, необхідного для здійснення їх митного оформлення, та часу, зазначеного у зверненні громадянина.

Після доставки зазначених товарів у пункт пропуску допускається їх передання посадовій особі митного органу, що здійснюватиме митне оформлення цих товарів, для подальшого повернення громадянину, про що в акті про приймання-передавання робиться відповідна відмітка.

.3.8Митне оформлення товарів, які вивозяться (повертаються) громадянином за межі митної території України, здійснюється із застосуванням митної декларації, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748 „Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України предметів”. Порядок заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України встановлено наказом Державної митної служби України від 04.06.2008 № 604 ”Про затвердження Порядку заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.07.2008 за № 629/15320.

При оформленні товарів, прийнятих на склад митного органу за квитанцією МД-1, у графі „Для службових позначок” митної декларації посадовою особою митного органу, яка здійснює митний контроль та митне оформлення, учиняється запис „Вивезення товарів, не пропущених через митний кордон України”. Водночас зазначаються реквізити квитанції МД-1, за якою товари приймалися на зберігання, та квитанції МД-1, за якою справлялась плата за зберігання товарів і транспортних засобів на складі митного органу.

При оформленні товарів, вилучених за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рішення про повернення власнику, у графі „Для службових позначок” митної декларації посадовою особою митного органу, яка здійснює митний контроль та митне оформлення, учиняється запис „Вивезення товарів, вилучених за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рішення про повернення власнику”. Також зазначаються реквізити документа, за яким товари вилучалися, та в разі відшкодування витрат у справі про порушення митних правил та/або справляння плати за зберігання цих товарів на складі митного органу – реквізити документа, що підтверджує відшкодування витрат, та/або квитанції МД-1, за якою справлялась плата за зберігання.

Під час одержання товарів громадянин ставить підпис на двох примірниках видаткової накладної і зазначає дату їх отримання. Один примірник видаткової накладної залишається у справах митного органу, інший передається власнику.

.3.9Після завершення митного оформлення товарів, які випускалися зі складу митного органу за актом про приймання-передавання для здійснення доставки до пункту пропуску з подальшим їх поверненням громадянину для вивезення (повернення) за межі митної території України, посадова особа, що здійснила їх митне оформлення, передає на склад митного органу такі документи:

другий аркуш квитанції МД-1, якщо товари приймалися на склад зі складанням квитанції МД-1;

копію першого аркуша квитанції МД-1, за якою справлялась плата за зберігання товарів і транспортних засобів на складі митного органу;

примірник видаткової накладної, якщо товари вилучалися за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове рішення про повернення власнику;

примірник митної декларації або її копію, засвідчену відбитком особистої номерної печатки цієї посадової особи”.

У зв’язку з цим пункт 9.3 вважати пунктом 9.4.

Унести до глави 10 Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1, затвердженого наказом Державної митної служби України від 04.01.2005 № 1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за № 66/10346 (із змінами), такі зміни:

абзац перший пункту 10.3 після слів „Службові відмітки” доповнити словами „посадовою особою, що здійснює митне оформлення, або”;

друге речення пункту 10.9 викласти в такій редакції:

„Посадова особа, що здійснює митне оформлення, або комірник (касир) митного органу на зворотному боці другого аркуша УМК після слів “Паспортні дані” зазначає серію й номер пред’явленого паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли його видано, а в разі звернення вповноваженої нею або підприємством особи – також реквізити відповідного доручення”;

пункт 10.10 після слів „зазначеній в УМК” доповнити словами „посадова особа, що здійснює митне оформлення, або”.

Департаменту фінансів, бухгалтерського обліку та звітності (Околіта М.В.) і Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Начальникам митних органів проінформувати громадян про вимоги наказу шляхом розміщення інформації на наочних інформаційних стендах у місцях розташування пунктів пропуску через державний кордон України.

Установити, що цей наказ набирає чинності через 15 днів після його офіційного опублікування.

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Гутника А.Є.

Голова Державної

митної служби України В.І.Хорошковський

ПОГОДЖЕНО

Міністр фінансів України В.М.Пинзеник

„ 07 ” 10 2008 року

ЛИСТ 25.11.2008 р. № 1302

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.11.2008 р. № 1302

Про затвердження Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо порядку подання документів, які підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України.

З метою забезпечення однозначного розуміння окремих положень законодавства з питань оподаткування, керуючись підпунктом 4.4.2 статті 4 Закону України „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” та відповідно до наказу Державної митної служби України від 26.07.2005 № 703 „Про затвердження Порядку надання митними органами роз’яснень окремих положень податкового законодавства”

НАКАЗУЮ:

Затвердити Узагальнююче податкове роз’яснення щодо порядку подання документів, які підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України (додається).

Начальникам митниць інформувати про вимоги цього наказу платників податків (громадян і заінтересовані організації), у тому числі шляхом висвітлення його в місцевих засобах масової інформації та на наочних інформаційних стендах у місцях розташування відповідних підрозділів митниці й у пунктах пропуску через державний кордон України.

Установити, що цей наказ набирає чинності з дня оприлюднення у засобах масової інформації.

Скасувати наказ Держмитслужби України від 16.09.2008 № 1010 „Про затвердження Порядку подання документів, які підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України, та внесення змін до наказу Держмитслужби від 17.11.2005 № 1118”

Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Гутника А.Є.

 

Голова Служби В.І.Хорошковський

ПОГОДЖЕНО:

Міністерство фінансів України

Міністр фінансів України В.М.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної служби України

25.11.08 № 1302

 

Узагальнююче податкове роз’яснення щодо порядку подання документів, які підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України

 

І. Загальні положення

Згідно статей 252, 299 Митного кодексу України та відповідно до статті 8 Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” (далі – Закон) окремі товари (предмети), звільняються від оподаткування.

Митне оформлення таких товарів (предметів) здійснюється після подання всіх документів, які підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування під час митного оформлення, або за умови сплати податків та зборів (обов’язкових платежів), установлених законодавством України.

Перелік документів, подання яких необхідне для здійснення митного оформлення товарів (предметів), увезених на митну територію України громадянами зі звільненням від оподаткування, визначено в додатку до цього роз’яснення.

Документи, необхідні для здійснення митного оформлення товарів (предметів) із звільненням від оподаткування, подаються митному органу разом з товарами (предметами) власником таких товарів (предметів) або вповноваженою особою.

Перевірка та розгляд поданих документів здійснюються посадовою особою митного органу, до функціональних обов’язків якої входять функції контролю за нарахуванням і справлянням податків і зборів (обов’язкових платежів), із залученням у разі необхідності співробітників інших підрозділів митного органу.

У разі декларування товарів (предметів) з використанням митної декларації, форма якої затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 748 „Про перелік відомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через митний кордон України предметів”, інформація про документи, які підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування, вноситься до цієї декларації згідно з Порядком заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів через митний кордон України, затвердженим наказом Держмитслужби від 04.06.2008 № 604 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.07.2008 за № 629/15320.

У разі декларування товарів (предметів) з використанням вантажної митної декларації інформація про документи, які підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування, коди пільг в обкладенні ввізними митом, податком на додану вартість, акцизним збором уносяться до неї згідно з Інструкцією про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженою наказом Держмитслужби від 09.07.97 № 307 (у редакції наказу Держмитслужби від 07.11.2007 № 933), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24.09.97 за № 443/2247.

Документи або їх копії, що підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування, залишаються у справах митного органу.

Директор Департаменту

митних платежів С.О.Джигалов

 

ДДодаток до Узагальнюючого податкового роз’яснення щодо порядку подання документів, які підтверджують право громадян на звільнення від оподаткування під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України.

Перелік документів, подання яких необхідне для здійснення митного оформлення товарів (предметів), увезених на митну територію України громадянами зі звільненням від оподаткування

 

з/п

Назва товару (предмету)

Підстава для надання пільги в обкладенні ввізним митом, акцизним збором і податком на додану вартість

Документи

1

2

3

4

1

Товари, що тимчасово ввозяться на митну територію України під зобов'язання про їх зворотне вивезення

Пункт 3 частини першої статті 8 Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”

 1. Зобов’язання про зворотне вивезення тимчасово ввезених товарів.
 1. Документ про надання митному органу фінансових гарантій щодо забезпечення стягнення.

 

1

2

3

4

2

Товари, що належать громадянам-нерезидентам і переміщуються транзитом через митну територію України

Пункт 4 частини першої статті 8 Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”

 1. Зобов’язання про транзит товарів.
 1. Документ про надання митному органу гарантій щодо виконання зобов’язання про транзит.

3

Товари та транспортні засоби, що ввозяться (пересилаються) громадянами та входять до складу спадщини за законом, відкритої за межами України на користь резидента

Пункт 7 частини першої статті 8 Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”

 1. Документ, що підтверджує склад спадщини за законом, відкритої за межами України на користь громадянина-резидента органами, що вчиняють нотаріальні дії в країні її відкриття.

Зазначене підтвердження легалізується у відповідній закордонній дипломатичній (консульській) установі України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

4

Товари, що ввозяться (пересилаються) громадянами-резидентами у вигляді призів (нагород), отриманих за участь у спортивних та інших змаганнях (конкурсах, фестивалях тощо)

Пункт 8 частини першої статті 8 Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”

 1. Документ, що підтверджує факт одержання нагороди, призу, завірений нотаріальними органами відповідної країни.

Зазначене підтвердження легалізується у відповідній закордонній дипломатичній (консульській) установі України.

5

Товари, транспортні засоби, що були попередньо вивезені (переслані) громадянами за митний кордон України під письмове зобов’язання про їх зворотне ввезення і ввозяться (пересилаються) назад на митну територію України, за наявності відповідної вивізної митної декларації

Пункт 9 частини першої статті 8 Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”

 1. Митна декларація, за якою товари тимчасово вивозилися під зобов’язання про зворотне ввезення.

 

1

2

3

4

6

Предмети, що ввозяться (пересилаються) у разі переселення громадян на постійне місце проживання в Україну, в тому числі й механічні транспортні засоби

Стаття 252 Митного кодексу України, пункт 12 частини першої статті 8 та частина друга статті 8 Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”

 1. Громадяни України:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон зі штампом „Постійне проживання” або таким написом (для громадян України, які виїхали за її межі тимчасово та подали клопотання про залишення на постійне проживання за кордоном) з відміткою про дату поставлення та зняття з постійного консульського обліку, засвідченою гербовою печаткою консульської установи України в країні попереднього проживання такого громадянина.

 1. Іноземці та особи без громадянства:

- паспортний документ громадянина іноземної держави на право виїзду за кордон з імміграційною візою на постійне проживання в Україні, виданою компетентним органом України, та/або посвідка на постійне проживання в Україні.

 1. Документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб не менше одного року.
 1. Документ, що підтверджує перебування транспортного засобу на обліку в країні постійного місця попереднього проживання не менше року.

 

1

2

3

4

7

Транспортні засоби, що ввозяться (пересилаються) працівниками дипломатичної служби, які перебували за кордоном у довготермінових відрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну

Пункт 13 частини першої статті 8 Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”

 1. Довідка, видана Міністерством закордонних справ України, за підписом першого заступника Міністра закордонних справ України, а в разі його відсутності - одного із заступників відповідно до розподілу обов’язків, а також керівника фінансового підрозділу Міністерства закордонних справ України про суму коштів, що виплачуються працівникам дипломатичної служби України, які перебували за кордоном у довгостроковому відрядженні або проходили дипломатичну службу за кордоном строком не менше одного року та повертаються в Україну.
 1. Документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб.

8

Товари та транспортні засоби, що належать особам, які користуються на території України митними пільгами

Стаття 299 Митного кодексу України, пункт 6 частини першої статті 8 Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”

 1. Митна декларація, оформлена митним органом на кордоні.
 1. Заява дипломатичного представництва до Міністерства закордонних справ щодо мети ввезення транспортних засобів.
 1. Довідка Міністерства закордонних справ щодо діючих умов взаємності.
 1. Документ, що підтверджує право власності на транспортний засіб.
 1. Документи, що посвідчують статус особи (дипломатична, консульська або службова картка, видана Міністерством закордонних справ України)

 

ЛИСТ 01.12.2008 р № 09/2788-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

01.12.2008 р № 09/2788-ЕП

 

Начальникам митних органів

Направляємо для використання в роботі та забезпечення відповідного інформування зацікавлених категорій населення (суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, перевізників, громадян тощо) лист (додається) Перемишльської митниці (Республіка Польща) щодо встановлених кількісних норм на переміщення підакцизних товарів, а також нові ліміти для ввезення вищезгаданих товарів для особистих потреб.

Додаток: на 2 арк.

Директор Департаменту

митного контролю в пунктах пропуску А.І.Сербайло

Вик. Зотов П.О.

247-27-98

Перемишльська митниця

Вул. Засічна, 4

37-700 перемишль

401000-061-0712-301071/МJ

Львівська митниця

Вул.. Костюка, 1

79000 Львів

Беручи до уваги нашу співпрацю, а саме потребу вирішення проблем, які виникають під час перетину кордону, Митна служба в Перемишлі доводить до відома, що з 01.12.08 на основі Європейської митної спільноти вводяться нові кількісні норми, які стосуються підакцизних товарів, а також нові ліміти для ввезення вищезгаданих товарів для особистих потреб (не для комерції).

З 1 грудня 2008 року без сплати мита та податку особам віком від 17 років дозволяється ввозити на територію ЄС з третьої країни:

Незалежно від місця проживання:

40 штук сигарет або

20 штук сигарил або

10 штук сигар або

50 гр. тютюну для куріння

 

Мешканці прикордонної зони

Віддалені райони

Алкогольні вироби міцністю від 22%

0,5 літра або

Алкогольні вироби міцністю від 22%

0,5 літра або

Алкогольні вироби міцністю до 22%

0,5 літра і

Алкогольні вироби міцністю до 22%

2 літра і

Вина 0,5 літра і

Вина 4 літра і

Пива 2 літра

Пива 16 літра

Звільнені від сплати мита вищезгаданий товар у відповідній кількості (некомерційні), які ввозяться чи вивозяться в особистому багажі та не перевищують загальну вартість 300 євро. Для застосування звільнення від сплати мита, не обов’язково досягати 17-ти річного віку.

Вищезгадане на основі вступу в дію директиви ради № 2007/74/WE від 20.12.07 по справі звільнення від сплати податку від доданої вартості та акцизів для подорожуючих з третіх країн, для товарів, що ввозяться (DZ. Urz. UE L 346 z 29.12.07). При виявлені більшої кількості товарів чи з вартістю більшою ніж 300 євро при митному контролі застосовується адміністративна відповідальність.

Чекаємо на розуміння і співпрацю в вищезгаданій директиві , а також обіцяю, що з Польської митної служби виберу всі змінені правила для подальшої нормальної співпраці.

З повагою, Анджей Карпінський

ПОСТАНОВА 03.12.2008 р. № 1041

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

03.12.2008 р. 1041

Деякі питання митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України

Кабінет Міністрів України

постановляє:

Установити, що під час митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, визначення митної вартості для цілей оподаткування здійснюється з урахуванням таких особливостей:

під час митного оформлення товарів, що пересилаються на адресу громадян у міжнародних експрес-відправленнях, сумарна митна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 1000 євро, та/або загальна вага не перевищує 100 кілограмів, товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України у несупроводжуваному багажі, сумарна митна вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 200 євро, а загальна вага не перевищує 50 кілограмів, а також товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України у супроводжуваному багажі, у тому числі ручній поклажі, та пересилаються на адресу громадян у міжнародних поштових відправленнях і сумарна митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 200 євро, та не перевищує суму, еквівалентну 1000 євро, а загальна вага перевищує 50 кілограмів та не перевищує 100 кілограмів, визначення їх митної вартості з метою оподаткування здійснюється без урахування вартості страхування та перевезення (фрахту) до моменту перетинання митного кордону України;

за відсутності у митному органі інформації про ціни на ідентичні або подібні (аналогічні) товари, якщо митний орган відповідно до статті 249 Митного кодексу України самостійно визначає митну вартість, їх митна вартість визначається згідно з вимогами глави 47 Митного кодексу України;

під час ввезення будь-яким способом громадянами на митну територію України товарів, сумарна митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 1000 євро, та/або загальна вага перевищує 100 кілограмів, їх митна вартість визначається згідно з вимогами глави 47 Митного кодексу України. Митна вартість таких товарів заявляється у вантажній митній декларації;

у разі митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами, декларація митної вартості не подається.

До документів, які підтверджують заявлену митну вартість товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, належать:

товарні чеки, ярлики тощо;

рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа на товар;

рахунок-фактура на надання транспортно-експедиційних послуг або довідка підприємства-перевізника, яке здійснило перевезення;

страхові документи;

каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) фірми виробника;

висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, що мають відповідні повноваження згідно із законодавством.

Зазначені документи є підтвердними, якщо вони належним чином оформлені та містять інформацію, за якою можна ідентифікувати наявний товар, і про його ціну (вартість).

 1. Ця постанова набирає чинності через 30 днів з дня опублікування.

Прем’єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЛИСТ 10.12.2008 р. №16/1-2208 ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

10.12.2008 р. №16/1-2208 ЕП

Начальникам регіональних митниць

Начальникам митниць

Для керівництва в роботі направляємо постанову Кабінету Міністрів України від 03.12.08 № 1041 „Деякі питання митного оформлення товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон України”.

Постанова опублікована в Урядовому кур’єрі 06.12.08 № 230.

Додаток: на 2 арк.

Директор Департаменту

митної вартості В.П.Науменко

 

Панченко

481-18-54

ЛИСТ 17.12.2008 р. № 09/2941-ЕП

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

17.12.2008 р. № 09/2941-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць

В доповнення до листа від 01.12.08 № 09/2788-ЕП

Направляємо для використання в роботі та забезпечення відповідного інформування зацікавлених категорій населення інформацію, надану Регіональним митним управлінням м.Міхаловце (Словацька Республіка), з приводу змін у правилах ввезення подорожуючими на територію країни окремих товарів, предметів (додається).

Додаток: на 4 арк.

Директор Департаменту організації

митного контролю в пунктах пропуску А.І.Сербайло

Абакумова Ю.В.

) 247-28-00

Додаток

до листа від 17.12.08 № 09/2941-ЕП

З 1 грудня 2008 року змінюються ліміти на ввезення товарів подорожуючими з третіх країн, зокрема на ввезення :

- тютюнових виробів ,

- спиртовмісних напоїв,

- вина,

- пива,

- паливних матеріалів,

- інших товарів некомерційного характеру.

· Зміни поширюються однаково на всіх подорожуючих з третіх країн, без огляду на місце тривалого проживання громадянина на території Словацької Республіки.

· Нові кількісні обмеження встановлюються відповідно до обраного подорожуючим способу переміщення, зокрема для:

- авіаційних перевезень

- інший вид перевезень – поширюється на всі автодорожні і залізничні прикордонні пункти пропуску Словаччини з Україною.

Товар некомерційного характеру – товар у ручній поклажі подорожуючого, що ввозиться з третіх країн і призначений для його особистих або домашніх потреб або ж є подарунком, причому характер і кількість виробів не викликає підозру, що вони ввозяться з комерційною метою і їх ввезення здійснюється відповідно до мети поїздки.

(Для цілей запровадження вартісних обмежень береться загальна вартість товарів. При цьому не враховується вартість ручної поклажі подорожуючого, яка ввозиться тимчасово або зворотньо ввозиться після її тимчасового вивезення і вартість ліків необхідних для власних потреб подорожуючого).

· Подорожуючі зобов’язані задекларувати і пред’явити товар митному органу.

Бланки митних декларацій для подорожуючих є в наявності на:

- прикордонних переходах і

 

 1. - інтернет сторінці митної служби: WWW.gov.sk

Зміни запроваджуються відповідно до директиви Ради (ЄЕС) № 918/83, якою запроваджено Співтовариством систему звільнення від мита у редакції внесених змін і доповнень (далі тільки «директива про звільнення від мита») і Постанови Ради № 2007/74/ЄС про звільнення товарів від сплати податку на додану вартість і акцизного збору, які ввозяться особами з третіх країн, і національних законодавчих актів, зокрема закону № 378/2008, яким внесені зміни і доповнення до закону № 106/2004 З.з. про акцизний збір з тютюнових виробів у останній редакції і про зміни і доповнення до деяких законів.

З 1 грудня 2008 року на усіх прикордонних переходах Словаччини з Україною пропускаються без сплати платежів за ввезення товарів некомерційного характеру подорожуючими наступним чином:

ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ:

Цигарки ……... не більше 40 штук

Сигарели* ……... не більше 20 штук

Сигари ……... не більше 10 штук

Тютюн для куріння ….. не більше 50 грам

або ж помірна комбінація зазначених виробів

Роз’яснення: 1 сигара – 10%, 1 сигарела – 5%, 1 цигарка =2,5%, 1 гр. тютюну = 2%

Приклад: 1 сигара + 2 сигарели + 20 цигарок + 15 гр. тютюну

* Сигарета є сигара з одиничною вагою не більше 3 грам.

· Звільнення від сплати платежів не застосовується, якщо подорожуючим є особа молодша 17 років.

З огляду на необхідність створення однакових умов для поводження з подорожуючими, які ввозять тютюнові вироби у ручній поклажі на усьому східному кордоні Співтовариства, митні органи Польської, Угорської і Румунської Республік будуть застосовувати наведені ліміти ОДНАКОВО.

 

СПИРТОВМІСНІ НАПОЇ

Спиртовмісні напої з вмістом алкоголю понад 22% об’єму не більше 1 літра

Поширюється однаково на алкоголь і алкогольні напої з вмістом алкоголю понад 22% об’єму а також неденатурований етилалкоголь з вмістом алкоголю 80% об’єму і більше ;

Спиртовмісні напої з вмістом алкоголю менше 22% об’єму не більше 2 літрів

І до цієї категорії відноситься також шипуче вино.

або помірна комбінація зазначених виробів

Роз’яснення: 1 дкл спирту понад 22%= 10%, 1 дкл спирту понад 22%=5%

Приклад: 0,5 л. з обсягом понад 22% алк. + 1 л. з обсягом до 22% алк. або 0,7 л. з обсягом понад 22% алк. + 0,5 л. з обсягом до 22% алк.

· Звільнення від сплати платежів не застосовується, якщо подорожуючим є особа молодша 17 років.

ВИНО

Шипучі вина або проміжний продукт …. не більше 2 літрів і

звичайне вино ………………………………… не більше 4 літрів

або ж помірна комбінація виробів з шипучих вин і спиртовмісних напоїв.

 

Приклад: 1 л. шипучого вина + 0,5 л. спиртовмісного напою з обсягом понад 22% алкоголю + 4 л. звичайного вина.

 

· Звільнення від сплати платежів не застосовується, якщо подорожуючим є особа молодша 17 років.

ПИВО

Пиво не більше 16 літрів

· Звільнення від сплати платежів не застосовується, якщо подорожуючим є особа молодша 17 років.

ПАЛИВНІ МАТЕРІАЛИ

Паливо у баці автомобіля

(стаціонарно встановленому виробником автомобіля) і

не більше 10 літрів у переносній ємності.

Інші некомерційні товари

Інші товари загальною вартістю, що не перевищує 9 037,80 словацьких крон або ж 300 євро

Якщо подорожуючим є особа у віці до 15 років, встановлюється ліміт в розмірі 4 518,90 словацьких крон або ж 150 євро

· Вказані ліміти завжди стосуються однієї особи.

У випадку ввезення парфумів і туалетних вод їх вартість зараховується до загальної вартості некомерційного товару.

 

ЛИСТ 23.12.2008 р. № 09/2987-ЕП

 

 

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

23.12.2008 р. № 09/2987-ЕП

Начальникам регіональних митниць, митниць

В порядку інформування

В доповнення до листа Держмитслужби від 01.12.08 № 09/2788-ЕП для використання в роботі та інформування громадян і суб‘єктів ЗЕД повідомляємо, що з 1 грудня 2008 на території Республіки Польща вводяться нові митні правила (додаються).

Додаток: файл d01_2987.rar

Директор Департаменту А.І.Сербайло

Самойлов Ю.С.

481-19-09

 

Вверх